Vooruit: socialistisch dagblad

1074 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 30 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 12 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n00zp3x48p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

SERÎCHT KtticMl* opSagging van ©en 5rHjfgstîBie«tlTig Qod&r ofâteffiog vaa het bevâi v»a 20 November tqiô fWai- ea Verordeningsbisd voor da bczette streken van Beîgiê, nr. 379 van n Novernber 1916), wordt, overaonkcrnstig amkel 49 der Haagsebe Overeenkomït beîreSende de regeling der wetten en gebrtiiken van dea oorio# te lande, de Beîgisehe bevolking hierbij tôt sisder beriehî, «Je bijdra°e tôt de onderhoudskouten ^aa bet Seger en htt bcstuur in bet beset gebied een bedragî vasi zsstig inillioea frank -r'waandopgeiegd. 3te o prwir,£!cs van Beïjjiê jolie® ziza de coodige ijedîWîn aar,scha!len door roidde! van iceningen. De k.ei2erHjke Kommissarit-genera! voor de banken (Gene-raltommissar hier «lie Banken) in Beigiè bepaait vorm {iJ jBnoud van ds door de provincieî uit te gsven KhnJdbrieven. T)t cetalîng ve:i de eersts stortisîg saoet ten iaotsteop jr ioni tgiy, die der voigende telkens ten iaatstc den ion vsn êîke roaand geschicdea, ara de « feldkr.'egn-kasss (Kas van bet veldieper) des kaiseriiebes! Gênerai-aooverr.SJvae.itsBtî Brusael. De keiî'^iijke Kommitsa-OT-oeaeraai vopr ds banken sn Baipiê h bevoegd te :ee«c32n, tôt welke bsdragen de mawitkiijkache stertin-^eaîîS»3» in rnarken oi in Sranken aae de «Feîdkrieg»-'fcisi3J> iEO««n worden overgeœaste. grasse', des as Mei 155?. Der Generalgefflve?îïïe? îe Bdgifa. j îrelbtrr tsn Falkcnhaus#*, Gen«raIobsr;t. * * * Hat bortasuav-àt beval wordt to» het BeJgsseb» OpéraSe- «n Etappengebiad in werklnc gestoid. Grosses Haupiquanier, den 25 Mei 1917. Des G«n£ralqaartierîaetaer„ Maknd&rff. ÏERORDiNSKG ^e^stCan^A «(en feultemgswercan zSttÇjdi émr provtrssieraden Aïî. t. — D« provindéraden van de BeigtscJtï pro-<»fccie6 si?» fcierwj tôt een buitengewonec sittiji op ïaterdag 3 Jnr.i 1017. 's jr.iddsgs te t2 uar (Duitache tHd». in de boofclpfa«<sen <*er provincies opaeroepen. ' Art. s. — De àii ondiging van <leze oproeping ge-schi«dt ii bet Generalgouvernement in Belgie alleen in hst k Vf et en Verordecinfisbicd voor de besette »tre-Jefi van Beîgië » cy in bet Operatie- en E:appergebied "d«ii vorm. die aldaar voor het bekenâmaken vsa | Vecosviwingen gebruikdijk is. jjjt, « — De uitnoodiging van de ieden aer provia-tîireden gesebiedt door de besteedige afvaardiging. De tyint-erneur van de provincie is nict gebouden op de S!.tïflj? aaiiwezig te zijr.. C« bestîndige oivaardîgit^ bencemt sn haar siheoe bet Ud. dat den zittijd zaî openen en siuitea. ' Ds ojseaiDg en de siuiting geschiedt voor de provin- | des Antwerpen, Brabant, Henegouw. Litnburg, Luik, | Losernburs en Namea 3n dernaam van den keizeriij- | iea Duitschen G«.eralf;ouvernear; voor de provincie» S Becegouw en Luxemburgterzeller tijd in den naam j vtti de bevo^de Opperbsveihebbeis en voor de pro- | mincies Oost- en Westvlaanderenia den naam van de fcivoegde Opperfcevelhebbers. Art. 4. — De zittijd duurt niet Jauger dan één dag ea •werdt bii gesîoten decren sschouden. Op de dagorde staan slechta voîgende pontea, waar-«w uitsîuîtead rnag worden beraadsîaasd : a) Wijze vas opbreisgen van de aan de Belgisebc bevoîking, bij . îwvel vza 31 Mei 1917, opgeiegde krijgsbelasîing voor den âavs van ses maaeden; bj bstaîing vas de intresten 1ist krijgtbeîastingsleeningesî. Art. g. — De provineieraden nemea œ de2ea zittiid, ■wêjk coi bet aasjtaî aenwezise Iedcn f.j, geidige beslui. it«B. ! Brasse?; àm si Met 1917. ! 1 Der Generaigcuveraeer in Relaies, Frciherr von FALKENHAUSEÎi, Generaicbtrit. » * * ' 'Bavastessâ» ^erordening-vorcit vooe bet Bdjria*b« , ©^eratia- ea Eiappengebiea in werking gesteîd. i Grosses Hïuptquartser, den 25 Mei 1917. Dar GeneralquartiBrmai9#ar, 1 HAHNDOKFF. Esrogsesoli Ma | te W-ïMsrsa h is FruAdjk Uit Bîiitsc&e bren. GKGOT HOOFDKWAJELTÏEE, 27 Meâ. — Weeteiyk ©orlogstcrrein : Legergroep van prina J&uppi-echt. — la de® boog vau tvyfc-schaste en iang6 de oevers vaa de S carpe 1 nam het varexi weer grootersn omvang p j aan. Meermaals werden Ecgeisobc ver-; JceaaiEgsaanvallen aîgewezen en t«n ssuid-jwasriea vao Acheville, zoowel ais U>n noor-. doa tan Monûhy, gereed gestelde vjjande-j lijks 3to?tatroeïjen ©nder ens verniertigiiiga- i.73151? g-VZÏOfflSn. i Legergroep y»u den Doitschen ksrooa-i^rias. — ïe vsrgeefs beproefden de Fran-; scksn bot door een vierBiaal herhaalden sao.vaî ons de veroverde steilingen langs J àe stesngroop ten zuiden van Porgay "te .enteaœsn. Chk na het vallen van den .avond wsrd een vjjîde aaaval met groote , voor den vijand aigeslagen. Een êfss aachts, nabij Va'ixailion, na sterke ar-jïiilerievoorbereiding op Souw gezetîe aan-f Tal bleeî voor den vijacd oofc zonder eeni-igen nitsîag. in de Champagne, ten west«n .fan Snippee, ra bet. arfcilleriegwchfc 1 vsatïsg. Lege-grc©p T,-in bonog Aîbrerfrt. — Nk;'és bijzondcïs. | ' Op 26 Mei zàjo 15 vyandeÎQke vSegma-eîâajen isaar omlaag geechofcen. LuiUisat Boss bleef in den luchtkamp mes«ter ower jEÎjn dertigsten tegenatrev©?. Oosteîljt oorio^stcmîin eu aan het Ma-6RiiO/ïfeeh Iraot bij afwisselende w©rk-uaftmbeid langs eenige frontafdeeJingwi, groote gevechtshandelingen. Ds Bersie genoraalk,warti©Hfflce0î«r, Lndendorft. GEOOÎ fîOOFDKWABTIER, S7 Mei. (Avondbericht) : In Artois ea in Champa-•Sp© kieine infanteriegev«hw» m&i %<smar (tàgd©. nitgïagen roor ons, GEGOT HOOFDKWARTIEB, SSÊ Mai.-Weelelîjk eoriogsterrein : Legergroep van i prias Supprecht van Beyeren. — Tusschen Isperen en Armenlâèree, in den ©mtrek Enlîncfe en langB de beide oeTôrs der scarpe oatwikkeJden zich in opgekaard |»eder feefiâge artilleriesampen. niiddernacbt werdem versdheidewe r-jsgeiïche compagnies î«n vesten vao Wyfesîjaets door eesj tegcc'aanvaï terng-| gs-a-orpan. Tasschen Cherisy es EaHe-! veann^ laegs de feeid® oevere de? Seasee-1 °6cg, speelden meh bot dlep in des aacbt • «Sage kaaapea af Dikwijk herhaaîde N aer Segdaahfl» as^iiate®® «i-j VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartlj. — Yerschljneiida aile dagen* Dmkster-f/itçesfsîer Ssm. Maattch. H El LICHT, Bssi. : P. De Vïsck, Ledeberg-Ggnt • Red.-Adm Hoogpoort. 29, Qent i daa? b!o«dig amùk mm et» \smàîeli oosâ; troepen. ■ Legergroep vaa» don IJuiteenen krooe-; i prias. — 2a de Champagne siamea Wiirfc-^ tembergsehe ©n Thûria^sche regimenten, n>eï aideeiingen vaa een stormbataiiloit, iai ®ea friser» «r-op-loa-st/ormeE verscheâ-deoe Franbche grachtonlijnen rond den Pottelberg en doo Kosibcrg, Una zuiden vaa Maronviiliers. Zorgvuàdig voorbemdde en aamenge-' ferokken artilleriewerkzaaBihedes baandca voor de infanterie den weg met den goe-den uitelag, dat aU.es tegen verscheidene i tegenaanvallen vast behouden bîeef. De vijand leed daar gware verliezen. Meer dan 250 Franschen werden gevangen ge-t nomen ©n coaige mackkngeworeu buit ge-maakt.J Ten zuidoosten vaa Nawros' steiverden ' i onze stoottroepaa een nest van Fransehon î uit, die sàcfl na de gevechion van 25 Mei ' in onze steilingen feaddon wetrn echnil te ! houden. i Legergroep va® îseiécg Âlfcrccîrt. — JSiet® nieïiws. I -»w. SCtese rîiegers ssbotec 13 vijaasdelîjks machienen en S vavstliggende ba!!<s»5 naar ! omlaag. ! Oosteî^k ôoi'îogfeterfein alsook aaa het Maecdonisca Iront is de ioeetand ©aver- Ianderd. De Eersto genei-aalk^artismecstor, Lndendorîu XTifc Frsnsçhe foron. PARUS, 36 Mei. — Officies!: Op den Chemin des Dames was het duiteehe geichai, i door het Fraosche krachtdadig beantwoord zeer werkiaam van ten noorden van Jouy af tôt ten oosten van Chevrens. Duitsche ; aanvaîîen achtercenvolgens op de Fransche | uitspringende gedœiten ten Oostôn en ten Westen van Cerny uitgevoerd, îeverden geen sncccs op. A! de Fransche steilingen bleven voor ons behoaden. Gisteren in den vooravond, hebben de Fransehon in Champagne hun steilingen, hier ©n daar op den Corniîlet-berg sanzienlijk verbreed. Dit vcordeol behaaîden tâj door een aanval die hna baitendîâa hoOUsté éTùîteehc g&tèagé. rsm. s® twe© affiorésca opleverde, PARUS, tS Meî (Officieeî). AVoadbe-richt : Artilleîàebedryvigheid met onder-brekingen op het grootste deaî van het front. Zij wae in het gebied ten Weeten van Vausaillon en in Champagne in den eektor | van den Hoogbsrg temeîijk levendig. Een vijandelijk handgemeen op eon onaer kleino pessen tsn Noord^vesten van Yausailîon misîukte volkomen. Ten Noorden van Cerny hebben batteries vijandelijke troepen-samentrekkingen onder vunr «enomen* en ; verstrooid. Op 23, Si en 35 Mei "hebben onze vliegers in eene reeks van lnchtgevechten tien vijandelijke vliegtuigen neergeschoten, ; verder werden zevenfcien vjjandelyka machienen gedwonge» beschadigd in bonne li-nies te landen, Bij talrijke door onse eska-ders in desselfde iydsruimte oitgevoerde bommeawerpingen werden ds etatie van Mars-ia-Tour, Chamblay, Confions, Vou-ziera en Anâzy, alsook hèt kamp en de om-gering van Laon, enz. met taîrijke bommen belegd. In het geheel werden 1S.00Q kilogr. ontploffingstoî neergeworpan, die tameîijk sehade aangerisht hebbaa. PABÏJS, 27 M«â. Stece D'oîtscho aaa-valspoging op csize ïoopgravea noordelijk van den molen vaa Laffaux misîukte in ons vuur. In dezeej soctor eveaals op de hoogvlakte van Kalâfornia es in de etreek der heisvelketen soidelyk van JSawroy en Morcnvilliers was d® artifieriestrijd tjj-dsas den naaht tamelijk heftig. I^Viiegwezea : Op 26 Mei brachàea oase vliegers vier Ûuitecùie vliegttiige® tofc aeerstorten. la den aacht van 26 op 27 Mei wierpen onze _ aîweereakaders S30 kgr. springstof op «-jjaadalijko militaire werken en fabrieken. Meerdere branden, waaron-der een zeer beftige, braken in de getrof fea gekouwen aât De vliegplaatse® Col-mar en Biffons «n Duitsche w«rkan aq L&oa kregen eveneens îalrqke bommea. ^Avondberâhs. In Champagne deed de yijamd na eene hcftdgo artilleriebeschieting 5a morgeno 4we© eanvallea, «es op Tre-ton, den anderea ©oatel^k van xrcton. Eerat gelukte het hem, m ons s linie® te diingee, maar tegenaanvaSea brachten ©ns hei heelo Torloren tsrrei© ^eer. 's Namiddage deed de vqand aa sterke ar-ttileriovoorbereâding eenea derden aanva! op den «Helm» Dasqae. De vijaad Terd onverwijîd ùeruggeslagen. Sterke artsMe-liebedrijvi^ieid ia Champagne. Am hct* ©5f©tiffl iront vm de nes€%. Uit Xngelsche bron , LONDEN, 87 Mei (Officieel): Tm K'oor-den van Gousoncourt- en ten oosten van Ar-mentières wesen wij vijandelijke stoottroe-pen af. De vijandelijke ârtilleriebedrijvig. heid werd truaekm Croiaillet en d© Scarpe sterker. AfONDBEBICHÏ. - Oase Saie ?akte heden «ot westen ©n noord-wesbsn van Foc-taiae-ies-Croisillee licht voorait. Wij vœr-den rele verKennersvîaahten ©n bwnmen-worpingen oit. Gister werden tien Dmischo vîiogtuîgen tôt neerstorien vijf d©? egp vermist. --4' ■— u lAJLk. i ts esïlsi» ftsssBra EU sa OuUuijk-HisnrUa , — J» — Uit OostenrijkscîiQ bren W EEN EN, 27 M si. — Het awaa rfege-wicht van den sléig was gisteren voiledig op den zuidvleugel van 'i Isonzoleger. Noordelijk van het Wippacàdal kwam, a£-gesien van eensn door begenaanval suel afgeslagen aanval op do hoogte bij Vodice, slechts tôt kanongevechten van afwisselen- Ide sterkte. Op de Karsthoogvlakte bracht de viiand nogmaals geweldige massa<s voor den aanval bijeon. Op den Fajti Hrib bij Constanjevica k?/am de Btrijd aonder uit-sondering in do voorste loopgraven tôt staan. Hier braken aile stormloopen af. Tusschen Jamiano en de zee werd de slag levendiger. Eenige hoogten wieselden mees- S maals binst den dag van oezitter, maar on- I gebroken vast bl«cï ook hier h«t front van s don verdodiger. | De hoordlagt -van den Btrijd draagt gelijk S altijd de boveij allen lof verhevea infanterie. Da Hondvedregimentan 12 en 31 en het Honvedbataljon S en 20 wezen in 43 uren 17 vijandelijko aanvaîîen af, het Hon-gaarsche regimenfc n. 37, 1S cp oen dag, waarop het bovendien driemaal eene hoog-te bostormde. De regimenten 11, 3û, 91 en 98 in welker rangen ta dczer tijdo zonen aller Oostenrijksche volken staan, behaaîden bij Jamiano voortdurend roem. De artillerie wedijvert met het hoofdwapen in dapperheid en taai uithonden. Artiîlerie-liîisenant aartshertog Léopoîd, sloot zieh met een handsvol kanonniers bij een infan-terieregiment aan, sfcormde in voorste Unie en br&cht twee Italiaansche machiengewe-ren aïs bait terug. Land- en zeevliegers îeverden niet aîleen voor 't erkennan van den vijandelijken toestand waardevolle ver-kenningsuitslagen, zij ondersteunden opof-foi-end de artillerie en infanterie in aile pîaatson van den strijd. De autogroep voerde in 't werksaamst ïtaliaansch vuur dag en nacht de behoeftea tôt vor in de voorste linies. IHet getal der op 23 Mei op de EJarsthoog-vlakto ingebrachte gevaagenen is tôt 250 officieren en meer dan 7000 man ge-stegen. Totaal werden sinds 't begin van den tâen-den Isonzoslag meer d? j: 13Ù00 ongewondo Italianen ais gevacgenen iagebracht. Een dsr wezenlijke voorwaarden voor den zegenrijken afweer is de rijke voorztening van den verdediger met kauonaen, ma- S chiengeweren, schletvoorraad ea technisch S oorlogstuig. Aïs hat den vyanden as«n den ! Isonzo in 16 slagdagen niet gelukte, esn f hoegenaamd in de weegschaai valiend 5 voorwerp te behalen, dan komt rijk aandeel 1 voor dezen uitslag aan de duizenden man-nen en vrouwen toe die in de rustingswerk-plaatsen van het achterland, door den va-derlandschen geest vervuld, trouw en on-verdroten zwaren maar :t veldleger door-! slaggevenden arbeid verrichten. Blijvenden i dank van het vaderland is hun verzekerd. | WEENEN, 28 Mei (Officieel). u- De Isonzo-gevechten liepen gisteren wezenlijk af. Ten noorden van do Wippach-daîen bleef het gevecht van weerskanten op het geschutsvuur beperkt. Op de Karsthoogvlakte loste zich na de heete gevechtsdagen, de ïtaliaansch-- aanval in plaateeîijke «n tijdsîijk van elkaar onafhankelijke kîeine stormloopen op. Twee zulker aanvaîîen van aanzienlijke sterkte werden gisteren bij 1 Jamiano afgeslagen. Heden vroeg herhaaîde de vijand ia hefe-seifda gebied driemaal de pogiag onze li- i nias te overrompelen. Dappere Btiermark- 1 sche en Kustlandsche vrijwillige tirailleur» wierpen hen terug, waarbij hem het Mar-burger bataljon zes officieren «a 300 man en tweo machiengeweren afnam. Ter gelijker uur bij Costanjevica inge-zette Italiaansche kolonnen braken in hrt vuur onzer bataljons ineen. Aile waarnemingen en berichten stem mon daarin overeon, dat de blœdiga verliezen van den vijand ditmaal ver de offers van de vroegere Isonzo-sîagen overtreffea. Het vcorve'd onzer steilingen is met Italiaansche Ljjkan bezaaid. In de Kârnten en aan het Tiroler front g&eae gebetirtenissen van beiang. £ ♦ ♦ RBSSlSCË- WSÉS-OlliSlII» fi® Uit Eussische bron. PETERSBDBG, S7 Mai (Officiel): Aan het Westfront en het Roesneeasche front het gewoonlijk geweervuur en verkeoniagsn van 1 kleûte bespiedersafdeelingea. Kaaka«usfront: Wij sloegen door ons vuur pogingen der Turksn, ons van de hoogte ton zuiden vaa Wau te verdrijvea, terug. F lieg-ioesesi: Een vi,jande!ijk vliegtnig werd door onze artillerie neergeachoton on , viel in de vijandelijke linies ten oosten van het dorp Olay, ten auid-westec vaa Biga neder. Soord-oostelijk van Dunaburg dwon- 1 gen onze batterijen een vijandelijk vliegtuig 1 tôt daler» ; het viel in onze linies en werd i door de viammen verslonden; een inzitten- 1 da van hat vliegtuig is dood, de aadere is j niet kunaesa gevonden worden Onze vliegers, lui tenant Kaherin en luitenant Zme- ? lerwitsch, achoten esn vijandelijk vliegtuig j neer, dat aoord-oostelijk van Kesow, ooste- | iijk vaa Brzezany, neerviel. Het vliegtuig -bleef onbeschadigd, terwijl de vliegers om-kwamen. Tegen 30 uur 's avonds schoten in h©S gebied van @elke, ten zuiden van Brze-saay, twee Duitsche vliegtuigen een der on- 1 v A es de waarnesae.? oaderïalti-cant Scàloki^ k^vamea om. PETERBBUBG, 28 Mai (Of!iei©a3ï s Aaa het Westfront, het Roeœeensche front en het Kaukaeische front het gewoonîijkô geweer-vuur.VïiegibSten; Op 25 Mei oadorcamen Rus-sischo vliegtuigûn eenen rit naar de statie van Pinck, waar »ij ses bommen wierpen, die de statiespoorlijn troffen. In het suid. wœteîijke deel der stad werd een brand vastgesteld.. Si Hrki ep tu iita Uit ODsfceariîksche broa» WEENEN, 27 Mei. — Niete aieawa. WEENEN, 2S Mei (Officieel). *— Onver-anderd.*<rr.T»0> Uit Bulgaarscîie bron. SOFIA, 23 Mei. — Macedcnîê&h front: Aan de neder Stroema en in den sector tusschen het Buthovo- en Tahino-meer heftig artillerievuur, dat tegen d«n avond in 't noordelijk deel dor vlakfce vsn Serres groot geweld aannam. Rond 9 uren 's avonds poogden sterke vijandelijke verkenningsaf-deelingen zuidelijk van Ernskoy vooruit ta gaaa, doch worden door onze voorposten verdreven. Op \ overige front het gewoon artillerievuur, dat slechts noordelijk van Bitola en in do Cernakromming tijdeiijk grootero sterkte aanaam. Vijandelijke ver-kenningsafdeelingea poogden noordelijk van Bitola en in de otroek van Maglesa vooruit te dringen, doch werden door ons vuur verdreven. Bij Serres schoofc onze artillerie een vijandelijk vliegtuig neer, dat aehter de vijandelijke linies neerviel. Roemeensch front: Bij liaccea en Tïïïosa, enkel artillerievuur, oostelijk van Mamu-dra geweervuur. Be fiorleg âtssdHB Oostsariik h MsMiiSe Wit" Oogt@uïifksc)£e bmn WEENEN, 27 Mei. Hiey ©n sterk Ruâî&iîi drtifîerieftiGr, d$i doo? ons insgelijks bçantwoord werd. WEENEN, 28 Mei (Officieel). ^ m verhoogde artilleriebedrijvigheid vas den vijaoà dasrt voort. il m Kleia-Azii Uit Turkscbe bron. KONSTANTINOPEL, 87 Meî. ~ Op ®!!e fronten ni©ts bijzon.ders. KONSTANTINOPEL, 28 Mei. — Onsa troepen aan het Sinaifroat onderaame» ge-ïukte verkenningsa^invaîlsn. Onze artillerie besshoot de vijandelijke linies met g-osde uitwerlring. Een onzer vliegers, opperlaite-nant Kroneis viel op 26 Mei eeaen vijandelijken vliegey aan, die Oostelijk van het eiland Imbros in ae® viel. Sort daarop dwong dezelfde vlieger eenen aanvallcnden driedekker ICO meters noordelijk der Kefa-loh-golf te daies. Hij zelf keerde weîbe-houden terug. —• Aan do overige îrontea gebau rde aiete. # * ♦ @1» ZËE ûe verêehsrpîe dojkte©tesrl§g MADFilD, 23 Meî. — Volgens eene me<ï-ding in den « Imparciai », zijn in Tarage Eisa, do schipbreukelingea van de bewapend© Engelsche steamer a Caspian » (3.600 t.) ge-laad, een schip dat door oen Duitschen onderzeeër in den grond werd gehoord. De onderzeeër hoeft den eersten officier en twee machiniston van don « Caspian » gevangen genomen. De steamer was van Chili op weg uaar Italie, met eene lading salpeter. la de nabijheid van Aîicante is de Engeische eteamer « Esrik s gestrand, di© met 6,00 ton ko!en ran Oardif paar Genua vaarde. STOCKHOLM. 38 Mes. — De ses Zwesd-aohe stoopsers «Kyoos», «Pauline», «Kjeib «Thérèse», «Olga» en «Erifk» zijn op de vaart vaa Zweden naar Fialand in den grond geboord. KOPENHAGEK, 38 Meî. — « Berlingske Tidead© v meldt ait Stockholm : Twee Zweedsche stoombooton zijn hedea naa> Swiaemuado opgebracht gewordon. AMSTERDAM, 28 Mei. — De Hollaad-»che stoomer «Westland» (1.283 t.), uit Rotterdam, die van Londen naar Den Havre wilde varen, is nabij de monding der Teams op eene mijn goloopea en gesonkeo. MADRID, SS Mei._ — Volgons hier aaa-gekomen dagbladberichten is op 23 Moi, in de nabijheid van Almeria. de Engelsfhe stoomer « Rysenk » gestrand, die met 5.000 ton kolen en oorlogsmateriaa! van New-port naar Marseille on Genua vaarde. In het BuitanlanJ | - .. - ■■u-.T.-.-am.t.. ... .. i,.,.»» , n .,V>US» ! Ira ffîeBlfseSii^sssi StrlidviBgw Sel#«rt gswate "tfùlg&as d© Bad&asdue bladèn bsrickfe % |ji« .imsad© sa® Iw&un Soifert, die 11 vijandeîiike vliegtaigen aigeeetootea had. dezer dagfin op 'i, slagveld g-availea S ai foxî< was op rijn 27 jaar, was vroegej bankb&diende ta Konsîaat«a„ fcrok, in Oogst 1914 ais eenjarig vrijwiHigôr met; ssa iafaiiterieregimanc tea veldo en gin g la-ter bij de vliegers over, waat hy hat ijzereu • krois, van 1" en 2® kîas verwierf. IBn @osf«iis>ijk"li$Rgap!je 3e openlng «fafi êm ©sslenrilksGhen HSJBssfaad WEEl'îEN-, 36 Meâ. — De feestielijke ope-aiag vaa don llijksraad door de troonreda] vaa den keizer heeft op 31 Mes, 11 ur© voojrmiddags, ia de cereraoaieôaza&I ' cW Hoïbtwg plaats. , | lis Franksifli Eene Ententekonferentis te L© | J Volgens eene saeidiag uit Genève va®. ' . Parijs, wordt baricht dat voor eenige dagen; te Le Havre eeae nieuwe bespreking van vertegenwoordigera van de verboadenea ! | plaats had, die iiep over do door de front-oporaties aooclzakelijk gewordea ma-atre-." gels. Ook hier waren Engelaad, Frankrqk,! België en Italie aanwezig. fia Ê8Sf®S®îiel Regeering m Arbeidbra ROTTERDAM, 23 Moi. •— Do KNisêïiwtt Rotterdamsche Courant» meldt ait Londen,! dat Lloyd George in 't Lagerhuis medego-! dasîd heeft, dat ds regeering besîoot eena kommisie ter onderzoeking dsr arboidorsv I moeiliikheden in te stellea. Asqaîî'j en Ma© Kenœa Voîgeaa de zegsman der «Yoss. Ztg..i! bericht, varklaart mon in Loadonsche "di 4 , çîomatischs Lringea vertrouwelijk, dat Asquiih ©n Mas Kenna de vredesidee stou-1 nen en besprekingen mot persoaea haddoa,! die voor do reis naar Petersburg staa'n. Beide vertegenwoordigen de meeniag, dat; Ruslands vïedeswensch door Engeiand oa-| dersteuad moeb worden, om Ruslaad als! I%teren boadgenoot te behouden. Van Ame4 j rika hopea île Engeische liberalen slechtaj geringe werà ing. Mac Kenna pleit voor des reddiag van Engelande volksecoaomio, dis» dan spoedigen vrede vereischt. Een voile* dige diplomatenwi8seling der Entent© en! van Rusland k in voorboreidieg. 1 SCrapfî*® facht « Qarmsrte » ah 1 serkocfït KOPENHAGEN, 35 Mei.— Kyupp's jacfe.t: ^Germania s werd veor !0.00ft pond st©r-; ling door het Engçlsch prip-ege-recàt een Noorw.eegschen kapiteia vsrkocht. lu ; B® lassimm BO^T'ERDAM, 28 Mei. - Ste «Ma»»»» Brcwsrdaœsche Courant » meldt ufÈ Londea : De afgevaardigdeo. Thoçae en O'Gsady div râtgeiBôBdea waren door de Engelscfea Arbeiderspartij en dio zooeven uifc Pster©-1 burg» toraggekeerd zija, hebben aan den/ parlcmeatairen.»m®dewerker vaa den «Daily ïelograph» het voigeade verteid : Overal in ! Rusland hoort mea aiats aaders dan keï j ordewoord : Geeae aaaaechtiagan en geea;-", schadeveïgoetËnç'l Wij vreszen alleen daP' do Eng&kehen niet goëd zullen fcuanea fae-J grijpen wat d© Russen achfcer dit ordewoord verstaan, maar voor ons is het klaar. D.i teruggave vac Elzas-Lothariagea en eeatf schadeloossèelîing vaa België wil Ruslaao niet ia het toekojnstîg yredesverdrag opge-aomen hebfesa, DEN HAAG, 28 Mei.- — Volg&ns de, «Nieuwe Botterdamsehe Ofsurant» uit Lan-1 de<n berieht, sijn do Asbcidersvertegenwoo?-1 digère van Engelaad, Thorn© en O'Grady,! vaa huane i?,uasische reis naar Londen te-/ ruggekeerd. Thorne begaf zich direkfc in 't' I Lagerhuis. •— De «Daily Telsgraph» gaf e®n ? intervieuw vaa Thorne over zijne iadrufc-. ken uit Rusland weer. Thorne zegde dat do Engeische delegatie zeer terneergedrukt wasi ten opzichta vaa dea toestand, die zy voad. ] Er is eene volkomen verwarring gewéast, en : «»n« eensgezindo E'egeering bœfcond aiefc. D© Komiteiten der Doerna m ?an d&n Raad der ' Arbeiders en Soîdaton bezatea geene uit-; voerend® maeht. De tucht in ',t leger w»s' vsrzwond'en en het dreigde slschter ;en| dechter te worden. Vaa een tocht asa.r, het Russisch front weer t© Petersburg t© ruggekeerd, vondea Thorne en O'Sradj-den toes1>sndp tes gevoige der vormiog*' van do karielregeering, veraaderd ©n vor-; befrerd. < Rusland is nog niet buitea ge-' vaar, aegde Thorne, maar ik heb de hoop,} dat met wijsheid en voorzichtigheid "een' nieuwe factor gsschapen kan worden,i waarmede in dezen oorlog moet afgers-kead worden. .Overal echter hoorfc mea des leus : Geeno snnesaties ea geens schade-vergoeding. Ik vrees dat de Eagelsch«r. niob juisè begrijpen, wat de Russea Mit-' mee meenen. Eene teruggave van Elzas-Lotharingea sou enkei aïs iierstelliag en niet _al8^ een© anneratia aan.ïion, en de, yerplichting vaa Duitschlaad om de sehade in België te betalen, aou eveneens slechts aÎ3 osa sçhadeloosstelîing en niet aïs oor-îogskontributie a»nzi©n worden. s BkoteS&w PEl'ERSBTJRG. 23 Mei. —j, JJg aoeîaHa-.tieohe nànister Skobelew kseît zija aeiM sleohts onder die voorsyaarden aaageao-, men, dat aile werkhuizea van de metaaî-; nijverîieid in ds handen van den Staat ko-, mea om de betrekkingen tusschen kapita-1 I liston en arbeidere gemakkolijker fee kùn-4 | nen regolea. lu Sp&Bjtt E©?8 c®ro«î3 îiEHi-., 28 Mei. — Voîgen.5 Jêa «ïTiat^SJ 1 Hste » pixbîiceert het Madridsch blad ssa oproep om do aîgemeene .T-ertst-aking- H, : ©çoklamo&sçn. f^sntfèéfialle MADliïD, 26 ÎI^s.,-— *'ssjgttiêe-i, ajag kwam lîeè^toè eeae tusschen s 33* iaar — 14@ 3 centiemen per nummer Woensdap 3% STtlai 1917

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume