Vooruit: socialistisch dagblad

283 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 29 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 03 Juni 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mw18/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Drukster-UJtgeeHte» fca; Maatschappij H ET LICHÎ bcttunrder > I». OC VI5CH, Ledeberg-Oeni . . REDACTÎE, . . ADiWINSSTRATïE HOOCTOORT. 29. CENT Orgaan der Belgische Werkliodersp art^ — Verschjjnende aSe dagen. ABONNEMENTSPRUS BELG1JE Orfe tnaandea. . . , , fr. 3 "i, Zea maaradeo » • . . . tr. 6 50 £tn j«.ar ....... fr. t2.j# Riso abonneert tlcït op s!lt posUxtntatw DEN VREEMDE Crie «naanden 'dttg^Hjka ysrïondenV . .... te. BEXiKDMAXINC 9e dagen îles* moldlng roor de weerpJichtige Belsische oi;dArdait en der jaren 1881-1B99 iniiepppca voor de maand Februari 1917 1 Februari L. 3 \ »  an B, M* i-700. fi » M. 6 » B, Nr 701-WOO, 7 > N, 0, P. B > C. 10 > fj «G B. 12 » D, N* 1-1000. 13 > 8. 14 > H, N* 1001-9000. 15 » T en U. |7 » D, NT 8001-3000. S® > Y, Nr 1-1000. 10 » D, N* 3001-4000. 21 > V, Nr 1001-2000. 22 » 1), Nr 4001-6500. 83 » V, Nr 2001-3000. 84 » E, F, G. 86 » V, Nr 3001-4000. 27 > II, I, J, K. 88 > V, Nr 4001-6000 en W, X, Y, Z. De Meldingsnren rijn: '» Voormiddags van 8 tôt 12 aren ; '» Namiddags van 2 tôt 6 uren. Gent, den 31 Januari 1917. i)er Etapperi-Kommandsat, van WICK. BEKENDMAKINC Aile mannelijke Belgen uit Gent en de voorateden Ledeberg, Gentbrugge, St> Amandaberg, die in de jaren 1872 tôt 1880 (inciusief) geboren zijn, moeten verschijnen op het Meldeamt (Router, a. 13) en dat op de volgende dagen: , 99 Januari, 1* wijk, letter A tôt K 's vooar-middaga van 8 tôt 12 uur; L toi Z 'a ita-middaga van 2 tôt 7 uur. 30 Januari, 2* wijk, A tôt K 'a voor m. van • tôt 12 u., L tôt Z 'e namicL van 2 tôt 7 u. Europeesche Oorlog In Wisî-VSaa*3n in Ht frankrijk TTit Duitsche bron. Wettelijk ffevechttterrein. BERLIJN, 27 Januari. — Officiel : Front gen.-veîdm. Hertog Albr. van Wurtemberg : Ten Zuidwesten van Dixmuide werd een Belgische post van 10 mac, sonder eigen verliezen, weggenomen. Front gen.-velàm. Kroonprins Ruppr. van Beieren : Ten Zuidan van bet Kanaal ▼an La Bassée mislukten meerdere door geachut voorbereide aanvallen van Engel-ache afdeelingen. Ten Zuidwesten van Chilly werden tegen onze ioopgravea op-tredende Franschen teruggeslagan. Eigen verkenners vonden bij Barieux de rijandelijke eerste linie sonder bezetting. Front van den Duitschen Sroonpring : Op den mislukten nacfytaanval van de Franschen tegen de door ons veroverde atellingen op de hoogte 304, volgde in den jmorgen een nieuwe aanval, die insgeiijk» bloedig in elkaar zakte ! Bij Manheulles, in de Woëvre, op de Combres-hoogte en aan de Maas-kromming, ten Westen van St-Mihiel, drongen ver-kenningsafdeelingen in de Fransche loop-graven binnen en keerden met circa 20 ge-vangenen weer. Hierbij onderscheidden lich, evenals de vorige dagen, de aanvals-troepen van het Hannoverache voetvolk-regiment n. 73. Rvêrisch gevceÀtsten-em. Front gec.-veldm. Prina Leopold van Beieren : Ten Ooaten van de Aa konden ook nieuwe verstorkingen vn.n de Russen het door onze troepeis genoicoa gebied niet teroveren. Boemeensch gcvcchtslemin. Front gen.-veldm. Aarushertog Joeef : I Tttsachen het Casina- en Putnadal ontna-I men Duitsche en Oostenrijk-Hongaarsche I xwerfafdeelingen den vijand 100 gevange- I »on. Front gen.-veldm. r. M«afcerseo : Niets I van beteekenio. Balkanfro-nt. Nieta van belacg. TJit Franche bron. PARIJS, 26 Januari. — Officie»! : Op den Linker Maasoever, r-a, oea ge^reldige beschieting hebben de Dukschers gister, hij het einde van den dag, het Fransch 'ront op vier verschillende pu n ten, vanai het Avocourtbosch tôt het ooaten van Le Mort Homme, aangevallen. Teruggeworpen <^>or het sper-, het infanterie- en het ma-ehiengefeervuur der Franschen, zijn ds *anvallers verplicht geworden na&r hunne nitgangsloopsrraven weer te keeren. Slechts «nkele Duitsche afdeelingen zijn w in ge-fakt in vooruitgeschoven Fransche stellin-S^n binnen te dringen. In den seklor \ wa de hoogte 304 hebben de Duitschers, gedu-fende dien aanval, zeer hooge verheseB Rp'«len en hebben talrijke lijken v66r d» Fransche gevechtslinie a^htergelaten, na-®elijk aan het Avocoortbosch G""da rende dea nacht hebben de Duitschers overval-len op de Fraasche kleine posten heproefd, die mi&lukt zijn onder het Fransche vuur ten noorden van Chiliy (zuiden van de Somme) ©n ten noord-oosten van Viiigré (tuBsehea Oise en Aisne). Nabij Laritzen, na een hevige besohieting, zijiî de Duit-sohers op twee punten uit hunne loopgra-ven gekomen. Het Fransche geschutvuur heeft de/e poging heeiemaal belet. Af en toe geschutstrijd op het overige van het front. # * & Se «tries es ui Bafta Uit Bulgaarsche bron SOFIA, 25 Januari. — Officieel communiqué van den generalen staf dd. 25 Januari : Vijandelijke artillcrievuur zonder succès gericht tegen Isaccta. IJit den Soeliaa-ax-m van den Donau hebben twee van onze monitors het dorpje Prislava iieschot' n. Ten oosten van Tuleea en ten westen \oJi Mahmudia hebbsa wij gewear-, machienge-weer- en artillerievuur geopand wp de vijandelijke troepemnaciitea, die zinh op den noordelijken oever van den St George be-vonden, ea verstrooiden hen. SOFIA, S5 Januari. — Officieel communiqué van den generalen staf dd. 25 Januari : Aan 't Macedomsche front ten noor-westen van Bitolia (Mon&stir) sohaarsch jeweer-, machiengeweer- en kanonvuur. In de Tsiemabocht was het artillerievuur Wvendiger. In het Moglenagebied verspreid vuur van hei antiluchtvaartgeschut en zwak geweer-en ma<jhieiigeweervuur. Op don reahteroever van de Wardar ve>r-apreide kanon&choten. Op den li,nker War-daroever tamelijk levendig artillerievuur. Pogingea van vijandelijke patroclj-en, oui t© naderan, mislukten in ona vuur. Op de xuidelijke hellingen van d» Bei»-sitsa patroeljegevechten. Nabij het station Parop hebban Bfcerke vijandelijke patroeljen getracht, voorwaarts te komen, maar zij werden met geweer- en machiengeweervuur verdrevein. Ten zuiden van S&res patroeljegevech'teai. jfc Sjfe .jjt In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 24 Januari. — Officieel communiqué van den 24b : Kauka-«ische front; Op den rechlervleugel werd een aanval van een vijandelijke compagnie op onze voorposten afgeslagen. Op den linkervleugal werden, bij geve>ch-ten van verkenningspatroeljen, die in ona voordeeil afliepen, e&nige gevangenen ge-maakt.Perzische front: De vijand werd ten O. van Devletabod teruggeslagen en blijft zijn affcocht voortzetten in Noordoostelijke rich-ting uaar Dii.abad en Zuidoostelijke rich-ting naar Tuba. Geen enkele belangrijke gebeurtenis op de andere fronten. * * ❖ OP ZEE Kruisers-oorlog ûtr U-boeten LONDEN, 27 Jan. : Bij Lloyd'a worden volgende vier" schepein als vermist opgege-ven : «Hildawell» (2494 ton) en «Westhart-lepool», «T. L. M. J.» (2549 ton) van Le Havre en «Seafisher» (2070 ton) van Bar-roW/. — Ook van de «Luise Anne» uit Lan-nion, die op 15 November van Swansea is uitgevaren, heeft men siadsdien nieta ge-hoord.BERN, 37 Jan. : Volgena melding der Fransche bladen zijn volgende Fransche schepen getorpedeerd : De driem aster «Procureur» (364 ton), de schooner «Béarnais» (202 ton), de stoomere «Léontine» (201 ten) en «Victoire», de driemasier «Louis Josephe» (197 ton) en de visschers-\>oot «Aurélie». De bemanningen zijn ge-red. Men vreest verder het verlies van via-schersbooten die over tijd »ijn. De Deensohe schooner « St-Peter » is eveneens getorpe-teerd. In de Gironde-monding en in de omgeving van Brest richten volgens eene Madridsche meiding U-booten en mijnen onder de in deze wateren verkeerende Fransche en vreemde achepen zeer erg© achade aan. la de Gironde-monding zijn twee vijandelijke duikbooten bij 't leggeo van mijnen gezien. BERLIJN, 27 Januari : De commandant van den onlangs te Cadix binnengeloopen Engelschen torpedojager «Delphin» be-weert op 14 Januari, om 8 uur 's morgeris, op 14 zeemijlen ten W. van Huelva de Duitsche duikboot «U 66» tôt linken te hebben gebracht. Men stelt vast, dat noch de «U 56» noeh een andere Duitsche duikboot hierbij be-trokken i». Didkbocten in cte Uruguaysche wateren De bladen te Buenos-Aires deelen mee dat het Spaansche stoomschîp "Ruina Victoria Eugenia» droe dagen geleden in de Uruguaysche wateren door een Duitsche duikboot is aangehouden. Na onder/oek der «cheepspapieren mocht het schip zij a voortzetten. In het Buitenland in llo s11 e si r 11 h-M Oo«itefiri]ksche dKpromatie WEENEN, 27 Januari: Baron Giskra verlaat het gezantschap van Den Haag en is door graaf Louis Szechenyi vervangen. Graaf Douglas Thurn eu Volsassina is voor den duur van den oorlog te Munchen ge-zant benoemd. Baron von Gagera is te Berne door baron Alexander Musulin vervangen.Graaf Otto Czernin wordt te Sofia ge-zant. Graaf Charles ïrautmansdorf bekomt den titel van buitengewoon gezant an van gevolmachtigde minister en blijft voorloo-pig te Konstantinopel. Graaf Alexander begfeeft zich als zaakgelastigde naar Kris-tiania.In Swî^serSasid Sera verklaîinj; van Paschïtsch BERN, 27 Januari : In een gesprek met een medewerker van de «Petit Parisien» verklaarde Paschitsch : Op dit oogenblik zijn de geallieerden en Servie door geen kwestie verdeeld. Wanneer het tijdstip voor de bespreking van aile hangende vraagstukken zal gekomen zijn, zullen wij, naar mijn meening, een voor de toekoinsi en de gemeenschap van do verbondenen gunstige oplossing vinden. Wij wenschen een langen vredesduur, en om dien te be-reiken moeten de geallieerden — overeen-komstig het nationaiiteilenprinciep — hun wenschen matigen,vvant overdreven eischen zoudea in tegenspraak zijn met de ideeën die ons in dezen oorlog leiden. Aanga&nde het Albaneesche vraagstuk uitte Paschitsch zich aldus : « Het moet eens en voor altijd worden opgelost. » Vcrbod De offîcîeele toe7:cht-koramissie op de voedingswaren door do Nederlandsche re-gesring gesticht, komt aan de overheden voor te stellen op eene besliste wijze aile uitvoer van sçraan en zaden te verbi&deo. vor- Ua ssidaten Het algecaeen beheer der Hollandfecbfc padvindera komt een uitstekende maatregel te nemen. In al de gemeenten v/aar afdeelingen van het organisme bestaac, zal men huisbezoekeo inrichten om boeken te verza-melen voor eoldatcn welke aan het front zijn. Men hoopt dat de omhalingen de sendïng van een groot aantal boekdeelen zal toela-ten.De nrîjs van het ïedsr Het bestuur van de Vereeniging der Schoenmakcrsbazen van Nederland komt eene krachtdadige protestatie aan de re-geering fce richten tegen de ongerechtvaar-digde verhooging der prijzen van het le-der. De onderteekeoaars deelen mede dat zij voor den 7 en 8 februari groote open-bare vergaderingen zullen inrichten die te Amsterdam en in Den Haag zullen plaats hebben en zij vragen dat de regeering ten spoedigste maatregelen neme om aan den toestand verbetering te brengen. In het parlement DEN HAAG, 27 Januari : De Tweede Kamer heeft het budget van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken aangenomen. ta Fr-aeskrï^k De tfîksgdienat BASEL, 26 Januari: Het « Journal s» meldt: De Fransche oorlogsiainister heeft een centraal organisme voor den vlieg-die«st voor e<n achter het froot geschapea, dat onder generaaJ Guillemia gesteld i*. Een echrijuon van Vivian de aehco!)J£2tuurifers M. Viviani, minisoer vaa openbaar onder-wijs, komt aan de rekcors eenen omzend-briei te richten, waaruit eea burgorsblad volgende deelen afkondigd : < De o&rlog, ons leger van laadarbeidera verminderend, h&eft de opbreugst vaa dea Franschen groad vermiaderd. indien wij zijae vruchtbaarheid niet weten te herstel-leo, zullea wij aiet alleea aog de kosten vaa het leven zien stijgen, maar wij zullen verplicht zijn den vreemde, in verwisseling vaa onze aoodwendige invoerea, het noodi-ge goud voor onze nationale verdedigiag te gevea. Het is dus voor het geheele Fraak-rijk een vaderlaadslievenden plicht de land-bouwvoortbreagst te zien stijgen. Deze plicht, verzoek ik u er de onderwijzers ea de ieerlingea toe uit te noodigen te ver-vu lien. « Ik weet dat sinds twee jaren, een groot aaatal leerlingen, gedurende hunne vrije uren, op het veld hunne gemobiliseerde vaders vervaagen. Maar het is mogelijk aan allen eene nieuwe poging te doen. Overal waar het landbouwonderwijs verplichtend ia (normaalscholen, lagere scholen, hoogere en gewone scholen), de voor dit onderwijs voorbehouden uren zullen geofferd worden, van zoodra het seizoen het zal toelaten, aan hofbouw- en kweekwerken. « Aan de voornoenxde werken zullen. bui-ten de leer uren, de leerlingen en oud-leerlingen van aï onze lagere- en hoogere ge-stichten gevoogti worden. Zij zullen îand-bouw- of hotbouwschpolvereenigingen uit-maken in dezelfde voorwaarden als de aportvereenigingen te werk ga^a. » , Sn EsB^elaifid Luchtvfiogongeiiîk LONDEN, 27 Januari: Tijdeas eene proeftocht is een officier gedoed en een an-der verwond geworden. Een korporaal-vlie-genier is insgelijks gedood. R^ssïsche &ohatkistbons LONDEN, 27 Januari: De Bank van Eii-geland geeft voor 10 millioen pond sterling Russische schakistbons uit, met ver va) dag na een jaar, aan 94 p. h. Deze overgang stelt de verlenging daar van den vervaidag na een jaar van de Russische schatkistbons te Londen in Februari 1916 voor een zelfde bedrag uitgegeven. Het Arbeiderskcngres te Manchester LoNDEN, 27" Januari.— Het kongras van de arbeidspartij te Manchester, heeft mo-ties gôedgekeurd ten gunste van belasting-verhooging op «onverdiende» inkomens tôt 15 sh. in het pond, hooge belasting cp weel-de-artikel'enj directe -belasting op grondbç-zit, nationalisatie van het bankbedryf, kies-recht voor vohvassenent verhooging van pensioenen voor matrosen en soldaten. Nag dis SConfcrentie' dsr Butent® Te Londen zijn dus belangrijke konîeren-tdes over marine-kwesrties gehouden. Ouder de veiiegenwoordigera van de geaiiieerde mogendheden, die daarbij aanwezlg waren, bevondeu zich ook de Fransche *ea Italiaaa-sche miniater van marine.De Engelsche eerste miaister heeft de bezoekers mot eea korte toespraak verwelkomd. In verbaad met dit Engelsche bericht ver-dieat het aanelacbt, da het «Berner Tag-blatts vaa eea b.andelbîirina te Bern ver-neemt, dat Engeland aile schepen in de ha-ven van Londen heeft gerequireerd, wegeas een groot transport van troepea naar het vasteland. Het ligt voor de hand, eea en ander in verband te brengen met de aieuwe disioca-tio van da troepja der entente waar van in de<a laatwten tijd'sprake iu. , lu iielCo Een® nSeiHve Orient-exped!^®? BUDAPEST, 26 Jaauari: Volgens een© mededeeling der Budapester Orientkorretv jvondenz meldt de Dnewaik van Sofia uit goedo bron: Ofschooa Griekenlaad tegen-over het ultimatum der Euteste toeg^vënd-heid betoonde, ruet Italie toch zijae aieuwe orientexpeditie toe.Deze expeditie zal even-wel niet tegen Griekenland maar tegen Turkije in actie komen. Waar zul.ks 't ge-val zal zijn, is tôt hiertoe aog met gekend, cïoch mea houdt, da-ar ook Eageland en Frankrijk toestemden, een nieuwen aanval tegan de Dardanellea niet voor uitgeslotea. is) Spa«|© In het Parlement PARIJS, 27 Januari. — Mea verneemt uit Madrid dat de openîng vaa het parlement op 29 Januari is bepaald. Het parlement zal eea wetsoatwerp te behandelen hebben de oorlogswinstea belastead. De stakSng Uit MADRID verneemt men dat, ten gevolge der uitroeping van de aigemeene werkstaking, wanorders te Sara.gos.sa plaats vonden. Eene fabriek is in brand gestoken. De soldaten hebben op de sta-kers geschotca. Er was een doode en vele gewonden. De polibie deed vele aanhou-dingen. De Werkersbond van Cataligrie, te Barcelona, evenals de arbeiders van Va-lentia, hebben de aigemeene stakiag uit-geroepen. De regeering aeemt de noodige maatregelen om de beweging der arbeiders in bloed te emachten. 't la hare eenige tusschenkomst tôt bemiddeling. foi De krttieke toestand KRISTIANIA, 27 Januari: Men meldt aan de «Frankfurter Zeilung»: Ten gevol-ge vaa het verbod van Engeiand kolen uit te voeren, is het kolenverbruik gerantsôe-neerd. Te Kristiania, ontvangt elke familie ten hoogste 10 hectoliters per maand. Be-sparingsmaatregelen zullen voor den Staat insgelijks noodzakelijk zija, indien de toestand voortduurt. Het gebrek aan kolen begint zich insgelijks in Zweden te doen gevoelen. Verschei-dene stoomlijnen hebben hun verkeer moeten beperken, zelfs staken. Voorîoopig gaan de Staatsspoorwegen nog hunnen gewonen gang ; men voorziet den maximumprijs voor kolen en cokes. OF OEM Is» Sfiakesula^d In 't îegerkommando ATHENE, 27 Januari: Het Ambtsblad pubiieeerde een koninklijk besluit door het-welk de kommandeerende generaal van het eerste legerkorps Gailaris, door generaal Hennkis vervangen wordt. aeemen!@ De koude op hst front LONDEN, 27 Januari. — De «Tîmes» verneemt uit Jassy in dato 26, dat de ean-houdende koude die op dit oogenoiik r p het Roemeensche fçont heerscht, aU-- militaire verrichtingen onmo.gelijk maakt. lus d© W©r!.3©ffl!f!«fe Sfetera De toeganf tôt het Panaîiiakanaa! WASHINGTON, 26 Januari: Het minia-terie van oorloa basliste d»t haadelach<K>«a die uitsluitend voor de verdedigiag pend aijn en door het Panamakanaal uto«-ten, evenzoo behandeld zullen woruee nid andere ha.ideisschepen. De voorraad GENEVE, 27 Januari. — Mes meiâb New York aaîi de «Matin»: De cvcrvloexl van gôud in de Vereenigde-Staten ia dtG-danig, dat de schatkist niet me&r vi^aar den stock te berge,n. Er zijn voor 3.200 millioen dollar goud in d« keîcitsn» van het département der schatkist gebor» gen, waar er in werkelijkheid alechte i«ar 100 millioen dollar plaata is. 8teedo Ce boodschEp van Wiiso» LONDEN, 27 Jaji. — De «Time*» aeemï dd. 25 dezer uit Washington; De ««>:Sw-York World» het voorejMwtt» ste blad dat voor Wilson is, bestriji^ mi, een zeer krachtig gesteid hoofdartikoi »• théorie, dat de redé vaa den preiidf.L.t st-w >redes-zet in het belang van de Get'iiiAa*»-sche mogendheden zou zija gewoest. iin»1 rede was yiteg< ndeel — zoo wordt ifi hoofdartikel betoogd — vijandig aan aJ vak Duitschland ooit in nationale of intsm»- ' tionale kwesties heeft voorgesiaan. Eea instemmang van Duitschlaiid mes èti rede van den président zou niets miad*itr kunnen beteekenen dan eea revoluti» ie poiitiek, die sids 1871 door het Duitsc&a rijk is gevoerd ea die Pruisen sedert £r«r-derik den Croot® heeft aangehangen. D» instemminsr van Duitschland zou beteek**-. non, dat Duitschlajid , toestemt Le d® passiug der demokratische beginselea >a *à>-> le internationale betrekkingen dat Duitacb-' land de (Amerikaansehe oiiafhankelijkhflide-verklaring aanvaard) als een ragei vaa m* ternationaal rcch-' dat Duitschland de roe-leer goedkeurt code voor de sstSuto der wereid. RubbersmoKkelen NEW-YORK, 27 Jan. — Eenige ledw* vte». het as. «Samland», dat gecbarterd ia sk?©î" de (Amerikaansche) Beigian Relief FonÀ Commission, zijn in hechtenis genonaeeik. Er zijn meer dan 300 pond rubberhanè-schoenen, materiaaJ van tandheelkiindiief behandeling en andere rubber-voorureîïwa in beslaK genomen. Hët he t dàt'dit kemploot op i»aw wsst gezet in Rotterdam. Ti-f-n m an van ztW ehinekamerpersoneel zijn bij het komplot^fe betrokk&ru Vijf hunner zijn nog niet fia» pakt. Toi hulp gezoniîcsi Men ïaeiùt dat M. Wiison dm krmîB** «Desmoines» en den kolenboot «O&cmir» naar Beyrouth heeft gezonden, om de Atum-rikanen op te nemen die zich in SyriS W-vinden.Chfsia @iï Nakiank dar mœûijkSieden PEKIÏvG. 27 Jan. — In eem s:îi3#e3!ï*fg van nota's tusschen China en Japasi b<t>-treffende de regeling vau de Sjéngi.jo»-toeng-quastie (Japansche politieagenten m. burgers waren door Chineesche solda.t«a mishandeld, een zelfs gedood), willigt C bina aile eischen, die in de Japansch© ftsAass van September 1.1. gesteld waren, ia. De kwestie der vestiging van JapaMcfe^ politieposten in Mantsjoerije en Ooatelijiis Binnen Mongolie, evenals die van h«i gç-bruiken van Japansche instructeurs ea *4* viseurs, zullen later afzonderlijk wdrtfetj geregeld. Os seu le in Sset En fsnlani IK x\ED£RLANlt Yoor Dorarecht iu de Wenneda ariati *■ echalen overdekt; de sdUeepvintrï lyd^ m ecut-er nog met te zeer oader. Men benciit van uit Ziwolle d&t àa W3-lemsvaart sinds V rijdagmiddag dicht Jigà. Te Wageningen drevea. op dea iù;a «ifc eerste ijscehalea voorbij. ïe LexKesveer ea op andere pl&&t»aa den de pontons atgebrokea. Sedert Vrijdag bernerat œ®n o®» A» 1»$® te Zutjjhen, ybtochaien. Ameiand is geblokeerd door ijaMchkiwa. Op de VV aal, vùà* :-JN ijmeaeix, arijw&a akeg niet erg veeJ ijsschalen. *' Men bericht van uit Ymuiden, dsife Noordzeekanaal, letterl'ijk door het $•» aloten '8. By Giave, voert de Maas sooveoi lea voorbij, zoodat de ponvon asoeat broken worden ; de karren kunaeu vut nfmro dus geen gebiuik meer maken. Het water van het Zuid-Bevel&nd-k«MMÉ is to^gevroreu, de scheepvaart goiSurecsA, I» ZWEDEJi Men bericht van uit Stockholm koude de sheepvaart ia het d^strikt *i t fi tf vall zeer bemoeilijkt. V66r Bremo û ém mm met eea dunne îjsschaal bedekfe. IA DL1TSCHLAND De sedert eeaige dagen in Weafc-OaÊtwrk land beerschende kouue ta m den pen nacht nog strenger geworden,met nanaa in de Eifel en op de hooger gelegen pla»tM« aa nden Boven Rijn. Daar ia het aoo ksmé geweest ala m lange jaren niet h et è» geweest in de Eifel « veel wild dooàg&mt* ren De Rijn t8 aan het kruien, aoodtA <fti scheepvaart «estaakt bow vamtUak. :a3{» M. 28 'nis i»«! ociûjnei »ooi Balgie 3cenoèmen. *ooi ûen vrssmâeS eewiemai! c ■ ■. «s K»f>aoti# £ 4 s - iô « • • fsu; l •« « » nains 2.9 - t'y 17

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume