Vooruit: socialistisch dagblad

829 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 29 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/416sx6576w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Orgaan der Mgiscke Werkliedenpartîj. — YerschijnendQ aile dagen. Qrukxter j'Ugeet&ter Sam. Maaisr.h HË1 (JCBT, Fmt P. &s Visch, Ledeberg-Ount — Red.-Adm Hoogpoort, 29, Ôent [npesis Mi la West-VlmdwM u in FraÉrijk j Uit Duitsche bron. Duitsch oohleadbemtt. — BERLIJN, 30 Mei. (Oîficieei): Heel den nacbt door was alecbts in den a sektor van Wytacbaeta de geschutsbedrijvigiieid levouuig. Des avonds nam bet vuur ook op andere pun-ten toe. Verkeuningsaanvallen der Engel-scben op bel Artois-iront, en van de Fran-echen a an den Chemin des Dames, werden teruggeslagen. Gevechten op het voor-terrein beauidwesten Siut-Kwintija lever-lien ons een aantai gevangeuen op. Op bet Russisch en bet Roemeeinsch ga-Jwchtstarrein is de toestand onveranderd In Macadonië geeae gebeurtenissen van beteekenis. , GROoT HOQFDKWARTIER. (Avondbe-ïicbt van 30 Mei, oificieel): Niets bijzou-ders.Uit Fransche brou. PARUS, 29 Mei. — Offieieel : Gisteran rond het einde van den dag, hevige besehie-fcing van de streek van H urtebise, ten gevolge waarvan de Duitschers twee aanvallen hebban uitgevoerd dio door het Fransche vuur werden teruggedrevem. Al de Fransche . stellingen bleven >n haar geheel behouden. In Champagne, patroelje-ontmoetingen in de sektoren bezuicîea Nauroy en Moronvil-lera. De Fransche batterijen hebben een doelmatig vuur gericht op do inrichtingen en varbindingswegen der Duitschers. Op den rechteroaver der Maae vermeester-dan de Franschen een kiemen Duitschen post bsnoorden Vacherauville ea namea ge-v&ngeEca.Jialni-a nacht ovsral eldcrs. PARUS, 29 Mei. — Offieieel avondbe- • richt; Afgeziea van eea soms hevig geschut-strijd bij het uxassief van Moroaviiliç.rs is , er niets van belang te melden.. * Uit Engelsche b-ron. LONDEN, 29 Mei. — Oîiici-JeF: Ten Zui<3-vesten van Lens hebben wij vannaoht vij-•andelijke aanvallen afgeslagen. Ten Noordea van het Ploegsteerïbosch hebbsn Engelsche troepen met goed ge-volg eenige ovsrvallen gedaaa. %t & $S Si Mb* tesss îîs'is is OfeîteïyÈSapSs :£fifc Oostenïii&soàe bron WEENEN, 30 Mei (Offieieel): Aan de (îsonzo verrliep de dag van gister in verhou-ding rustig. Tegen den ayond poogden de ïtalianen opnieuw bij Vodiee met sterke Jcrachten vooruit te koman. De aan val brak 'in ons mur ineen. Een gelijk lot vonden hedea vroeg bij Jamiano ingeiTétia lia- • iïi&a,nfeche aanvallen. In Karateo en aaa het Tirolschc front {nieta van be:ang. ' ^îJït Italiaansc'îie l 'on. ROME, 20 Mei. — Offieieel : Op défi Earst ■'is de vijaml gisteren druk met geschut en mortieren in do weer geweesfc, om onzen fkraohtigen arbeid bij bec verstarken van de tjinies te storen. Een aanval van den tegen-ifitander tegen onze stellingen beoosten den jspoorweg San Ciovanni tôt Duino wsrd door WI5S vuur gefnuikt. la den loop van den nacbt,die vooraf^ing j»an den 28sten en iieel den dag van gisteren beeft de vijand met artillerie van aile ïcalibers fel sarnengetrokken vuur gericht tegen ho-ogfce 120 bezuiden GTazigna. Tijdi-ge tnsschenkomst onzer artillerie verstrooi-i < do' zijn aanvalsafdeeîingen berha-aldelijk, iterwijl zc zieb in de voorsto sebansen ver-, isainolden. S ,, iiiet minder hevig was het vriur in de I .si'reek van Vodice tegen onze stellingen op àoogte 652 aan den gang. Eon a an val, door St«rke afdeeliagen der tegenpe^rtâj tegen ;deD top dier hoogte ondernomen, liep door : bet> aidœnd ingrijpen onzer troepen te plet-ter. In tegendeel beeft de lijaliaansche infanterie, den taaien tegenstand kîein kïij-çend van den vijand, dich zich in spelon-ken bad opgesteld gisteren voortgang van belang gemaakt op de Zuidoostelijke bel-> liag van dezelfde boofte en zich daar stevig geaeeteld. 1 In het vak van Pîava wierpen wij den ("?.ijaad in h«t dal beoosten Globua achterrait en maakten ten honderdtal ge%ang»-,aen.j # î§c ; SsssîseS-Pstîssëc- Oaîieîsel® pus Uit Enssisclie bron. . Rassist'h gcveohtsteprela : | PBTERSBURG. 29 Mei. — Offieieel : H«t ■ gewone geweervuur. Soemeenseh gpveçbtstorrcfu : ; i PETEPtSRURG; 29 Mei, — OfScîeaJ : Het ge\r&ne geweçrvaur. : * * * ; iâ 88ÏÎ8E .SU 8SB lUte Uit Oostenriibschs bron. ' WEENEN, 30 Mei (Offieieel): Zuïdoos-'tehjk van Berat werden Ualiaanscbe ver-«nningsaaiivallen verijdsld. Bit Bulgasrsche broa. I SOFIA, 30 Mei (Offieieel): Maceâc*ist\ /font: Op het geheeîe front zwak artillerie, aan do SigRtiden Stroema levendiger. li . "8 C'erna-Bogan tusscbenpoozend vuar-wissehng. 't N ach ta poogden twee vijande-Wso bempagnies tegen onze bij âltschak -tahia vooruitgeschoven posten vooruit te fimen, maar werden eehfeîr door het vuur wruggeworpen. .~,"^eensch front: 's Nacht s poogdea vfl-rtwr 3 va..paîroB'jen °P booten Tulcea te na-I tiç;6?' J werden door het vuur verdrevsn. ■ j isaccea plaatselijk iuinonge|t^U.t'. Oa Sefîsi tiisssten v . Ossfsarljk es Rstsnlt "GTlt Oosfeeariiksefee feron WEENEN, 30 Mei (Offieieel): De leven-digo gevôchtsbedrijvigheid houdfc namtïlijk in Ooat-Galicië aan. In Klein-Azië Uit Turkscbe bron. KON STANTINOPEL, 30 Mei (Officie©!) Aan het Kaukasusfront heeft er zieb bui-ten vijandeiijk artillerievuur zonder eenig gevolg niets bijaonders voorgedaan. Aan het Sin&i-front in den n&fht van 28 op 29 Mei matig artillerievuur. ap«- ae belangràjke gebeurteaissen. t ©r _zee ia verschsrfîîe duikbooîaorfôg Uit Duitsche bron BERLIJN, 29 Mei (Offieieel): Nieuwo uitsiagen der Ubooten in den Atlantisoben Oceaan en in bet engelseh Kanaal : 26.000 ton. Met uitzondering van een klein zeil-sebip, wûï«n al de vernisld© schapon van eagaiscba natioaaliteit. Oader de in den grond geboorde iadingen bevondea zioh on-der andere 6000 ton saiker dat voor Enge-laiid bestemd was. Van eea veraielden stea^ mer werden de kapi-tein ça de gesebutsbe-maning aangebo iea. Door onze op de Middellandsebe zee wer-kende U-booten werden andermaal «en aan-zienlijk getal stooia- ea zeilsehepen, metend te samea 50.006 ton, in den grond geboord. Oader dezea bevonden zich de engelsche be-wapende steamers Zaaotii (3.S51 t.) ea Tâuûg-Sham (^99 t.), elk met 6.000 ton kolen van^ Eagelaad aaar Genaa varend; de eagelscae steamer Locksley-HaH (3633 t.) met atakgoed vaa Indië aaar MarseiMe va-read; eea engelsche, bewapende, door drie verdedigin^s-i'àartuigea ve^rgezeld^ tank-staamer, die eeae voile lac&ug olie over-brachk, plus eea onbekendo steamer van meer «au 6.000 ton werden uit het gelid ge-sebotea ea zoakea onmiddeilijk ; ean diep geiadon ea bewapende eagelscbe transport-steamer van 4.000 ton oa een aadere derga-Hjke van 2.000 ton. werden nog een doo? stoouivisseherijsioepen ea torpeeo-jagars vergezelde ôngelsebe, bewapende 5000 t. mefaeade steamer «a 'n diep gelad&n, insgeliiks bewapeml sebip van onbekende : nationa.liteit, dat ten nanst© 4.000 t. in-• iiûud bad, ia den grond gesebotm. De overstfi van den staf. BERLIJN, 30 Mej, •»— Uit Vlissiajgea wofdt getalegïafeej'd: Do baven van Gra-veline«, langs de fransche kanaalkust, tus-fteben Caiaie en Duakercque, is op bevel der fïanseba regeoring wegeas de mijnen ge-vaarlijk verklaard. BERLIJN, 30 Mei. — la Murmaa, vroe-ger Romaaow, ia de russische steamer «Swiet» met ijzererte en scbeikundige stof-fea uit Eull bianen geloopea. De kapiteia vaa het sebip, vertflde aan den correspondent van de «Nowoje Wrcmja» dat de steamer in de IJszee gedureade vier uren door een duitseben onierseeër opgcj sagd werd ea zich, trots zijae sterke bewapening, verlorea gegeven bad, als eindelijk vier engelsche pa-troeljeschepen ia het zich kwamen, die met den onderzeeër aan bat vechten geraakteu, zoodat bet vlucbten beca aog mogelijk go-HiGafe, werd. De kapieia vertelde verder dat boa van offieioale engelsche zîjdô vorisekerd waa dat ten EBinste veercien moderne duitsche oa-derzeeërs in de IJsïee opereerde ea dat mea die oadcrzefcSrs Bkobts oatkomen kon als aieii op zoo gedurig van koers veranderde. De baven yaa Murmaa, beet.fce bet verder, is dcor een duitôchea mijaeagordel heeie-maai gealokkeerd. In den loop der laatste week ssijû daar weer twee engelsche mijnen-schepen op oeae xulker biaderpalen geloo. pen en gezonken. Ten gevolge daarvan is de iscbeepvaart Jang3 de murmankustea aan-siealyk boperkt tjewordca. LONDEN, 20 Mei (Offieieel): Het engelseh hospitanlschip «Dover Castle», metend 3271 .ton, is op 28 Mei, om 6 ure des avonds, in de Middellandsebe Zee getorpe-deerd geworden. Om 8.30 ure des avonds werd bit eene frwtede maal gatroffon ea zonk bot. AI d.e aan boord zijnda tiekea, het ge-aeeskandig scheepspersoasel en de manschap werd gered. met tiitn.amo van 6 personea, die gemist worden, en waarschijnHJt door de ontplofîing pedood sya. Ook de bewa-pesde engelsche hulpkruiser «Hilary» is in do Noordzee getorpedewd gewordea en gezonken. Vier mannen der bezettiag zijn door de ontiploffing gedood geworden. Ver is een engelsche torpedo*\czr;"Ier ten gevolge eener botsing aldaar gezonkaa. i^''qchen zijn daarbij echter niet onigekomec. ROTTERDAM, 30 Mei. — Do «Maasbode» meîdt den ondergang vaa voîgende schonen : «Tkeross» (203 ton) uit Norrkôping, «Erik» (237 ton) uit Streuve, «Oran Nortnaa» (257 ton) uit Kristiania, a Pauliae Kjall » oa «Nann Switz » (2003 toa) uit I^aranien. •^■^ISTIANIA, S0 Mei. •— aAftenposten» en «ojôiârtstideade» melden: de duitsche regso^ing wil aan allé noonveegsche scha-pen «ie op X Juli EngeJand aaar Noorwa-^en kunnen verlatea vrijceleide nanbieden. sArtenpssten» voegt er bij : Het aanbod is m den grond overeenetenimend met bet aanbod van einde April waarvan de sebapen wegeaa den te korteo tijd goen gebrulk heb- KONSTANTINOPEL, 30 Mei : In _ den naoht van 26 op 27 Mei zijn twee Russische mijaaakggers voor den ingang van den Bosporus getorpedeerd geworden. De lijken vaa ean officier en drie solda-ten, die wij koaden bargen, zijn in 't park van bet Russisch gezantschap, in Bryah-dere, met atilitaire eer begraven. le Ks^nîiâ sa Sfsslloto BESiN, 29 Mei. — « L'Humanité », « Le Jouraal du Peupk- » ea « Le Progrès de Lyon » beriobten over de z-ittiag van het iïaciotiaal Jiotigres der Fransche scciaal-demokraten nog vvlgende bijzonderheden ; la de eergistoren geboudea middagszictiag verklaarda Coobin, dat bij in Rusland vast-gesfceld h-eeft, dat het land uicsinitehjk door de socialistische partij geregeerd wordt. in elke s^ad zeteit het arbeidera-, soidaten- ea boereakomiteit meo socialistische moerder-beid.Aan het front zijn ia eik régiment ia ieder \ggerko$jKu ia eik ieger, zelis ia 't Groofc Hoofdk^aftl^r door de soldatea ea officie-raïf gskozea vertegenwoordigers. Zulk ioi-tiatâef zou mea ook in andere laaden moe-tea in 't <x>g hebben. v De voorloopige regeering xa .yexantwo'or-delijk maar onmacbtig, de scâfelictea zoa-dei veraatwoordiag maar zser macbtig. Voor de oplossing van den onhoudbarea toestand is ten slotte de voorloopige regee-»Hg ve»anderd, b-iizonderilak teu gevolge der koppige houding van Miljukow, die den eocialistsn een doorn ia 't oog was. Be-irekkelijk do russische socialistische oor-log<»l jelekiden bestaat er ia den grond ovareensteœiming mat de Fransche socialis-ten, wier boofdeisch eveneeas de z-eli'be-stemmiag der volken is. De konferentie van Stockholm zou eene voorbereiding cija, inzooverre als vertegenwoordigers der ver-sohillonde aasioaale secties afzonderlijk hua standpuat ter sprake brengen en ver-tegenwoordigaa zuilen. In elk geval weascbt de Russisclte socialistische partij, dat eenbeid t«sççbsn de verscbiUende sec-ti#s en séuLeid tuaseben de meerderbald ea de mindarheid gesobapen worde. Moutet veorklaarde dafc de twist tusseben ée Franscbe meerdcïheid en miadsrbeid ia Rsslaad als zeer bleia beoordeeld wordt. Do Ê*3siseJte ïevotatèe is niet aileea ts-gsn de Russische regeering, maar tegen aile Ehiropeescbe regeringen ondernomen, waafc de Russische socialisten ©a revolutio-zyiiren bebben vaa in de eerste dagen ver-Maard eat aile vero'/eringsidco&a v^w-oordeeldea.: Ton slofcte las Oochîa bet programma voor de besprekingen ta Stockholm voor : 1. De algemaene vredesvoorwaarden op den ^rondslag van h®t vrije zelfbestemmings-recht d«r voïkea, der autonomieën der na-tionalibeîtea en ier aanwending dezer pria-ciepoa op de k&akrete gevallea: Beîgië» Servië, de andere Baikanstatea, Polen, Fin-laad, Eizas-Lotharin^en, Noord-Sleeswyck, Arînanië, Litauen en Ukranië, der teechische en jogdsche laadea en koloniën. 2. De bazis voor aieuwa internationale behrekkiagon, aamelijk, het volkearecht, goedkeuring der dwangsmaatregelen tegen overvallen op 't volkenrecbt, bet verplichte onderz-oak in batwistbaraedçn, ©en interaft-tionaal scbeidsgei'eoht evenais andere mid-delen tôr voorkoming van oorlog, ontwape-ning, afrueting en vrijheid tar zee. 3. Middelen ter econonii&cbo uitbreiding zoader twritoriale uitbreiding Internatio-aaîïsaerktg der transporter!, straten, kan'a-len, spoorbanen t>n zaeëngten, verder onder. drukking der gekeime diplomatie en prab-tlsche verwezenlijking dezer doeleinden; de bepaling, ia welke mate de kwestio in do vredasonderhandô'i»gen vastgelegd zuilen wordan, en ten slofcte eeae uitspraak of de onderroekskmnyesies ter voorbereiding en oplossing van zékere kwesties kunaen gevon-dea worden. 4. Eene actie der internationale en der deHM>kratie dsor cfeelneming der neutralen aan den vreole door medewerking der parle-mentea ea der socialistische partij door niaatregeis der internationale in 't besten-dig k»;ï>itevt tijdens de voorbereiding en het boudea der vïedesoadeahandelkigen gclraig te mabea. 6. Eene algetneeae socialistiscbe k<mfe-rentie.«Le Jouvaa! du Peuple» meîdt doA als Co-cbin ©ver eene aatssoœia voor Elzas-Lo-tbari»gen en Polen sp rak, verschillende ma-len leïland I lerland 1 gereepea werd. Stet stiandpHJtf de? EuSgaren Het H<sîlandficb-Skaiïdinaafsch koraiteit deelt over zijne beraadslagingen met de sociaJistiscbe afvaardîgiag van Buigarije offieieel het volgende ni-ede : •* Het middenpuat der oaderbandalingen v^betste bet Baïkanproblsma in algemea-neiJ ea de Macedonisobe kwesfeie in bijzon-iereû ^in. De socialistische afvaardigiag van Bulg.u'Si; verklaarde zich voor de ver-eeni^ng ailler \ - 'lan van bet Bulgaarsche volk. ea ôaa/iTv '' stevige en dnurzame fcoeseajid'en op dea an te sebeppon, die ook eene toenadaring ~aa de Balkansche volken onder elbander m<\"^!ijk makan. De afvaardigiag voi-darde de verberst el lin g van Bolgië, Servie, Roemenîi> ea Monténégro. Zij ondersteuB^e de uitbîx 'ding der grondîîeginselen van bet nationale zeMbe-stemm2ng^,recht voor aile volkerea, die -v» naav Aptu^iîë en Poieo —- bua lot zelf bestermaeo willea. • ■*-\.#JSJssàw zii d» b&ijD bi uitd^ukkiflgu dat ook de kwestie van Elsas Lotbaricgea op grond dezer princiepen ea der in dea laatsten tijd bekend gamaakte uitingen der Duitsche sociaal-demokratie, bevredigend kuanea opgelost wordau. » De delegatie dringt op de beelissing van een onmiddallijken vrede aan ea be-veelc dorhalve eene vreemde energieke werking ia de parlamenten van alla oorlog-voerenda landeo laaden mat het doel aan: « Duurzame vïede, voiledige domokrati-seeriag van Buropa, oatwapeaiag, sebeids-gerecbtea en eene met dwangmiddelen op-gestélde internationale rechtsregeling. » De Bulgaa-rscue delegatie biliijkt be-paalt de bijeenroeping eener algemeene konferentie, onaer deèlnaroe van aile bij do laternationala aangeslotea partijeu voor het afdwingea van den vrede. S2s'ï3si?îg van Scîgîsahs S03SafS.£t5Ki m Wederïiiâïd Gedurendo de Biaxendagaa beeft de Bond van Belgiscae Sociaai-demokratea ia Nedorlaad, te Rotterdam vergaderd. Aan bet verslag ia bet « Haadei&blad » ontleeat mea bet volgende ; De bespreking de# a^gemeeae politiek liep ia boofdzaak over de koaîerontia ta Stockholm. Uit de debatten bieek, dat mea algeiueea pgenomea i& met bet werk door bet Internationaal Bureau gedaaa. Uitvloeisel dar bwsprejtmgea was cl® vol-gea.de n'.oàe : a De B. B. A. N. ia kongres op 20 an 27 Mei te Botterdaia vereenigd, bekrach-tigfc uogmaats de resoluties in Fehruari 1917 aangeaomen : stelt met voldoemng vast, dat ééa der deelea dezer resoiutio iiudeade : « Onze groep, do B. B. A. N. is van oor-dee-1, daiv het oogenbbk vaa boraadslagen en bandedea ia aangebrokea, ea dat men vertrouwen moet stallea in da fîsecatieve der Internationale », ton aanziea vaa do ioyale uitvoering der luidende reaolufcies der Internationale, haro verwezenlijking ia Stockholm aadert, Het koagres booot, dat de besprekingea, die te Stockholm plaats bebben, zuilen gevolgd worden door €cae intoïnaraonale konferentie, die voor dOÉjl en gevolg zal bebben, dat de varbro-ken banden zuilen bersteld worden, en dat de vrede, waar de volkerea aller na-ties aaar traçâtes, sal bawerltstelîigd worden. Het kangi'es wtjst er m«t nadruk op, dat-befc proletariaot m aile îanden een besten-digen, duurzamea en volkeavred© ver-buigt: . « l. Om een einde te stelîen aan het leed | ea lijden der mensebbeid. | » 2. Ors dat bat overtuigd ie, dat demo-krafeie ea beschaving, waarvan het jnteraa-tkrnaal socialisme steeds de voorkamper was, wordt gescbaad naar gelaag de oorlog voortduurt, » 34 Omdat bet woet, dat dsze oorlog bai lûtvloasel is vaa kapitalistiscbe teganfitel-ling en imperialistisch© neigingen. » 4. Omdat het. overtuigd is dat de rail-liardea oorlogsscbulden en de rentan daar-aan vorbonden, op bet proletariaat zullea verbaaid wordeâ. » 5. Omdat de werkeade klasss vaa Bel-gië door ondervoediag ea zedelijk Ijjdec tôt ondergang gedoemd is. » Het feongres betreurt, dat de af««vaar-digden van de Belgische Werklieden-Partij, der syndikale kommissie vaa België, noch deze der landelijke vakoentrale uiet in kon. fressen bljean bunae komen om bunne ouding te bespreken en eventtieél tôt bat beuoemen van algevaardigden kaa ovor-gaan.> Het bougres prafcestserb teg&n do rc-goeringea, die door het weigereu vaa pas-poorten. d8 vyerkelijke gekozenen va» de socialistiscbe organisaties beletten da ar-beiders van hua land zieb te Stockholm te îaten vartegenwoordigen, daar slechts als afgevaardigden van de werkeade klasre kuaaen erkend worden, degenen die regel-matig door da arbeidersgroepea worden aangeduid. » • Deza motie werd met olgemeaiie stem-men aangaaomea. Da Husçîsohs MsnsohewSkS Volgens esne mededeeling van de Stoek-hohEsahe « Socialdemoferatea » hebben de Russische Menschewiki huaae ajgfvaardig-dsa voor de konferentie geboxea. Duiische eoesaiisten BJîRLIJiN', 80 Mei: Gisteren zija de vertegenwoordigers vaa bet sociaiistiech par-tijbestuur vaa' den Rijksdag en van de « Generaikommission » der vakboadea vaa Berrija over Kopenhagen naar Stockholm afgereisd, waar de onderbandeliagaa met ben op 3 Juni beginnen. lîalis's siHîs-sfsrlûisesâisàn MILAN, 30 Mei. — De c Secolo » meîdt : Da miaisterpre.sident zal in 't begln van Juni in de kaœ-er in naam vaa het gansche ministerie de minimum-oorîogsdoeleiiiden voor hat koniakrijl: Jtaliê bekend makea. la Is3t ËegtieBlaad Ba PtsItscSfclaBi^ V&rjaaniKg van den siag aast st âkag'3/rak ^BERtlJN, 30 Mei: De « Belgische Surfer » schiijft, dat de Engelschan ia den voor 8î Mei t®16 grootstea aller zees'ageo, diea vata_ Trafalaar^ siâicbia teteai 448 doc» dea haddea, dat bij Skagerrak daaroEte-gen 6104 EtîgeiEûke oficieren en maa-' sebappaa bet lev&u veiîoren. De vorkùaeu de? Spanjaaîxîs en Franscken bij Trafaîgar bedwegen 42-22 dooden, die der Xhiitsiba; hoogaeevloot bij Skagerrak daar&atiegca 2414. Isa @®3te«S' ï], ' De kegcîïajisîig van Dr "fc'ier Het Budapesiter biad « Ag Uifag s hsa.t cich uit Stoclsbolm meLdea : Voigens bet blad « Socialdemokraten » is de begeaa-t ding van Dr Adler die den graaf SMirgkb' doodde, en daarvoor ter dood fercois dceld werd, te verwachten door vecacds)-. ring- tet laveaslang&a kerkerstraf., 1 Ssi Fi?a3sisi»i§is Scheiiaert Dé gezondheidstoastaad van S^oïïa.Brt, — den présidant der Belgische Kanaes, vapsleehfe plotseliag derwijze ïn% storvéa rerwaoht wordt. 'i Es iteila ' 1 !n het loger r: j LtfGANO, 20 Mei : Mserdeïé pnîfa^î sebo goneraais zijn onîangs, volgeas d4 « Corriere dalla 8éra », wegeas cabe-» kwaamhcid afgesteld gawordea. \ Isa Era§®8a«dl BiSRN, £0 Mei. — Van bijzoadeïe eifde,. veraeemi bet « Beraor Tagblatt » ait Loa-j den, dat as totale verliezea aaa Eagslscbs; ofàcieran met înbegrip der vliegerrj ia dsa; Arr&sslag tôt on 20 Mei volgens de officia®-! i© lijston 4940 feoppen bedraagt, waarvsa 1483 gevaiien en 169 vetmist wordea. Daar; mea aa vroegere ervaringen op bet verlies vaa eea officier meer daa 40 man verliescai rekeasa kaa, zoo moetea zich deze ia dœa! &iag bij Arras tôt op 20 mei op road de 107,000 baioopea. Daadaakeiijb tellea de 1 tôt op 20 mei opezibaar gemaakte verliezea mooï ÙLLLi ISO.tKJO man, waarbij aan te bi$e-: ken is, dat deze veriiezea bij de Eagetecbea ! cerst tôt twaalf dagea aa deze dor offî-ciorsveiiiezen openbaar geuiaatk syosdeii? 2iooveel als zeker is het, dat de Eagelscbea1 . in bet vroegjaar-offensief tôt nu toe oeaa| aigemeeae boete van uieer dan 200.000 cierea eu maasebappon aaasréwegseei bebbon, AMSTERDAM, £0 Moi. t—« Da Esgelacfo' verliasiijat/fca m da « Times » vaa dea 21 ea1 22 Mei geven do namea vaa 6ol cifioierea,1 waarvsji ÎS3 dood, aan oa eeae oagateiciôl moiiigte ft«vaîieoi m&asehapp&n. /eraer. «aeidfc befc blad dat ia de beide verliesiijstar: vaa bet legerbestu ir 11.270 maa aangogé-ven sijn, en oeaa liist dar admiraliteit fee-' vaè nog 170 dooden. Be SngelsoSsb Ai^sfereonlBafe» i BERN, 30 Moi. — De kwestiâ der Engal-scke arbefidersoaiuBtea v/erd ia 't L&geJ.'huts ' op 25 Mei opaieaw bespi-okea. Asq.aiâi aegde ï dat de onhietan aanleiding gaven toi ei'gaj. bazorgdbaid, ni et aileea wi^l ze de dfiagead, aoodige hersteiliag vaa oo?iog.-m»tariaal vertraagdea, miiar aok bestoadig verder gro&iendô E»oeilykbe«6^ ia de WxrskkiK-gon qep arbaîdeysorgaaiscties îieèaa vro«^ aea. Hei is daaroni vaa ' i ' bbogsie bfiaag* dat mon eea inziçht ia daa aard der drfj-veode kïaahiei^ fetbbe. Bij kaa den» FçS-tiako hoTMoat niets erastiger ontdelîkse dan de ontevredenhaid der arbeiderE. Lloyd George gaf toe dat da kwestie day oatevradaabeid 'er arbeiderB do rageerisg veal sorg iaboôz&mt. Da regeering basloot daarom eape oaderzoekskcmmiïAie in ta rioîitaa, die de redenea der ontevredeai beid ia *t bij zonder ten- opziehte van eeaig gebreik in da oorlogsweitgeving, bijzondesr-lijk oadeï de aiacbiaistea ta werfarbedders nagatm ea hat^ormina.^ oorsteîlea sera doâa. Het land zal met dit doal in seksm «Jistriktea voxdeeld worden. In ii^ier zoa-don da uiisîagea tegolijkartijd door oadsr-kommissies, bestaan.de uit eea vsrcegesa-woordigor en eea der arbeidsgevers, met eea onpaitijdigen voorïitter opgeaoclit ; worden. Hsadereon n^ar Roc5a?wJ LONDEN, r.0 Mei, — De arhaiderslcîiîte EEeadersen, lid van hst' QprZùig&aÉanf^ îs' naam der «egcariiig Voor eea beiaag-rifko zeading naar Rus-and vertaokksà.. j Het lid dc-r a^bc! dérapa ytij Barass is sdt- i genoodigd «a tijdeaa. àa afvezighe'd v§a1 Eeade«rsoâ ad van bet ©orfogsl'stafoefc fe worden. f$tfi8h£in§9it emf?ent Rusfand LONDEN,30 Mai. — £ropotkin eut ao^s ça Russen va» beteekeris ta Lopdéa hebben volgende mededeeliag aan do pera, g&-daan -: Oadergateebeade hebben e^n kommisal® gevormd vpor najiwkt-urige inlichtiageà omtrent Nieuw-Suslaad. \Vy wetea dat yi hot grootste gedeelte vaa de Eagelscàe pers aile pogingea g>edoan worden «m zoo aauwkeurig als vollediç csogeKjk inliehtip-gea te verstrakkea ov:;? de gebeurteaîssea èq Rusland, maar de balfiagst ailiag vaa à® korrespoiidentea der groote feladeo is voov-al gericht op hat polïtieke levan ia d'à beofdstad, terwijî feitea, diç niet aurdee kensebetsead zija voor het leven ii2 Rxsis-land, als daar zijn : de sfcroomingen in donkon en de aktie vaa do boeren en de arbeidera in de stedea en do besciiaaîd® a tau dea oser bet .g^heele land* op ç«o». aebtergrond blijvan. Wij hebben da Bedbr-îlng ihliobtdngen te veMohaffen over d-j îeiten vaa het Russisehe leven in bat $%©-• tfteea. Sis gfc'ilasitl De sdsSailsîon i» kaaîkSsïiaîjk&f De Pstsrsburgsche Raad vaa arbeitkxa aa s&ldatan heeît met bijea algema»a© btemmsn vertrouwen citgesprokon ia d«> socialistische ministera Tseretelli, Skobelcf en Tsjernef, wier deelnemiag aan de regeering door da revolutionaire so-eialie'ea (panijgangets van Lecin) was «fgekeard. Ëkobalef heeft, naar het P. T. A. meidfc, or eôrst in toegesfcomd lid van het kabiaot te worden, toea hem wa3 toagezegd, dat da metaalfabriaken usa den staat soudeïs! overgaa:;, om konfîîktan tassebsa werkg^ vers en arbeidera te vermijden. Da ArlîesîtcK-, sa £o|datensaa<l , ■h"Î sSb m-lSS&USÇ» 30 Ks-l- Se jL'rJbç-W m Soldat-eaîyiad deeit meda ; Het aonaipai , SS8 n- fi, 10 i ^ jf> S cenéiemen per numrner ^ Vr-âjdap 1 tlagîsl $ 11

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume