Vooruit: socialistisch dagblad

177 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 16 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/610vq2t812/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

■HMM àaammm 32 laar »- N. 46 3 centiemen per nummer fosnsrian 16 FEB». 191© VOORUIT», 'ooals vroe» twaalf uren gediend aan BI iSÏEN e Sunlight) lezeep ERE GENT in 2 tot 4 u. «o verkoop i ille soorten ;casio zakken.'] 5, GBMT NIEREN s geneest allai srganen : uit-l erliezen, troe-l sfs gtrcRm o«s ?aborato-\ rdtn. EEK WERPEN klas in Frank» S. — Gewesen Nieuwe met. Mali» prijnR, BRUSSEL '91) x»r biJEon- ndeling pecialist. TTEM dij R. DE eg, 203 t» ram Gentvoor Gent (149 > 9 tot 12 b. GKNT alscbe Zoop VAST lid en zuiver» raarborgd fr. den kil. rit ook zoor 'aarb.' zuiver 75 fr. der 4 Wisdt» .ndenstraat 'haadrattMI UKKERIJjj !«, Gaat 1 B itsch. « Het Ledeberg-bjii komiek en zij e* ist. weigeren, ?raag en hem. sekte zij, over en' de stille struiken,-)ooglam< »t eraan a morgen iddelijke aide ia avorids, oor weizet met mes en n langs, plotse* htekoof* y'8 ver* r zijden «i maar e schep-; ïrwardaf verdier* en. Het at heefé ÛH EEN ERGE TOESTAND Gebrek aan brood te Gent on omliggende. - Aan de heeron van hei Provintiaal Voedings- IConiiteit. ii ; Tijdens ons bezoek bij verschillende bakkers werden ons na(men( vernoemd van anderen die bij den aanvang der rantsoeineering eene kleine hoeveelheid stukken bloem of meel verbruikten. Wij stellen hier evenals de bakkers de vraag of het (mogelijk is dat de hoeveelheid meel kan verdubbelen of verdrie lubbelen tijdens eene rantsoeneering ? Volgens ons, neen! Wat denken de heeren van het komiteit er over ? | Een ander bakker had vöór den oorlog geen verbruik. Nu [heeft hij een groot kliënteel en steeds br,ood in den winkel. iHoe kan het Komiteit deze raadsels oplossen? Terwijl we poogden in eene zekere straat brood te kunnen ibekomen, vernamen we volgend roerend voorval : Eene moeder van verscheidene kinderen, te Langerbrugge wonende, kwam vrijdag morgend bij eene-vriendin. Zij zegde sinds maandag geen brood meer geëten te hebben bij gebrek aan bons. Deze vriendin gelukte erin eenige kaarten saam te ■halen die ze de overgelukkigp vrouw overhandigde, dewelke ■nu onmiddellijk op zoek ging om brood te koopen. I Dit gebeurde om 8.1J2 ure 's morgens. Wanneer het ■ '■ avonds rond 7uur teas, kwam de echtgenoot der vrouw Eterug .' Nergens hadden za brood kunnen bekomen, ■dit met geld en broodbona in da hand. I Is dit ja of neen een bewijs te meer dat er te Gent en om■liggende■ gebrek aan brood is? I Hebben we in ons eerste artikel betoond hoe treurig de toeIstand in het Gentsche bakkersbedrijf door de onverklaarbare ■handelwijze van het Provintiaal Voedingskomiteit gesteld is, ■en hebben we er tevens op gewezen welke gevaarvolle gevolgen zulks voor de bevolking in 't algemeen medebrengt, heden willen we onzen lezers en leden van het komiteit den toestand waarin de Samenwerking «Vooruit» zich bevindt in enkele voorden uiteenzetten. Het beheer der Kooperatief « Vooruit» zag zich reeds verplicht hare leden én kliênten te treffen, door geen brood te kunnen leveren zonder broodjeton. Daardoor zijn ledenvan «Vooruit», welke den zondag over de noodige gelden niet beschikken om de jetons te koopen — en zoo zijn er velen —, uitgesloten om hun brood in de maatschappij te bekomen. Deed onze samenwerking zulks met valsche nevenbedoelingen of, om ons klaarder uit te drukken, om een zekere stock te maken ? Bepaald niet, en hare verplichting bij eene andere groote broodfabriek meel te leenen, en er bijvoegende dat zij nu in de onmogelijkheid is voorloopig deze schuld terug te betalen, is er reeds een afdoende bewijs van. . Onze beheerders waren tot deze uiterste en pijnlijke maatregels verplicht door de handelwijze van het Komiteit, en wel door de volgende feiten : . Op de drie weken tusschen 12 januari en 1 februari igi6 ientving de maatschappij 205 (zegge twee honderd en vijf) zakiken meel min dan de hoeveelheid waarop zij volgens hare ingebrachte bons recht had. Gezien de schaarste van brood werd aan de maatschappij ««Vooruit» een aanbod gedaan om aan hare leden en kliênten vit brood, van Holland afkomstig, te verkoopen. Dit aanbod, alhoewel schoon, wilde de maatschappij niet intmvaaruen zonder den overste der diensten van 't Provintiaal Voedingskomiteit gesproken te hebben. Op onze vraag antwoordde deze : breng voeding binnen zooveel u kunt want er Sis veel te kort en ge zult de bevolking daardoor een dienst bejxvijzen. Hij voegde erbij s onderwerpt u aan 'tgemeenteregle' inent. Vandaar hebben wij ons naar de gemeenteoverheid gewend en na de verzekering gegeven te hebben, de overtuigingstukken te overleggen dat dit wit brood werkelijk van [Holland kwam, werd onze vraag gunstig onthaald. Welnu, geachte lezeressen en lezers, voor dit feit werd de aatschappij gestraft met nagenoeg 50 stukken meel van iOO Hos ieder. Wij vragen waarop het Komiteit zich steunt om deze straf cp Vooruit toe te passen, daar volgent het reglement niets [dezelfde wettigt. En dit is zoo waar, dat de voorzitter van het iVoedincskonrï' it donderdag j. 1. in eene vergadering die het iet de bakkers had, zegde, dat zij het reglement gingen herâen. Men zal bepalen dat er geen ander brood meer mag veracht worden dan datgene met meel door het Komiteit afgeleerd! Deze heeren eigenen zich dus het recht toe : i° verbod e leggen op het voedsel dat hier zonder hen kon worden biniengebracht ; 20bakkers min meel af te leveren dan waar zij olgens hunne ingebrachte bons recht op hebben, en dit onankser voeding te kort is. Geachte leden en lezers, medeburgers in 't algemeen, bovenfeangenaalde cijfers en de verklaringen gisteren vermeid, zou'den' reeds afdoende zijn om te bewijzen dat er een onverklaarbare geest de heeren van 't ProvinciaalVoedingskomiteit bezielen moet. Maar er gebeurt nog meer ! Vele bakkerijen en «Vooruit» ook bakken voor de Stedelijke Voiding, 't is te zeggen voor deze werkloozen-ondersteunden die brood in de plaats van soep bekomen. « Vooruit » leverde sinds weken 2900 jetons in van 1 kilo elk, en vroeg er natuurlijkerwijs meel in de plaats voor om verder aan hare verplichtingen tegenover de meest noodlijdenden te kunnen vcldoen. Na in den beginne eene bepaalde [weigering te hebben opgeloopen,bleek de onrechtvaardigheid, pet schandaal evenwel te groot, en na onderzoek kreeg de pamenwerking «Vooruit» 7 1/2 stukken meel, dan wanneer jhaar in den grond 64 1 /2 stukken toekwamen. Dus nog Benen aftrok van 57 stukhen meel. Ziedaar, hoe de toestand der samenwerking «Vooruit» op dit oogenblik is ! Met den dag wordt het haar meer en meer [onmogelijk hare eigene leden te voeden, en naast de rechtStreeksche rantsoeneering van 't Voedingscomiteit legt het onrechtstreeks door den weg der kooperatief of de bakkers hunne klanten eene tweede rantsoeneering op. Ziedaar waarbij het komt dat den leden van « Vooruit » geen voldoend aantal jetons en aan meilieden geen brood kan worden verstrekt. Voegen wij er -'aan toe dat de toestand der broodfabriek [«Volksbelang» dezelfde is, wat we eene ware ramp noemen Imogen welke de bevolking van Gent en omliggende treft. I Wij meenen de bevolking een dienst te hebben bewezen looor hun den toestand voor 't oog te brengen zooals hij op dit joogenblik is. Velen waren de meening toegedaan dat bakkers ^en stock vormden. De handelwijze van het Provinciaal Kouiteit noodzaakte hen tot de beperking. Daarvan zal elkeen |BU overtuigd zijn. I Vooralsnu meenen wij de heeren van het Provintiaal IKomiteit te kunnen zeggen dat zij gevaarlijk spel spelen. Het Ij» mogelijk dat zij op zijn minst genomen het slachtoffer ■hunner eigene onbekwaamheid zijn. Daartegen was hen echter ■ten voorstel gedaan : een Onderkomiteit van vakmannen \te vormen. Zij wezen dit uit den hooge af. I« het de kwestie der valsche bons die den toestand zoo I6cherp maakt, dan zeggen wij hen het volgende : [ Hadt gij, mijne heeren, gehoor gegeven aan de verwittigtnjgen die bakkers en nederige bedienden u deden, in plaat» |VM met misprijzen hunne opmerkingen af te wijzen, dan llfk^ ^'' n0oit0nzebevolking inden ongelukkigen toestand Inebben gebracht, waaruit gij u redden wilt met onwettige {middelen. - Mijne heeren, uwe verantwoordelijkheid is groot ; het volk h j hon8erennetkan' nietlanger het slachtoffer van een Itondvol oneerlijken blijven, die er zich door de valsche bons bisten op te werken. i Pebakkers en broodfabrieken hebben u verwittigd, wij Jaeden dit op onze beun. De bevolking moest worden inge'l'cht'. Wij deden onzen plicht. Aan de bevolking te oordeelen ! Aan U tegen het broodgebrek handelend op te treden I R. V. EuropeesGtiB Oorlog In West-Vlaanileren en in Frankrijk [TJit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 14 Februari. Westelijk oorlogsterrein: Ier06 *1 jVe ?digeartill«riegevechten duurden op een 1 groot deel van het front voort. De vijand richtte Ivnn a % ™}XÏvum' opLensenLieven.. Zuidelijk Iter, bommeontwikkelden zich heftige gevech|«u|« om een vooruitspringend verwijderd sarrnen- hoofd onzer stelling. Wij gaven de aan omvattende aanvallen blootgestelde loopgraven op. In Champagne werden twee vijandelijke tegenaanvallen ten zuiden van Ste-Marie-à-Py glad afgewezen. Noordwestelijk van Tahure ontrukten wij den Franschen in storm meer dan 700 meters hunner stelling. De vijand liet 7 officieren, meer dan 300 man gevangenen in onze handen en verloor drie machiengeweren, 5 mijnenwerpers. De handgranatengevechten oostelijk van Maisons de Champagne zijn tot stilstand gekomen. Zuidelijk van Lusse (oostelijk van St-Dié) vernielden wij door eene ontploffing een deel der vijandelijke stelling bij Obersept (bij de Fransche grens). Noordwestelijk van Pfirt namen onze troepen de Fransche loopgraven in eene breedte van ongeveer 400 meters en wezen nachtelijke tegenaanvallen af. Eenige dozijnen gevangenen, 2 machiengeweren en 3 mijnwerpers zijn in onze handen gevallen. De Duitsche vliegtuigeskaders vielen baanwerken en troepenkamperi aan op het noordelijk deel van het front., Oostelijk oorlogsterrein: Afgezien van eenige voor ons gunstige patroeljegevechten is niets van beteekenis gebeurd. Balkan-oorlogsterre in : De toestand is onveranderd. Opperste Legerbestuur. Uit, Fransche brofl PARIJS, 14 Februari. — Eerste bericht: Noordelijk van Vic-sur-Aisne verstrooide onze artillerie eenige vijandelijke groepen,'die tegen onze draadsperring vooruitgingen. Noord-oostelijk van Soissons konden in de omgeving van den steenweg naar Crouy, de Duitschers ten gevolge van een bombarderrrent onze loopgraven bereiken. Een tegenaanval wierp ze aldra terug. In Champagne in de streek noord-oostelijk der Butte du Mesnil richtten de Duitschers gisteren bij 't einde van den dag, en in den loop van den nacht vijf tegenaanvallen achter elkaar tegen een door ons voorheen genomen loopgraaf; alle pogingen werden afgewezen. In Lotharingen bedrijvigheid der beide artilleriën in 't gebied van Pt,eillon en in 't Parroywoud. In de zelfde streek werden meerdere vijandelijke verkenningsafdeelingen door ons vuur verstrooid. Tweede bericht: In Artesië was de dag bemerkenswaardig door eene reeks duitsche aanvallen van hoogte 140 tot den steenweg van Neuville naar. La Folie, 's Morgens was de eerste poging westelijk der hoogte 140 vergeefsch. 's Namiddags viel de vijand na een heftige beschieting onzer stellingen vier verschillende punten van ons front aan. Drie van deze aanvallen werden door ons spervuur en het vuur onzer infanterie glad tegengehouden. In den 'loop van den vierden gelukte het den vijand in onze loopgraven der eerste linie westelijk der hoogte 140 te dringen. Hij werd door onzen direkten tegenaanval verdreven. Een Duitsch vliegtuig, dat door onze batterijen getroffen was geworden, viel bij Flammes oostelijk van Givenchy neer. Zuidelijk van Frise mislukte een handgranatenaanval op onze werken. Oostelijk der Oise hebben wij de vijandelijke verschansingen voor Fontenoy beschoten. Tusschen Soissons en Reims was de Duitsche artillerie bijzonder bedrijvig, in de gebieden van Soissons, Chassemy, en Pompelle. Ons spervuur hield de bedrijvigheid der infanterie tijdens de voorbereiding tegen. In Champagne ten oosten van den steenweg van Tahure naar Somme-Py vatte de vijand in eenige deelen van onze vooruitgeschoven loopgraven voet. In de Argonnen vernielend artillerievuur op de vijandelijke verschansingen noordelijk van Four de Paris. In Opper-Elzas werd een vijandelijke aanval oostelijk van Seppois door het vuur onzer artillerie tegengehouden. Uit Ingelsche bron LONDEN, 13 Februari. — In den loop van de verganen nacht brachten wij eene mijn oostelijk van Hulluch tot ontploffing en bezetten den trechter zonder verliezen. Tijdens den dag -betrekkelijke wederzijdsche artilleriebedrijvigheid bij Buthuille, bij de Hohenzollernredoute, bij Cuinchy en Armentières. De vijand beschoot onze loopgraven bij Hooge en noordelijk ervan. Bij leperen betrekkelijke vliegersbedrijvigheid. * * * Oo oorlog fussciisn Italie m Obstenrilk-HQiigarlje Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 14 Februari. — De artilleriegevechten aan het kustlandsch front waren gisteren op eenige punten zeer heftig. Onze nieuwe gewonnen stelling in 't Rombongebied werd tegen meerdere vijandelijke aanvallen behouden. Uit Italiaansche bron ROME, 13 Februari. — De gewone bedrijvigheid onzer artillerie met goede uitslagen, bijzonderlijk tegen bagageafdeelingen op de oostelijke hellingen van den Biaenne (Lagarina-dal), tegen vijandelijke afdeelingen in de omstreek van Luserna (Asticodal) en tegen het station van Caldonazzo (Suganadal). In 't Sextendal beschoten wij de Dolomietenhut in 't Fischlein dal. In 't bekken van Flitsch, (boven Isonzo) gelukte het den vijand in den vroegen morgen van 12 Februari, die overweldigend met overmachtige krachten aanviel in een onzer loopgraven in 't Rombongebied te dringen. In 't gebied van Gorz werden vijandelijke batterijen, die van St. André Rubbia en van Savogna op onze stellingen bij Podgora schoten, door onze artillerie tot zwijgen gebracht. * * * Russiscfi- Poolsche- GalScischa grens Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 14 Februari. — Geene bijzondere gebeurtenissen. Uit Russische bron PETERSBURG 14 Februari. — In 't gebied van Riga in de streek van Olai en Bersemunde levendice artilleriestriidL Onze. artilleria varwekte bij Eser (4 km. zuid-westelijk van Uexkull eene ontplóffing.In de nabijheid van Jakobstadt poogden Duitsche afdeelingen onze loopgraven westelijk van Liwenhof te naderen; onze afdeelingen wierpen ze door eenen tegenaanval terug. In 't gebied van Dunaburg geweervuur, het levendigst bij Illuxt, waar de Duitschers handgranaten met giftige gassen wierpen. Eene poging der Duitschers om het dorp Garbunowka te omsingelen, welke wij zooeven genomen hadden, werd door ons geweervuur afgewezen. * * * De oorlog op den Balkan Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 14 Februari. — De in Albanië opereerendé strijdkrachten wonnen met hunne voortroepen den beneden Arzon. De vijand week op den zuidelijkwj oever. De strijd om k Dartellen Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 14 Februari. — Het Hoofdkwartier deelt mee: Een vijandelijke torpedobootvernieler die den ingang tot de Dardanellen poogde te naderen, werd door het vuur onzer batterijen verdreven. Aan de andere fronten geene w ezenlijke verandering. * * * OP ZEE DuMsch schip In Brazïiïaarrsche haven ■ RIO DE JANEIRO, 14 Februari. (Reuter.)": Het Duitsche stoomschip «Asuncion» aangehouden in de haven van Belern (Brazilië), had vergunning gevraagd om aan den steiger te komen, ten einde water in te nemen. Onder dekking van den mist wendde het den steven en trachtte zee te kiezen. De kruiser «Republica» en het adviesjacht «Teffe», gewaarschuwd zoodra de list ontdekt werd, schoten met los kruit op de «Asuncion» en toen deze niet gehoorzaamde, namen zij haar onder vuur. De «Asuncion» stopte en keerde terug. De gezagvoerder verklaarde dat hij niet van zins was te ontsnappen. Er wordt een onderzoek ingesteld. De « Belford » Het Engelsche stoomschip «Belförd», dat op de kust van Islay (Hebriden) is gestrand, wordt als verloren beschouwd. Uit nadere gerichten blijktj, dat het reeds van den 30 Januari heeft rondgèdreven. nadat het 200 mijl ten westen van Queenstown de schroef had verloren. Het schip is voor 60.000 p. st. verzekerd. *Getorpedeerd MALTA, 13 Febr. — De Britsehe stoomer «Springwell» (5593 registerton) is op de reis naar Indië getorpedeerd geworden. De bemanning werd hier geland. De verscherping van den duikboot-oorlog LONDEN, 14 Februari. (Reuter.) : De «Times» publiceert een hoofdartikel over het Duitsche memorandum nopens de behandeling van gewapende koopvaardijschepen : « Het wordt te Washington als vaststaand aangenomen » — aldus het blad — « dat wij en onze bondgenooten onze koopvaardijschepen niet zullen ontwapenen. Wij houden het er voor, dat het memorandum zoo goed als geen uitslag zal hebben om de eenvoudige reden, dat Duitschland reeds lang tot de volvoering van zijn dreigementen was overgegaan. Overal, waar en ■ anneer het maar de kans kreeg, heeft het de ergste dingen ten uitvoer gelegd, waarmee het thans dreigt. » Wij zullen voortgaan met onze wettige rechten te doen gelden en de erkende beginselen der menschelijkheid en van het internationaal recht uit te breiden, zóó dat zij worden aangepast aan de nieuwe omstandigheden. Dat is wat onze voorvaderen deden in alle groote worstelingen ter zeë, en wat de Amerikanen, nog veel stouter, deden in hun burgeroorlog. > Bsa EnsnoSsBRii De kwestie der Invoerrechten LONDEN, 14 Februari. (Part.) Het weekblad «Spectator» heeft een artikel, waarin de vraag .wordt gesteld waarom Engeland En Frankrijk Doema-leden naar Engeland en Frankrijk PARIJS, 14 E'ebruari. (Havas.) De Doema-leden, die een bezoek zullen brengen aan Engeland, zijn door de Fransche regeering, den Senaat en de Kamer uitgenoodigd naar Frankrijk te komen. fln atslië De Fransche ministers ROME, 14 Februari. (Havas.): Thomas heeft anderhalf uur beraadslaagd met generaal Dallolio, onderminister van munitie. ROME, 14 Februari. (Reuter.) : De Italiaansche onderminister van munitie heeft van ochtend twee uur beraadslaagd met de Fransche militaire en maritieme deskundigen. Van ochtend hebben de Fransche en Italiaansche ministers eenige uren beraadslaagd. Men hecht hieraan — zegt het «Giornale d'Italia» — groote beteekenis, daar de onderhandelingen er mee besloten zijn. ROME, 14 Februari. (Reuter.): Briand, Bourgeois en Sonnino hebben in de heden gehouden samenkomst afgesproken zoo spoedig mogelijk een conferentie van yde bondgenooten te Parijs te beleggen ter bereiking van de alleruauwste iamenwerking., ROME, 14 Februari. (Reuter.): Briand heeft aan den maaltijd in het Fransche gezantschap, waar de voornaamste leden van de Italiaansche regeering aan deel namen, gezegd, .dat door het uitwisselen van inzicht én door dagelijks nauwer wordende samenwerking de overwinning verwezenlijkt zal worden. , Salandra sprak van de vriendschappelijke betrekkingen tusschen Frankrijk en Italië, wier, vereende inspanning de overwinning zal behalen. Een groote menigte hield een betooging voor het gezantschap, juichende voor Frankrijk en Italië en den oorlog der bondgenooten en d« «Marseillaise» zingende. Briand ontving een alvaardiging van de betoogers en zeide : « Als gjj dienen wij de eind-overwinning. » ira @ipi©kessia9ic3 Aan de gevechtslijn PARIJS, 14 Februari .(Reuter),- De «Petit Parisien» meldt uit Saloniki : Vandaag zijn de Fran* r sche troepen de Wardar overgetrokken en hebben zich op den rechter oever van de rivier genesteld in de buurt van Jenidze en Verria, dat een balangrijk station aan den spoorweg MonastirSa-loniki is. 'SALONIKI, 14 Februari. (Reuter). Er wordt verzekerd dat er geen sprake is van een bezetting van Jenidze en Verria; alleen van verkenningen door ruiterij. Sr NJoorwagan Het oordeel van een minister De Kristianiasche correspondent van de «Daily Chronicle» heeft geproken met Knudsen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume