Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden

2440 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 10 Mai. Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden. Konsultiert 29 Juni 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8s4jm2476r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 10 en Nlaanriag M Mei 1914 S eenttemen — 20 cenliemen per week 7'" Jaargang • ■ N"- fl40 J££' ABONNEMENTEN fèt Jaar : 10 fr. — Zes maanden : 5 fr» Drie maanden 2 fr. 50 |0 osntiemen per xoeek aan huis be&telA Voor 't buitenland, met byvoeging der verzendingskosten. Abonnementen worden aangenomen in ipte bureelen, Baron Joostensstraat, 2 Antwerpen, en in aile postkantoren. TELEFOON 43 91 UITGAAF Volkstribuun AAN KO NDI GIN G EN 4d« bludzijde, per kleinen regel 0«30 Reklaam (onder stadnlauwt} den regel 1.00 Stadnieuws, den regel • • • . 2.00 Begrafenisbericbt . . * « « 5.00 Voor aanhondigint/en zich ie wenden tôt onze hureelsn Baron Joostensstraat, 2, Aniwerpan TËLEFOOM 4301 i«o Uitgaaf 2d* Uitgaaf Dagblad voor OnafhankeSijke Vakbonden E/&edaette en i^dniinistraiie s Baron Joostensstraat, AKJTWERPSÏ1V Sociale Feilen De interna^oiriaBe Ssandel in folanfte slavïnnen Een der afschuwelijkste uifcwasserf. van hel maatschappelijke leven is . de handel ir Bieisjeèi in " blanke slavinnen ten be-boeve van hen, wièr weelde een oorzaak ig van een nooit bevredigende jacht naar zins-genot eD wellust ! Er hebben; in den laatsten tijd in Oosten rijk en Duitschland weder tal van aanhou-dingen plaats gevonden, die er op wijzen. dat dit verschijnsel nog st'ceds voortwoekert Zoo werd in Leipzig een kellner, zekere Vetter, aangehouden, die een ware handel tlreef in Saksische meisjes op Hainburg i ic Neurenberg werd een koppelaarster op de spoorw'egstatie aangehouden, die drie meis-jes in haar " gêzelschap " had, en in Gne sen een Dditsch-Aïïièrikaan. die in de roi van huwelijks-kandidaat optrad, en meisjes uieelokte naar Amerika. In Trarenbach, in : Sal-zburg,' werd de Xroaat Drancenowic vastgehouden, die, naai :1e politie kon vaststellen, reeds 15 meisjes ait die omgeving liad weten te brengen naai bepaalde adressen in N'oord-Amerika te gaan Voor de rechtbank in Beuthen (Silezië) ,werd de internationale meisjesliandelaar Lai belski uit de grensstatie Miyjslowitz tôt vele jaren gevangenisstraf veroordeeld, omdat hi; van zijn ambt als landverhuizers-agent mis-brulk iiad gemtaakt om meisjes, die lie grent passeerden en onwetend waren, aan de blank-slavinnen-handelaars over te leveren. Br worden, naar reeds dikwijls bij de processen aan den dag is gekomen, bij de «en handel in meisjes schatten verdiend. NMettegensiaande de handelaren in blaînke davinnen gewoonlijk zéér royiaal leven en als 't ware met het geld smijten, kunnen zij. Wanneer ze gedurende een 6-tal jaren met J'succès" dit bedrijf hebben uitgeoefend, vooi bun verdere leven onbezorgd bestaan. [Een zekere Scheiner, een geslepen meisjes-liandelaar, die in. Buenos-AyTes in de ge-vangenis werd geworpen, bleek daarbij in het bezit te zijn van een handels-kapitaaHje van 300,000 frank, nog buiten zijn verdere eigendommen De beruchte koppelaarster Julie \Rosenstock; lie vroeger voornamelijk in Boedu Pest harc netten uitwiérp, en hare " waar " bij voor-\.oavv vcvwrde naar Konetantinopel en Boe-karest, had langeti tijd bij een Hon-ijanrsche bankinstelling e«n. kapitaal van àX),GOO Kronen staan. Toen zij op zekeren fia g in de stad Temesvar werd aangehouden ilroeg zij een met diamanten bezet horloge aetwelk een waarde van eenige duieenS^en kronen vertegenwoordigde. De evenzeer Internationaal beruchte Grin oaum, die jarenlang hoewel hij voortdurenc •neisjes - uitleverde naar Konstantinopel, Sa (oniki, Smyrna en Kaïro, had veiliglieids-ûiilve gjjne gelden belegd bij Engelsche banlc-instellingen, en was bovendien huiseigenaai ie Londen. In Chicago vindt men lie meest beruchte tmizien, waar de handelaren in meisjes sa-men Icoinen, in het centrum der stad, in de omniiddellijke nabijheid van het stadhuis, bel postkanloor, het hooidbureel van politie, waar de beruchte handelaren in blanke slavinnen bescliikken over zooveel macht, dat niemand het waagt, de haniJien naar hen uit le steken. Maar het ergste, het meest schandelijk, wordt deze handel bedreven naar mâdden- er Zuid-Amerilca, waai de rijke grondbezittere ichatten besteden om hunne lusten te vol-3oen, en waar niet zelden de ojngekochte politie mee de handen in het spel heeft, om de meisjes nog verder in het verderf te helpen. Daar, in Chili, Brazilië en Argen tinië, wonJt de handel in meisjes gew-oon-^eg openlijk gedreven, en tal van " dames" In Engeland en Frankrijk, die z.g. gouver-nante-scholen, theaterscholen, en dergelijke instiuten exploiteeren, staan met (le groothande laren in jonge vrouwen in onmiddellijke ver-binding.In één woord ; dit kwaad woedt voort, de kanker vreet door, als een gévolg van Je overda'fiige weelde waarin een enkele klasse leeft, en waarbij er aoovelen zijn die deze ontzettende verwoesting van jong ge-luk en jonge levens noodig hebben, om hunne zenuwen telkens weer opnieuw te prikkelen. GeefS siseelpEaatsen aan die jeugd ! De pruissische oud-minister Von Podbielski, âie thans président is van het rijkskomiteit voor de Olympische spelen, schrijft in het " Berliner Tageblatt "Eén blik op onze maatscliappelijke ont-wikkeling laat ons gevoelen den eisch van onzen • tijd . SPtEEtLPL^JATSEN VOOR DE JlvOGiD ! Olnze mfeljerne beschaving heeft groote mjassa's menschen samengebracht en opgenoopt ln de steenmassa's der groote ste den, waar helaab ook onze jeugd gedwongen Î8, hare jaren in fabrieken, werkplaatsen en kantoren door te brengen. De uitslag van Ait onnatuurlijke leven is . een ziekelijk, hulpeloos en onzelfstandig karakter. " Zie toch het leven dezer menschen t Het ftind, z6ô opgegrk)eid, tusschen miiren en huizen, voelt zich van de vroegste jeugd omgeven door toezicht,, politie, verorde-ningen, dat ls in de opeenhooping van menschen nu eenmaal noodig, want anders zou bet onmogelijk zijn, daar met elkandei te leven. Men denke zich toch eens in, 'in de jàel van het kind ! Hoe kan uit kinderen, «e den ganschen dag om zich heen waar-«schu'wingen hooren, zich beperkt gevoelen in ûun willen en bewegingen, een geslaoht Croeïen, sterk, frisch en gezond ^ Wij zijn aan de zwakheden van het men 8Chelijk geslacht zèlf schuldig, omdat wij in •*6 kinderen geen goeden grondslag leggen, jet kind onnatuurlijk en onvrij opvoeden, kind de fielesoùheid onthouden om door spel en strijd lichaani en geest te sterken ! De DAAD die thans van ons geëischt moe worden, de DAAJ), waaraan zich Staat en Gemeente niet langer) MOŒiN tpnttrekken, is ; het versohaffcn van ruime speelplaatseii en sportterreinen ! Het kind zonder speel-en sportplaats, is de man zonder arbeid. Verzîwakking, verslapping, beder! is het ge-vo'g ! 8peel- en sportplaatsen hebben onze steden noodig, ook in de oudere gedeeltcu der stad, die thans voor onze kinderen on-herberg-zarne oorden zijn. Verschaft ons speel- en sportplaatsen, op-dat de kinderen naar hartelust kunnen stoeiei] en spelen, de jongelingen in den wedstrijd hunne krachten kunnen meten, en de man-nen de frischheid en kraCht liunnec jeugd kunnen veroveren. Weg met de kinderen van de straten onzer achterbuurten, van brugger en uit sloppen, brengt hen in de vrijheid, in de natuur, opdat zij zich naar hartelust, naar eigen drang en ambitie kunnen bew'e-gen, en hunne gaven kunnën ontplooien. Dàài ; ligt de beste voorbereiding v^fTeen volk voor de Olympische spelen, daar ligt ook voor verdere tijden een groote taak voor het volk weggelegd. In de geschiedenis der menscliheid staat het voor eeuWig in steen gegrifd : slechts , aan dat volk behoort de toekomet, dat aan zijn burgers de gelegenheid geeft, lichaam en geest te oeîenen ente sterken, en gezond te leven. " De schrijver van dit stukje behoort tôt de jonkerpar-tij. Wat hij schrijft is. waarheid, maar behalvc speelplaatsen moôt er ook zijn ; meer^ wel-vaart en minder) kinderarbeid bij de arbeidende klasse, en dààrvoor strijdt de moderne arbei-dersbeweging ! Toeneinende kinderarbeid in Disitsch* land De kapitalistische productiewijae heeft steeds, van hare vroegste ontwikkeling af, den kinderarbeid zoo sterk mogelijk geëxploiteerS, en het kost nog dagelijks ontzettend veel moeite, om de kinderen aan den greep v'an het kapitalismie ontrukken. In Duitschland, waar in de laatste jaren de arbeidswetgeving ongeveer heeft stil gestaan, is de arbeid van zeer jonge kinderen| z»elfs toegenomen ! Het aantal kinderen (BENEDBN 14 JAAR, in fabrieken en werkplaatsen werksaam, bedroeg in 1908 6677, knapen en 63SS meisjes, l&ll 7434- knapen en 5S'A9 meisjes 1912 7780 knapen en 6l36 meisjes Gedurende deze ' jaren is derhalve het aantal fabriekskinderen met 1103 knapen en 748 meisjes toegenomen Veel sterker nog Is de toename van het aantal op fabrieken en> werkplaatsen wer-kende Kinderen op een leeftijd van 14—16 jaar. Het aantal dezer fabrieks-werkertjes en werkstertjes bedroeg : 1908 280,507 jongens en 1500,658 meisjes 1911 3132,862 jongens en 172,533 meisjes 10'12 858,3^7 jongens en 179,9&4 meisjes Een toenaume dus in vier jaren tijds, met 68,730 jongens, en 29,306 meisjes Welk een verheffend teeken voor onze cultuur : in plaats te verminderen, V^R-M' ERDERT voortdurend het aanial kinderen nog. Wie kan dan van dat kapitalistische stel-sel nog verwachcen, dat het uit zich zelf voor de arbeidersklasse iets doen zal 1 H. S. ... ■ ■ ■ Van Stad en ÏLsmdl De dag lier iering Aanstaanden Zondag 17 Mei is het de dag der teringi en naar gemeld wordl heeft men het imzicht op dieti dag veel bewegingi en leven in de slad te ver-wekken omi de propaganda voor hel werk te bevorderen en de inzajnelingen van gelden aan te wakkeren. Zeven maatschappij^n hebben aangenomen koncerten te geven op openbaorc plaatsian. Het zijn : De Broederband, De Vriendenkring, De Vriendenschaar. De Werker, De Antwerpsche Harmonie, de afd. Liederavonden voor het Volk vai het Alg. Nedei'landschi Verbond en de Vereenàging' Liederayonden voor hel volk. Ter gelegenheid van het feest, zal ool< het park Boeckenberg (Cogels), te Deur-ne, voor het publiek toeganjcelijk zal zijn. Ook zal er de& avonde in de roode zaal der Harmonie een kunstkoncert plaats hebben, waar het uitstekende man-doltinisten-orkeet "Estudiantine Excel-sior" zioh zal laten hooren eni waar insgelijks zullen optreden de heer Mor-risaon,. heldentenor van de Vlaanische Opara eo Mej. Krinkels, kunstzangeres: Stadsooncerten Zaterdag wordt het eerste concert de® reeks vtun het zomerseizoen gegeven.De maand Mei zet in met negention dier volksiuàtvioerilngen- Het eerste concert heeft plaats op d6 Groemplaats en wordt gespeeld door het mnziekkorps va/n het 5e Unie ; denzelfden dag treedt de Antwerpsche Harmonie op, op de Ste-Eli-sabethplaata.De niouwe lichting Tnasobiea de departementen van oor-log eai van spoorwegen ia een akkoord gesloten om de man^chappen dei nien-we Uchting op kosten van het leger per spoor te veii'voeren. De maïischappen.die voor den keiu" ol voor den hei'zieninesw raad moeten versdhijnen, die naar ee ; krijgsgasthuis gestuurd worden ai nao eeue proivincie>-Tioofdplaals, om er ing< lijfd te worden, of nog dezen die opg< roepen worden om mededeeiing te kri fji'i' van de krijgewetten, zullen kosti loos vervoerd worden op vertoon va een atuk waarvan het model vastgestel is door de twee betrokken deparlemei ten. De serren van Laehen i De 391'ren van Laeken zullen toegai kelijk aijn voor het publiek, van 1'/ toi b/ uur.op de voigencta dagen: Zoi dag 24, Dinsdag 26, Donderdag 28 e Zaterdag. 33 Mei. Ingang langs de kle ne poort ofi de Koninklijke Parklaan,(< gen de Dikke Linde. De handel in blanke vrouwen Over het wetsointwerp . tôt beteugelin van den handel in blanke vrouwen,hee de heer Brifaut verslag uitgebracht Het ontwerp, zegt de verslaggever,b< sluit in zich de verplichtingen die doc de vjj-ftien Amei-ikaansche en Europe( sche staten zijn opgenomen .in de mt~i nationale overeenkomst van 4 Mei 191( te Parijs gesloten. De wet verleent belere besche-rmin aan de kindsbeid en de strenge betei goling die <sij voorsclirijit, schijnt va aard een einde te moeten stellen aan h< overleveren van minderjarige meisje aan de protistutiie. Indeirdaad, aanhitstng tôt ontucht c oveirlevering van de prostilutie zal g< straft worden met \ tôt 5 jaai gevan^ zoo het elacbtoffer van 16 tôt 21 jaa oud is ; met 10 jàar gevangentsstrai ao 't siachtoffeir van 11 tôt 16 jaar oud ; en met 10 tôt 15 jaar dwangarbeiid' zo het slachtoffer van 10 tôt 14 jaar ou is e» met 15 tôt 20 jaar dwangarbei onder de 10 jaar. Verdeœ zal een Belg, die zich in de: vreemde aan aanliitsing tôt ontucht vei grijipt, voortaan bloots.aan aan beteug« ling in België. Aan de zcekust Men heeft sinds eenige maanden ee' zeer beiangwekfliand versehdjnsel vastge steld op gansoh de lengte der Belgisch Kusten, *iamelij,k dat het strand aanmei kelijk verhoogt, tengevolge van het zan dat bij elke hooge tij door de zee word aanges-poeld en achtei-gelaten. Op zekere plaatsm zijn de dammen e 1 golfbrelaers bijpa Heel en g,ansch me zand overdekt. Staatcautomohielen Door de departementen van oorlog e van openbare werken, wordt thane ee ontweu'p bestudeerd tôt vea-smelting hoir ner automobiaidiensten, voor wat aan gaat de bergplaatsen, den onderhoud e de herstellingen en bevoorrading der ri; tuigtn. Flet département van openbare werke b'ezdt zevein automobielen en eenen aut. wagen, die djenen voor het toezicht va: 's rijks banen. Elr worden ook aan de beambten 30 vélos en 4® motocycletten ih gebruik g« geven. Er zijn ook zes motorboolje voor het toeeicht der wateringen. De autos worden geborgien en herstel te Brussel, wat dikwijjls verre verplaal singen vergt. Hot nxinisterie van oorlogi beschili ook voor den dienst van het leger ove een groot getal autos, dat nog zal aar groeien. De twt ministeries zijn thans pir nens drie bergplaatsen voor de auto van beide dienâten in te richten, narm li.jk in de vertterkte plaatsen Antwerper Namen en Luik. Een zeilfde personeel van mekaniei makers zon geiast, worden met den or derhoud en de herstellingen van al d autos. Een nieuwbakken edelman De katholieke voorman in de ICame der volMsvertegenwoiOrdigOTs, dte hee Woeete werd begiftigd met een gi'ateli, lie kroon- Het koninklijk besluit dat hem ade1 domsbrieiven verleent is in het Staatc blad verschenen. Reizigersvervoer Oostendc Dovc Gedurende de maand Apriï laatstledë hebben de pakketbooten van de lijn Ooi tende-Dover 17,676 reiaigers' vervoer (10,268 gedurende de maand April 1913 Gedurende de vier eerste inaanden va het loopende jaai waren er 36,91.3 re: zigersi, dan als er gedurende hetïelfd tijdperk van 1913 32,817 waren. Koude nacbten Volgen'si wordt bericht moet door d koude die sinds het begin der maan Mei 's nachts geheerscht heeft aan«?iei lijke schade aan de veld- en hofgewa-s sen veroorzaakt zijn- Vooral in de streken waai zandig gronden zijn heeft de vorst op een paa nachten onschatbare schade veroor^aak a In het Kempeinland werden de landbou-r wer® bij^onder erg beproeld. Het graan dat ten gevolge van het wa-rm weder reeds in de aren kwam, is bijna totaal j- bevroren, en ziet er thans uit alsoï de ooget reèds nakesnd is. De aardappel-ii s'truiken, die reeds bor^en den grond d ] stonden liggen verwèlkt en mogen als 1 verloren besohouwè worden. Hier van heeft de provincie Oost-Vlaapderen het meeet geileden, waar de aardappelteelt een der bijzonderste broodwinnjgen is. ' Ook fruit en bloemeiA hebben door de koude wel geleden- iDe groote schade l" werd door den vorst veroorzaakt gedu-Q rende de nachten van 1 en 2 Mei, die echte Wiuternachten waren. Hondenhadhuizen Dank zij de vrijgevigheid van een (tarer burgers, heeft de stad Munchen se-» dert eenigen tijd een houdeiibadhuis als .t bijgebouw van het groote en veelge-bruikte volkshadhui6- El ziin twee groo-i- te ruimten in. De eene bevat het met r cernent bepleisterde reinigingsbad., de .- douches en een groote zweïnkom, de an-■- dere een aantal scheertafels, waa-r de i, dieren met riemen op vastgegespt worden, en groote en kleine droogkooien. g Honden, die daar eenige keeren achter-.. een gebaad en geschorcn zijn, stribbelen a meestal niet meer tegen, zoodat op z,i,jn ;t boogst bij het scheren (door middel van s electriscà gedïeven toestellen) en . dan nog alieen bij bijrdonder bijtachtige hon-iï den het aandoen van een muilkorf noo-i- dig is Een douche- en zwembad kost, :, al naar de hoogte van den hond, 40 pf. r tôt 1 mk., scheren zonder re'inigen l'/Ç - 0 3 mk-, scheren en reinigen samein 2—4 3 mk. Er worden elken dag ongeveer 35 a honden (soms ook wel het dubbele aan-.1 tal) behandeld, zoodat de inrichting haar 3 rente reer goed kan opbrengen. Met bijzondere zorg zijn, om zoowel 3 een te giroote afkoeling als een te ster- - ke verhittikig te vermijden, de dl'oog-!- kooien, waar de dieren ongeveer een uu.r verto^ven, ingericht. Te Neurenburg heeft men het voor-beeld nagevolgd en ook een 1 badhuis voor honden geopend. Daar wordt er echter nog maar weinig gebruik van ge-L maakt. Munchen is echter, in verhou-^ ding tôt zijn aantal inwoners, de Duit-j. sche stad1, die het rijjtst aan Jionden is. . Ook te Keulen maakt men piannen 1 voor de oprichting van een hondenbad-huis.Ver weer — Zijt gij al viiit en-vijftig, kolonel ? 1 En dan nog geen gelegenheid gehad, 1 een wapenfeit te bedrijven ? — GSj wleet het zelf, frerule ; een mensch kan oud worden, zonder vea'ove- 1 ringen te hebben gemaakt 1 ' — » OM MET VEREENIGINSRECHT Naar aanleiding. van de steeds scherpere ^ maatregelen in Duitschland door de over-heden tegen het vereenigingsrecht. van de 3 arbeiders in de laatste tijden genomen — het zekerste teeken van het veldwinnen der realc-d tie en de voorbode van nog zwaardere k'on-flikten, — werd Woensdag in een der groot-ste zalen van Berlijn een protestvergadèring belegd van zeer bijzonderen aard. Het waa t ni. geen gewone volksvergadering, maar een r bijeenkomst alieen van door de centrale vak-> vereenigingskommissie uitgenoodigde bestuur-ders, beambten en andere vertrouwensman- - nen, waarbij als vertegenwoordigers van bun g organisaties ook verscheidene vrouw'en. Het lokaal was gelieel gevuld, meer dan . 5000 ' personen waren aanwezig. ' Wij ontleenen het volgencle aan het verslag van de door het socialistisch rijksdàg-* lid Wolfgang Heine gehouden rede, waarin - van de pogingen om de arbeiders te beroo-e ven van hun rneest onmisbare recht en ook voor onze lezers wetens\\-aardig overzicht werd gegeven : Werkelijke vrijheid om zich' te verceni-^ gen hebben de arbeiders in Duitschland nooit i* bezeten. Eerst in 1869 werd een beperkt vereenigingsrecht toegestaan. De liberalen (van ouds de verdedigers der van kapitalis-. tisch standpunt volkoonen juiste leer, dat dit echt de vrijheid van de patroons beperkt) wisten toen door te drijven, dat in de Ar-beidswet een artikel t werd opgenomen het-welk de uitoefening van het nieuwe recht r onder bepaalde omstandigheden straîbaar stel-de. (In dit art. is ni. verboden door "drei-1 geinenten, enz." kracht bij te zetten aan de ^ uitnoodiging om deel te nemen aan overeen-■ komsten en vereenigiugen Iedere eenigszins ^ krachtige pressie, de weigering om met niet - georganiseerden te werken, aile kritiek op e onderkruipers enz. kan, op grond van dit artikel, door den rechter met gevangenis straf worden vervolgd.) Wij hebben daar-door den belaohelijken en schandelijken toe-e stand gckregen, dat kraclitens deze uiU;on-■] deringswet tegen de arbeiders, zij belemmerd worden in de toepassing van een recht, dat aile andere staatsburgers volkomen vrij kunnen gebruiken. Tien jaar geleden ongeveer kwamen scherp-e zinnige juristen op het prachtige denkbeeld, i dat het een bedreiging in den zin van par. „ 158 iSj als arbeiders den natroons een werk- • • i—.: i. s. stakiug aanzeggen, en het hoogste gerechts hol bevestigde, deze .opvatting. Intusschen was deze uitlegging toch al te onhoudbaar en toen van arbeiderskant tegen onderne-mers die met uitsluitingen dreigden, aan klachten waren ingesteld gewiorden, en de regeering in den Rijksdag over deze zaak werd geïnterpelleerd, veranderde het hoogste gerechtshof weer zijn standpunt. Echter zijç ':dreigementen" van arbeiders onderling straf baar, gebleven, de toepassing van deze be-paling geschiedt bijna dagelijks als een dei hatelijkste machtsmiisbruiken waaraan de-jus-titie zich tegenover de arbeidersbewtging on-ophoudelijk schuldig maakt Uit het gebeurdt . et deze opvatting van par. 153 kunnen wii deze leering trekken aile overtredinger door anderen van de tegen arbeiders aan-gevoerde wetten, moeten wij onverbiddelijt bij de justitie aan'orengep. Behalve deze opzetteiijk tegen hen ge-rlchte bepaling, worden ook andere wetsar-ikelen voortdurend gebruikt om de arbei-dersvereenigingen te liinderen. Zoo heeft men jaren achtereen het slechts voor politieke vereenigingen geldende verbod van met el-kaar in verbinding ie treden, ook op vakver-eenigingen toepasselijk verklaard. Tallooae processen, ontbindingen van organisaties en andere dwangmaatregelen waren het gevolg. Ten slotte echter, toen niets van dit ailes hielp, moest. ook aan deze wetsverkrachting een eind komen, verhaast door de onzerzijds telkens hierliaalde opmierking, dat de justitie burgerlijke politieke vereenigingen geheel on-gemoeid liet. Op 1 Januari 1900 eindigde het verbin-dingsverbod. Daarna begon men evenwel met nieuwe vervolgingen op grond van het gewone recht — een dikwijls veel gevaarlijker (aktiek dan die van uitzonderings'wetten. On-telbare en dikwijls zware straffen troîfen de arbeiders en hun leiders wegens " beleedi-ging " bedreiging " en " afpersing Het hcet b. v. afpersing, wanneer een vakver-eeniging om loonsverhooging vraagt met kennisgeving van het voornemen om bij wei-gering het werk neer te leggen. Op die manier wordt het natuurlijk onmogelijk gemaakl zoowel voor de organisaties als zelfs voor ieder arbeider afzonderlijk aan de werkge-vers eenigen. eisch te stellen. Bij deze rechtspraktij-ken kosnt de hou-ding van de politie. Omstreeks het zooeven genoeiinde jaar 190=0 ontdekte de politie dat hcc posten door werkstakers een belenUiTJering opleverde voor het verkeer, zelfs in breede en stille straten. Verder ontdekte de politie dat ook de openbare rust en de orde door het posten wjjrdén verstoord. Meer en meer onders^teunden de rechtbanken deze bescliou-wing, door aan te nemen dat niet de rechter, maar de politie te bepalen had wat voor verkeer, orde en rust noodzakelijk was. Hier-mee is deze uitoefening van het vereenigingsrecht geheel aan de .villekeur van de poli-tieagenten overgelcverd. In 1908 kregen wij de rijkgwet op het vereenigingsrecht. Het voorwendsel was, àat de wet den toestand zou verbeteren. IWerke-lijklieid is evenwel gev/orden onae voorspel-ling, dat zâj aangewend zou worden om de arbeiders nog meer te ringelooren. Het rnis-bruik is dadelijk begonnen met de uitbrei-ding van het bewakingsrecht van de poli-titie tôt niet-politieke, tôt vergaderingen van vakvereenigingen. Bovendien : huishoudelijke vergaderingen werden als openbare behandeld: zelfs bijeenkomsten van fabriekspersoneelen mochten niet buiten tegenwoordigheid van de politie worden gehouden. En thans verklaart men aile vakvereeni-gingen tôt politieke vereenigingen — regel-recht tegen de uitdrukkelijke toezeggingen en beloften van den rijkskanselier bij de behan-ding van de wet in den Rijksdag ons gegeven. En als wij ons nu beklagen over de verkeerde uitlegging van de wiet, dan ant-woordt de rijkskanselier, dat dit plaatselijke afwijkingen zijn die wij in de Landdagen der verschillende landen ter sprake moeten brengen. Natuurlijk moeten de vakvereenigingen som tijds in politieke kwesties een uitspraak doen, over sociale wetten enz., doch daar-mee worden zij in den wetlelijken. zin van het woord nog niet tôt poliiieke organisaties. De bedoeling is aile leden en bestuurders bij de politie bekend te maken, die hun namen natuurlijk aau de patroons meedeelt. De bedoeling is verder de jeugdige arbeiders, die geen lid mogen worden van politieke bonden, van hun vakvereenigingen af te hou-den. Konservatieven en liberalen werken sa-men "oin de jeugd van de arbeidersbeweging te vervreemden. Aile andere partijen hebben politieke jongelieden-organisaties die door de overheden niet in het miinst worden bemoei-iijkt. Maar Duitsche rechtvaardigheid i9 het wanneer de politie voor de aankomende arbeiders aile vereenigingsrecht volkomen op-heft : in politieke vereenigingen mogen ze niet gaan en nu in vakvereenigingen ook niet, die immjers tôt politieke vereenigingen zijn verklaard. En alieen voor de zelfstan-dige, met de socialistische partij bevriende vakvereenigingen geldt deze verklaving, de " gele ", de christelijke bonden mogen doer wat ^ij willen. Na dit overzicht van de wettelijke en on-wettelijke vervolging der arbeidersorganisaties. besloot de spreker met een opwekking tôt dt inspanning van krachten om tegenover hel drijven van de regeerders te stellen de ak-tie tôt versterking van de vereenigingen Zi zijn, in weerwil van aile tyrannie en ver drukking gegroeid eD groo» geworden. Alleei door op dezen weg . voon te gaan zal d< overwinning op de tegenstanders kunnei worden bevoChten. Een protestmotie, die het vakverbonds bestuur * uitnoodigt de noodige maatregelen t treffen tôt ver weer en aanval, wierd tei slolte zonder moi- alacmienne stemanei aangenome? Uit de Ârlieiderswerelil Tegen de R&cke?e9!lers De " rouwdragers " zetten in New-York hun betoog-ingen tegen de Ro.ckefellers voort. Maar de justitie is niet zacht in| haar optreden tegen deze wijze van " posten " Don derdag werd een .man, die in een zwart kleed gehuld, een rouwprocessie langs het kan-ioor van Rockefeller Jr leidde, in hechtenis genomen. Deze man is thans tôt twee maanden gevangenisstraf veroordeeld. Men weet, dat de betoogingen tegen de : Rockefellers verband houden met de sverlcsta-kingstroebelen in het tnijnbouwgebied in Co« lorado, waar deze magnaten groote bezitin-gen hebben. Mexico en de Vereenigde Staten De juistheid van de beweriug der Atneri-kaansche regeering, als zou zij geen bevel gegeven hebben om de troepen te Vera Cru2; te versterken, wordt van verschillende zijden betwist. De eenen beweren dat de minister van oorlog bevel gegeven heeft al, de beschikbare mi-litietroepen binnen den kortst mogelijken tijd naar de Atlantischo havens te zenden om daar scheep te gaan naar ; Mexico. Andere bladen gelooven dat de mededeeiing der regeering wel juist is en dat het besluit om generaal Funstons) verzoek niet in te willigen, is genomen op aandringen van président Wilson, die versterking van de troepen te Vera Cruz als schending van den wapenstilst^pd beschoiuvt. Volgenfe.de "New York Herald" ontvan-gon de regeering te "Washington en de Euro-peesclie gezantschappen aldaar dagelijks on-rustbarende verslagen uit de Mexikaansche hoofdslad. Zoo heet het, dat het leven van Long, die na O'Shaughnessy's vertrek de Amerikaansche zaakgelastigde is, bedreigd wordt en dat Huerta Silliman, den Amcri-kaanschen konsul te Saltillo, heeft doen gevangen zetten. Huerta's doel met dergelijke willekeiirige handelingen zou zijn, de Vereenigde Staten te prikkelen tôt een opmarsch naar Mexiko. Een telegram uit 'Mazatlan meldt dat daar vluchlelingen uit Manzanillo zijn aangeko-men aan boord van het Engelsche s.s. "Ce-triano dat op aandringen van den gezag-voerder van den kruiser ".Nurnberg" tu transport van vluchlelingen às bestemA. De Amerikaansche konsui te Acapulco, die zich onder de vluchtclingen bevindt, zegt dat toen de " Citriano " aan de pier te Manzanillo meerde, de Mexikanen de met pe-troleum overgoten pier in brand staken en ook trachtten ze met dynamiet te vernielen. Toen het, schip de vïuchtelingen die Ma-zatlan belegeren, heeft er den Amerikaan-schen admiraal zijn diep leedwezen over be-tuigd, dat door het werpen van een bom uit een vliegtuig non-coinl)atlanten zijn gedood. De val van Maztlan echijnt aanstaande. Volgens zekere geruchten zouden de bai-fenwijken reeds in handen der opstandelin-gen zijn. Mtlp irâlisvins op Hê Gedurende de laatste twee dagen wer den er in den omtrek van den Etna,op het eiland Sicilië, aardsc'iwkken waaii'ge-nomen-Een van, die awdschokken, de hevig-ste van aile, heeft Vrijdagavond te zeven uur belangi'ijke verwoeetingen aan-gericlit en aeer vele slaclflutfers gemaakt. V Op den eersten, sterksten schok volg-Jen eenige lichtere. Zaterdagmorgen hor-haalde zich de aardbeving. De bevolking wej'd aangegrepeii door een panisehen schrik. In de plaatsen rondom Acireale vooral te Mangano, Zerbati, Pennisi, Santa Venerina, Belpasso en Linera, richtte de aardbeving ernstige schadc aan- Verschtllende boerôsvijen zijn iotoal vernield, vele families zijn dakloos De boeren viuchtten naar het veld, waar zij, veretijtd van schrik, getuige waren van de verwoesting van hun woningen-De groote wegen zijn voor een groot deel bedorven en op verschillende plaatsen bedenkelijk verzakty Het spoorweg-verkeei van Giarre naar Mangano is gestoord. daar de grond langs de tunnel gescheurd is. Ook het telegraaj- en teietoonverkeer is gestreind. Op het eerste bericht van het onge-luk werd in Acireale een groote hulp-troep ingericht. De prefeet van Calnnia en de overhieden beg.aven zich onmiddel-lijk naar het gebied van de aardbeving, dat gejtakkife. niet zeei- uifcgestrekf ie. Ook het Roode Kruis was spoedlg met 200 menschen ter plaatse- Treinen met reddingsmateriaal «wainen met korte tus-spenpoozen binnen, automobielen brach-ten ingenjieurs en geneesheeren aan- De weg van Acireale naar St.nta Ve-i nerlna: biedt eetn trooteliooîzfiïi aanlblik. ; Oveial ziet men draagbaren, waarop.ge-1 wond'en liggen, die hoofdEakeliiiJt uit ' Santa Venerina komen, waar de aavdbe-1 vingt het hevigst was en waar bijna aile huizen ingestorl zjjn In het hospitaal " van Acireale zijn reeds vele gewdnden , opgenomen I.inera is totaal verwnesl ! Onder de puinhooi>en liggen vele gewnn den en eenise doodeu. De brandweer ©e

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Volkstribuun: dagblad van de Federatie der Vakbonden gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Borgerhout von 1907 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume