Vooruit: socialistisch dagblad

810 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 02 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/vh5cc0w53d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Europeesche Oorlog In Wsst-ïlaandsrsa ta !a FrankrtfV ,Uit Duitsche bron. Westeiijk gevechfâterrcin: BERLIJN, 31 Mei. — Officieel : Front g en. veitim. ixroonprins Rupprecht van peieren : De levendige geschutbedrijvigheid Sa de bociit van leperen en Wytschaete tiuurt voort. uiciit ooziaden de Scarpe wer--Jeii meerdere Engelsche kompagnieën die 'j» avonds bij verrassing tegen onze loop-g.civen aanstormden, met zware verliezen aigeweerd. Na korte vuuropdrijving iiad-den 's nachts ook tusschen Monchy en Gué-nappe aanvalien van de Ëngelschen pla&ts. In taaien strijd op dichten afstand wierpen ,West Pruisiscne regimenten den meerma-len stormloopenden vijaad terug. Front vaa den Duitschen kroonprins ; Langsheen den Chemin des Dames-rug en iu W-estelijk Champagne bereikte de ge-schutstrijd opnieuw groote sterkte. Op dea zuidelijken oever van de Aisne be-stomide, na uitgebreide ontploffingen, [West-Rijnlandsche troepen meerdere Fransche Ioopgraven en brachten 40 gevaag#-nen en eenige machiengeweren terug. Be-oosten Auberive voerden troepen van oeo Opper-Rjjnlandsch regime-nt eene verken-ningsonderneming uit, waarbij 50 gevange pen in onze handen vielen. Tijdens den nacht kwam het ook op den westelijke® oever van de Maas tôt levendige vuur ■werkzaamheid. Front gen. veldm. hertog Albrecht van iWurttemberg: Niets nieuws. Russisch ea Roeaieenseh gevcehtstcrreîa. Op het Oostelijk front is de algemeene toestand onveranderd. Balkamîront Succesvolle gevechten, op het voorterrein îeverden Duitsche en Bulgaarsche stroop-tochtafdeelingen in de bocht van de Tserna en op den wcsteroever van de Wardar een aantal gevangenen op. GROOT HOOFDKWARTIER (Avondbe-richt van 31 Mei: Ofifcieel): Geene ge-.yechtsbedrijvigheid.isjit Fransche brou. PARUS, 30 Mei. — Officieel: Tamelijk hevig artjlleriegeveeht en patrouilleontmoe-tingen ten Zuiden van Sint-Kwintijn. ïn Champagne heeft een Duitsche aanval, gevoerd dooi' bijzondere stormafdeelingen, gepoogd de Fransche Ioopgraven te gena-ken op den Blond-berg. De Duitschers zijn ïaoecen terugtrekken onder de hevigheid ■van het Fransche vuur, dooden en gekwet-sten achterlateijde. De Franschen rriaakten krijgsgevangenèn, namen een mitrailjauze en een vuurwerpend toestel. Op den linkerogver van do Maas hebben de Franschen een overval gedaaH in de Duitsche tîme? op de hoogte 304. De Fran. it'aaii veroorzaakton aanmerkelijke .vernie-itigingen en maakten een lOtal gevangenen. Kalme nacht overal elders. , PARUS, 30 Mei. Officieel avondbericht': ÈLevendig geschutvuu r bezuiden St-Kwin-tijn en in Champagne. Elders was de dag betrekbeîijk kalm. HCrit Engelsche fcron. LONDEN, 30 Mei. (Uificieel) : Bij Fon-.taine les Croisilles en Lena zijn vijaadg-Jijko aanva-lstroepen teruggesîagen. Wij "drongen in de vijandelijke schansen fcezui-den Nieuw Capeîle. ^ 3^ fit Bcriûi tussân itiia sa atfSîenrij^-SessprlSs iïTIt Oostenrijksche bron VVEENEN, 31 Mei (Officieel): Aan do Isonzo gister gedurende den dag artillerie-geveehten. 's Nathts werden bi] St-Giovan-Tiiy zuidwesteiijk van de Monfaleone, twee Italiaansche aanvalien afgewezen. ■ Uit Italiaansche l?on. HOME, 30 Mei. (Otïicieel) : Gisteren flauw geschutvuur aan het front in Tren-tdno en Garni a. Zeer levendig was het aan het Julische front. Voor den Monte Cucco tôt aan den Vodice en beoosterr Gorz werd het buitengewoon verwoed. Ook gisteren heeft de vijand onverdroten zijne pogingen herhaaid om onze scnansen op hoogte 652 CVodice) biruien te dringen. Drie achter-oenvolgende aanvalien, d<vor vinnig artil-ierievuur voorbereid, misluktçn geheel.Wij maakten een dertigtal gevangenen. Op den Karst gaat de versterking van onze linies vlijtig voort. Het vuur onzer baUerijen heerft eene aanvalspoging der tegenpartij beoosten Boscomalo verijdeld. Tusschen Jamiano en de zee hebben wij door plaatsëlijke aanvalien het door ons gewonnen terrein ten westen van Medeaz-za uitgebreid. Eergisteron middag hebben onze vliegers — na een verbitterd luchtgevecht — ten oosten van den Monte San Marco, een ,yijandeldjk vliegtuig neergeschoten. i ;"ft ^ jjc 1 Et (Mi n m Eab ■ Bit Oostenrijksche bron. WEENEN, 31 Mei (Officieel): Onveranderd.Uit Bulgaarsche bron, SOFIA, 31 Mei (Officieel): Maeedonisch iront: Van het Ochrida-meer tôt op de Stroema zwakko artilleriebedrijvigheid, die vau tijd tôt tijd in de Cerna-bogen en ten oosten »an de Cerna tôt trommelvuur steeg. Onze stelling ten westen van het Doiran-tneer werd door heftig artillerievuur be-Rchoten. Vijandelijke verkennersafdeelingen poogden in het Àloglena-gebied vooruit te gftan; ïij werden door het vuur vgrdrgven, y-—t..w .^i u . _3===^===:=^= — ■ = 33e jaas* Î52 3 centiemen per nummer Za'îeiPeS.3^ ^ «JïsîîS îî17 Orgaan der Belgischô Werklledenpartij. — Verschijnende al!© dagen* Druhster- Uiiqèefsîer Sam. Maatsch. HÊÏ LfCffT, Besï. : P. Dci Visch, Tédeberq-Gênt — Red.-Adm HnogpnarCw!Gent «vwTtTOan - MtrrwffTg- -ve- » ■ 1 wwihiw wmn ii i imiiihpbhh m "J»mi 1 riTr^TnTniriTnr"nrwri-n"7'Mrri trrvvn^ Aan de Beneden-Stroema was de artilieria-werkzaamheid levendiger. In het Noorde-lijke deel van de Cevres-vlakte bereikte riet artillerievuur tegen den avond groote hevigheid.Roemeensch front: Bij Tuicea plaateclijk artillerie- cm geweervuur. Be Qorisg Sussclsn fiosieorijk sn RsoumIi Uit Oostemiiksche broo WEENEN, 31 Mei (Officiesl)j OflVOran-derd.ijk. .1- OP ZEE Se verscherpto dulkbootoorlog Uit Duitsche bron BERLIJN, 31 Mei (Officieel). — Nieuwe D-boo'ouitslagen in de Nooidzee: 21,300 br.-r.-t. Onder de getorpedeerde schepen b&-vonden zich o. a. een. Engelach hulpkruÎBer en tw.ee Engelscha stoomers. De Chef van den Admiraaistaf der marine. BEiiLIJN, 31 Mei. (Ofîioie»]): Nadat het gebleken > as, dat de Engelsche regeering bij de aa^iondiging der Diiitsche zeever-sperriug aile in Engel&nd liggende neu-trale schepen vastgehouden had, zoocat deze schepen de hun de door de Duitsche regeering vastg^stelde uitvaartuitstel niet gebruiken konden, heeft d© Duitsche regeering, den wenscii der neutralen vol-gend, een nieuwen termijn tôt uitvaren der neutrale schepen vastgesteld. Opk in dezen nieuwen termijn, van den 1 Mei, heeft de Engelsche regeering deze neutrale schepea het uitvaren uit Engelsche havens oumogelijk gemaakt. Ten ge-volge hiervan kwamen grooto bevoorra-dingsmoeiiijkheden voor in eenigo neutrale lantton. Daar de Duitsche zeeversperring slechts tegen den vijand on zijnen geheelen handel gericht is en daai' de Duitsche zee-oorlogsleiding daarnaar streoft, h are doel-einden, die op het versiaaa van den vijand geriehs zilk, u» beteifeen. raogeiijks. aondvr de neufcrftlén in gfeitaeensehajspôiijk lijdeu te trfckken; die deze àoeiciKden niet rnoed-willig pogea te doorbraisen, zoo heei'fc de Duitsche zee-oorlogleiding aich ondanks ernstige militaire ovorwegingen andermaal daartoe bçsloten, de wenschen der door Engelands r.-illekour in moeilijkheden ge-komen neutralen tegemoet te komen. Zij heeft derhàlve bevel gegeven, dat aile neutrale in Engeland liggende schepen op 1 Juli vrije doorvaart door het spergebied om Engeland geschoDJken v/ordfc, vooropge. zet dat de schepen bestemde kenmerken voeren en bepaaMe wegen nemen. DEN HAAG, 31 Mei : D« «Nieu^-e Hotte rdarnsche Courant » schryft, dat sedert het begin van 't jaar de Entente 13 hulp-kruisers en 17 troepentran?portetooiners verlorea hebben. KEULEN, 31 Mei: Deu « Kolniische Zsi-tung » wordt uîfc Amsterdam gemeld: De Engelsche welienstatistieb geeft aïs getor-pedec.rd op: 18 schepen van meer en een van min dan 1600 ton, alsook 3 visachers-vaartuigen. Oa KoRferentie van StosHSioii STOCKHOLM. S0 Mei. — «Socialdemo-kraten» kreeg uit Stockholm een telegrain van 28 Mei, waar volgens het uitvoorend komiteit van den Arbeidera- en Soldaten-raad definitief besloten heeft, Stockholm als zeteî voor het door hem voorgesteld m-tarnationaal kongres te kieeen. Voor bijeen-roeping dewr konferentie naar Stockholm »aî de arbeiders- en soldatenraad roorstel-len ovsr 't geschiktsoe bijeenroepingstijd-stip doen. Deabetreffende onderhandeun-gen tusschen Petersbarg en, Stockholm zijn reeds in gang. Os Oultscha aoeiaiision naar Stockholm KOPENHAGEN, 30 Mei. - Naasc Schçidemann, die re&ds met de Sinxenda-gen hier was, kwamen gister in Kopenha-gen ook Erbert, Hermann Mnller, dokter David, Molkenbukr. Richard Fisher, Karl I^egien en Gustav Bauer toe. Dîe heeren zulion hier een paar dagen vertoeven alvo-rens naar Stockholm verder te reizea. Gister avond ontvingen zâj het bericht van het besluit der fransche socialisten, die zullen deel nemen aan de conferencie van Stockholm. Scheidemann verklaarde daarom-trent voldaan: Ik fcad dat wel verwacht, zooals ik ook nog verwacht dat de engelsche socialisten op de conferentie zullen verte-genwoordigd zijn. Van dit laatste bon ik zelfs zeer zeker. Ondervraagd over de vooruitzichten der conferencie aiitwoorddQ Scheidemann: De eonferencie zal gewis. eerta volledigo uit-drukking worden van de vredelievende in-zichten der sociaaldemocratie. Zij zal zeker voeren tôt een aan t® wenden grondslag voor den komen den vrede. En wat zal deze grondla&g zijn, vroeg m. isssjt» JsdSsiL Scheidemann antwoord.de: Deze grondlaag zal beantwoorcien aan de internationale beginsels, maar meer kan ik daar niet over zeggen. Het btssluii van hst Fradssh SoclalistSsch Congres GENEVE, 30 Mei. — Als het gister, bij het einde der zitting van den Landelijken Raad der fransche tocialistische partij, klaar werd, dat men tôt het besluit zou komen van afgevaardigden te zsnden naar de conferentie van Stockholm, maaklo eene koortsachtige opgewondenheid zich meester van al de afgevaardigden. Zooals k'aar op te maken is uit bet ver-slag over deze zitting, endervonden aile aanwezigen de geschiedkundige beteekenis van den plechtigen oogenblik, waarop, om zoo te zeggen, de Internationale hergelxiren was, de fransche socialistische partij torug-keerde onder den geeet van den grooten Jaurès en de hoop hesrleefde om eenheid te brengen in die groote partij zelf. Bij het eindigen dezer zitting scheen zelfs do meerderheid diep geraakt te zijn door den geest der verzoening, dio door de afgevaardigden Cochin en Mouteit was meege-bracht uit Petersburg. Als de afgevaardig-de Laval, bij het uiteenzetten der krijgs-doeleinden der minderheid, aan de rneer-derboid op plechtige wijze de vraag stelde, of zij toelaten zou dat de weg tôt den vrede versperd werd door het stellen van verove-ringseischen der verbondenen, vooral in het Oosten, antwoordden Renaudel en Maertel als uit één mond: Nooit!... En kort daarop voegde Mantel er aan toe dat de Partij in zulk geval zonder aarzelen de portefeuille van minister Thomas zou opofferen en het samenwerken met do regeering zou opge-ven.Als de zitting onder geestdriftige hulde-kreten aan Jaurès op haar einde liep wa-ren al de vertegeiiwoordigers van ,de socia-listische Partij er klaar van bewust dat trots de schijnbare eensgezindheid tegen haar, de minderheid den zoolang nage-streefden zegepraal over de regeo ingsge-zinde meerderheid behaald had en den weg open gemaakt had voor de goede ■verstand-houding met de duitsche geestverwanten. De woede der fransche burgerpors over het besluit om den L.ndelijken Raad der fransche socialistische Partij bewijst genoeg wat deze gang der zakon te beteekenen heeft. In zijn toorn roept de ïïcho de Paris nit: De franshe socialistan hoeven niet eens naa,r Stockholm te feaan, want in Parijs zelf, te mi d den van den oorlog, dreven en drijven zij huu yerderfelijk spel der wan-orde ' De Temps schreef: Nooit zag men eene volkspartij met zooveel }ichtzinnigheid,met zooveel gewetenloosheid het nationaal ge-dacht zoo snood verraden. De landelijke Raad der fransche soci&listenpartij heeft de ellendigste komedie gespeeld dio ooit door politiekers gespeeld weid! Voor de reactionnaire fransche pare is het heel eenvoudig dat de uitelag van het sociahsisch congres niets anders beteekent dan de volledigste kapitulatie der regee-ringsgezinde meerderheid voor de vredelievende minderheid. Het hoeft dus niemand te verwonderen dat de réactionnaire dagbladen der regee- ! ring reeds to verstaan geven dat zij geene reispa-ssen moet t-fleveren aan socialisten die naar Stockholm zullen willen gaan. Te oordeelen naar de eensgezindheid, waarmede het "besluit van deu landelijken Raad genomen werd, mag men ket als zeker aannemen dat de fransche socialistische partij eene dergelijke poging van den minister beslist zal beantwoorden met een af-breken der betrekkingen en het dadelijk te-rugroepen van den munitieminister geze! Thomas. BERN, 30 Mei. — De overeenkomst over het voorstel Pressemane-A.uriaul, op het fransch socialistisch congres, sehijnt bijzon-der moeilijk tôt stand gekomen te zijn onder de afgevaardigden der meerderheid. De voormannen der meerderheid, onder anderen Varenne, Renaudel, Bracke en Ca-chin, moesten al hunne bespraaktheid ten beste geven om de aanwezigen te overhalen tôt het aannemen van het bemiddelings-voorstel.De zitting der meerderheidsafgevaardig-den duurde bijna anderhalf uur, terwi,jl deze der minderheidsafgevaardigden bin-nen de halve uur afgeloopen wae. Compère-Morel en Hubert Rouger, afgevaardigden der meerderheid, die op den oogenblik van stemmen afwezig waren, ver-klaarden zich in eene mededeeling aan de pers, tegen het aangenomen besluit. Zij zeg-den dat zij zich moesten onderwerpen, maar dat zij als socialisten en als fransche bnrgers aile verantwoordelijkheid van zich wierpen en niets gemeens meer hadden met de onderteekenaars van het besluit. De uitvoeringen der pers over 't besluit van 't Nationaal Kongres vindt levendige verontrusting in de bladen der reactie. Zoo schrijft bijvoorbeeld « Le Temps »: De fransche socialistische partij was or door de tusschenkomst der Internationale op uit, om op de regeeringen der ver'oonden machten d? drukking uit te oefenen die door den Arbeiders- en Soldatenraad uitge-oefend wordt op de russische voorioepige regeering. Het is een ongehoord zelfbedrog dat zij licbtzinnig ondernom'în heeft, want als haar geknoei lukken mooht, zouden wij voor den volgenden toestand staan: De ver-bondea maphten verzaken aaa voorteet- ten van den oorîog in den zîii dat slj zich onderling verbonden hadden voor de verde-diging van haar wederkeerig recht en bare vrijheden, terwijl de duitsche socialisten anderœaa! niet sterk genoeg zullen zijn cm de keizerlijke regeering to dwingen tôt het opgeven harer krijgsdoeieinden, die nog immer strevèn naar verovering en overheer sching Eu ïoo btaan wij dan voor het g&-vaar dat de swcialistische vreda uiets anders wordt dan de duiteche vrede. Da desinsmifig dai* Frarîsehsn GENEVE, 30 Mei. — De Fransche socialisten hebben besloten 12 vertegenwcordi-gers naar Stockholm te rende». Hunne be-noeming is nog niet gebeurd. De meerderheid en de minderheid haddeu gisteren afzonderlijke zittingen voor t < p-maken eener de beide groepen vereeniyende lijst- Uit de onderhandelingen van den Partij-dag is nog eene Maandag gehouden rede van den gedeputeerden Lavai te noeruen, die tôt d» groep Loiiguet behoort. Laval verklaarde onomwonden d at aan csu zego met de wapens niet meer te denkan is, eu dat het clcrhalve in 't belang van Frankrijk evenal3 in 't belaug van !_t internationaal socialisme is, aan do Konferentie van Stockholm deel te nemen. De Parijsche pers bespreekt het besluit van naar Stockholm te gaan reeds uitvoe-rig, ten deele objectief. De geheele burger-lijke pers stelt vast, dat de regeerings-socia-listen zich onderwerpen. De « Temps » vindt het nagenoeg bescha-mend dat Franschen besluiten met Duitschers bij œil te komen. Het « Echo de Paris » en de « Action Française » zijn verontrust. Zelft Hervé jammert in zijne « Victoire» over het her-opleven van het Internationalisme. In do a Humanité s wil, volgens gemeld wordt, de afgevaardigde Renaudel, even-als in e L! Evénement s de afgeiaardigde Varenne ;t besluit van den Partijdag vsr-ontschuldigen. Zij meenen dat de uiispraak te Stockholm eene gelegenheid Lan bie-d'en, om de Duitsche sociaaidemokrasen voor de kwesfcie te stellen, of zij de veraat-woording vcor den oorlog wiilen dragen of niet. » Le Temps » geefc op deze uitvoeringen reeds instiiictief het anfewoord, Hij betoogt dat de Duitsche toeiaaldemokratea te Stockholm niet btom zullen ïijn o.» het; antwoord niet sehuldig cullen bliiven. fie Mem!, VakMia-KtiiMli STOCKHOLM, 29 Mei. — Op 8 Juai heeft te Stockholm eene internationale vak-bonden konferentie plaato op voorstel van den secretaris van 't Internationaal ver-bond der vakvereenigingen, Legien. Legien werd reeds op 1 Juni te Stockholm verwacht. De onderhanJielingen hebben voor doen eenmaking eener reed« sociaalpoli. tieke ciechen in verschillonde landen bij 't sluiten van den vrede, * In het Buitenland ii@ Ociiiseiy&figl Kiara Zeikin Sl uTTGART, 30 Mei. — In den « 6o-ciaaldomokraat » wordt medegeejeeld; Het bestuur der tiociaaldemokratische partij van Duitschland heaft op 16 Mei aan Klara Zetkin volgend schrijven gericht : Reeds voor langen tijd is ons meegedeeld geworden, dat gjj geen lid meer zijt onzer partijorganisatie. Nu zijt gij lid der partij der « onafhankelijke socialisten » eu be-kleedt erin een uitnemenden vertrouwens-post. Gij stelt bovendien do u door de sociaaldernokratiseho partij van Duit3chr land toevertrouwdô redaktie der « Gloich-heit » in dienst der nieuwe partij. Dat heeft met rocht in breede kriugen onzer partij protest uitgelokt en is opk onvereenigbaar met do bclangen der sociaaldemokraten, wier orgaan de « Gleichheit » is. Wij zijn derhàlve gedwongen aan u«e verdere dien-sten als opstelster der « Gleichheit » van heden af te verzaken, evenzoo aan den ver-deren arbeid van uw hulpopsteller eu van uwe redaktiesekretares. Het tôt hiertoe be-taald loon zal u tôt 30 Septomber 1917 door de firma Dietz Naohf te Stuttgart maan-delijks uitbetaald worden. Uw huljoperso-neel wordt tôt afloop van den wetlclijken termijn voort betaald. In haar antwoord vevklaart Klara Zetkin dat «jj aan een onderhoud met het par. tijbeetuur verzaakt. Ira OosteBnjk-HoiEprija Hst nîeuwe Kongaars@he KaLinet Volgens de Hongaarsche bladen zal het nieuwe kabinet er vermoedelijk aïs volgt uitzien: minister-president: graaf Julius Andrassy; binnenl. zaken: graaf Johann of Ludwig von Navay; financiën. Aies. We-kerle; onderwijs: graaf Albert Apponyi; handel: graaf Bcla Serenyi of graaf Mo-ritz Esterhazy; justifie: baron Julius Wlassies; honved; Ludwig Szurmay; Kroa-tië: graaf Pejacsevich; koninklijk hof: graaf Aladar Zichy of graaf Jozef Hu-ny»dy. ' ^ ^ <îr" M Vnetfes&esegiisg In Hongarl]» BOEDAPEST, 31 Mei. — Het Hongaarsche kooperatieve verbond heeft zich tôt de internationale kooperatieve centrale te Londen gewend met een vredesdeakbeeld. Daarin wordt gezegd, dat de kooperatieve beweging van den heginne af aan zich de waarborging van den maatschappeiijkea vrede ten doel heeft gesteld. Aan de inter-, nationale centrale wordt meegedeeld, dat het Hongaai-che verbond niet alleen zich tôt de fftrbonden in de landen der bond-genoots'Q ï»*»ft geweed met dezen vredea-wensch, maar ook tot die der Eatentelaa-den.De invlœd der vereenigingen van mil-joenen moet worden gebruikt om de vre-desbeweging te bevorderen en het denk-beeld van een ekonomischen oorlog na dezen oorîog to bestrijden. De centrale moet zoo spoedig mogelijk ee i beetuursbijeenkomst in een onzijdig land, liefst Nederland ©fi Zv/itserland, te dezer zaks bijeenroepen* "> Esa En§elanil Da '«vorkstaking ROITiiiiDAM, 30 Mei: Door uiededea-, iing van hier aangekomen Engelsche zeelie-' den, werden nadere bijzonderheden ov®i de sbaking in Engeland bekend gemaakt. Volgens deze is de staking te Woohvich en Chatham nog niet bijgelegd. Er zijn nog-steeds ongeveer 12,000 man in stakmg.îen-gevolge der aanhouding van eenige leiders is d^> giating onder de arbeiders betrekke-lijk toegenomen.Hefc is in den loop der ver-loopene week tot herhaalde opstootjes tus wchen arbeiders ea politie gekomen, waarbij verscheidene aanhoudingen gedaan werden. Ook in Coventry, Nottingham en taIrijko andere steden is de arbeid nog, niet weder opgenomen. Gedeeltelijk idjrt door de arbeiders in de fabrieken de 2is,~! chienen onbruikbaar gemaakt. Ssmr&kïfîgçn tussshen Fs-anhrîjk en , ErageSantS LONDEN, 30 Mei (Officieel): Gister an. heden hebben Ribot, Cambon, Painlevé,, l'och en hunne militarische en diplomati-schc raadgevers met het Engelsch ministe-rie van oorîog eene reeks van besprekingen over gewichtige voor beido landen betref-fende aangelegenheden gehad. Er werd ean volledig overeenstemmen in aile punten bericht. De Fransche vertegenwoordigers zijn naar Frankrijk ieruggekeerd. PARUS, 30 Mei: Ribot, Painlevé ea Thierry sdja uit Londen Ieruggekeerd. Ri-1 bot en Painlevé, die doo? generaal Foch en admiraal Debon vergezeld waren, hebben te Londen in volledigo overeenstemming met het ministerie van oorlog verscheidene kwesties van militaristisehen en diplomati-sehen aard behandeld. Thierry heeft in ak-koord met Bonar Law eene overeenkomst tytngaande de afrekening tusschen de Engelscha ea Franscho regeering onde'rtes» kend. Ea HasSaitil Be voo»t}&râEtii;ig îtrèfiwë sooiàîiÉsstrâ SC©n?erentïe, BERK, 31 Mei: Do «Humanité» meîdt naar de in Rusland geblevene socialistische afgevaardigde Lafont telegrafieerde, dat de Uitvoerende kommissio van den Arbei-, ders- en Soldate>iraad een afzonderlijk komiteit uit voorzitters van de komiteiten, vier andero komiteitsîeden, alsook zeven afgevaardigden der versehillige socialistische partijen tot voorbereiding der bijeenroe-l'ing eener Internationale Socialistische konferentie benoomd had. in Si'aïilië en Otu'ischiand RIO DE JANEIRO, 30 Mei. — D© Kamer heeft het wetsontwerp aangenomen waardoor de neutraliteit in den Duitsch-Amerikaanschen oorlog opgegeven, 't ge-bruik der Duitsche schepen, dio in Brazi-liaansche havens liggen, toegestaan en de regeering. gemachtigd wordt, maatregeîs voor de verdediging der scheepvaarfc en ter herroeping der besluiten betreffend de neu-traliteit in den oorlog tusschen de Entente en de Middenmachten te treffen. îm îxdW De Sïfalts SetCiiements en «Sapas* DEN HAAG, 30 Mei. — De «N. R. O.» raeidt uit Singapore: De goeverneur der Str^its Settlements beschikte, dat voor bergwerken en gomaanplantingen geene langdurige conçessies aan vreemden voor grondstukken van meer dan 50 acres geg®-ven mogen Word in. Dit is een zware slag voor ds Japanners, die in de Straits Settlements gomaanplantingen mat een kapitaal van 15 miljoen yen onderhouden, die zich over een gebied van meer dan 100.000 acres uitstrekken. IN BELGIE ST-DENIJS-WESTREM'. - Door het werpen van bommen van Engelsche vliegeré op 23-5-'17 werden volgende Belgische be. woners: 1) gedood: Bertha Rogge, 4 jaar oud. 2) zwaar verwond: Kamiel Verdonck, 54 jaar; Maria Verleyen, 34 jaar; Clara Verleyen, 32 jaar oud (haar eehtgenoot be-vindt zich in het Belgisch leger); Pieter Coryn, 63 jaar; Elvira Meuleman, 16 jaar. 3) licht vtrwond: Martha De Pauw, 23 jaar; Elvira Verdonck, 28 jaar (haar j eehtgenoot bevindt zich in het Belgiseh leger); Louisa Berth, 67 jaar; Gérard Ver-; donck, 8 jaar ou5. sic ^ ^ De Dultseha RijkskerseHeF1 te Brusst: BRUS SEL, 31 Mei: De Rijkskanselier von Betkniann Hollweg kwam in gezelschap van den Staatssekretaris van binnenland-Eche zaken Dr Helfferich voor een kort op-onthoud te Brussel aan, om zich met den onlangs benoemde gençraal-gouverneur g&-\ neraaloyerst© you Falksahausen te ond<ir -\ houden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume