Vooruit: socialistisch dagblad

1864 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 20 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 02 Juli 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m32n58ds3b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VERORDENSNU •ver do bahandeling «r bat gebrulken van wissen en wlstemehocnn (pellen) in 't gebied vfen het 4 leger. t. In beslagntming. — Aile wissen des oogst îgiS-191g alsook de soms nog voorhanden voorraden "van vrocgere oogsten, »et inbegrip der uit het pellen voort-komende schorsen (pellen), worden door deze in be-tlatgenoiren.Wie wisser. «ta wissenschorsen in bewaring heeft, is verplicht de voorraden behoorlijk te behandelen tet dat zij afgeleverd worden. 2. Behandeling der wissen. — De eigenaars, be-atuurders en pachters van wissenteelten zijn verplicht, hunne wisser bijtiidste snijden en zoovecl mogelijk te «chilien (pellen). Wissenteeiten mogen zonder toelating der Etappen- Inspektion 4 ("Wïrtschaltsausschuss) nict uitgerooid worden. Eigenaars, bestuurders en pachters van wissenteel-ten, aie niet in stiat zijn hunne wissen zelf te pellen, moeten, opbeveldei Orts-betr. Etappen-Kommandan-ttir der bewaarplaats, de niet na delengte gesoiteerde groene wissen in vastgebonden bossen van 1,05 m. omvasg aan den prijs van 1,50 fr. voor Weca-wissen en van 1,80 fr. voor zoogenaamde roode, Fransche wisien «an ichillers (pellers) geven, die door de Orts-betr. Etappen-Kommandantur aangesteld zijn. De door het pellen gewonnen wissenschorsen (pellen) moeten behoorlijk gedroogd, in bundels gebonden •n, bescherrnd tegen vochtigbeid, benaard worden. Gesneden niet geschilde (gepelde) wissen moeten na de lengte gesorteerd, in bundels van 1 m. omvang gebonden en op ondergelegde houten stanget, behotrlijk gedroogd worden. Hctkoken der wissen isverboden. De wissenteelten moeten na het tnijden bijtijds van oakniid gezuiverd en behoorlijk bewerkt worden. 3. yervreemdinff. — De voorraden van groene, gedroogd s grauwe* en geschilde (gepelde) wisseaen van wissenschorsen (pellen) moeten aan de van een icbriftelijk bewijs der Etappen-Inspektion 4 (Wirt-scbaftsausschuss) voorziene oploopeisgeleverd worden aan de in artikel 4 bepaalde hoogste prijzen. Het buis Walter Setter te Gent is met het opkoopen gllut. Zonder toelating der Etappen-Inspektion 4(Wirt-«chaftsausschuss) is het verboden wissen en wissen-•ehorsen (pellen) aan andere personen dan aan de van eca bewijs der Etappen-Inspektion 4 ( Wiruchalssaus-«chuss) voorziene opkoopen te vervreemden, ze te verwerken (b v. tôt mander) en ze na andere gemeen-tedistricten te vervoeren. 4. Hoogste prijeen. — Als hoogste prijzen voor wissen van beste hoedanigheid en sorteetieg kosteloos geladen in wagens van den grooten apoorweg worden bepaald : 1.) Voor groene, vochtige wissen ir. 2.75 voor 1 bo» van 1.00 m. omvang; 2.) voor grauwe, drooge wissen fr. 3.75 voor tbosvan t.00 m. omvang; 3.) voor ge-acJiflde (gepelde) : a) Weda-wisseu fr. 5.— voor 1 bot van 1.00 m. omvang; b) roode, Fransche wissen fr. 5.50 voor 1 bos van 1.00 m. omvang; 4.) voor ge-droogde, in bundels gebonden wissenschorsen (pellen) fr. 15,— voor 100 kilos. Bij mindere hoedanigheid en aorteering verminderen de hoogste prijzen dienovereenkomstig. Voor bossen welke bij de overgave niet den voorge-acbreven omvaDg van 1,00 m. hebben en niet behoorlijk of niet vast genoeg gebonden zijn, vermindert de prija dienovereenkomsiig. In geval men het over den prijs in den raam der bepaalde hoogste prijzen niet eens wordt, den worden de voorraden tegen ontvanpstbewijzen weggenomen en verzonden. 5. Aflevering.— De gekochte of tegen ontvangstbe-wijs overgenomen wissen en wissenschorsen moeten volgeu» voorschrilt der Orts- en Etappen-Kommandan-turen aan de door deze bestemde staties op de door ( deze bepaalde tijden algelever en verladen worden. 6. Srtatbeslttnmingen. — Wie de bestemmingen dezer verordening overtreedt, wordt met ten hoogste 1 jaar gevangenia en met geldboete tôt 10 000 mark of met Hue dezer straflen gestrait. Dr. voorrndrn tôt welke de ov'rtredî/ig' betrekking beelt, moeten verbeurdverklaard worden. Wie wissenteelten met of zonder toelating der Etappen-lnspektion 4 ( 'Wirschaitsausschuss) uitgerooid beeft, is verplicht dit voorschriften van den aTTirt-■chafiacsschuss» aangaande. den nieuwen aanbonw van | nitgerooide wissenteelten na te leven. Voor elk geval van overtreding van dit voorsebrift moet eene gevan-genisstrafle van ten hoogste 2 jaar en eene geldboete ' van ten hoogste 10.000 Mark of ééne dezer twee straf-fen toegepast worden. De in strijd met de voorschriften van den « Wirt- 1 •ebaftsausschuss» gewonnen voortbrengsels worden verbeurdverklaard. * Zijn bevcegd de Dtritsche militaire rechtbanken en militaire beveihebbers. A. H. <2ti.,den93 September igiî. Der Oberbefehlshaber, SIXT VON ARM1N, General der Infanterie. tlKENDMAKIHC fc«*rrffan«!fc de overbrenglng der «fzorsder-Djlnrwehtbankvoor do besDsssing overaan-■pmken op schadevergoedlng. De zetel der afzonderlijke rechtbank voor de bealis-ting over tanspraken op Echadevergoedine is van TaSendennes naar Gent overgebracht geworden. ■ K, -H. O., den 7 October »qi8. De Etappeninspekteur, von SCHICKFUS, General der Infanterie. VERORDENING Elk gezinshoofd dat uit het Operatie- of westeljjk , Etappengebied toegekomen vluchtelingen vcorgedurig verblijf opgenomen heeft, is verplicht binnen de 3 da-gen na de opname dienaangaande de volgende aangif-len bij bet gemeentestuur te doen en wel onder over-! handiging der eenzelvigheidsbewijzen der vhichtelin-gen : 1. Maam, s. vcomasm, 3. dag dergeboorte, 4. stand ■ of beroep, 5, vroegere woonplaats, o. huidige woon-! pfeats, straat en nummer, 7. dag der opname. ' Aile weken moeten de gemeenten na letters gerang-acbikte lijtten bij de Etappen- Kommandanturen indie-MD.De bestemmingen der verordeningen van 17-7 en &9-1916 (Verordeningsblad n. 42 blz. 320 en n. 4g blz. 401) worden nict geraakt. Wie de hem opgelegde plicht tôt aangifte Biet ver-valt of wetens enjuiste aangilte doet, wordt met ten boogste één jaar gevangenis of met geldboete tôt 4,000 Mark gestrait, voor zoover volgens andere bestemmin-gen geene strengere straSetoepasselijk is. Beidestiaffen j kunnen oek tegelijk toegepast worden. ' Zijn bevcegd tôt strafrechterlijke vervolging de Ûuit-sche militaire rechtbanken en de militaire bevslheb-i bers. E. H. O.. den ît October 1918. Der Etappen inspecteur, I von SCHICKFUS, General der Infanterie. Europeesche Oorlog li West-Vlauderni es h Fmfaljk Uit Duitsche uron. (JR.OOT HOOFDKWARTIER van 18 Oct. (Oft.) Westelijk oorlogslerrein In den loop der laatse dagen hebben wij deelen van Vlaanderen en het noorden van Fraakrijk met desteden Oostende. Tourcoing, Roubaii, Rijssel en Douai ont-ruimd en acbterwaarts liggende lijnen betrokken. Tus-schen Brùgge *c de Leie drong de vijand ons gister f kiy. ea^dw.tagt tttrke maar hu . 34e |aaB* « 279 5eentiemeiiperiiQmffler'. ,23 c. psrweek (6 nummerg) Zondaeg 2© ©ctobeï* t@1@ Opgaan der Belgische Wepkliedenpartij. — VerscMjnende aîle dagen. Drukséer-Uitgeefster Sam. Maaisch. HET LIGHT, Besi. : P. De Visch, Ledebsrg-Qmt- — Rod.-Adm , Hoogpoort. 29, Gent wsrd afgewczep. Engelschc kompagnies, die tea Noor-> den van Kortrijk over de Leie voorwaarts drsngen, werden in tegenaanval terug geworpen. e Ten oosten van Rijssel en Douai bestaat er slechts losse voeling met den vijand. Tusschen Le Cateau en n de Oise is de veldslag opnieuw ontbrand. Engelsche, e Fransche en Amerikaansche troepen beproelden het h andermaal om bij aanwending van geweldige strijd-middels ons front te doorbreken. Langs weerskanten van Le Cateau zijn aanvallen van den vijand voor onze n lijnen mislukt. Eenige afgezonderde bressen in het Iront werden van vijanden gezuiverd. a Tusschen Le Cateau en Aisonville drong de vijand hier en daar in onze lijnen door. Na een wisselvalligen k kampstrijd brachten wij den vijand tôt siaan voor onze artillerie, langs den van Le Cateau naar Wassignyloo-pendenstraatweg, voor La Yallee Mulâtre en Menne-ii vret, zoowel als ten oosten van Aisonville. Daar wsar de vijand nog verder was doorgedrongen, werd hij in , tegenaanvallen teruggeworpen. Aisonville met de ein-a delijk aansluitende lijnen werden trots meermaals her-n haalde aanvallen van den vijand door onze troepen be-houden. Ook de m den namiddag herhaalde vijande-lijkc aanvallen werden afgeslagen. Aldus ook mislukten sterlce aanvallen die gericiit waren tegen het front langs i de Oise, ten neorden van Origny. Langs de Aisne zette de vijand zijne heftige aanvallen ten oosten van Olisy voort. iNa zware gevechten - werd hij afgewezen. Pruisische jagers tea westen van i Grandpré en brandenburgsche troepen langs dea ooste-lijken oever der Maas voerden met go«d uitslagen aan-e vallen uit. De eerste generaal.kwartierweetteT, LUDENDORFF. r s BERLIJN, 18 Oktober (0£E.) — Avondbericht : 3 Tusschen Cateau en de Oise zijn nieuwe doorbraaks pogingen van den Vijand mislukt. Ook in Vlaanderen s ten Noorden der Leie en aan de Aisne weç-skaaten van i Vouziers en ten Westen van Grandpré werden hevige vijandelijke aanvallen afgewezen. Aan de Maas kalme s dag. ; Uit Fransche bron. PARUS, 17 Oct. — (Off.) : Gedurende den nacht werd op het gansche Oise- en Serre-frent de voeling met den vijand recht gehouden. Tamelijk grootc be-drijvigheid der machiengeweren en artillerie. Avondbericht : Onze troepen, die met de Engelsche en Belgische troepen samenwerken, hebben zieb, na-dat te in voorbijgaande digen, aan den glanzendem vooruitgang op het Vlaanderen-front hebben deelge-nomen, Hooglede, Roesselare, Lichtervdde en talrijke dorpen veroverd hebben, heden ondanks den energie-ken weerstand van den vijand de plaatsca Pitthem, Hullebeke en Winghem bemachtigd. In het gebied der Oise hebben onze troepen den ganseben dag tusschen het woud van Andigny en den stroom levendige aanvallen gevoerd ; ze hebben bemerkenswaardigeu vooruitgang gemaakt, in harden «trijd Le Petit Verly en Maelhavenne genomen en den noordrand van Grongis en Epasonville, alsook den rand van Hauteville geno-t mcn. Op den hnker Oise-oever hebben wij de plaatsen Mont d'Osigny bemachtigd. 1200 gevangen zijn geteld. ; Tusschen Aisne Oise zijn ten westen van Grandpré, waar de vijand hevige tegenaanvallen deed, gevechten ontbrand. In deze omgcving hebben wi) noardelijk van 1 Olizy nieuwen vooruitgang gemaakt. Uit Engelsche bron. LONDEN, 17 Oktober. (Q££.) : Gister namiddag irtaakt'O de vijaml bij Haesay eea bevig.en plaatselijkeo tegenaanvaJ, verge-z-eld vam zwaar artillerievriur. Onze tro&-" pen werden tôt a an d«n weBteiijken hoek van het darp teruggedrukt, waar de strijd nog vooxtduurt. Wij maakten ia den laafc-sten aaoht ten zuid-ooste-n van Kijsseî vec-deren vooruitgang en namen eemige raaai-neax gevangen. Om 5 u. 20 m. 's morgeoa vielen wij aan het front van Bohain en Le Cateau aan. Er wordt genneld, da(b onze troepen bevredigendem voormtgang ma-ken. Hed&n morgen vielen de Eogielsche «a Amerikaamche troepen op e«n front van oiigeveer 9 mijlem iin bet noorden van Bohain aan. Op het gansche front betoon-den ze sterken weerstand. Hevige gevechten von den den gansohen dag plaats. In den rechter vleugel vielen onze troepen in heti samenwerken met Fransche troepen en noorden van de Oise aan en drongon over booge woudberreineii in het- oosten van Bohain tôt op eene cBepte van meer dan 2 roijlen vooruit. Ze Wmen de plaat-een La Vailée-Mnlâtre en L'Abre-de-Guise (î). In den linker vieugel van onze aanvailen zuiverden wij het oostdeel van Le Cateau van den vijand en richtten ons aan de spoorbaanlinie langs den kant der stad ia. De vijand hield ziine stellingen op ons aanvalsfront met 7 aivisies. In den loop van den dag ondernam hij een aantal besliste tegenaanvallen. Deze werden in aile gevallen afgeslagen en den vijand zware verliezen toegebraeht. Meer dan 3000 ma,n werden door ons brj deze operatie s gevangen genomen. Bedreigt door den aanhoudenden vooruitgang en de aanvallen der geallieerden ten zuidien van de Sensée ©n ten noorden der Leie, beapoedigde de vijand zijnen te-rugtocbt uit de bogen bij Douai en Rijssel. Heden drongen onze troepen in de stad Douai, nadat ze den weerstand der vijan-delqke achterhoeden met groote energle en beslistheid sinds vele weken terugge-drongen hadden, de stad Rijssel binnen en namen baar. Sa oorlog tesiien Itilli n OJstesri-KoBgarlie Uit Oostenriiksche bron. "WEENEN. 18 Oktober (Off.)— Italiaanseh oor-logsterrein : Ten westen van de Gardameren sloegen aideelingen van het Tireoîsche landstorm-batallon n. 163 eenen Italiaanschen aanval af. Ook verder meermaals levendige gevechtsbedrijvigheid. Balkan-oorlogtterrein : In Albanié geene groote gevechtshandelingen. Aan het westelijke en in het dal der zuidelijke Morawa zijn Scrmche aanvallen mislukt. (Jit Italiaansche bron. ROME, 17 Oktober: Tamelijk heftige &r-tilleriewerking van Astdoo tôt de Brenta en matdge op bet overige front. Op de hoogvlakte van Asiago vielen trots stroo-ken tmen vii9ja<teliikan voorpost aaftj. Qb r- en linker Assa-oever gelukte het ons een ^ vijandelijken post te vernielen en op de vluchti te slaan. In 't Frenzela-dal maak- ten wij wapens buit Aan de Piave hinder- . den overstroomingen de gewone strijdwer- et king sterk, i .. . De strijd in 't W esten U VA. AJ'i-S- lil *J W UUVUU De « Berner Bund » schrijft over den oor-logstoestand : Gaat de ontwikkeling verder, — en dat is het geval als Wilson en zijne bondgenooten niet gewild zijn voor een wapenstilstand, — dan voltrekt zich de ontruiming zonder dat daarover nog over-eenkomsten plaats gevonden hebben. Nu vraagt men billijk w aavom onder zulke toe-standen niet een snel akkoord over een tij-dige en bepaalde wapenstilstand begoanen en bereikt kon worden. Want de ontruiming in den vorm van een'en oostwaarts stam-penden &lag, waarin ailes onder de voeten getrappeld wordt, is moeilijk te verstaan, als door de tôt ontruiming opgeroepenen de prijsgave van 't bezet gebied reeds ver-zekerd werd. Blijft de aanvaller onder zulke omstandigheden erop staan, den linie na linie prijsgevenden verdediger in gevechts-voeiing te volgen, dan verwekt hij slag na slag en wel moet bij zelf slaan om den vijand, die van zijnnTntwege moet standhou-den en den aanvaller naar krachten soha-den, wijl hij niet aan 't rollen mag komen, eene wet op te leggen, welke deze voor ge-ruiinen tijd erkend heeft. De eisch van den slag is onder zulke omstandigheden enkel te verstaan, ails men vooropstelt dat het om den uitslag van den oorlog met de wapens geldt, en dat aan dea» eindoverwirtning aile andere overwe-gingen achteruit geaet worden. Onder dit oogpunt ha-ndelen de çeallieerden konse-kwent, maar ook de Duitschers en Oosten-rijkers handelen logiek, door stapsgewijze te wijken en naar hunne grenzen te gaan. Zij wjjken naar huano grenzen en hunne krachtbronnen. Wien deze voortzetting der vijandelijk-heden meer schaadt, den aanvaller of den verdediger, moet de toekomst leeren. Ona schijnt het zeke* te zijn, dat de voortzetting der operaties en onderbandelingen grfijk zij' nu tusschen Duitachland en Amerika gdbeu-ren, zich met lang paraleel kunnen bewe-gen, want 2âj zijn »,trijdig in den geest en in de œiddelen. Bv strategisebe spanning schijnt intussebra ton hoogste gespannen en het is asan te nemen dat vanwege de geal-lieerden als van de Duifechers nieuwe groote operatieve maatregelen te verwach-ten hebben. Foch zal pogen den sinds 18 Juli dol&nden slag v<56r de overweldiging van België te beslissen; Hindenburg mœt pogen den vijand vôôt nieuwe besîuiten te ' atellen. \ c | RemlnsM onr à Vrsdsskwsstle .ZURICH, 17 Oct. — De «Zuricber Post» geeft 3 ver slag over eene samenspraak met Henderson, in de-j welke zich op eene bemerkenswaardige manier uitlaat over de braedende vredekwestie. Wij, zcgde Henderson ondêr meer, wij zijn voor een vrede der gerechtigheid, die ten goede komen zal 3 aan1 aile oorlogvoerende partijen. Wij strijden voor « het grondstekâ dat ook aangehanpen wordt dcor aile voorwaartsstrevende geesten in Duitschland. De La-bourparty heeft dearop gewezen, dat hare ooriogidoel-einden gelijkluidend zijn met de hoofddoeleinden van de duitsche vooruitstrever.de partijen v<5<5r het nîtbre-ken van den oorlog. Met het 00g op deze grondbeeinsels zegde Henderson dat de thans doorgevoerde hervormingen de on-middelijke gevolgen zijn van den krijgskttndige uitsla pen der Ententelanden en hi j voegde er aan toe dat ook de engelsche Arbeiderspartij strijdt voor de nieuwe regeeringswijze en den nieuwen geest m Duitschland, terwijl hij zijne vcrklaringen als volgt sloot: Wij willen het niermeer verbergen dat Amerika en Engeland dingen gedaan hebben die heel in strijd zijn met hunne natuur en hunne overleveringen. Zij hebben de persoonlijke vrijheden van hunne onderdanen beperkt, zij hebben den gedwongen aoldatendienst in-gevoerd en ongehoorde opofferingen gedaan. Het i» nu openlijk blijkbaar dat de leiders van de vooruitstreven-de partijen in Duitschland voor hetzellde doel strijden, dat wjj dank aan onze overwinningen gaan bereiken. Wj hebben nooit. het gedacht gehad Duitschland te vernietigen. Wat wij door dezen oorlog ten val wilden brengen, dat was het stelGel tegen hetwelk de voorviit-strevende Duitschers reeds lang en heftig gestredea haddeo, het stelsel dat de duitsche regeeringen onder dan invloed van de niilitaristische partijen deed droo-men van eene onbeperkte wereldheerschappij 1 fiespraklttgen mr M liint UHitschs «fitwseri H;t antwoord van président Wilson op de tweede Duitsche nota vormde gisteren het voorwerp van be-sprekingen en beraadslagingen der rege^ring en ook der parlementariërs. ( Gisteren was, gelijk reeds gemeld, ook het oorlogs-kabinet voor eene zitting van verscheidene uren bijeen-gekomea; ook drn namiddag door waren er konferen-ties der staatssekretarissen. Gisteren avond had er dan nog bij den onderkanselier v. Payer eene bespreking der staatssekretarissen plaats, die lang duurdc. Naar wij hooren is men gisteren nog tôt geen bepaald be-sluit gekomen, daar namelijk deondèrhandelingen met de in aanmerking komende militaire plaatsen nog niet geiindigd zijn. Van de partijen van den Rijksdag hielden gisteren namiddag het Centrum en de nationaalliberalen frak-tiezittingen. Ook hier was Wilsons antwoordnota de kern der bespreking. Of de Rijksdag morgen tôt eene zitting bijeen zal komen, staat op dit oogenbliknog niet vast. Men moet met de mogelijkheid rekenen, dat eene verdere ver-schuiving der zitting ooodzakelijk worde. Wsanchijn-lijk zou de présidant de zitting eerst dan bijeenroepen, als het antwoord der Duitsche regeering op de laxiste Wllson-neta gereed gemaakt is. Het is aan te nemen dat de Rjjkskanselier in de zitting de nieuwe Duitsche antwoordnota en de stelljjigOMBe rïg««>flg b«-kendmakca. - -— Het ittaMttt'Ori «h Duitsehlasïi BERLIJN, 18 October. — Naar wij vernemen, zegt de «Belgische Kurier», heeft heden avond te 6 uur eene nieuwe zitting van het zoogenaamde oorlogskabi-net plaats, in dewelke over de onmiddellijke redaktie van de Duitsche antwoordnota beslist zal «orden. De afzendiag van de antwoordnota is v<56r zaterdag namiddag niet te verwachten. I De Aittesffi in BMM > Naar aan de «Vorwàrts» uit Munchen gemeld wordt, is de onafhankelijlte sociaal deiTiokraat Kurt Eisser, , die bij de stakingsbeweging in Januari aangehouden werd en zich sindsdien in aanhoudingschap bevond, op bevel van het strofsenaat in het Riiksgerecht gister avond ontlast geworden. Naar overeenstemmende bladenmeldingen bevindt zich ook partijgenoot Johan Pilsudski, de leider van het Poolsche legioen, weerom in vrijheid. Nieras Staleninrieëîing in Oostmijk WEENEN, 18 Oktober.— Volgens de Sozialdema-tische Korrespondenz hebben de vertegenwoordigers , van aile Duitsche partijen besloten om des namiddags in het Afgevaardigdenhuis eene algemeene vergadering te houden met aile Duitsche afgevaardigden, waarop deze laatsten allen per telegraat uitgenoodigd werden. Voor wat de vaststelling aer dagorde voor deze vergadering aangaat zal er heden eene voorbereidende vergadering plaats hebben. Zooals de werkersdogbladen melden hebben de Rumeensche afgevaardigden van het Oostenrijksch Afgevaardigdenhuis zich heden bepaald aangesteld als Rumeensche nationale Vergadering en volksvertegen-woordiger hofraadslid ridder Jsostful Erevouk als opperboofdman gekozen. 1 : AisrHtaasseli togrstil m Holiansi ' AMSTERDAM, 18 Okt. — De Amerikaansche maatschappij deelt mee, dat Amerika Holland een jaar lang maandelijks met 100.000 k. steenkolen wil voorzien . zondere verdere kourpeDsaties, als Holland elke levens-• middeltoevoer naar Duitschland schorst; hollandsche schepen zouden de kolen uit eene Atlsntische bavea ' moeten halen; de Amerikaansche regeering wenscht te-zelfdertijd eene gedachtenwisieling over de graanver-zorging van Holland. I j. Wllssn en Elzas-Msrispn AMSTERDAM, 18-Oktober : Uit New-York wordt san den «Matin» gemeld : Daar vele twijlel aan de ep-l vatting van den président betreffende Elzas-Lotharin-r gen geuit geworden waren, lieeft een medewerker van de «New-York-Timec» uit bevoegde bronnen verno-men, dat de président absoluut de teruggave van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk verneemt. De Elzas-Lo-5 tharingsche kwestie beboort niet tôt de vragen.over dewelke de diplomatie beraadslagen moet, ze is veelmeer î eene van de roorwaarden, die door het volkerenrecht r voor de toekomst gewaarborgd worden moet. î i ,i, SrHtmst Mikoiai likslijtiitsdi Mpschotas ROTTERDAM, 18 Okt. — De Parijsche bladea t publiceeren een draadloos telegram uit Zarskoje Selo, welke zegt, dat de vroegere opperbevelhebber der Rus-t slicbe troepen grootvorst Nikolai Nikolajewitsch gisteren doodgesenoten werd. Eene bevestieing vas an-• dere zijdc ligt nog niet voor en men moet de Entente-1 melding dos met voorzichtigbeid opnemen. , r' Vwr é BelgisËha m Fransche «Ischteiinpn De Duitsche regeering heeft zich tôt de Zwitsersche en ïJederlandsclie regeeringen gerwend, ten ednde zoo noodig voor de Belgische en Fransche vluchtelingen te faelpen zorgen. Vanwege de Nederlandsche regeering is reeds eene tœstemmende regeling genomen. Waarschijnlijk zal zulks geheel per spoor geschieden, waartœ een groot aantal trei-nen te Eoosendaal (Nederland) voorbehou-deo werden. Mm spreekt van tien treinen per dag. Dat men echter ook langs andere wegen een grooten toevloed van vluchtelingen verwacht, kan men opmaken uit het ' feit dat maatregelen getroffen zijn om dezen stroom van vluchtelingen aan de grens-wegen op te wachten en verder landv/aarts af te leiden. In den nacht van vrijdag op zaterdag werd plotseling alarm gegeven en werden door de Nederlandsche militaire overhedep aile voorzorgsmaatregelen genomen om de vluchtelingen te ontvangen en verder te leiden Op het Statieplein staan een twintigtal keukenwagens met kokend water, terwijl fourragewagena met brood en boter in vol-doend aantal gereed staan. De geheele statie van Roosendael is mili-tair afgezet. De ontvangst der vluchtelingen zal geheel door militairen geschieden. De perrons zullen voor het publiek worden af-gesloten en de vluchtelingen zullen de treinen niet mogen verlaten, maar in den trein volop van brood en koffie voorzien worden. Gemeld wordt, dat de Duitschers d® vluchtelingen maar tôt Esschen per spoor zouden vervoeren, maar verder bun mate-riaal niet over §6 grens sturen, waardoor de vluchtelingen de reis van Esschen naar Rosendael te voet moeten afleggen. Zaterdag avond hebben op uitnoodiging van den burgemeester van Dordrocht eenige heeren, vertegenwoordigers van aile richtin-gen in de stad, ten raadhuize vergaderd, ter bespreking van maatregelen bij de komst van vluchtelingen uit België en Noord-Frankrijk. Er is een kommissie samenge-steld, vi-aarvan bet bestuur bestaat uit de , beeren Willeffi Ste^nef. .voorzittet; Vincent E. Ras, penningmeester, en kapitein K". - Versteeg, sekretaris. De burgemeester is to# Ieerevoorzitter benoemd. De kommissie beschikt over voldoenda ruimte en heeft toezegging van de Relief-i kommissie omtrent voedselvoorziening, terwijl de centrale keuken zich bereid verklaard de spijzen in gereedheid te brergen. AMSTERDAM, 15 October. Volgens een plaatselijk blad worden ia Holland voorloopig 100.000 vluchtelinjte» ait België verwacht. CiltssI-HiliaMistil j i)jt::Mitde!i?p.i over de spnama van vlushtiliocBS vcSii fstiwllisimpri DEN H A A G, 16 Oktober. — Uit Rosendaal wordt gemeld : De Hol'ardsche opperbevelhebber had aan de grens eene bespreking met een Duitschen generaal over het transport van vluchtelingen uit Belgii. Rosendael is thans bereid deze vluchtelingen te ontvangen. ofschoon zij nog niet bij de grens gekomen zijn. De Hollandsche re£,eerirg heeft voedingsmiddelen ter be-schikking «esteld die voor to.coo personen tien dagen lang toereiken. De mihtaiie overheid zal pogen, aile vluchtelingen direKt bij aankomstteregistreeren, opdat zij niet als bij de vroegere groote vlucht in Oktober 1914 dagen lang hunne vervvsnten te zoeken hebben. Er zullen 14 groote spoortreinen, die elk 1000 personen kunnen vertransporteeren in gereedheid gehooden ■ worden. Het Roode Kruis hield te Rosendael eene , dringende vergadering. Generaal Colette was voor het Hollandsche Roode Kruis te Rosendael «anwezig. De acbierli]klseid «an i/iaaiideian vûûî den BoilcJ ; *cor een uoiiog s (Vervolg en slot) VÎ1 P De provincie Luik, tn harera kant, schenkt aan de stiebting van Montefiore 75.0)30 frank, weldadigheidsbureelen 68.363 frank, waaronder 27.000 fr. aan de werke-e loosheid en 30.000 fr. om de beroepsziek-li ten 4er mijnwerkers, de ankylostomasie, te s bestrijden ; zij schenkt 150.000 frank aan voorzianigheddswerken, waaronder 42.500 s frank voor onderlingea bijstand, 10.0(0 ir. voor werkongevallen en 2.000 fr. voor de voorzienigheidskasseo der mijnwerkers. Het sanatorium van Borgoumont koat aan de provincie Luik 153.000 frank, ein zij sebenkt aan de voorzienigbeidskas cler we- ' e duwen en weezen van politiebediendien en ^ gemeentebedienden 100.000 frank, — zonder ailes wat in zulke snelle opsomming e nog is vergeten. a Blijft nog Heuegouwen, dat gémis den eerepalm verdient: Aan werkm van voorzienigbeid en be-scherming 266.500 frank, waarvan 176.000 frank — »r is spraak van 200.000 frank toa te kennen — gaan aan de spaar en peo-sioenkas; 21.000 fr. aan de voorsieoiglieids-ka&sen der mijnwerkers', 11.000 fi. aan het t werkeloozenfonds; 4000 fr. vo^t werkonge-vallen ; 17.000 fr. ten voordeele der zieken-beurzen, Benevens de som van 206.500 fr., 1 wordt er 42.000 fr. gegeven al» reservefonds l voor de aansluiting bij de lijfrentkassên en 1 100.000 fr. als voorzienigheidsfonds "in het vooruitzicbt der las ten voortspruitende uit r de nieuwe wet op de mijnwerkerspensioe-t nen, — of 400.000 fr. voor deze <mkde stich-tingen van voorzieni^rheid. Ik heb u reeds gesproken van 't grootsch en edel werk, na- . melijk: de leerschool van verminkten en ge-kwetsten bij arbeidsongevallen, die insge-Iijks onder de b zonderste stichtingen van maatschappeKjken^ bij stand mag worden gerekend. 3 Nogmaals, Mijne Heeren, bewonderen wij > wat elders gedaan wordt en drukken wij de hoop uit Oost-Vlaanderen ook dien weg te ^ zien opgaan. De radico-sociaiistisvbe graep zal geene moeite sparen, en aile middels daar toe goedkeuren, om dit doel te bereiken.» * * * Wij hebben gezegd, in 't begin onzer arti-kels, dat wij zouden trachten aan te toonen hoe weinig de taa'l — onze vlaamsche taal uochtans overal op den voorgrond plaat-send, — in de kwestiën, welke wij in onze artikelen bespraken, te zien heeft. En wii gelooven daar in ten voile te zijn gelukt. In aile geval laten wij het oordeel aan onue lezers over. Hoe ongelukkig het voor ons zou wezen met Vlaanderen alleen in de wereld te moeten blijven, willen wij met eenige regels vers van onzen zoo goed gekenden ^ laam-schen diohter Jan Van Beers, aan toonen, welke zoo juist den geeat teekenen van den Vlaamschen boer, den kiezer van onze 78 heeren, die Vlaanderen sedert onheuglijke tijden in zulken betreurlijken staat van achterlijkheid hielden. Deze regelen vers zijn uit het dichtstuk «De Bestedeling» getrokken. « — Want hij zit heel dageji/te droomen; en, vindt hij Ergens een -stuksken papier, Krek ! Valt hij aan 't mannekens teekenen, Ailes vergetend, wat voor zijnen dienst hem staat te' verrichten 1 'k Wou dat ge eens zaagt, hoe de stal en de schuren, hoe ailes t«o onsent Vol is gftkrabbeld van paarden, en koeien, en vreemde figuren ! O 1 't- is een wonderlijk kind, en — zie ! juist gaan ze hem veilen I Lij!* hij daar staat, niet waar ï 't is in zijn oogjee te leien, Dat er iets insteekt ! — Maar Wat baat dit! om beesten te hoeden Deugt hij geen sier; en ik waarachtig, ik heb er genoeg van 1 Hoort gij, Lival — 'k Zeg. het. nog eens: — 'k heb er genoeg van!» En het is nog altijd z66 gebleven tôt op onze dagen : de boer is het produfct van zijn midden. Wat batien, om bees&en te hoeden : ge-leerdbeid en opvoeding? Er aan denken z6o een mensch meester te laten worden van de wereld, dat is onmo-gelijk ; men zou dan even goed ons doen leven met een lijk, gebonden aan bet •lichaam. De achterlijkheid van Vlaanderen zal alleen door de kracht van een echt velksraid-den kunnen verdwiinen I JL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume