Vooruit: socialistisch dagblad

1150 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 24 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 19 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/g73707z95g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^^i^s-y^svÊtiÊaÊtt^tiÊltÊiÊtÊmaÊim^mmaÊ^^mÊÊt 30 star « Àl« 23 Prî ggm -^gstgRasxngw. watkmbk—M———— )3 per n cramer : voor Beîgië 3 ceaiisœen, vooi don Vreemde 5 eentiemen aa^aMaàagigai jaj>agaiiwWBgaBt '«*• mmwmamiuaB!asmt&Bzceœxm&œ&~sjege?xisi»œ T®3efooa t Bledsîctie 247 - Admlnisfipâtie284S mriwwwrwBcaMmaïaàBaa^jiiirj^fiïïiïn^iwiriarîiii^BiaBtMMigaa»''* Xaterdan 24 JattuarS 1®14 ▼J M Wï/'lAUf X 'Ai 'i J}f (Ml l r» nJ.2—~r", f ' rr^» ' HBMflSMlHBV w -, s»™-,t vwinïr» mnommaMal Drukster-lHtgeefstcr | Sam: Maatschappij H ET LICH1 Verantwoordelijkc bestuurders P. DE VtSCH. Ledeberg-Gent . . REDACTIE . . ADMINÏSTRATIE HQQGPOORT. 29. GENÎ VOORUIT Orgaast der Betgisohe Wepk!iedenpo.rtîya — Verschjjmtsde afk dag&n. ABONNEMCNTSPRIJS BEtQSE Orie msandcn. * . , , tr. 3.29 Zea masnden • . . . , fr. f" 50 Een jaar. * fr. Î2.50t' Mîîi abonntert eich ep aile posibureeSet} DEN VREEMDÊ Drie maanden îtîagclijks verzanden). fr. 0.79? Beschavingswerk . . . « Hun werk gaf aan de beseha» ving van Eurcpa en Àmerika den steuipcl van l ooge verhevenhcid die baar kenmërkt. » Wocste. (In de Kamerzitting van 20 Jan. 1914.) Aldus hebben in de interpellatie van gezel Bninet over de verdachtmakingen [ en de spioeneerderijen van klerikalen te-| genover vrijzinn'ige ambtenaars in Con-[ go, de be ren Renkin, Brifaut, baron de I 13'roqueviile en natuurlijk Woeste zich be-I ijverd om het débat eene andere wending I te geven door de katholieke missfonnaris-I sen te doen doorgaan voor arme gelas-[ terde en vervolgde zaaiers van de Euro-I peesche beschavmg in de donkere woes-j tenijlanden. Evenaîs de kleirle klerikale schimp-| b'aadjes willen die groote politieke hee-ren doen gelooven dat de socialistes? het als vulgaire antiklerikalen op de arme [ ikatholieke missionnarissen gemunt hebben, dus tegen den godsdienst. Hunne [ bijzonderste bekommering is steeds en [ overal de klerikale reactie ten voordeele en ten dienste van het kapitalisme, te [ 'Jekkéiî, door de vrees bij de eenvoudige geloovige menschen op te wekken, als [ ?ou hun geloof door den vooruitgang van het socialisme rechtstreeks in gevaar zijn. M. Brifaut en meer anderen stelden immers in den vorigen verkiezingsstrijd, met kinematografische hulp (!) de op-positieleden voor als misdadigers die | ,kerken en kloosters in brand staken, en arme kloosterlingen vervolgden. 't Is orn dezelfde taktiek dat men nu I de socialisten, die in de Kamer jnterpel* | leeren over misbruiken, door gezeî Van-Idervcldè en anderen ter plaatse besta-|. tigd en gedeeltelijk door minister Renkin erkend, wil uitgeven voor vervoî-gers van de missionnarissen. Het is altijd betzelfde. In zake gods-I dienst houden wij staan dat de socialisten welken godsdienst ook niet opwillen als godsdienst. Maar als de bedienaars t van dien godsdienst zich gaan aanstel-len als verdedigers of minstens aîs be-dekkers van de kapitalisten, onze ge-[ zworen vijanden, dan moeten wij wel de arbeiders op hun gedrag wijzen en dit [ desnoods schandvlekken. Wie met de [kapitalisten meeheult, heult mee tegen [ de arbeiders, tegen de uitgebuiterien. En [ ons recht, onze plicht is het deze huiche-I laars aan de kaak te stelîen. I Overigens, Vandervelde heeft het zeer I juist bestatigd in zijne meeting te Door-I nijk, als Iiij zeide : «Wij zijn niet tegen de kerken als zij I t Evangelie verkondigen, maar wel als I Zii, als door de huidige schoolwet be-I trachteri de geloovige arbeiders op te |jjagen tegen hunne socialistische broe-I uers en lijdensgenooten. Wij zijn aldus K wel met priesters als de demokraten I pnester Daens en nn den abt Lemire. I socialisten en republikeinen hebben I dezen priester tôt ondervoorzitter der I j'ransche Kamer verheven, terwijl de I j'ransche bisschoppen hem gebanvloekt I iebben omdat hij demokratisch was. Hij I 'j?ging de misdaad de armen te verde-I digen en te beminnen als het zijn mees- I tsr Christus had gedaan. » # # I De klerikalen verplaatsen met hunne I voorgewende vervolging der missionna-I l-'SiSen-' or?ze ^r^iek op de kapitalistische l'Kolonisatie weer op een valsch terrein. | Uat is voor hen 't gemakkelijkst. Liegen en jesuietisch jammeren is de I <tort» van den kleinsten tôt den groot-B st-en klerikalen politieker. l,vEn Woeste_ staat weer aan 't hoofd. B a anl:1, a's hij van de beschaving van "fflerika spreelct, wat bedoelt hij dan? [ < '1 kennen de «beschaving» van |fr'ka door het uîtra-klerikale Spanie I™ de middeleeuwen... I P /n "^fxico was er toen het hoogst bc-j chaafde volk der Azteken. De Spaan-j jCùe mpalmers zijn er gekomen, en wat •enoen zij er in naam van de Europee-( ne mkwisitiebeschaving uitgericht? Zij M v 111 ,de Plaats der verhevene Az-Iwrvnl - v®ng' vernielixig, eî? slavernij gebracht, ten t-„ , der Spaansche handelskapitalis- . e.r., middeleeuwen, wier princiep Idprm'r." worc^en door brutale uitplun--* n£T van de «gekplonisgerdcn»„ Als de huidige industrieele kapitaîis- j ten om kolonisatie schreien en voor de { oogen der arbeiders wuiven met «de groote eer voor een volk eene kolonie j te hebben », of wel met de nijverheids- i uitbreiding..., leggen zij het goed aan t boord. ^ In de koloniën welke zij dan eenmaal j ter exploitatie verwerven hebben, en die aan îand en volk kosten, maar voor de u kapitalistengeldkoffers opbrengen, bren- f gen zij door missionnarissen, hetzij pro- & testantsche, kristene of welke ook de 1 nieuwe begrippen van zedelijkheid en on-zedelijkheid in. 1 Wat aan de inianders, door natuurlijké c omstandigheden als geen kwaad voor- L kwam, of niet onzedelijk, komt men hen. o al iets uiterst onzedeîijks voorhouden. v En men voert aldus feitelijk onrecht- c streeks de onzecîelijkheid zelve bij hen e in! De kapitalistische koloniseerders zeg-gen niet puur uit liefde voor de zedelijk- d heid dat de inîander een broekje en s vestje en hemdje, en de inlandster een g rokje en jakje en hemdje dragen moe- " ten. Zij redeneeren eenvoudig als kapita- z listen : Als wij hen dat kunnen doen aan ? 't verstand brengen, ruilen wij dergelijke 1 « Rcodzakeîijke » nietigheicljes voor zwa- c ren arbeid en buiten ze aldus op 't voor-deeligst uit, aîs 't niet op zijn brutaalst t gaat als onder 't schandalig regiem der handenafkapperijen, wat niet zooîang b geîeden is. s Of men doet het dan ook nog op zijn 8 Engelsch als tegenwcordig in Transvaal z met de Basutos. v En dit ondanks de missionnarissen. Benevens die « noodzakeîi jkheden s \ volgens de nieuwe begrippen der Euro- i; peesclie zedelijkheid, zijn er nog andere aanlokkelijkheidjes onzer beschaving. De kinema is er nog, die zelfs in onze bsschaafde wereld de beschaving ver-stompt ! In een eiiand van Oceanië konden de koloniseerders zeer moeilijk de inianders regelmatig voor hun kapitalistischen geldkoffer doen arbeiden. Zij kwamen op 't geniaa' idee die onwillige menschen in kennis te brengen met die aardige uit-vinding onzer beschaving. De eerste opvoeringen met de kinema waren gratis als reklaam. En bijval! bij-val ! Maar op den duur waren de vertoo-ningen tegen betaling bij te wonen, als 1 de inianders er volkomen mee ingeno- v men waren. ° ^ En de uitslag was dan ook dat de kapi- e taîistische koloniseerders de inianders § regelmatig voor zich konden doen zwoe-gen en zweeten, voor wat schamele ccn-ten... voor de kinema! Naar onlangsche berichten zijn er ook reeds in Congo kostelooze kinemavertoo-ningen gegeven... In dit ailes zit het huichelachtige van de verdachte liefde der kapitalistische koloniseerders voor de verspreiding der beschaving in de cluistere oerlanden. En wat brengt de aldus ingevoerde be-schaving-iiitbuitîng op voor 't moeder-land ? Betere levensvoûrwaa rden voor de ar- t beiders, door nijverheidsuitbreiding ? ; Daarvan profiteeren alleen de kapita- * listische beschavers. * £ Koloniën brengen enkél op voor de ka-- pitalistische exploiteerders, en kosten r aan Iand en volk. , Zoo brengen de Congomaatschappijen 1 waarin katholieke, groote politieke heer 1 schappen geînteresseerd zijn, prachtige , rentjes op, dank aan allerlei uitpersing, [ terwijl Beîgië, dat wil zeggen, wij ar- > beiders, wij eerste en voornaamste las- c tenbetalers, hebben tusschen te komen l in het deficiet van 21 millioen van onze, t Congo-kolonie. f Als Woeste zoozeer beschavingswerk 1 genegen is, dat hij dan de veredeling van ons eigen arbeidersvolk niet tegen- sta, door de voorstellen der socialisten £ voor arbeidsregeling, voor regeling van t den huisarbeid, voor sociale verzekering, 1 voor regeling van vrouwen- en kinder- 1 arbeid halsstarrig te doen verwerpen of 1 verminken, Maar daar is hij met de kapitalisten, | evengoed als wanneer hij hunne huichel- i achtige liefde voor lcoioniale beschaving 2 aphemelt. J. D. G. \ 1 Eene Voile Ho! Het Volk bekampt het Volkspetitioûne-lient voor de herziening en de invoeriDg 'an het Algemeen Stemrecht. Dat is begrijpelijk. Dit blad word enkei çesticht om ailes af te breken en te bevui-en, wat de werkende klasse meent te rooe-en aanwenden ton voordeele harer eischen. Geschiedde zulks nu nog op eene deftige irineipieele wijze, wij zouden er overstap-ien en ons verdedigen ook op eene beleei'de îanier. Maar het artikel dat «Het Volk:. wijdt aan iet petitionuement, gaat ditmaal aile pa-8n ta buiten. Het Volkspet-itionnement heet daarin eeno vuile komedio v, « eene potsierlijke opperij », die verrieht wordt door plaats-ensjagers, onbeschofte, dronksn kerela, code spioenen en indringers. Er mankeert maar iets aan dien pater-:oster v»a platte scheldwoordon, aan 't dres van brave werklieden, die, nadat. zij îoe en afgebeukl zijn, nog den moed heb-en hunne brooders te gaan overtuigen en p te wekken om mede den strijd te voeren oor :t volksreeht. Set Vol/: moest zeggen lafc zij in de huizen dringen om se stelen n te moorden. Dan ware het volledig. Do houding van dat blad ia een schan aal. Wie nog een greintje eerbied heeft voor e werkende klasse, moet in bewondering baan, voor die uiterst vredelievende poing om een recht te bekomen, waarvoor eij leer dan eene halve eeuw strijdt, waarvoor ij veel geofferd en geleden heeft. Men moet dfs geen socialisfc zijn om onze klaeso die ulde en dat recht te laten geworden. 'fe Zijn alleen die,ellendige rakkers die :iep genoeg gevallen zijn, om hunne eigene lasse, op zulke lomps wijze t« smaden en a beleedigen. Tôt hiertoe wae er selfs geen kierikaal urgersblad dat zulken platten toon aan-ioeg tegenover die sc'noone daad der bel-isehe demokratie. !t Moest een zoogenaamd werkersblad ijn, dat hen daarin roorging. 't Is om er an te walgen. En iiet volgend uittrekeel uit kefc artikel: Tant vuile komedis, zal aanioonen met ?eikdn ■ 'jsjeest ' ea mef, WeSk ta!?nfe (î) die j rave Christenen bezield zijn: Wafc een waar voîkspef itionnement Ls geweest, dat was de kiezing van 2 .Tuni 1919. Aile politieke partijen, zoo doktri-nair libéral© volkshatera als radikale volksvleiers, zoo roode volkslevers als groene buiskandidaten, allen haddon den kiesstrijd aangespannen tegen het rechtvaardig sehoolwetsontwerp der ka-tholieken. Over dit ontwerp had het kiezerskorps uitspraak te doen, over bijna niets anders; dat was een waar petitionnement van ijansch het volk, in geweten gesehreven, volkomen geheim, zonder eenige mogelijkheid van vrees voor weerwraak. Dat is onverbloemct de goedkenring van .et meervoudig Stemrecht, dat van de rerklieden het derde en het vierde maakt an een rijken mensch. Als men zoo laag gezonken i«, zou het envoudigste gezond verstand n moeten zeg-en: Zwijgt en duikt xt. Wie dat niet doet ia sehaamt©vrij. P. H, ■»" . m »ni "08 menschslilke iiÉlteii troost de «snscbsiijke silenés,, Uit een brieî van een landverhuizer : Het eerste groot gebouw dat. onze aan-laoht in Rio do Janeiro trok, was het over->raehtig en uitgestrekt. allerbest ingerîeht lospitaal, boven welks ingangpoort, in een vergrooten bloksteen, in gouden letters, hefc ovenstaand opschrift gebeiteld was. «De monschelijke ijdelheid troost de iienschelijke eliende ?... Ik wilde nu wel veten zie wat dat opschrift mocht beteeke-ten en een berreidwilligo bediendo legde het n ij als volgt uit: De tweede Pedro, die in 18S9 keizer af ge-icmbardeerd v.erd, alhoewol hij nogal een n ander gedaan had om do gunst van het iraziliaansehe volk terug te winnen, had en paar jaren te voren den volgenden ko-:er van een gedacht gekregen: In Rio de Janeiro worden de arme zieken vreeseîijk ledit verzorgd en ik zal hen een prachtig aodelho3pitaal sehenken î De tweede Pedro had eehter geen geld en lîtar deed hij den lande door een brief aan-ilakken, waarin hij bekend maakte dat zij Jlen, die 100,000 millereis voor een hospi-aal wilden sehenken, den titel van brazi-iaanschen baron, zij allen, die 250,000 niil-ereis wilden geven, den titel van brazi-iaansehen graaf zouden bekomen. De keizerlijke brief maakte grooten op-;ang in het land, het was al dadelijk ge-oopen en van aile kanten kwamen de mil-ereis toegevloeid. In den tijd van nog gesne es maauden was er niet alleen geld genoeg oor het bouwen van een monumentaal, pa-eisachtig hospitaal, dafc naar de meest mo-erne gegevens rieht, maar er b'.eef nog een zeer groot re-servefonda over en men kon nog oen groot stuk grond aankoopen voor non zoogenaa:md ziekenpark, waarvan men de noodige terre inen'kon nemen voor do cens noodzake-lijk gewordeû uitbreidingen. Terwijl men het orergroot hospitaal aan het bouwen was, kwam de tweeda Pedro van tijd tôt tijd eens kijken hoe rnen for der de en het was bij een dezer bezoe-ken dab hij op het eigenaardig gedacht kwam om de boven-staatido spreuk in den grooten voutsteen te laten kappen. Hefc koningdom was in deze nieuwe wereld niet meer van den tijd en de tweede Pedro kon er door deze streek niet in gcluk-ken de> gunst van het volk te winnen, zoo-dat hij een paar jaren later met de zijnen zijne matten mocht oprollen. Deze gescheidenis der menselielijkô ijdelheid komt ons zonderling herinneren hoe het de adeliijkau in Prankrijk ging: De grooie Kevolutie had den adeldom of-' ficieel ftfgesehaî.fc, maar eene in 1871 ge-stemde wet kwam den minister van esre-'diensten de volmaeht sehenken om geld t-a kloppen uit den handel in nieuwe adel-dornstitels : Een hertog die zijn titel officieel wilda doen erkennen door no -lepubliek, kon dit gedaan krijgeu voor de som van 18,000 fr. ! Eéa markies die zijiie adelbrieven wilda dœn stempelen, kwam er van af met 10,000 fr. Een vicomte betaalde 1,000, een baron 1,500 en een eenvoudige adellijke 1,300 fr. Men zegt dat de meeste fransche adellij-ken zich deze opofferingen hebben getroost,, met dit verscliil dat de ofi'ers der fransche ijdelheid tsreeht kwamen in de diepe kaS;1 van den Staat in plaats van te dier.en voor. het bouwen'van een hospitaal, ter leniging van de mengchelijke ellende. Sociaal Politiek Overzicht ?sexxxs3 r-tarx-.: • '^.r k, shsûhûs oaxaaJKfi* ffiSIITSOIfLAM DE «EKEING DER KOSTEN TOOli »E LEGER WET.- DE GÉVOLGEN EENEP, IS E0 M STENBEL ASTIN G. De vijf hoogste bijdragen uit vermogens tôt dekking van de kosten voor de legerwot bedragen te zamen alleen 20 millioen mk. Een rijkaard mc-et 3 millioen betalen. drie betalen elk 4 millioen en een, mevreuw Bertha Krupp v. Eohlen und Halbach, van een vermogen van 264 millioen en een jaar-lijkseh inkomen van J5 millioen mk. een bij-drage van 5 millioen. Zij die 4 millioen be-talen, zijn de Keizer, prins Guido Henckel v. Donnersmarek en prins Christian Kraft zu Hohenlohe-Oehringen, hertog van IJjest. Zeer hoog zulten ook de bijdrasren zijn van den prins v. Plfcss en van baron Max v. Goldschmidt-Rothsc-hild. Men acht de hetfing van deze bijdrage een hitstekende gelegenheid om voor de eerste rnaa.1 een nauwkeurige schatting van den nationalen î-ijkdom te krijgen. Wij vinden het stelsel ook goed: doen be-talen d© lieden die fbgfc. Siiliioenen t« Vçel h&bbreÏÏ. ZAREBN 1H MO PAÏ5ÉRME>ITE.S. -WAT V9RWARTS ER «VER DEKST. Uit Berlijn wordt gesehreven dat de in-terpellaties in den Rijksdag waarsehijnlijk Donderdag, misscliien eerst Yrijdag, aan de orde zullen komèn. Een door de regeering, naar het sehijci, ingegeven mededeeliug aan summige bladen wil dat tôt de onderscheiding door den ke.i-zer aan kolonel Rentter verieend, reeds in Augustus besloten was, en dus niets met de Zabern-zaak te maken heeît. « Is deze voorsteîling schrijft di, « Vor-wàrts », juist, is Rentter geridderd omdat hij toevallig aan de beurfc was, dan getuigt de uitvoering van het besluit onder de gegeven omstandigheden van een liehtzinniger en roekéloozer verachting voor hefc Dnitsehe volk, dan nog ooit door zijn regeerders aan den dag werd gelegd. Men zègt: het deko-reeren van den vrijgesprokene beteekent geen uitdrukkelijke goedkeuring van zijn handelingen. En men liet het gebeuren, hoe-wel mon wist dat het als een nieuwe slag in het gezieht gevoeid zon worden? Men liet het gebeuren ofschoon men wist dat iedere keer als het woord «Zabern» wordt uitge-sproken nieuwe stroomen van spot, van medelijden, van minachting over de. gekeele wereld. opbruisclien 1 Dat ailes wist men, r-n niets van dit ailes wilde men weten? En enkel uit ontzag voor de gewoonte of den regel b'j zulke dingen, alleen omdat de voortreffelijke kolonel nu eenmaal juist àan de beurt was? Heeft de regeerende bende zoo weinig respekt voor de openbare mee-ning in Duitsehland? Neen : het beroep op de beurt-theorie. waarmee de Liberale bladen deze onderscheiding van Zabern trach-ten te verontschuldigen, verscherpt omge-keerd de beteekenis er van. » DE BEWEGING Y00R HET EITTREDE5 GIT DE KERK NEEMT I3IMÈR T0E. -- HOUDING DER S0CIAAI DEMOCRATIE.Over de uittochtsbeweging uit de Dnitsehe lajidskerken lezen wij de voigende berichten : Met Kerstmis liàdden de Berlijn-sehijnsche généra a ! - su pe r i nt en den ten Haendler en Lahussn aile Berlâjnsche ker-keraden aangesehreveD, om deii lien Ja-nuari te bestemmen voor een bijzondere gods''ienstoefeningJ ten einde de uittochtsbeweging te bespreken. Het Comité Con-fessionslos heeft onmiddellijk dit schrijven beantwoord met een ergelijkep oproep, orn op dienzelfden lien Januari overaà verga-deringen te beleggen, waarin tôt den uit-fcochfc zou worden aangespoord. Deze oproep draagt een zuiver politiek karakter, in zooverre als doel kortweg wordt aange-wezeu « de strijd tegen de Pruisische reactie. i> Inmiddels heeic het partijbestuur der Duitsehe S. D. P. op 20 December eenstem-rig de nadrukkelijke verklaring afgelegd « dat de beweging tôt uittooht uit de lands-kerk een zaak ia door hèfc Comité Confes-sionslos en de Vrijdenkersvereenigingen, waarmede de soeiaal-democratische partij niets te maken heeft, op eigen verantwoor-ding op touw gezet ». De partij-organisa-ties staan dus niet in dienst dezer beweging Aajû, de Frankfurter Zeitung is xiit rechter- lijke kringsn meégedeeld, dat in de maand Deoember-tôt den 23aton tegen de 17.000 en cp den 28sten nogmaals 8000 personen hei lidmaatschap der kerk hebben opgezegd ! ) BHlTS©liE-RIJiC DE OONFEBE^TIE VOOR DE VEIÏJfr. HEID TER ZEE IS GESLBTEN. ELIRE' YO0RNAAMSTE BEPALÏKGEN In de heden geïïouden vergadering is doj internationale conferentie voor de veilig-f heid ter zee gesloten. liord Wersey, de voor-i zitter conatateerde dat da gisteVen getee-kencîe^ overeenkonisfc bepalingcn bevat tôt) instelîing van een internationalen diensti voor het opnemen van de ijstoestandeu in1 het noorden van den Atîantischen Ocsaan) en het opruimen t an wrakken. Aile seheep.v kapiteins zal ir en verzoeken de aanwezig-i heid van gevaarlijk ijs on van wrakken meldsn. De conventi® heeft een internationale code voor signalen f anvaard en beveelt eeni aantal bepalingen bij den bouw van sehe.peu (betreffende waterdichte gohotten), dubbeleî bodems, ge?egeld« keuring van schepa&j en;;.) aaq. De schepen worde-S verdeeki ia twte klas-, gen, al naar zij nietr.v of reods in de vaarfc' zijn. Laatstsenoemde kunnen met goedkeu-! j.-ing van de betrokken staten van de bepa-' lingen der convenfcie worden vrijgesteld. T.'e convenue schrijft Verder voor dat alla' schepen met vijftig o ' meer opvarendeo aaa boord, - moeten besehikken over toestellea voor draadiooze telegrafie, met vocrtduren-den dienst op snelvarer.de passagiersbootert en op schepen die varen over een afstancï van meer dan 500 mijlen van haven tôt ha-, ven. Voor andere schepen is de telegrafischs dienst op zeven uren per dag vastgosteld. Elk sebip zal een santal reddingsbootessi aan boord diensn te hebben, voldoende voor! 75 procent der opvarenden en voor de ove-: rige 23 procent ôi* reddingsbooten, of vlot-1 ten. TEGENSPRAAK oViSK DE ëpItUCHTEM 03ITRENT DE RI ZIE IX MET K A BISETDetegcaapivok v an de geïUehten ovpr on-i eenigheid in het kabinet betrefîende de! vloot, gelijkTrainister Churchill die gegeven'! heeft, luidt: « Aile krantenberichtén over' de handelingen van het kabinet berusten op! onderstelling: en p.raatjes en moeten zonderj andèrseheid gewantrouwd worden. Het be-richt, dat de admiraliteitsraad het voorne-men heeft keabaar gemaakt om af te tre-den, is onwaar. > Men zegt nu, dat'er ia hjejj kabinet veri soiiil vaa meening is over éen schip. De minister van marine zou, nu de Ganadeesche regeering haar voorstel om drie dread-' nouglits aan de Engelache vloot toe te voe-1 g en, niet weer bij het Parlement zal indien nen. van liefc jaar voor Engelsche rekening die drie schepen op stapel v^illen zetten, d« minister van financiën en zijn raedestanders sleehts twee. Intusschen heeft Borden, de eerste mi-, nister van Canada, in het Lagerhuis gezegd, dat de regeering het voçrstel van d© dri©' Schepen dit jaar niet weer zou indieneu, ■ aangezien de Senaat het opnieuw zou ver-' werpen. Maar zij zal het doen, zoodra zif kans ziet het wetsontwerp door te zetten. Mochten intusschen de mogendhedeu tôt' een vermindering van den bouw van oorlog-schepen zijn gekomen. dan zou de Canadee-sche regeering met de Engelsche overlegi P léger,. Aan hefc débat juaia. ook decl Sir W. Laurier, do_ vorige eerste minister, en hij z«d een gewiehtig ding. Èij verdedigde do». Senaat en zei, dat er sedert gebleken is, dat hefc voorstel van de drie schepen is gedaan. ten gevolge van een vlootpaniek. waarvoor geen grond was en die kunstmatig verwekt was door de trust van îabriekanteu die wa-penen leveren. Dit is een belangrijke uitspraak, niet omdat ze iets niéuws bev.';s. maar omdat eea man met het gezag van dê'ti gewesen eerste» minister van Canada het zegt. DE DE3IOKRATISEERIN G VAX DE ORDSKAME® Minister Samuel heeft in een radovoerinf aangekondigd. dat de regeering eer wo een jaar verder zipi e-en -//et «al rooratellen toê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume