Vooruit: socialistisch dagblad

720 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 10 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 21 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j3b30t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ywjgfr——— — "——-- 1 Oaar de gewon© «Satiei» niet toekwa» nien, zoo kunnen we de officfeele berlsh-îen o«?er de gsweehtsfponten nlet gsven-, EnroDeeeGliB Owl OP ZEE Uâzonken BEELÏJN, 7 Aprii. — -Dm «ïaglischen ,Rundschau» wordt uit Den Haag gemeld:' 'Dît "Lohdén wordt gaïueld: De Russische 1 stoomer «Poltawa», 3476 ton. is ia do na-fcjjheid van Shanghai gestrand m gesonken, Opgebrachi KEULEN, 7 April: Aan da «Kolnische ! IZeituiigj) wordt uit Kopenhagen gemeld : De - Tweedsehe stoomer «Bellis» ia op de reie van 'Trelleborg naar Gofceborg met suiker en ikoffie in de Sund door eau Duitsch oorlogs-gchip opgebracht en naar Swinemunde ge-'voard geworden. De varscherpfs duikbootoorlog îJit Duitsche bron. BERLIJN, 7 Àpril. (Offieieel) ; In den aacht op 4 April bewierp een Duitsch zee-vliegtuig-eskader de in de Downs liggend© !schanswerken noordwestelijk van Ramsga-t© 'met talrijke bommen met goeden uitsîag. De ehef van den Admiralenataf d&r marine BERLIJN, 7 April. (Officie©!.) — 8mds 'het' bericht va-u 30 Maart over sucoeeçen der duikbooten Eijn volgens de tôt nu tœ binnengekomeip verzamelrapporfcen weder-'om bij elkaar 134.006 ton bruto dooar onze duikbooten in den grond geboord. BERLIJN, 7 April. — In de « Pall Mail jGazette s van 29-3 h©et het: Het overzicht over de openlijke verliezen der U-booten soont eene bestendige betrekkelijk© afne-iiùng van on s scheepsruim, daartoe komen i nog de verliezen der neutrale schepen. In-derdaad is de U-boot-oorlog derwijze gnns-tig, dat hij, zoo hij lang ganocg voorfc-, duurt, het vreeselijkste gevaar beduidt, zoo ,niet tegemnaatregels in den grootsten om-vang met de grootsbe energie genomen worden. ■ Eeno andere opgave der feiten mm e«n ivalsch gevoel der zekerhedd geven. Wij zijn ! van de vaste overfcuiging, dat het land voile ! tennis irtoet hebben van de geheele gpootte (van het ons dreigend gevaar, zoola-ng he<fc rioh met de militaire belangen verdraagt, iVoor ons aileu is hefc van de grootete be-teekenis to we*teo, met weîke sneîheid «Je regeering de bewapening van handelssche-, pen, den nieuwen scheepsbouw ©n den aan-koop tan neutraal soheepsruim bedrijft. Zoo men hierover geeme opgaven wil bekend maken, dan z^xi- het dienstig zijn geheim© ,'îttingca van het Lagerhnis te houden, op-\Iaè het^ pstrlem&ni zijn deeI van verant-j ' «îordelijkhèid gehe©l begrijpb &a op âch scemt. CHERBOURG. 0 Aprii. —. Braad-!iaanscbe stoomachip «^arana» (4481 to-n) is m den afgeloopen nacht in den grond geboord. Naar verluidt wordea 18 ledeo, d©r bemanning vermist. , KOPENHAGEN, 7 Aprii — Het Mini», («rie van Buitenlandsche zaken .deeît mede <3at do stoomsehopen «Eether» on «Est»-philden, met kolen onderweg, den XOn Àpril 'in de Noordzee vergaan zijn, CHERBOURG, 7 April. — Hefc Braciali-aansch stoomschip «Corana» (4461 ton), is in den nacht op 5 April tôt zinken gebracht Volgens het bericht wordea 13 man van d® bomanning vermist-, AMSTERDAM, 7 April. — De echooner 'tiLucy House» is tijdens een storm in den 'noordelijken Atlantischen oeeaan opgege-,ven. De bemanning is te Gibraltar geland. GENEVE, 7 April. — Volgens een New Yorksche melding van ciL© Matin» werd de lmerikaansche stoomer «Missourian» in d© Jliddellandiche zee getorpedeerd. De stoomer had 7900 ton waterverdringing en be-hoorde aan de American-Hawais-line. Hij vas op 8 Maart nit New-York uitgevaren 8.11 op 35 Maart te Omua aangekomen. BERNE, 7, April. — Het «Berner Tage-Hattiï verneemt uit zoogenaamde zeber© brou, nit Chiasso, dat dezer dagen het Ita-liaansch liniesehip «Cint© ci Cavour» van, ihçt typo Ginlio Cesare getorpedécrd is. In het Buitenland lis SSuifsffilaland Bs venrorming ?an tien Praisisohen Laî?ddag BERLIJN, 7 April. (Officie©!). — Z. M. de keizer en koning heeft aan d«n Rijks-kan3elier en président van het staatsminie-terië Dr. v. Bethmann Holiweg voîgend or-der gerkhfc: Nog nooit heeft het Duitsche volfe zich zoo iTast getoond, aïs ia deu ooriog. Het be-^ustidjn dat zich het v&derland in bitteren aood bevond, oefende eene wonderlijk ver-ïwnehâe kracht ait, en trots aile offert! aan bloed buiten in '*t veld, en zrware ontberin-geo thuis, .is do wil onwrikbaar gebleven, «m voor den zegerijken eindstrijd het laat-;ste iu te zetten. Nationale en sociale geesî vsrstonden zich en vereenigden zich &n gft-'^0 ons voortdurendo sterkt©. leder gevoeî-oe: wat in lange jaren van ?rede onder me-lî!'gcn binnenlandschen strijd opgeboawd via geworden, dat was toch do verdediging waard. 1 Lichtend staan de mspannîngen der ge-ûcela uatie in strijd en nood voor mijne ^el. De gebeurtenissen van desen strijd t bestaau va» het rijk streden met groo-,s0 "-'ùùt eenen nieuwen tijd in. Als veranfc-"ordolijken kanselier van 't Duitseha rijk aarston ininister saijner reguering in ïuissniigt het m» a, ifa vereischten van : VOORUIT Opgaaa de? Belglsche Werkiiedenpartij. — Verschifnende aile tlageiî. Drukster-Uitgeefster Sam. Maatsch. H El LICHT, Best. : P. De Visck, Ledcberg-Gent. — Red.-Adm., Hoogpoort, 29, Gent dez&n tijd te voldoe.11 iaot de rechte imddeîs en ter rechter tijd. Bij verschillende aange-legenheden hebc gij betoogd in weiken geest do vormon van ons staatsîevea uit te wer-ken zijn, om voor d© vrije, vreugde mede-werking aller ieden van ons volk. ruimte te verschaffen. De princiepen die gij daarbij ontwikkeldet hebben, volgens gij weet,mijno toestemming. ik bon bewust daarme© in de ba&n van mijn grootvader, den stichter van het rijk, te biijven, die als koning van Prui-sen mit de militaire organisatie,' en als Duitsche keizer met de sociale hervorming monarchistische plichton voorbeeldig ver-vulde en de vooropstelling ervoor schoof, dat het Duitsche volk in een moedig, wrok-kig uithouden dezen bloedigen tijd door-staan zal. De weermaeht als waar volksleger t© be-houden, de sociale opklimming van het volk in al zijne lagen to bevorderen, is van 't be-gin mijner regeering mijn d.coï gewest. Bezorgd om in vast beprœfde _ eenheid tu&schen volk eçn monarchie het welzijn der algemeenheid te dienen, heb ik bœloten de uitwerking van ons binnenlandsch politiek, economisch en sociaal loven, volgens de oor-logtoestand het coelaat in 't werk te stellen. Nog st&an miljoenen volkgenootan in 't veld,-nog moet de uitsîag vaa den gedach-tenstrijd achter het front, die bij eene in-grijpende grondwetsverandering onvermij-delîjk is, in 't hoogete vadèrlandsch l)elang versehoven worden, tôt den tijd y an den te-rugkeer onz&r soldaten gekomen is en z© zelf aan den vooruitgang van den nieuwen tijd meedosn en meespreken kunnen Opdat ech-ter dirçkt bij 't gelukkig einde van den ooriog, dit naar ik in vertrouwen hoop, ' niet ver meer is, het noodige en doelmatige 00k in'dit opzicht kunnen geëchieden,wensch ik, dat de voorbereidingen onverwijld begon-nen worden. Mij ligt d© vervorming van den Pruisischen Landdag on d© ba^ryding van ons gansche binnenlandsch politiek le-ven van de kwestie bijzonder nauw aan 't hart. Voor de verandering van het kiesrecht voor 'fc Huis van afgevaardigden, zâjn op mijnêi aanwijzing reeda bij 't begin van den ooriog toebereidsels gedaaa. Ik draag a op, mij thane bepaald© voor-srtellen van het Staatsministerie voor ie leg-gen," opdat bij den terugkeer onzer soldaten deze voor den innerlijksa toestand van Pruisen grondig werk in dm. weg der wet-geving worde doorgevoerd. Volgens d© ge-wèld igs inspamungen van het gansch® rolk in dezen vree6elijke& ooriog is volgeas nsi^a© overtuiging voor het klassenkiesreohfc in Pruisen geen planta meer» Het wetsontwerp zal v©rd«r de eomiddel-lijke en geheim© verkiezing der afgevaar-digden te voorzien hebben, i De verdienste van het Heerenhnis en zijn© blijvende beteekenis voor den staat zal geen koning van Pruisen miskennen. Het Hee-renhuis zal éditer volgens de geweidige ver-eischten van den komenden tijd beter ge-recht kunnen worden, aïs hot in verderen ©n gelijkmatigen omvang als tothiertoe uit de verschillende kringen en beroepen van het voerende, door de achting hunner me-deburger uitstekonde mennen in zijn mid-den vereenigt, Ik handel volgens d« ®verlev»ring©n van groote voorvaderen, als ik bij herinnering van gewichtige deelën van ons vastgevoegde en stormbeproefde ptaatswezen aan een trouw, dapper, tuchtig en hoogontwikkeld volk' het vertrouwé® breng, dat het vor-dient.Ik draag a op, dit order spœdig bekend te maken. Groot Hoofdkwartier, den 7 Aprii 1917. 1 Wilhelm I. It. . ! Aan den Rijkskanselier en président van het steatsmiiiist&rie v, Bethmanm Hoîl-weg.De konferentie vm Cotha LEIPZIG, 7 April. — D© konferemâe der sociaaldeœokrajàsche oppositie kwam volgens de « Leipziger Voikszeitung » Vrijdag in 't Volkshuis te Gotha bijeen. Er z.ijn on-geveer 140 jifgevaardigden ait aile deelen van het rijk verschenen. In eerste lijn wordt over de eensgezinde organisa^ie der oppoatie beraadslaagd. I21 Fpan8t6*i^k Verandering In hei oppes^evs» VAN DE ZWITSERSCHE GRENS, 7 April. — Naar de swiîeersehe Preseteie-graph m*sldt, wercîeo in he^ Fran&che op-perbevel belangrijke veranderingen gedaan. Generaal Foch aoo zijn bevei ontnomen zijn ! en ter beschikking van het oorlogsministo-rie eijn gesteld. Generaal Gonraud, die uit Marokko t&rngkeert, waar generaaJ Lyau-tey wearom zijnen post inneemt, h«rne»nrt ; heden zijn vroegor bommando. Ici Venizeio^ te Lonti&n LONDEN, 7 April. — De «Daily Mail» i rhôldt dat Veniaelos den 2dn Maart ©en be-zoek gebracht heeft aa» hefc « Fweign Of- j fices. in Husiaiiid De begrafonis van de sSaciitoffers der revoiutie PETERSBURG, 7 April. — Hier heeft de national© bu cgerlijke begrafenis plaata gehad van ongeveer 180 slachtoffers van de revoiutie te St-Petersburg. Zij w©rden te zamen begraven in wat de Rnasen een «broe-dorgrafn noemen, op de vier hoeken van een grooten vierhoek in hsfc midden van hot Morsowojs Polje (Marsveld) binnen een steenworp van de Newa en tegenover de Peter en PjHjlsve^tiîig, Mai sokai; ùaï een Imiljoon bnrgors en soldaten tegenwoardig warén, die hetzij in den optoeht meeliepen, Ihetzij langs de straat gœ ehaard stonden» Het was werkelijk een nationale herden-kingsdag. De fabrieken, vwinkels, seholea, banken, regeeringsbureau's on andere open-baro instellingen ware:i gealoten, zoodat ie-dereen in de gelogeaheid was, om zeli hulde te bewijzen aan de nagedachtenis vaa de slachtoffors van de vrijheid. Zee groote optochtou zetten zich vsai "'s ochtends acht uur a{* và» verschillende wij-ken uit in beweging fn die optœhton wer-den de zinken, met rodde kleeden gedekt© doodkisten met enfcoif isloemen ©n grœn ge-' dragon. Er warén go. h kransen. De kran-sen die gezonden warén; zijn naar het Win-terpaleis gebracht, waar een herinnering3-museum wordt ingerieht. Op straat heerschte een voorbeeldige orde. De weg werd geheel wij gehouden voor de optoeht en, het verkeer van voevtuigea was verbodeo. De eerste optoeht, die van het Waasily-eiland kwarn, i^ereikte het met sneeuw b&-dekte Marsveld omstreeks half tien. Het voorbijtiekken op eeo nepaald punt duurd© twee-en-een-half uur. De stoet stak het veld over. De kisten werd en nitsluitend door aoldaten en werklieden gedragen, die sich ter zijde plaatseo, toen de begraafplaats bereikt was.Aller oogen richttefa zich plech-tig op de laatste rustplaata, terwijî de me-nigte het gezang'der Eeuwige Nagedachtenis of den Revolutiemarsch zong9 waar-van de beginwoorden luiden: «Aïs siacht-offers zijt gij gevallen ». Dit gezang werd afgewiss&ld door de «Marseillais©», die door muziekkorpsen gespeeld werd. Telkens aïs aen kist in haar groeve in de loopgraaf ter breedte van tien vœt neerdaalde, bulderdea de kanonnen van de P*»fcer en Paul&veeting. PETERSBURGs 7 April. — Goetsjkof, die een oude geloovige is, wa3 de eerste roi-nister die op de begraalpîaats aankwam. Hij knieldo dadelyk eerbiedig nees ©h maakt® het teeken nés kruises. Spœdig kwamen prins Lwof en al d© ander© minis-ters, Onder andoren warea 00k tegenwoof« dig Rodzianko, de leden van het Uitvoerend Komiteit, de Raad van werklieden ©n sol- j daten, afgevaardigden en deputaties va® de regimenten van heifc garniiEoea en vaa d© bcerenvereen iging. Do optochten hieldea tôt ongeveer acht uur 's *vonds onafgebrokea aan. Toeo het donker werd, werd hefc ait>-gestrekte plein mefi .Vraohfciga b«btraald. De b^ittingen wsn ém Jmm Volgens het «Nowoja Wremja» be»t*aa àfi bezittmgen van den Tsaar, die tôt nafcie-naal eigendom^ verklaard ziillen worden, a© | miljœn desjatinen (6S millioeti hectaren). Vele van zijn bezittingen sijn s!echt ont-gonnen, gondmijnen, die bijvoorb«eld 300 pond zouden kunnen opîeveren, brangen maar een vijfd© vaa hnn normale ptodakiâe op. Oproer te Kfef Hûti volk te Kief heeft het grooî» (nomment, dat dàar voor den oud-minicter-pre» sident Stolypin was opgerich^ omverg©-worpen.Offleieele erkenning PEÏROGRAD. 7 April. — Volgaes melding van het Petersburger Tslegraphea-agentur liobhen de diplomatieke vertege®- | woordigers van Japan, België, Portugal, | Servie en Roemfmië de voerfoopige re^ee- I ring de'officieelo erkenning van don mon- J wen r<;gec ? i ugsvcrm door hunne regeesingea I uitgedrukt. | Miljukow damkte m. verklaarde, dat d© I nieuwe Russische regeering evenals d© re- | geeringen der geallieerden vast besloten sa I de vrijhed en onafhankelijkhed van België, Servie en ^oernenië opnieuw te heretelîen. Hervorming voor de Russische boeren KOPENHAGEN, 7 Aprii. — Voîgeaa eene Peterburgseh© draadmelding heeft d© regeering een komiteit toi voorbereiding en doorvoering vau de boeren-hervorasing ingesteld. Hefc olad der rerolntionair© ao-ciaJisten stalt als eerste punt van het programma de overnam® van het gezamentlijk grondhozit door den Staafc, su staat d© scheiding dezer vraag door ât> konstita». fende vergadering voor. De vr^fesvoerwaarefen cfef arbei tiers en soldaten STOKHOLM, 7 April. — Volgesi» ee«® melding van het « Svenska Dsgblad î oit I Haparandt, werden onderhandelingea fc© S Petersbnrg tesschen den arbeiders-- m sol- j datenraad en het afgevaardigden komiteit j der troepenafdeelingen aan het front over | de TOprtzetting van den oorîog gevoerd. Na j langdnrende aebaAtea kwam me® overeen j nopsns het volgend bssluit : « De Arbeiders- j Soldctenraad en het afgevaardigdenkoHsi- | teit d«r trœponafdeolingen aan het front, raadt de voorloopige regeering aan, open on esrlijk bekend te maken, dat zij in d©a huidigen ooriog getsne aanhéchtingsplannen koesterfc en dat zij t' elken tijd bereid is vrede te sluibeo op de voorwaarde®, dat aile oorlogvoerende machten van aile annexa tie m van iedere oorlogsocbadevergoe-ding afzien. Rusland zefc, zooiang derg©-lijke verklaringen nie* gedaan worden, deo oorîçg voorfc slechte met het doeâ d©r eseM-verdediging. » Tijdens de onderhandelingen verklaarde Beretolli, dat de socialiste*! in de Doema slechts zoolang de Vijorloopige regeering zouden gfceunen, als zij van den weg der revolntie niet at'wijlrfc. Laat zij zich eehter in onderhandelingen met de onde regeering in, in plaats va.n te werken aan de afschaf-fing ervasi en de koastit-ua»!» bijeea te peo, dan senden do socialisfcen zieb verhef-ten en de voorloopige regeering verplette-rea.M GlrSsEiAnEand LOKDEN, 6 April. — « Daily Teîegraph t meldt uit Athene van Zaterdag, dat de tos-stand doorgaana niet bevredigend is. De koningstrouwe pers richt verbitterde aaa vallea tegen de Venizeiistisehe bladen Hestia en Ethnoa, die weer verschsgnen. Bij de opst-ootjes tijdens de stakingen in de electrische centrale zijn 00k de reser-vistea we&r in de straten verschenen. De reservistenbonden leefden waarechija-! Lîjk nog immer voorfc. Er zijn alierlei goruchten. in omloop, dat op 7 April, den Griekschen natiouaicB feestdag, d© gebeurtenissen van 2 Deeem- Iber zich aouden herhaiee. BASEL, 7 April — Men meldt uit Parya : Volgesis Atheensche teiegrammen wordt de toestand daar immer ernstiger. De regeering zaî nooit aap de Venizelisten schade-ioosstelling betaien. Er vormen sich Komit-schadi groepen. De reservistenvereenigin-gen bestaan nog eteeds. Wapena, die in ge- Iheimo plaatsen verborgen waren, zijn onder meewerking der militaire en politie-overheden uifcgehaald. Hefc gerucht lo^pt dat op 7 Apriî, dus heden, de resemsten met de Venizelisten zouden afrekenea. , LYON, 6 April. — Volgens bladmeldin-gen ait Athene heeft de Grieksch© regee-l'ing den Italiaanschen gezant Bordari ©en protest tegen den opmarsch van Italiaan-sche troepe® in Epirus en hoofdzakelijk fcegea d© vervaaiging der Grieksche vlag op het fort Argyrokaafcron door de Albanee-eche vlag, ingediend. Terzelfdertijd werd ©en profceefc der bevolking en dor algevaar-digdea v?aa F.pirus ingediend. lis Portugal PtsrtugM m d® ooriog BERN, ff Apnî. — De Portugeesehe mi-1 aister vaa finaaeiln Costa, is ia Parijs ! aangekonsra om te onderhandelen over de i medewerking vaa Portugal aan den ooriog, fin il® !f@r*©er3Ï«|d@ Staten Het oorlogsboefuit onderteekctid WASHINGTON, 7 April.- Wilaon heeft het door hofc Korsgres sangenomen oorlogs-: besluifc en 00k de proklamatio waarbij de | ooriogstiîèEtand met Duîteohlêjïd wordt $£• g^kottdigdj oaderteekenc. In i»@t Hule van Afgemar^gden WASHINGTON, 7 ApriL — Bij de ver-der© beraaclslaging in het Huis van Afgevaardigden over hefc besluifc tôt afkon^iging van den oorlogstoestand logenstraffre Lan-sing de mededeeling van Millar (over do geheim gehouden passage in de nota van Zimmermann), maar Millar herhaaide dat *sjn inlichtingen juist waren en 12e i de dat Laneing'» ontkenning diplomaiiek was,daar hjj d® goed® betrekkingea met Mexico in stand wiîd© houden. De beîangstelling in de beraadsîagïng ver-fîaawdo s middags, daar men algemeen toegaf dat de motie met aen overweldigende meerderheid goedgekeurd aora worden. Het Huis valde zich oehter weer, toen de demokrafcische leider Kitchin opstoad, om zich tegen het besluit te verzetten. Mets had verwachfc dat hij de regeering zou steunen. Kitehin legde er nadruk op dat het Ameri-kaansche gebied niet met een inval bodreigd werd en dat «een vital® Amerikaansche rechten aangefcasfc werden. Arnwika en DultsehlancFs bonc^enooten |i WASHINGTON, 7 ApriL — Reufcer ver- | ne«®Efc ait gezaghebbende bron dat de Ver- I eenigde Stafcen de betrekkinge j met Oosten- rijk, Turkije en Bulgarije niet zullen aibre- | ken noch aan de;3« rijken den oorîog verkla- • ren, zoo lang aij aoo'a sfcap niet noodsakeSijk S makeo. * Het lof «ter Duiteohe seh@pen GENEVE, 7 ApriL — De in New York S m Philadelphia geankerde Duitsche sche- 1 pesa Bïdlen door dwangverkoop in Ameri- 1 kaansch gfcaatsbeïit overgaan. Men sehat de | herstelling8t!jd der aan zijne raachienen be- I schadigde «Vaterland» op acht tôt tien I maanden, de»» der overigen op drie maan- S den. De Wa«hsngtonsche regeering wil de waarde deser schepeis laten sehatten en het S na affcrok tler Amerikaansehe eischen be-schikba&E blijvende overachot na het siui-t®u van den vreda ter beschikking der duitech© regeering stellea. De schepen zul-les voor troepontraasport iovensinidde'' I lenversvorging dienen. De New Yorksche '."Workl» ko*adigt aan, dat do vertegenwoor-diger van d® Amerikaansche 8taten aaa de beraadsïagiagen van het oorlogskomité der Enteateregeeringea ml deelnemen. aPefcifc Parisiens wil weten dat de Ame- j rikaansch© regeering onder andere taaatre-gelen tôt geldelijke ondersteuning der Entente, de overnam© van Fransch© en Rus-&ische waarden tôt het bedrag vas ©1k 500 millioen dollars vooraemeas te doen, ! Arperlkaansehe maatregels WASHINGTON, 7 April. —'Hefc j»ist£-tiedepartement heeft een aanhoudingbbe-vel tegen ongeveer 65 Duitgchers oigevaar-digd en ongeveer 100 Duitsche schepen in ver%chillende havens in besiag genomen. Do mobiliseering van îeger en vloot en de nieuwe kusfcpatrœije vas mofearbooten is bevo-kn.GENEVE, 7 ApriL - Volgens men ait S New York meldt, begonnea de âmerikaan-sehe overhsden de Oùitsche schepen, vaa welke er zich 27 in New York bevindea, ia besiag te a«aam, Ook da stooEssrs van Boston ©a Baltimore werdeo i® Îîcsels^ genomen. BASEL, 7 ApriL— Ses tsiegrasa vaœ œLs . Matin» uit Washington zsgt, dat de ia de' ^aavens van New ^ork en Philadelphia tig-gendo Duitsche schepen dco? beechadigiag: der machines voor langen tijd onbruikbaar, zijn gemaakt. De ««Vaierland» 8 tôt 18 maanden andere tv/ee *ot dri® amatadea noodig hebben ter bersteiling. WASHINGTON, 7 ApriL -- De Ssssset nam een voorstel aan, waaris hefc laod» bouwdep^rîement opgevorderd woi'œ», eene sierkere produciie vaa [©TOnsmiàni®!®».' te aorgen. ' Het eersta Amerfkaaiisiste $®F8©ggt8iKfg«fc DE.N HAAG. 7 April — De secsefcarîiï1 der Amerikaansche schatkist, d© fee®r M® Adoohat, heeft, sooals de « Time» » «sife New York weet te meldea, d© votgeescfe bijzonderbeden laten kennes over het' eerste oorlogsbudget der Vereenigde St»»' sen : Voor de organisatie, afriebting en ait--rusting van l.000.000 soldaten de som vaa 536.576 108 pond sterling, voor het eerste, jaar. Voor de iiitbreiding der vîooê met eene bemanning van 87.000 koppea, moet gebracb worden 00 1BO.OOO koppen» versterkt door een soldatënkorps vaa 17.60$! op 30.000 koppen moet gebracht word«a? de sona van 25 152 000. Voor vlootmateriaai, nietswe seheepska. nonnen, pantsertuig, gereedschap, vÊieg-' diensit, ievensrniddelendienst, gezoadheids-dienst euz.. zal men 8.705.759 poad noodig hebben Ten einde het léger voor het tweeds jaar op eene gezameniijke sterkte vagi 2.000.000 koppen fce kunnen brengec soi snea nog î. 200 000 pond noodig hebben. M&ai verwaeht, segde hij verder, dat de-beîasting op'het inkomen za3 verdriedubbeld wordens daar zij thans al te onbeduidend i«, meè. bijzonder zware drukking op de iakosiess* van 20.000 pond. ' In de commissie der belastîngea TOfkîa«ss>^ de de afgevaardiffde Reynai b&b ve-lgœssdeï' Volgens mijn gedacht soa gedurende heel d°n oorîotr niemand meer dan !5 00® taé 20.000 pond mogen bezittea ! Aaavankellfk, zou tnen 400.000 000 pond moefcen aaaleenes tegen niet meer dan 3 1/2 P c. Nijverheîds-maatschappijpn die weigeren te werken vocr de vasfcgestelde prijzen zouden gerechtigKjki moeten vervolgd worden. De Algemeene Amerikaansche werkîiedenbond zal ona hefe noodis? sfotaî geschikte arbeiders !evereï:a en epn bijzonder département vsm manitâ©» voortbvens?st za! ingerieht worden aaas& een algemeew département van voiksvlijfe • dat aile arbeidskrachteai zal w®tea essaie® te ferekkem. Dwlt-rhïand en Gufea WASHINGTON, 7 Apriî. Uit wordt gemeld, dat président Menocai he6; Congres verzocht heeft te V6?klat*®a( dafe Cusschen Cuba es Duitsehlaod de ooriog».| toestajid begon. m\ ilirtiiPHliMi ■ éiééMHHHBMMBS \ Rond den Ooriog is ¥#«*w©esf@«*dit «fur iwart ©«Btpieffing®^ Do ziekten. die bij de in de ruuriHn «Mande fefijge-ieJen. voord aan het zenuwstelsei sn sïb d® v«sfsteâ-ielijke vermoRsns veroorzaak'c worden, zijD veeî t»i«S ijker daa œeu aerst gedacht had ®n ©ok vaa veetejjdï» ;en aard. " 1 ïn eene beîanarijVe voordrachf, dte vsrsehljt^ ïa dfe 'cneeskundi^e Revue de Pans, houdî de ?®t®nêï , ioofdi;<"neesheer Dumas sich in het bsfsondsr bessg aeî de talrijke gevaîten van zenuwveretoriajïea bij d« oocenaam.de commotionnés — de mannes die swms-;eleden hebben onder vreesehjke eiagen der swate ossSi ■iofSn^ea en hij haalt eene lange reeks van mes bsfeag-. iike vaststeliinsen aan. Een aanzienlijk getai der eomnsotiotmés die ta &«î, izaret verpleeqd werden. kregen bij de metigste aken zeer gevaarlijke crtsissea vsss atsgst es ■cfarik,4U eer moeiiijk te bedaren waren, Voor deze onselukkigen di® niet votetrekt iss vepêtxs* ing. in ontzieiing bleven iiggen. kon mess geen betw îidde! asawendra dan in hunne onmiddeîlijke nabif% eid een gerucht te veroorzaken dat de ontploffing vm en obus nabij fewdm, om a!dus eene weldoeade tsrng-' /erkine op hun senuwsieisel te bekoroen. Op de 345 commotionnés, die in den tijd vaa ïaanden door den geleerden géneesheer in het bijzor..-' er moesten behanaeld worden, bleven er 6^ voîswekt ïom ea antwoor'iden nos? aîleen met teekens oê g®« :hrijf op ds vrage.î die lien gesteid werdeo en Èsoe îen ook aandïong, de ongelukkigen schenen niet mees? î beseSen dat er aog eene endere manies- van aatwoar» ■ en bestond. Eene soort vats côïïsmotksnnés.iiie sn de beoggte en geneesheer en de er bij geroepen ambtgetioôtea inbelangde, was deze der tretzs eourbés de marnée die, ten gevolge der geweidige schokken die si{ b?jj e zware ootplomnger. ondei-gingea. eene kroiama iggraet kregen en door den duur voorover g-sbogea ingen alsof sij een bult giagen krijgen. Deze ongelukkigen verklaardea onverenderlijk op eaeitde wijze dat het hen onmogelijk was dch î# anne voile lengte op te richten of de borst voomie ts rengea monder dat zij daaronder eene geweidige pjfs svoeldea. ' De nieesten dezer ^etroflenen ocbreesswâea vts ?»= ■endige pijnen als de geneesheeren hen tegen ees; murdeden g'aan en het zacht beproefden oret butsn® tggraat rscht te duwen met de beide handen — eem» jeratis waaraan zich door den dtsur niemaad tasar ilde exîderwerpess. De gedeeiteliike an meeet voKedîge bîindheid issens sak voorkomende aiekte bij de commotionnés. De :valîen die zich het raeest voordoen, ontstaan op soa= , îriinge wijze uit de 2c0ger.aarr.de geheugenvertam-- ' :ing ait ze fa bij diegenen die zich geen duidelijk® ikening meer kunnen gevem van deï ®at ia hunne . ngeving gebeurd is. sondes det sjj astarosa «et dûs immotionné» hoeVen gerekend te wordea. • De wastgestelde «evaîlen ven atoœdoof heid sssœeess >lgens dr„ Outnas gerskend wordea ec« de rases® slsngrijke : De zieken schijnets wel de geteSden wsn dets :n mond te hooren, maar zij kusinets den zin der oit-sproken woorden niet vaiten. Als men hen in famjjss ^en taal aanspreekt, kijken sij op, nisar zij hoadei 1 :h alsof men hen aansprak in eene taal die zij ooait >oren spreken hebben en etndigen vaak aies de aghou-irs op te halen, als iemacd die a tel verstast waî ssea :m vraagî of zegt. A!a eene «onderîinge bifiooderheid steît Dr £se«&$& st dat hij in sijn lazaret geca enkaî geval vaa cura.-lie vas«fie8tçld heeft, het wil zeggen een geval wssria lijder aile beweginaetj van het tchniven veriorea ®f 'i "seten heeft. tooals men elders /estgesteld heeft^ Ten slotte vraagt de ^eieerde man cich Dezorgd sf M er van si die ongelukkigen sa! gewordeo en in wel-voorwaarden vea bestaau zij euilen gepiaatiî eiju es n ooriog. E? is geen aienach ontaard genoeg om zich oiet â&-Ifde vraaa «e stellen en een antwoord op deze vraag n mets anders sijn dan «en vloek tegea dm oorjflc oauemcbca be» TsrfcseriipEœf 3Se laaP »» !fi. @9 S oentiômen per nummer Sîisssdap t® April 181?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume