Vooruit: socialistisch dagblad

1639 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s17sn02t1f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

fï ri'' '^~—y—— — ■ .. .... — -M_, ~- rzrvir^" r^rrrzLzzzLZZ-— : —-—— —— — \ m*:*m PlIÎS nôr nnmmftr : VAfir lÎAlpi cantiftmAn. vnAr /tan 'j/fAAm/taffc rîATtfiAmftn T(rai«'f«nî* • PlotdÈaïir»#-!» "i>Zk.1 - ià»litrts«ïe#it«:a,&â® 2ÎSU8.5 Wfiansdatl! î£S «Ïc£o5î0î* iSt1^ | . "Si ^ Orukster-UStgeeîster jan: Maatschappij H ET LICH bcstuurder : P, DE VISCH. Ledebcrg-Oent . . REDACTIE . . ADMINJSTRAT1E (100G POORT, 29, GENT VOORUIT ABCNNEMENTSPR1J5 | BELGIE <. .. ~*1 Ofie maanden. 3.2Ï Zcs maanden > . • » . Tr. 6 59 Ecnjaar. ...... ff. 12-50' Men aconneert lich op aile postbareeleo DEN VREEMDE Dric maanden 'dagclijks verîondet\). ..... fr. Ô.7S Orgaaii cler Beigische ¥/erkliedenpantij\ — Verschjjnencle aile dagen. ''Vooruit,, verrijst ! Een mensch leeft lichameKjk me1 lucht en voedsel. Dat is zijn dierlijk be-staan. De wilden zijn ermede tevreden, f Maar de beschaafde mensch, van onzer | tijd heeft ook geestehjke, verstandehj-ke behoeften, die hem even onmisbaai zijn geworden en die hij, ware het nio gelijk, den voorrang zou geven op zijr [ ciageiijksch brcx>d. Nooit is zulks beter geblekén dan ir de eenige dagen dat de dagbladen hei I verbod opliepen van te verschijnen. In gev/one tijden is het dagblad bi_ I de verstandige bevolking zekerlijk al-! reeds eene behoefte. Anderen, mindei ' verstahdig, achtten het dagblad eer nuttelôozen en zelfs schadelijken luxe-; ' arlikeî. « Het zijn immers al leugens, of over-f,- drijvingen, ruziemakerijen en hersen f'pikken;en die in de gazetten staan, er I men kan zijne centen beter besteden » [ Maar nu dat wij in eene buitengewone I oorlogsperiode leven, zijn de kaartei. gekeerd. Men snàâkt naar een dagblad, gelijli i.een k'ristelijke stervende naar de Hei | lige olie. II En 't zijn nog wel de gewone vilters [ oie het ergste roepen naar « Nieuws ! I1 Nieuws! ». Men kan geene straat ver gaan of df [ gekende partijgenooten worden staandf l'gehouden door voorbijgangers, die her [ meuwsgieng allerlei vragen stellen en | hun ad vie:-, willen kennen bij gebret I aan een dagblad. De besten onzer partijgenooten gaai I verder. Een hunner, — 't was dan noj 1/de vrousv <ïb sprak, — verklaarde on: I geheel ec ig en rechtzinnig : «dat he I juist was alscf cr 's middags iets ont j'brè ; bij het ..•jenniaai». Dat iets was het blad Voorult» Anderen zegden ons treurig, teneer [ geslagen : « Wij loopen verloren seder [ v.-ij oh's blad missen». En zoo honder [ den opnierkingen alîen in denzelfdei i zin. Kortorn, uit hetgeen men hoort ei verneemt blijkt het dat, voor de over [ groote meerderheid der bevolking, he J dagblad eene levensbehoefte is gewor ! 'den. Wij zijn gelukkig over dat verschijn pel, over die behoefte, Waaraan wi [ Hedegeholpen hebben om ze te ontwik welen en in te wortelen bij onze werkers ' bevolking en bij iedereen. Waârom is de behoefte van 't lezei van een dagblad zoo groot geworden Om verschilïende redenen. Vooreerst het dagblad maakt dat e. voeling bestaat tusschen menschcn vai dezelfde klassen en dezelfde partijen. En de noodzakelijkheid van die voe ^ 'ling te behouden en te versterken treed [ des te ineer op den voorgrond in tijdei ' van oorlog ala deze. Iedereen ondergaat nu den îndruk da \ hij als een alleenstaand individu of pet [ ; soon machteloos staat en als verlore: | is en hij mist den band die hem zede : lijk en zelfs stoffelijk aan zijn klasse * J en partijgenooten bindt, die hem troost en sterkt, te midden van erge beproe-vingen.; Van den anderen kant gevoelt nu . iedereen dat zijn bestaan, geheel zijn leven niet alleen afhangt van nationale, maar van internationale gebeurtenis-i sen. Dat is in dezen oogenblik wel het ge-i val. Belgie's bestaan, zijne verdere ont-wikkeling op aile gebied, hangt met meer af van een belgischen koning, die thans in Frankrijk is, van een belgisch ministerie of van de parlementen, Kamer i en Senaat, die ineens tôt werkeloosheid en tôt machteloosheid zijn gedoemd. Ons voortbestaan hangt niet meer af van ons leger of van onze forten die ontredderd zijn. Het hangt niet meer af van justicie, gendarmerie, policie of admmistratie. Neen, het terugveroveren van ons 1 eigen nationaal leven, met zijne hoofd-trekken van onafhankelijkheid en onzij-' digheid, hangen aî s an den gang van den oorlog. Het is de triomf of de nederlaag der verbondene legers, Frankrijk, Engeland en Rusland, tegenover Duitschland, die daarover zullen beslissen. ! Ziedaar waarom de bevolking in het [ algemeen en de partijgenooten in 't bij-zonder, dorsten naar nieuwstijdingen over den oorlog, 't zij dat zij uit Rusland of uit Frankrijk komen. i Zij beseffen ineens, door de gebeur-; tenissen zelve, dat er buiten en boven i de landelijke politiek, internationale kwestiën oprijzen, die voor ons bestaan als Belgen en ' oor onze ontwikkeling ah sociaal-dcTickraten van het hoogïte gewicht zijn. 't 1s eene heilzame ondervinding vcor allen. # * ^ Uezers, partijgenooten, gij hebt ge-Ieden onder de opschorsing van ons blad. Dat wil zeggen dat gij gelukkig zijt over zijne henerschijning. Maar wij mogen daaruit een besluit trekken en een diepen wensch uitdruk-ken. 't Is dat al degenen die ons lezen, die ons hun vertrouwen, hunne gene-genheid en hunnen geestdrift betuigen, nu ook het vast voornemen hebben om van heden af voor ons > aller blad Vcoruit te ijveren. Het deed zijn plicht in de moeilijkste f omstandigheden, het zal ze heden ook , doen en pogen zich meer en meer op de hoogte te stellen der klimmende ncod-wendigheden der dagbladpers, die van j. dag tôt dag ontzaglijker worden. i Schenkt ons voort uw vertrouwen en ijvert om uwe overtuiging en dorst naar t juistheid en rechtvaardigheid bij anderen te doen doordringen, ben aanspo-i rend Vooruit te lezen en hem lief te hebben, hij die uwen troost en uwe hoop - blijft. F. H. Waarom wij ©us aan il© ©©usuiii9 onderwerpen Vooru!ï verschijnt, maar op voor-vyaarde dat al wat wij schrijven, voor ^ijne afkondiging onderworpen wordt aan de duitsche censuur, 't is te zeggen eene commissie van nazicht over den l inhoud van ons blad. Natuurlijk vinden wij daar geen ge-! noegen in, en het doet ons eerder pijn, ' aan ons die in .Beigie gewend vvaren aan, ïene groote, om niet te zeggen volledige l persv-rijheid, dte echter ook met den oorlog werd opgeschorst. Wij onderwerpen ons omdat in de on-[ derhandehngen die wij voerden, het ons f «torkwam dat de^voorwaarden waarin | wij mochten verschijnen aannemelijk I -waren. I t Men liet ons toe aile officieele oorlogs-I herichten mede te deelen van duitsche, §. hansche, engelsche of russische zijde I enz., mits de bron aan te duiden waar I wij ze geput hadden. Lie berichten mochten overgenomen |/''orr,-n uit vreemde dagbladen, en ook I van de agentschappen der pers als Wolf-I lLy.ee*> Havas; Reuter, Vaz Dias, enz. ■ t Kommentarien maken, dat wi] zeggçti ons eigen oordeel geven over het officieel nieuws dat wij mogen mededeelen, dat werd ons ten strengste verboden. Ziedaar voor wat de oorlogsberichtcn aangaat. Zeker valt het hard, maar wij stellen genoeg vertrouwen in onze lezers en pa'rtijgenooten om te gelooven dat, ala zij officieei nieuws lezen, zij ook verstan-dig genoeg zijn om er hun eigen oordeel over te veilen. Wij zijn zeker dat wij ons daarin niet zullen bedriegen en dat ons vertrouwen met zal teleurgesteld worden. Wat het overige van het blad Hetr#t, schonk de censuur ons eene velledige vrijheid. Buiten den oorlog mogen wij socialis-tiaçhe artikels schrijven, met de dagbladen pennenstrijd voeren, wetenschappe-lijke berichten, stadsnieuws, rampen en ongeîukken, feuilletons enz., mededeelen, zooveel als het ons belieft. > Die voorwaarden kwamen ons aannemelijk voor. Ket was pakken of laten iig-gsn. En -vn,hebben eenakMkiJgg Waarom? Ten eerste om de zoo vei staanbare nieuwsgierigheid onzer lezei en partijgenoo.en te voldoen in de mat onzer krachten. Ten tweede om mede te helpen aa het behoud der rust, wier stoornis doc eene onvoorzichtige of wanhopige daa de ernstigste gevolgen zou kunnen hel ben voor de gansche bevolking. En wij willen trots ailes het zedelii peii onzer bevolking iioog houden en e net bewijs van leveren door hare kalm< verstandige ho'uding, waaraan de we: kersorganisatie zooveel heeft geholpen. Courage, partijgenooten, mafinen e vrouwen ! De Censuur is voor ons eene bepro< ving, maar bah! 't zal maar een onge luk te meer zijn. Is geheel ons leven, van bij de wie tôt aan het graf, geene censuur, gee dwang? Zeker! Onze arbe:d wordt gecensi reerd door het capitalisme met zijne bf stuurders en meestergasten. Onze werkuren zijn gecensureerd tôt s de uitputting onzer krachten. De bel van e het fabriek of de stoomfluit is de cen-suurstem die ons roept aan den arbeid n of ons toelaat afgebeuld naar huis te ir strompelen. d Ons voedsel staat onder de censuur >- van het loon dat de kapitalist ons wel wil geven. k Heeren en priesters heffen de censuur r over onze opinie, en gingen zoover cen , blad Vooruit ait de handen van werklie-- den te rukken die het kochten, of zij stel-den hen werkeloos als zij vrij vooruit-n kwamen voor hunne opinie. Draait en keert het zooals gij wilt en :- de werkende klasse blijft altijd de ver-;- drukte, de onvrije, de gecensureerde slavin in de wereld. g Wij hebben nu tijdelijk eene censuur n te meer. De kloeke schouders onzer klasse zal i- ze dragen en geheel wijsgeerig zeggen : a Voor zoolang dat het duurt!» «VOORUIT». VERKLARING !ji ££»*%■ %lâ» S 'Hei blad dat wij onze lezers thans aanbieden was hèel çerecd om gister v.orgend te verschijnen. De onderkandclingen met de Duitsche "overh'eid, over ket verschijnen van ket blad VOORUIT, hebben iets langer ge~ duurd dan gedacht werd. Dit zal overigens niemand verwonde- ren, omdat, gesien de 'omstandigheden, de tnoeilijkheden als van self oprijzen. Deze mocilijkhcden zijn nu voor den oogenblik uit den wcg geruintd en alhoe-ini wij overtuigd zijn dat in de toekomst ailes niet op wielekens loopen zal, meenen wij toch voort aan regehnatig te zullen verschijnen en in elk nummer van VOORUIT de wezenlijke laatste berichten mededcelend. T" [V.OORUIT. Europeesche Oorlog _ a Dé groote veldslag in 't Westen van Beigie an in 't ftoorden van Frankrijk | | / . ii. . * — i '■ ■JV- • ItÉsie Bericlîten Bommsn le Rsasssiaere Rocssclarc, 27 October. — Officieel, Duitsche zij sis : Een fransche vlieger is over Roesselaere gevlogen, heeit vier bommen laten vallen en vijf personcn gekwetst, waaronder twee doodelijk, / r* '.t Wi 20 Oktober SJ3t Frasîscïî® forom PARUS, 20 October (Reuter): Bs oîfi-cieele piededeeling van dezen middag 3 uur luidt: ' ««Ondanks hevige a an vallen Tan da Duit-sch&rs heeft het beigische leger zich langs de Y s or weten te handhaven. Andere gsveçhten «i» traande in de streek van ïoeren, » Op on zen linkervleugel houden de Dtiify schers nog steeds de omstreken van Rijsseï iu de richting van Armentières, Veurne &i La Bassée bezet. » Aan de Maas hebben dô Dkï42£^383 vergeefs getrachfc onze troepen, die op 8é% rechteroever der rivier het Bchier-eilandje bij het fort Camp des Romains binnen-j drongen, terug te drijven. » Den toestand samenvattend, kan worden. gezegd dat de Verbondenen den lôen op versebeidene punten plaatselijke voor deelen hebben behaald. » . 21 Oktober \ s liif HuîîsQlae Eiron BERLIJN, 20 October (Wolff): Uit he( groote hoofdkwartier: • \ « De duitsche troepen, die van Oostendff langs de kust zijn opgerukt, zijn aan heti IJser-kahaal bij Nieuwpoort op verbondena . strijdkrachten gestooten. Met deze zijn zij sedert eergisteren in gevecht gewikkeld. yi Ook gistei'en zijn de aan-allen van da verbondenen ten westen van Rijssel onder, groote verliezen voor de aanvallers teruggô-j slagen. » \ ■ Il if Franche liren PARUS, 51 October (Reuter): Officieel' bericht van IX uur 's avonds: ' * -j <; Op onzen linkervleugel, van de Noord-] zee tôt La Bassée, op de ironten van Nieuw-' poort tôt Dixmuiden, van Yperen t-ot Mee-i nen, van Warneton tôt La Bassée, is heden.' eon hevige slag geleverd. Yolgens de laatsta berichten hebben de bondgenooten zieb overal gehandhaafd. »Van het centrum en van den rech.ter< vleugei is niets te vermelden. » ''f. PARUS, 21 October (Reuter): Het eoml muniqué van heden namiddag 3 uur meldti « In den loop van den dag van gistererj zijn de aanvaîleD der Dui'tschers buiten^ gewoon geweest bij Nieuwpoort, DixmniJ den en La Bassée. Aile a an vallen werden' door de legers der geallieerden met da uiterste krachtsinspanning teruggeslagen. J >• Overal elders heeft de toestand gsesj.» noemenswaard'ge v>i.;ziging ondfrgaan. » ^ U2t DuItsGhe bron ' BEELIJN, !1 October (Wolff): Officieel? wordt uit het groote hoofdkwartier d.d.-| 21 October voormiddag gemeld: Aan het{ Kanaal van de Yser (dit kanaal verbindt da' Yser nabij Nieuwpoort via Dixmuide metj Yperen) zijn onze troepen nog in een hevigs gevecht gewikkeld. Ds vijand ondersteuntj rijn artillerie ten noord-wesfcen van Nieuw-5 poort van uit zee. Eon Engelsche torpédo- j boot werd hierbij door de duitsche artillerie buiten gevecht gesteîd. De gevechten ten Westen van Rijssel du- ; ren voort. De Duitsche troepen gingen ook • daar tôt het offensief over en wierpen de' Yerbondenen op verscheidene punten terug.; Ongeveer 2000 Engelschen werden gevangeij genomen en verscheidena ruitrailleuzen buit^ gemaakt. • . -x- ■ a 1 ' • . ——; ' ' ' OMobefî*^> • ' IJit El§elscl«e iirosi LONDEN", 22 October (Reuter): «Het persbureau maakt bekend, dat da Duiv schers gisteren den geheelen dag hevige te-l gsnaanvallen op het front- der bondgenooten. hebben ondernomen, doch met aanzienïi.jkg verliezen zijn teruggeslagen. Vooral het bel i gische leger onderscheidde zich door de moe-dige verdediging van zijn stelling. » ySt Hyiisciîfô brosa BERLIJN, 22 October (Wolff): f Med»^ deeling uit het groote hoofdkwartier van. heden morgen: j « De gevechten aan het Yser-kanaal duren ' nog voort. Elf engelsche oorîogsschepen on- ' dersteunen de artillerie der Verbondenen. «Ten oosten van Dixmuiden werd da vijand teruggeworpen. Ook in de richting i van Yperen rukten de Duitsche troepen mat* succès op. » De gevechten ten noordweste» en ten ; westen van Rijssel zijn zeer ve.rbitterd. De] Verbondenen weken echter langzaam over het geheele front. >< Hevige aanvallen uit de richting va® ) Toul tegen de heuvels ten zuiden v»n' Tbiaucourt zijn onder reer sware verliesen voor de Franschen afgeslagen. « Het is zonder twijfel vastgeste!d, dat <1a engelsche admiraal, die het bevel voert over hefe smaldeel voor Oostende, slechts œet moeite door de beigische autoriteiten is f,i-gebracht van zijn voornemen om Oost«i4»' te besc'nietea. a »>*> • vç, ' Oit Fî'aïissfî® PARUS, n October (Henter)V ©Walftrf, beriebt van II ure 'a »yond» •; ' i «De bedrijvigheid, wasrvan de gisteren blijk hadden gegeven, is heden nia* verminderd- Tusschen de Noordse-e en La Bassée wordt de slag op hevige wîjze vaaï$-gezet, zonder dat de Duitschera set Boip-sche leger en de Fransche en Eageiscft» troepen tôt wyken hebben kunnen brengMi ,: Hetzelfde is het gevaLtucschen Arras en âv, . Oise. * De Duitachers leggen r_ «ene grofi^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume