Vooruit: socialistisch dagblad

583434 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gq6qz23m4m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drukstcr-U itgcetstef >_-îîî: Maatschappij H ET LICHT , bestuurder ? P. DE VIS CH. Ledeb«rg*Oent . . REDACTIE . . ADM1NISTRAT1E HOOGPOQRT, 29. CENT VOORUIT ABONNEMENTSPRIJS H BELOIE Q M Ofie maanden. . . , , fr. 3.25 Zes maanden » . , . , fr. 6 50 Cenjaar.r. fr. 12.5(31 Men abonneeii zicfi op aile posibarccieir OEN VREEMDE Orie maanden 'dagelijk» vcrzonden). ..... fr. 6.7S Orgaan der Beiffkche Wepk!iedenpartij\ Verschjjnende aile dagen. DE LASTERAARS GAAN VOORT ! .VU OQX ! De klerikale pers gaat voort met jam-ftieren over den moord op het aartsher-ADgelijk koppel van Oostenrijk-Honga-rij te Serajevo. _ ^ t Maar zij kan nog niet nalaten, van faïj elke jammerklacht, wat leugens en wat laster op de kap der sociaksten uit te kramen. Ditmaal is het tegen ons broederor-gaan « Le Peuple » dat de katholieke pers hare woede, ja, hare blinde razernij keert, omdat ons fransch partijblad ge-«egd heeft, dat de moordenaars, noch vergevingsgezindheid, noch medelijden verdienen, maar dat men ten minste eer-bied moet hebben voor hun ideaal van rechtvaardigheid en vrijheid, dat hen tôt 'die wreede daad dreef. « Le Peuple » heeft nochtans gelijk. Men kan er men moet een ideaal eerbie-digen, al komt het niet overeen met dat welke men zich zelve als levensdoel gesteld hebt, al keurt gij het af. 't Is hetgeen de moderne en klimmen-de beweging der vrijzinnige gedachten •onderscheidt van de katholieke partij. Deze maakt door hare wereldsche or-' ganisatie, aanspraak op onfeilbaarheid voor wat hare leering betreft. Zij heeft gelijk en niemand anders. ' Wie anders denkt dan Rome is een ket-ter, en moet aldus vervolgd en geban-,vloekt worden. Die theorie is de onze niet, zij kan de onze niet zijn, omdat ons ideaal van den mensch stoffelijk vrij te maken, voor ' noodzakelijke vollediging moet hebben, ,de compleetste vrijheid van denken en op aile gebied. * Ja maar, zullen onze tegenstrevers antwoorden, vrij denken dat kan ieder-een, maar \ rij handelen gelijk de moordenaars van Serajevo dat is eene andere zaak. 't Akkoord en daarom ook vraagt « Le ' Peuple » noch goedertierenheid, noch medelijden, maar alleen respekt voor de onzinnige daad van de twee jongelingen, I die meenden aldus hun land te wreken en te dienen. _ *. Een vader die den verleider zijner dochter , een echtgenoot die den oplich-ter zijner vrouw, :n eene vlaag van woede en wanhoop r.eervelt, zal veroor-deeld worden. Het gerecht zal die personen streng straffen, maar niemand zal aarzelen hem te beklagén, of zal hem eerbied yeigeren. Men gaat zelf veel verder op dat gebied.Geheel dikwijls hebben wij menschen hooren verklaren, getroffen door de bij-zonderheden, in den loop van 't procès onthuld : De dader mag gestraft worden, maar 't is jammer dat de schurk die de schuld was van ailes, dood is, hij verdiende evenveel of wel dub-bel. Ware ik in hetzelfde geval van dien armen vader of echtgenoot, ik deed hetzelfde. Dat oordeel der massa is juist, het tomt uit het hârte, vrij van aile bereke-ningeri van ikzucht, van politi'ek of gods-dienstig fanatisme. En ons broederorgaan « Le Peuple » heeft niets meer gezegd of niets meer / willen zeggen. Straft de moordenaars, keurt ze af, maar pleit hunne slachtoffers niet vrij, die zelven aanleiding gaven tôt die da-den van wraak en brutaal geweld. Blijft rechtvaar'dig in ailes en voor ailes. « Le XX siècle d, het brusselsch kle-rikaal orgaan, in eene opgeschroefde taal wil ons doen gelooven, dat men te-rug moet keeren, tôt de oude Bergpar-tij, onder de Fransche Revolutie, om in de historié eene instelling terug te vin-den, die kan vergeleken worden, aan dien kring van moordenaars. « La Flandre Liberale » verfrischt ter gepaster ure het geheugen van den kle-rikalen schrijver. Het blad schrijft : Het is voldoende confrater, van de Geschiedenis van Marie. Stuart door Mignet, te doorbladeren, om een tegenhanger te vinden van de oude Bergpartij, in den persoon van een paus, die nog tôt een heilige is verheven. , Een brief van den hertog van Alva aan Filips II en een schrijven van den paus Pius V aan den zeifden, Mignet volgens de archieven van in hun geheel medegedeeld door Semancas, bewijzen, dat de heilige Pius V een komploot geldelijk steunde, dat voor doel had, Elisabeth, koningin van Engeland te ver-moorden. • Het is Suarez, de grootste gods-geleerde der jezuietenorde die dezen regel heeft vastgesteld : « Een ko-ning afgesteld voor ketterij door den paus, heeft het recht niet meer van te regeeren. Van tiien oogen-blik af is het aan iedereen toegela-ten hem te doctien. « Le Flandre Libérale » zou geheel ze-ker die aanhalingen kunnen verhonderd-voudigen, het dossier zou dan nog geheel verre van volledig zijn. Het is niet ongepast die oude herinne-ringen te herhalen, feitelijk zijn zij on-noodig.Nog aile dagen begaan de klerikalen moorden. Zijn zij niet zoo openlijk en zoo oogen-schijnlijk brutaal, zij zijn er niettemin wreed, onmenschelijk en lafhertig om. Zij zijn met duizenden te.tellen en hun getal groeit nog dagelijks aan, van de slachtoffers, die de papen om godsdiens-tige of politiek-sociale redenen van werk en brood hebben beroofd, hen aldus tref-fende in hun bestaan en in hun Jpven. De socialistische werldieden, wjsten en weten daar in den loop, hunner historié, die nog van deze eeuw en nog van heden is, over mede te spreken. Wil men de kleine burgerij ondervra-gen, zij zal u ook op dat gebied schro-melijk, schier ongeloofbare feiten ver-halen van haat, vervolgingswoede en on-dergang.De officieele onderwijzers der jaren 1884 en later kunnen u ook stalekens ge-ven voor wat klerikale wraak- en moord-zucht betreffen op hen gepleegd. Want al die uitbarstingen, al die ma-nifestatien van het dolste fanatisme, heeten wij daden van moord, langzaam, pijnlijke afmarteling door de klerikalen bestendig gepleegd op hunne tegenstan-ders.Maar deze laatste zijn nuttige, eer-. lijke, werkzame menschen. Zij zijn geen aartshertogen ! De weezen die zij laten of hunne kin-deren die honger lijden zijn geen prin-sen, -'t is maar kanailje. Dat is 't verschil! F. H. Het grooî procès van den Zeemansbond (TE ANTWERPEN zitting van 6 Juli Hcden werden zes kleine zaken opgeroe-I 1,çn : allen inbreuk op Art. 310. — Al de fei-f t<?n dagteekenen van in 1912. _ ZAAK JOHAN WIGRE, die een zeeman Zou bedreigd hebben die met de * Africa » moest. Vonnis: vrijspraak. ZAAK PRINSEN; Herman Koch" dierf met zijn schip niet vertrekken omdat Prin-*Çn ne mgezegd had; «Gij hebt den bond 4Jg met betaald, gjj moogt niet meegaan ! > V. 'Vonnis; frimwat ZAAK TREU. — Deze was werkzaam aar boord van « De Smet de Nayer », Hij gai eens wat slagen aan een bootsman. Vonnis: Treu krijgt 50 fr. boet of 15 dagen gevangenis. ZAAK VAN TIELEN, VAN HERBRUG-GEN EN DYCKMANS. Deze zouden ge-bokst hebben met Coppens en Bouman, die geen lidi waren van den bond. De betichten loochenen. Vonnis uitgesteld. ZAAK DE ROECK-VAN DEN BERG. -Zij zouden Johan Georgius geslagen hebben.De betichten waren afwezig. onnis De Roeck krijgt 2 maand «n Van-denberg 1 maand. ZAAK LEMMENS. — Geen gctuigen ko-men op, overigens de citatie zslf is niet in orde wat de datums betreft. "i BRIEF UIT LONDEN Chamberlain Met het overlijden van Joseph Chamberlain, de oude man" Birmingham is een der noodlottigste figuren uit de Engelsche poli-r tieke wereld verdweneu. Buiten Engeland wa.3 den naam van dezen s.taatsman vooral verbonden aan den sehandelijken oorlog in e Zuid Afrika. Chamberlain heeft in een beter lieht ge-staan. Zijn aandeel ia den Zuid-Afrikaan-n schen oorlog was slechts het gevolg van wat !_ in zijn latere politi'eke loopbaan voorviel. n Was Chamberlain geen rijk man geweest dan zou hij een niet mirid'ere politieke toi hebîsen vervuld, maar hij zou waarschijn-r lijk zijn loopbaan niet geeindigd hebben " als een torie. Chamberlain was geboren in Zuid Lon-den. Zijn vader was een schoenmaker en Chamberlain junior werkte in het werkhuis n met zijn Vader tôt hij iti jaar oud wfis. De t oude Chamberlain had echter kans gezien a zijn zaken te verbeteren en de zoon kreeg e twee jaar meer onderwijs aan de Londen 1 University. Op 18-jarigen ouderdom werd s den jongen Chamberlain naar Birmingham gezonden om de leiding te nemen van een nagelfabriek waarin zijn vader betrokken was. Deze onderneming was de grondslag 1 van het toekomende fortuin van Joe Ch&m-> berlain. ^ Middelerwijl was Chamberlain opgetre-r den in den politieken strijd on was een î zeer gevat spreker geworden. Het was in z do dii^gen van lieropleving der liberale partij onder Gladstone. Chamberlain wierp zich hais over kop in den strijd aan den radikalen vleugel der liberale partij en werd een kampioen voor de verwereld-lijking van het openbaar onderwijs. Na 1 eenige jaren lid te zijn geweest van den gemeenteraad en Mayor van Birmingham r werd Chamberlain naar het parlement gezonden als radikaal en republikein. Na den val van de Napoléon dynastie en de beein-diging van den Duitsch Franschen oorlog had Chamberlain zich duidelijk uitgespro-ken ten voordeeie dsr l'ransche republiek en verdedigde daarbij de republikeinsche regeeringsvorm voor Engeland. In die dagen was in Birmingham een republikeinsche groep die door Chamberlain geldelijk ruim ondersteund werd. Rond die dagen had in Birmingham een groote volksver-gadering plaats waar de voorzitter een on-gelooflijken gcestdrift opwekte met eene verklaring dat binnen enkeie jaren Engeland een republiek zou geweest zijn en Chamberlain haar eerste président. De bla-1 den van dien tijd schreven over Chamberlain als van een zelfzoekende provintialen radikaal. Voor hij in 1876 in het parlement trad was Chamberlain buiten Birmingham niet beken-d maar eens daar liet hij zich kennen als een onverzoenlijk radikaal die nu al zijn tijd besteden ging aan zijn politieke loopbaan. Hij schree£ tallooze arti-kels, sprak redevoeringen vùt in aile deelen van het-laud en verdedigde steeds de meest vooruitstrevende vorm van radikalism. Zijne redevoeringen waren zoo handig dat Chamberlain een grooten invloed kreeg op de Engelsche arboidersklasse die niefc voor-zien kon hoe hij verbranden zou wat hij aanbeden had en samen zou gaan werken met de tories die hij meer dan anderen be-streden had. Inderdaad as er nooit een politiek man geweest die meer door de tories gehaat werd dan Chamberlain. Het is de vraag of zijn overloopen naar het toriekamp, zijn opgeven van het radikalism, cen kwestie van overtuiging was, . Chamberlain was een der geestdriftige vol-gelingen van Gladstone, maar eindigde met ermede in botsing te komen. Gladstone was zijn politiek levèn bpgonnen als een torie, en toen hij leider werd der liberale partij was hij de intellektueele aristocra^t geble-ven. Gladstone zag niets buiten de Univer-siteit. Niets goeds was te verwachten van menschen die niet door en door gekneed waren in de Universiteit. Chamberlain was geen produkt der universiteit. Hij was een zelf made man. Op hem had de liberale partij haar hoop ge-bouwen voor den toekomenden leider en Gladstone aanzag de politiéken vooruitgang van dezen man van Birmingham met een kouden scjiouder. Chamberlain wa.s verba-zend ambitieus en zooals de meerderheid van burgerlijke politiekers niet zeer nauw-gezet in de middelen om tôt zijn doel te komen. De wrijving met Gladstone bracht Chamberlain in eene serie intigues tegen zijn leider die toen minister président was, Chamberlain was lid van het ministerie en hij liep het land af met redevoeringen die juist, door hun radikale strekking, er op berekend waren Gladstone in moeilijkheden te brengen, Chamberlain maakte stemming in he .and voor de afschaffing van het huis der Lords; voor scheiding van kerk en Staat; voor I ouderdomspensioenen en zuiver algemeen stemrecht, juist hervormingen waarvan de leider der liberale partij niet weten wilde. De verhoudingen tusschen Gladstone en Chamberlain werden langs om gespannen-der toen de breuk tusschen de twee kwam over de Home Rule kwestie. Chamberlain had de Ieren zijn steun beloofd indien ze hem in het parlement wilden helpen in zijn strijd tegen de lords. Chamberlain zou verder gegaan zijn dan Gladstone in de Home Rule kwestie, was het niet geweest voor de persoonlijke vijandschap tusschen beiden. Chamberlain zette zich nu scherp tegen Home Rule omdat hij eene open breuk wenschte tusschen hem en de liberale partij. Hij werd lid van de toriepartij. Hij verliet de liberale parftj gedeeltelijk omdat Gladstone en zijne meerderheid zijn radikale plannen niet steunde. Daarom werd hij lid van de conservatieve partij waar hij hulp zou vinden tegen Gladstone maar geea hulp voor zijn radikale denkbeelden die hij overigens spoedig opgaf. De tories ontvingen Chamberlain met open armen omdat zij een man misten van invloed op het land. Het was als torie-minister dat Chamberlain zijn aandeel had in den Zuid-Afrikaan-schen oorlog. Dezelfde intrigues waarin hij gewikkeld was tegen Gladstone herbegon hij tegen den leider van 't torie ministerie M. Balfour. Later is algemeen toegegeven dat 't eenige doel van Chamberlain met den Zuid-Afrikaanschen oorlog was minister-president te worden, in een conservatieve regeering en hij zou daar ongetwijfeld inge-lukt zijn had hij zijne gezondheid niet verlo-ren, die van dezen sterken en noodlottigen man niet veel meer overliet dan een wrak. Na den oorlog zag Chamberlain in, dat zij die verantwoordelijk waren voor dien oorlog, eene rekening zouden te vereffenen hebben met het kiezerskorps in Engeland, want behalve dat de oorlog tienduizenden menscheplevens h^jcj gekost, was Chamberlain verantwoordelijk voor den invoer van goedkoope chineesche arbeiders ten voordeeie van vreemde mijnmagnaten en ten nadeele van Engelsche arbeiders. Hij zag in dat iets anders noodig was om de aan-dacht van de gevolgen van den oorlog af te leiden en sander de minste waarschuwing wierp hij het laatste overblijfsel van. lijn vroeger radikalisme over boord verzaakte a-an vrijhandel en werd de vader van de ta-rief hervormingsbeweging. De conservatieve partij nam de nieuwe gedachten van Chamberlain over, waardoor de positie van Balfour als torieleider on-mogelijk werd. Chamberlain zag haast zijn doel bereikt. De aandacht van den Zuid-Afrikaanschen oorlog was afgekeerd,hij had de positie van zijn leider onmogelijk gemaakt en hij zag zich reeds minister-president in een torie-ministerie, toen met de algemeene verkie-zing van 1906 de tories het onderspit dolven en Chamberlain invalied werd. Als radikaal was Chamberlain de zelfzoekende intrigant, bereid tôt ailes om zijne ambitie te.\oldoen. Nadat hij de renegaat werd van zijn radikalism was hij een nood-lottig man voor Engeland. Zijne bijzonder-ste kracht lag in zijn agitatorische macht, in de Barnum manier van zijn openbaar optreden in zijne meetings en demonstraties met hun schouwburgeffekten. De tragedie van zijn loopbaan heeft weer eens de historische les bevestigd, dat de man die door ambitie en naijver zijn eerste gedachten verraadt geschuwd wordt door zijn vroegere vrienden en nooit ten voile vertrouwd wordt door zijn nieuwe partijge-nooten.De « Daily Citizen », het orgaan van de Arbeiderspartij, schrijft in een leader dat we in Chamberlain's loopbaan niet moeten zien wat hij misdeed in Zuid-Afrika en met zijn tarief reform campagne, maar naar zijn vroeger werk in den gemeenteraad van Birmingham waar hij openbare diensten in ge-meentelijk beheer bracht, nieuwe straten en parken legde. Zulke beoordeeling verdient op prijs gesteld te worden door gevoelige menschen, maar hoort kwalijk thuis in een arbeiders-orgaan.De eer van Chamberlain ligt niet in de parken en straten van Birmingham. .Die ecr, met de eer van Engeland, ligt begra-ven met meer dan 20,000 lijken van jonge mannen in Zuid-Afrikaanschen bodem.Wat Chamberlain heeft nagelaten is de schande van den lande dat de speelbal was in han-den van een eeuwigen intrigeerende renegaat. J. Ch. Terug uit Kongo De stoomboot « Arfversville > is gisveren morgend, ten 10 uur, na eene, voorspoedige reis, uit Congo te Antwerperï aangekoœen. Er waren 92 pa.ssagiers aa'h boord, waarvan 53 van eerste, -37 vajî-t-veedo en twee van derde klas. De gez-oud'heidstoestand was op-perbest; geen eflkele reiziger was ziek. . Als-nieuws.vristen dc.reizig.çr^yte inelden dat een nieuwe opstand uitgebroken is onder den Ba-Kabustam, in de Kasaïstreek. Er zijn europeesche agenten uitgezonder om te pogen den vrede te herstellen, docb te Lusambo is men ailes behalve gerust. M. Van Lennep, postoverste van de Kas-saïmaatschappij to Katenhaka, nabij Kuta is door de inboorlingen met pijlen gewond ; zijn toestand is tlians bevredigend. Eene af-deeling policiemannefi zal uit Bandu-ndu .^vertrekken oœ den oj^stand ta dem^en. De vliegenier Legagneux veronplukt Een telegram deelt mede dat de vliege-j nier Legagneux gister namiddag, om 3 ure,, te Saumur (Erankrijk) oefeningen uitvoerde' boven de gronden van de Hunandières Legagneux vierde een dubbele kringdra-ai uit. Eensklaps, men weet niet hoe, stuikt« de monoplan met zijn neus naar omlaag, en kwam in de Loire terecht. Drie redders spoedklen zich in een auto bootje naar de plaats van het ongeluk; het toestel was omgeslagen, de vliegenier was er nog steeds in vastgebonden en dreef onder water ; nieuwe redders kwamen toege-sneld. Met eensgezinde krachten deden zij i het toestel kantelen en men kon den onge-lukkige Legagneux losmaken. Men stelde vast dat hij een been gebroken was, den buik ingeduwen en den schedel gekloven. In auto werd hij naar zijn hôtel gebracht,/ waar de ongelukkige spoedig overleed. Frankrijk verliest in Legagneux een zij-i ner beste vliegeniers. Brutale moord TE HEYST-OP-DEN-BERG (ANTWERPEN) Het gehucht Goor alhier, werd verleden nacht door eene laffe moord in opschud-ding gebracht. Twee gebroeders hebben een revolverschot gelost op een landbouwer, met wien zij reeds eenigen tijd in geschil leef-den. De genaamde August Geens, gehuwd; en sader van verseheidene kinderen, zat rond een uur in eene herberg der^emeentet te kaa-rten, toen zijn broeder Joseph er bin-.' nen kwam. Deze was opgevolgd door de gebroeder* Van Nuffel. Het duurde niet lang of er ont-stond ruzie tusschen de laatst binnengeko-menen. Van Nuffel, die er niet aan hield op dit uur te twisten, ledigde zijn klas en ging; heen. De twee gebroeders volgden hem op| de hielen. i August Geens, dio vermoedde dat de ke- j rels iets kwa.ads in 't schild voerden, ging I zijn broeder nazien, doch nauwelijks liad hij I de deur geopend of een schet knalde. August Geens werd in voile borst getroffen en stortte d'ood neer. De gebroeders Van Nuffel vluchtten daar-op weg. Het lijk werd de herberg birfnen-, gedragen en de gendarmerie werd verwit-tigd. Deze kwam ter plaats en stelde een on-derzoek in. De gebroeders werden aangehou-den. Een hunner, Frans, had nog een revolver op zak. Het parket van Mfechelen is gister namid<-dag ter plaats geweest. VAN ALLES WAT BELGISCHE HAVENBE WEGIN G. — Gedurende de vii£ eerste maanden van 1914, zijn 4711 vaartuigen, met te samen 6.921.650 ton de tien Belgische havens bin-nengevaren.Te Antwerpen is er een kleine vooruitgang : 2916 schepen met 5.791.627 ton, te-" genover 2912 vaartuigen met 5.764.000 ton, gedurende hetzelfde tijdstip in 1913. Brugge heeft 291 booten met 132.08S ton, 't zij eene winst van 11 vaartuigen en 6.606 ton; integendeel is de haven van Ze#-brugge veel afgevallen : 50 schepen, iwirtw ' de 44.077 ton, tegenover 66 vaartuigen met? 80.777 ton in 1913. Brussel ging ook achteruit : er kwamen 6 vaartuigen met 1.056 ton min dan in 1913. Voor Gent werd eene aanmerkelijke aan-winat vastgesteld, namelijk 11 vaartuigen met 32.253 ton meer dan verleden jaar. Te Nieuwpoort kwamen er 94 vaartuigen binnen met 22.660 ton tegenover 74 met>i 17.877 ton in 1913. Te Oostende, ongerekend de staatspsi-ketbooten, bestatigt men een lichten vooruitgang. Voor de tien havens te zamen, teekenen wij in 1914 eene winst aan van 30 vaartuigen en 32.253 ton. * * & HET EINDE VAN DEN HANDD0EK. -, In Engeland is een beweging gaande, onj den handdoek af te schaffen. Wie Engeland en de konservatieve Engelschen kent, weefe onmiddellijk, dat het hier niet gaat om eeni modegril, of men moest de hedendaagscha anti-septologie als zoodanig willen betite-len. Men heeft gekonstateerd, dat de handdoek een waar mikrobencentrum en ver-spreider van leelijke baktefiën is. In hotela en restaurants is reeds lang de droogdoek afgeschaft en dweept men tlians met hei zindelijke systeem der kokend-water-was< scherij en heete-lueht-drogerij. Voor het af--drogen der handen wil men nu hetzelfda systeem invoeren. De schoongewasschen, natte handen houdt men in een buis, waardoor heete lucht stroomt en die men openfc en sluit door middel van een liefboom, doof den voet bewogen. Dit vernuftige instrument is volgens het eenparig oordeel der Engelsche anti-septici ideaal. * * « DEiOUDSTE MIJLSTEEN. - In het Rijkspostrnuseum te Berlijn bevindt zich een, ..iwitat-io'.van den miiIsteen_.van ._Mesa. Estj H mu i—"»—■' 1.11m i »i 1 "■ ■ ■ 1 ■ —■ 1 m i 30 Êaap -- M. 187 Prijs per nnmmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen ' TeEeféon ï Redactie 247 - AdnralsîÊstratse 2845 Oinsdaa 7 Juli 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume