Vooruit: socialistisch dagblad

234 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 31 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 25 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/df6k06z439/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"■<— » Dmkster-Ultgseïster ^Maaîschappij KET LÎCÏ1Î bestuufdef » P. DE VSSCH. Ledeberg-Oent . . REDACTSE . . ADMINÎSTRÂTÎE flOOGPOORT, 29, GENT VOORUIT Orgaan der* Belgisohe V/erkliedenpartjj\ — Yerschjjncnde affe dagen. - r.-r—, -,:a A30NNEMENTSPRIJ» | BELQ1Ë * • Of'e ma&rsdea. k » * , tr. *J§ Zts maandea > « « * • fr> ftS® Een jaar....... ft. !lV!l Mes abonnecrt dcfc attt postes?*?^® DEN VREEMDE Drie maandea [togd(|lw venonde»?». 43® ■SSf^5L= . — " » In Wisi-VIasttâtrta in ta FraÉrijk Uit Duitsche bron. Wtwtciijk geveents'iertei» BERLIJN, 29 Januari.— Officieel : Front Gen. Veldm. Kroonprins Rupr. van Beie-*en-: l'en INoor.den van Armentières vielen de lingetscbeu in golvingen de stellingen van het Beierscbe reserve-infanterieregi-'ment n. 23 aan, dat de vijand met veel veriiezen terugsloeg. | Tén . es ten van Fromelles, ten Oosten van i\cuville St-Vaast, op den Ncorder-oever van de Ancre en ten N. van Vic-sur-Aisne bleven ondernemiagen van vijandelijke reserveaîdeelingen zonder resultaat. » Ten Zuid-.VVesten van Le Transloy werd 1 «en Engelsehe post vermeesterd. Front van den Duitsehen Kroonprins : Op den Westeroever van de Maas heersehte heel den dag door levendig geschutbedrij-Tigiieid. ''s Morgens beproefden de Franschen zonder geschutvoorbereiding bij ver-rassing tegen de op 25 Januari veroverde •teliingen op de hoogte 304 op te rukfcen. in ons dadelijk ingezet vuur ijlden zij te-rug. Van 's middags af lag sterk artillerie-tuui op onz. Ioopgraven. Na hevige artille-riegoivingen grepen nog drie Fransche aan T&llen plaats, die volkomen en zonder re-iultatcn in.elkaar zakten. De dappere Westfaals-eho. voetvoîkregi-menten n. 13 en 15 en het Badensche reser-ve-voetvolkregiment n. 109 behieîden in t&aie verdedigiDg het hercverd gebied van isetwelk trots het groot gebruik van man-echappen en munitie geen voet breed door de Franschen kon heroverd worden. In de Vogezen brachten varkenningaaaa-wulen-9 gevangenen binnen. Na sterke geschutvoorbereiding drcngen ep den ÊLartinannsweilerkopf aanvaisgroe-pen van het Wurtembergsche landv/eer-voetvolkregiment n. 124 in de Fransche ioopgraven binnen en keerden met 35 m an en ecn mackinegeweer terug'. Rassiseh gcvechtsterrcia Front gen. Veldm. Prins Leopcld *ari Beieren : Aan de Aa beperkte het slechte weder en de sneeuwval de gevechtsbedrij-vig-heid.De dapper Osmaansche troepem van het Ï5e korps sloogen aan de Ziota-Lipa llua-adsobe aanvailen terug, die na hevig vuur met sterke-massa'b begonnen waren.Op eene plaats zuiverde een snelle tegenaanval de eigen Ioopgraven. In achtervolging werd dsn vijand een santal gevangenen afgeno den. Duitsche aanvalstroepen haalden aan de Naraiofka uit do Roemeenscke stelling 9 gevangenen. Roemeeusch gevechtsîerreln Front gen. oberst Aartsh. Jozeî : In den Mestecanesti-sektor maakte de vijand des nachts van sterk gesehutvuur gebruik. Twee sanvallen van de ilussen mislukten. L«g«rgr. gen. veldm. v, Mackensen : Geen «icuws. BalkairfroTit NieAa van beteekenîs. Groot Hooîd&wartier, 29 Jan. (Avondbe-rieht) — Van geen front zijn groote strijd-fcandelingen gemeld. ÏÏit Fraa«che îJTon. PARUS, 28 Januari. — Officieel : Op den rechter Maasoever gevechten met. hand-granaten ten O. van deri houvel 304. Op den rechter oever hebben de Franschon 's avonds «n overval uitgevoerd, die volkomen siaag-de. De Franschen hebben talrijke lijken in de Duitscha Ioopgraven gwonden en een be-langrijkc buit opgera&pt. In Loth&ringen geschutbedrijvigheid in de aektors van Le-noncourt en het boech van "Ewsing». ÏÏit Eïigeîiïeke brou., LOKDEîy, 23 -Januari. — Officieel: Wq zijn vandaag bij het aanbrfien van den dag vijandelijke Ioopgraven binnengedrongen len noordoosten van Neuville-St-Vaast, brachtén den vijand vêle veriiezen toe, bom-bardeerd«n Bchuilpiaatsen en maakten krijgsgevangenen. î\og een met saocee toï-brachte. toc'nt ten noordoosten van Festhn-bert had tôt resultaat, dat wij krijjegevan-|enen ma.akten. Wij teden geen veriiezen. • ederzijdsoh" artil'eriebedrijvigheid ten Doordèn der Somme. In luchtgevechtcn rijn rier Dak-sch© vîiegtuigen vernietigd. ^ * # IH «rin fisrsStsa »! H BMÉWiÈ-BMPtiS ÏÏit Oost€*iriiksch@ feron . WiîENEN, 29 Jan. — In 't gebied ooste-îijk van het Doberdo-meer bracht eene af-deeling van het' infanterie-regiment n. 91 vSn eene gelukte nacbtelijke onderneming 3' govaugwne Itaîianen weer. De arâllerie-bedrijvigheid was over 't aLgemeen matig. Siechts tusschen het Ga-rda-raeer en het î'tsctl-d^l richfcte de vijand tijdelijk een 1s-tendig vuur tegen onze plaatsen. Uit Itaïiaansche broiio ROME, 28 Januari (Off.): Langs het ge-heele front de gev.one artillerie-strijd en werkzaamheid van patrouilles. Hiets van belang. * * * telSÉ- Mwttï- Bâii€iô£ii gm% Uit Eussisclïe broû. , PETEOGRAD, zondag 28 Januari (Off.): Na een krachtige artiilerie-voorbereiding vielen de Duit6chers onze trœpen aan weerakanten van den weg van Kaineiem naar Scholck, ten We&ten van iliga aan. De aanval werd algeslagen en de Duitschers stroomden in wanorde terug. Twee uur later hervatten de Duitschers den aajaval op dit front maar werden opnieuw teruggedreven. Na eea artiilerie-voorbereiding ondernam de vijand het offensief tegen onze troepen, die stellingen bezet houden op zes werst ten Noordwesten van Kalutzem. Ons vuur dwong den vijand op den grond te gaan liggen" , -, - In den nacht van 27e dezer vielen na artil lerie-vuur kleine vijandelijke afdeelingen onze posten aan den rivier de Siara in de buurt van den spoorweg Baranowisjc Loe-minatsi aaiu, maar werden aaar hua Ioopgraven teruggedreven. Op 27 dezer is een Farinan-vliegtuig vais ons met den vlieger Ploegin en den waar-nemer kapitein Kiselef, die van een verken-ning terugkeerde, door een Duitsch jacht-vliegtuig aangevailen. Eet leverde alag met het Duitsche toestel : Na een tweegevecht met machiaegeweren vioog ons vliegtuig in brand en viel bij de rivier de Sjara ten Zuid-Oosteu van Baranowitsje voor onze prikkel-draadversperringen. De lijken van den vlieger en van den waarnemer zijn denzelfden dag weggehaald. Een Duitsche vliegtuig heeft bommen g»-worpen op het station Zamiric aaws den spoorweg naar Alsxandrofsk. £ ♦ * Es lorisf ep m Ofc Uit Oostenri|ksche bron WEENEN, 29 d'an. — Niets nieuwj. Uit Bulgaarsche bron SOFIA, 27 Januari. — Offic-ieei : Twee vijandelijke monitor» hebben uit het Soe-linakanaal de dorpeo Malkotsj en Prisava, ten oosten vao Tulcea, beechoten. SOFIA, 27 Januari. -r- Officieel: In de streek van Bitolia (Monastir) spaarzaam vuur van geweren, machiengeweren, mijn-werpers en de artillerie. In de Tsernabocht zwakke werkzaaœEeid van do artillerie. In het iloglonitsavak slechts in enkele vakken op ziehzelf staande kanonschoten. Aan de Wardar en Stroema zwak artillerievuur. Aan ' de Stroema naderde een sterke vijandelijke verkanningsafdeeling osiz« Ioopgraven bij Barakli en Foemaja, maar een fcegenaaiival van onze uitatekende garde dreef haar op de vlucht. De vijand verloor verscheidene dooden o. w. den officier, die d« afdeeling aanvoerde. Onze aoldaten maakten 00k vjjftien gevangenen. In de vlakte va® Seree zijn vijaadeîijke patrouilles overal teruggealageiB. Si Qorleg toto 6«stevt)k es Botssiie UM Oostemiiiksehe bron WEENEN, 29 Jan. — In 't Mestecaneaci gebied hield de vijand zich gisteren rustig. Heden vroeg zette hij opnieuw voor den aanval in ; hij werd echter onder zware veriiezen afgeslagen, aan de Zlota-Lipa vielea giateren voormiddag de Russen het Osmaansche 15 korps met sterke kraehten aan. De dappere Turksche troepen wierpen den vijand in verbitterde gevechten terug en gingen in de vervolging tôt aan de tweede Unie der Russische «telling. Zij bra*chien talrijke gevangenen in. Eldsri? niete van be-laog,$ * * In Klein-Azië Fit Turksche b?e>n KONST^NTINOPEL, 28 Janaari. — Officieel : Te» zuiden van den Tigris heeft de vijand, ru, onze stellingen hevig met' artillerie vu a-. beschoten te hebben, ze met sterke âtrijdkrachten aangevailen.Ten koste van zeer zware veriiezen is de vijand er dien-zelfdein dag (25 Januari) in gesîaagd, eea weinig ter rein te vrâinen. Tweeduizend lijken van Engelschea iiggen voor een gedeel-te van ons iront, dat niet zeer breed i«. Den vol^enden dag viel de vijand opnieuw 30.T1. maar wasd teruggeslagen. -ie -ér OP ZEE Krulsers-owlog <sm 0-booten tîit Buitsc&e bron BERLIJN, 29 Januari : Een dezer du. gen van eene onderneming teruggekeerde onderzeeër heeft 11 vaartuigen met 32669 ton, een andere acht schepen met 22254 ton in den grond goboord Onder at 19 schepen àak *&v*a. atoosm» œei kokn- , lading naar vijandelijke landen, twee siioo-mers met 13200 ton graan naar Frantkrijk en Engeland, eon Stooiner met lood-erts-lading naar Eugeland. De rest der getor. pedeerde echepen had o. a. bout, visch,viae en andere oontrabande aan boord. Door de eerste duikboot werd bovendien nog een 6 cm. kanon buit gemaakt. Door de tweede werden negen gevangenen ingebracht. Een derde duikboot heeft in de dagen v*a 12 tôt 22 Januari totajil 13 vaartuigen getor-pedeerd vain samen ong. veer 12000 ton. Onder hen bevonden zicn vier schepen met kolen, zes met bout, een met erts, een met pek en een met gemengde eontrabande. Ten slotte heeft eeno duikboot twee Engelsehe visschersstoomers bij de Engelsehe kusl opgebracht naar zijne haven. De twc« stoomer& worden ter beschikking van d« Duitsche zeevi&scherij gesteld. Een Engeleohe hulpknilser gezonkon LONDEN, 29 Jaaiuari. — Officieel : De hulpkruiser «Laurentis» is op 25 d*ezer bij de Iersche kust door een Duitsche duik-bcot in den grond gëboord of op een mijn geloopen. Twaalf oîBcieren en 109 rnan zijn gered'. (De «Laurentio mat 14.892 ton.) LONDEN, 29 Januari. — Lloyda meldt: Het Noorsche stoomsohip «Dicax» moet ge-zonken zijn. Verder ia het Noorsehe atcornschip «Myr-dal» getorpedeerd. De beaiacams ia ge-land.LONDEN, 28 Januari. — LJoyds meldt: De Deenscke stoomer «O. B. Suhr» (1482 ton), de Britsche tTabasoo» (2983 ton) en de Noorweegsch® «Sunniva» (5S9 ton) zijn getorpedeerd geworden. Er wordt vermoèd dat de Noorweegsche steomer iMyrdai» (2631 ton) getorpedeerd is gewordeia. KAAPSTAD, 29 Januari. — Ete kaptteàn eo de ganeche bemanning der door eea Duitsehen U-boot getorpedeerd© Rnssische bark « Kubo » zijn hier geland. In d& ib»sz«e KRISTÎANIA, 29 J anuari — Het rnari-aeaànieterie maakt bekend : E>©n Noor-weegsch motorvaa rtiilg beeft gisteren bij Hammerfest die 34 man sterke bemanning van een Duitsche onderzeeër, die op w» gezonken was, aan land gezet. Daar de bemanning naar eene Noorweegsche baven op een neutroal schip gebracbt is geworden, ia zij volgens de in dergelijke geval-len genomen beslissingen in vrijheid geateld geworden. Volgens wij van gœde zijde vernameo, bad do duikboot 's avonds op 27 Jainaari in da nabijheid van Hammerfest een ge-vecht met een Engelschen hulpkruiser. l>e bemanning van de boot werd gered, nifcge-zonderd de ingenieur Hormarm. Hammers-fest is de noordelijkste stad der aarde; aij telt 2300 inwoners die betrekkeHjken Uaa del drijveo in visch. In het Buitenland Isi Eitffelattdl De Duitsche kolortfôn LONDEN, 29 Januari. — In een gesprek met &en vertegenwoordiger van de < Sun-dày Herald » heeft Ward, de Nieuw-Zee-landsche minister van landsverdediging, vorklaard : Duitschland moet zijn veroverde koloniën niet terugkrijgen, ia geen ge-vsl de eilanden in den stillen Oeeaan. In Frankri^k Het laitdbouwvraag? PARUS, 29 Januari. — De minister vaa landbouw heeft een dienst van arbeids-kracbten van ecboolkinderen in het leven geroepen, met de bedoeling, een soort vrij-willigd mobilisatie voor den landbouw te orgaaiseereo onder de schooljeugd, ten ein-de aan den eenen kant aanvullingsarbeids-krachten voor den landbouw beschikbaar te atellen en aan dsn anderan kant het be-bouwen van ong>ebruikt gebleven ianderij-an in de buurt der steden mogeJijk te ma-koa.in «fie Frawsche Xasmit PARUS, 29 Januari. — Na een bewwd-slaging in geheime vergadering over de in-terpellaties nopens de Grieksche zaken,-heeft de Kamer in openbare vergadering met 313 tegen 135 stemmen eea motie vaa vertrouwen in de regeering aangenomea. Sen ontpioffing PARUS, 29 Jaaiuari. — In een fatwiek te Massy bij Parijs is een ontploffing van ineliniet geweeat. Er is één man gedood; vjjftian measchen zijn gekwetst. aPBBM BML.KAN In f»p!î«ksnlaf?«i Crtekeftiand en de Entente A.THENE, 28 Januari : De minister ritn buitenland sche zaken heeft zondeg avond dën Franschen gezant ter kennis gebracht, dat, sprekende ovor de eischea der Entente . tbjb a» deoembers asaeraal Kalari*. tbs të- dmis de gebeartemesen vaa 1 ea î deeem-ber de aanvoerder van hot eerste leger-korps was, van zijne bevelvoeringen oat-nomwQ is. Verder is deu gezant rnedege-de«ld geworden, dat de koninklijke regee-riag ûoor den koning is geniachtigd geworden, aile betrekkingen, die men als schadelijk voor de belangen van den Staat aanziet, te schorsen, en dat de koninklylte regeering, als gevoig vau de overgenomen verplichungen vrijdag tôt de ontbiucting van de rcservistenbondeii overgegaan is. PIREUS, '29 Januari : De koramandant vaa <1« op iiorfoe in garnizoen liggende Grieksche afdeeling heeft van de kouink" lijke regeering het bevel ontvangen de troepen naar Fatras over te brengen. Op âc Iasel wrblijft alleen eene afdeeling van 200 inan. Het bevel over deze afdeeling werd aan een officier overgedragen,wiens loyaliteit tegenovor de belangen der Entente verzekerd is. in Spsnjft Spanje bitjU muirai KEDLEN, 29 Januari. —• Volgens een te-legram uit Madrid au:i de «Kolnische Ztgî heeft de Spaanscbe oiinister-president aau de burgemeasters vaa provincie-steden ver-klaard, dat Bpanje voor bet vervoig een oprechte onzijdj.gh.eid zal bew&rea. AansSsg op tàeri boftrein MADRID, 29 Jaauari. — Volgen» bîad-meldingea hebben misd«diger& gepoogd den boaiakiijken trein bij Granada te doen oat-riggelea, tcch werd een ongeluk vermeden. Er hadden twee aanhoudingen plaats. Het staatsondersekretariaat van binnen-landseiie zaken zou de nieuwe poging tôt aanslag officàcei bevestigd kebbe-u- BERNE, 29 Januari, — Lyoasrahe bîadea meldea aangaaade den aansiag op den koniaklijkea trein, dat een der daders waarschljnlijk een Spaajaard is, de ge-aaamde Rafaël Duran, de aadere eea Por-tngeeseh, Tinte geaaamd. | In £w<siito!P Esne konîsirsîîtip der neutralen 8TOCKHLM, 28 Jaauari.—Sveask» Dag-bladet vemeemi in 't miaisterie van £ui. -tealattdschç zaken in Stockboim, dai bet bericht ©ver eene voorgeaomen neutrale kanferentie ia de boofdstad raa Zweden juist is. Het voorstel is vaa de sweedsche regeering uitgegaan. De daturn voor de konfe-reatie ia nog niet bepaald. Het blad herin-nert aan bet laatst officieel bericht over de noorsehe ministersamenkomst in Kristiaaia waarop o-ver de aoodzakelijkheid spraak was, dat mogelijks vele neutrale landen gemeenschappelijk hunne belangen waarne-men. Hierm&de ia wel het doel der in ait-zicht gestelde koaferentie aangegeven. En de iea,63i)ipd!e St&ien j De Amerlkaneo la d« nàdém vaa Decembtr 19141 is de «New-York Herald» begennen met bet ver-spreidoii vaa» dradelooze telagrammen voor de taen&chen, die de® Atlantiscben Oeeaan oversteken. Dit gescbâedt door bemiddeliag van bet Maroonistatiom te South Wollfleet (Massachussetts.) Dezer dagen ia het New-Ycrkache blad ia verbinding met de Ameri-kaansebe Marconimaatschappij hetzelîde begonnen teaj dienste van de passagiers ©p acÈepen m de Stille Zuidzee. Dit nieuws wordt elkea avond om kwart over tien de wereld ingesJingerd. Da-arbij helpt het station te San Francisco. De «New-Ycrk Herald» aaerkt naar aanleiding da^rvan niet zonder eenige zelfverheffing op dat zich om de aarde an de keten van haar meuws-versipresding snaat. Rond den Oorlog Torp«d®lr©©t De « Daily Ckronicle » heriaaert er, ia ve>rband met de populaire verslagea om-trent den strijd in de Nederlandsche kust aan, dafc daarin dikwijls de woorden torpe-doboot en fcorpedojagers door elkander worden gebroâkt, alsof sâj hetzelfde beteeken-ds®. Het zijn imtuurlijk geheel verBchillea-de vaartuigen. De torpedojagw werd oorEpromkeîijk ge-eoasfcrueerd met het doel, de torpedoboo-tea oasobadelijk te roakeu. Hij werd daar-toe van zeer krachtige machines voorzien, zoodat hij een buiteage-wone saelheid kon ontwikkeleo en de torpedoboot, die minder snel koa loopen, plotseliag overvallea en oaschadelijk maken. Engeland heeft de eigenlijke to-rpedoboo-ten sede rt 1908 niet meer gebouwd ; Duitschland heeft se reeds sedert 1898 niet meer op stapel gezet. Wat bij de Engelsehe marine een torpedoboot destroyer (Ned. torpedojager) wordt genoemd, vinât men echter in de Duitsche marine als Grosse Torpedo-Boot® aange-dnid.De Engelsehe torpedobootjagers dragen een naam, de Duitsche daarentegen slechts eea îetter en aummer. De letters duiden den neara vaa de plaats aan waar het schip gebouwd is. De «V 69-». die M diasdag in beaobftdig-dea èoeshmé UraaMea kitm&tbeu, m- bouwd iian de wer! Vulkaa, t® Stettfat IÏW G-booten komen van Krupp s Germaaio» werf en de S-booten vaa Sehlchau. Sedert het begin vaa den oorlog Ml men 00k W- en B-booten geziea; dese sija v/aarschijnlijk w&derkeerig afkomstig TMk de werf \Ve3er te Bremen es Bioba» am Voss te Hamburg. 4 lis kGBie is lis; loiteoM LN LONDEN, 29 Januari: Eea sneeuws%orm,die in iingeiaad gewoed heeft een vâsschersgehucht bij DorfcknjoatJsi op tv/ee huizen na, verw&est. De koude, iMt nu al een maand geduurd beelt, keaœwrkfe zich door een fellen N oord-Oostenwiad, êw door de warmste kleerea keendriagt. Dw vorst is tôt dusver niet 100 streng gew«e«^ maar men is au begonnen mot scbaatswt'* rijden. De koude heeft ia Laae&ahire ee® veroorzaakt, waar de werlrliedea ia kafcosnspiiinerij weigerdea in eaa warmd lokaal te werken. De boeren m bet Noordea zya bcdnuÉS voor hun schapen. lu bet Westen van lerîand zijc »ietk« «g> dorpen van het verkeer afgesaedea, oniredderd w door de Baeeuw. T® Boyki (graafscb.ap Rocornmoa) koa eea verkieuagi geen voortgang hebben, 01adat de stted éoos sueeuwverschuivingen omringd i« »a d» shoriit me bijtijds kwam voor é® k®MÉ»-dsatstellmg. s ïm 8 is leli'l Ol Lt'AK Te Aafleu?» — laa gn+asg* va* strenge koude die sedert mee; dita reedi. heersckt m het kanaai ganuui vrorea. De Ourtha voert ysscbaiwa 2% meaigte. Bij de hrug vaa Gbèné* iifft <àl» rivier over de drie vierden ùoe. Aaa 4e samenvloeimg vaa Ourtàe ea Vtasticr ssfea» vele wattrkiekena. Te — Tea gevolge ni vele ijsschalen die op de Ma&s drijvea k 49 selieepvaarb voorloopig beeieai&al gestrc&ML Serainf; - Daar zooveie ijsschaiea op da Maas dnjvea is de echeepvaart ouderW®--kea. Ook is aet verkeer per achip tusaebe® Huy en Jemeppe soodoende oaaaogelijk (g*» wordea Het, tnders soo rustiga dok is t* met veel ijsscfeaiea overekt. Te tkèace. — ïoen M. T..., te Clstete wouead, zijn woning variiet, viel hij, op èt>& saeeuw uitgiijdend, ton gronde ea word erg aan het aangezichi gewoed. Een g&aeealMWtf moest ter veriorging bygebaald woïàtsL, IN 0 0 aT- V Là AjS UEliJBS Hier ook is overal de Leie ea «k> Sakaii» toegevroren, oadanks men gejjoogd bet water open te houdeo. De ijsschaiea bon zieb opgfchoopi ea op somnuge pla*tiK« ia de ijsschaal verscheidene centisaeters dik* Hierdoor is aile verkeer te water ge»fcr«a«J» wat den toestand, voor wat de brandstef ita de eerste plaats betreft, aog maakt ÂlkotioLiama îe ÂRimpn , le de Korte Zavelatraat, ®.Ib-,er, ««acn êê ' echtelingen S..., met hun kiad, «ea muai® vaa twaaif jaar. De man is aan dea verslaafd. Zondag avoad, omstreeks 10 sir«ei kwam hij weder droakea thuis. la de ken gekomen, waar, benevens isija vroiiw m zijn kind, ook nog de achoonbroeder sw 4® vader van den dronkaard zatea, begoe oamiddellijk te schelden en te drijgea. de vrouw het vertrek wilde verïa.tea, vas» de dronkaard met geweid op haar en ze te slaaa. De aanwezigea trachuiea àss® brutalen kerel tôt bedarea te broagea. Û»» gelukkig werd de dronkaard hierdoor noQ woedender, in een vlaag vaa « deliriun tramons » greep hij een mes van de t-a£at Ml plofte het in de zijde van zqd vrouw. Huilend liep de vrouw de straat op, w*aW ïij bloedend en ten einde kracht iaeenisaki*. Met behulp van een der boegesnelde pars**' nen droeg toen de moordenaar «eu vrouw in huis. Ooggetuigea *®rkl*ar4«<i zelfs, dat hij, op bet zicht van het bioeà d*6, de vrouw uit mond en neus liep, haar w«w»i gezicht met een zakdoek afva&gde en k«at% Toen een in allerijl oatbodea geaeeeàeevj bij tiet slachtoffer kwam, waa d* mMr reeds aan haar wond geatorvea. De schuldige is 36 jaar oud; de vsaaflf heeit nagenoeg denzelfden ouderdoa. Me! oiilflsfl le Jupïiie (lift) 20 DOODEN - 40 GË£WgTST£3 Zaterdag morgen, te 8.10 ia eea der ijeerpletterij met groot geweid iffi 44 Ilucht gesprongeu. Drie gebouwen werde** tota%'tl verwoest. IJzer en steenbrokken w«p-den overal rondgeslingerd._ Eeij stuk 900 kilo wegande, werd tôt in bet wst®r doé* Maas geworpen. De werklieden warea inMi bezig hun maal te nemen en hadden àdl» rond den ketei gezet Men spreekt vas W dooden en 40 gekwetsten. De wreede heeft in de streek «eae diepe aateOMM^ teweeggebracU. > I. - » ^ _ ^ , ; mf&ar. 1. jij.wu .., MLimi'iMgJ*iiiiii i!MWiMinni i mm mi 'lin » i iiMiii'Hii il iiii< lin ii i nui iiiinii m nniBi Mi ■ ■«■■iiiwiiBMii wwiwiÉiii>iinnniiii ii m 11 iiinnr nmnipiii i iiiwinini nni ■inniiiiiiBi 111 m ■min mu mi m i i in" ~wrnrmnÊÊÊmtÊWimm$f " iaap — Na 30 .-Tiis uei asmicet : f001 Belgw 3 «enaernen. tooi deti «r#èmde 5 cenuem#» ï eletooa i Sieuacère 24'« « Âdmlilistraiie 2846 Wcensclaf Si «Sanusri 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume