Vooruit: socialistisch dagblad

1187 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 02 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w0b01p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Oruk»ter-Ultfcehtet Sam: Maatschappij H ET UCHT bettunrder » P. DE VISCH. Ualeberg-Qeni . . REDACTIE . administratie HOOGPOORT. 29. CENT VOORUIT Orgaan der Belgische WeM'edenparty\ — Verschijnende aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELGIE ^ Orlc maanden. . . , , fr. le» maandcn « .... fr. 6 5Œ Een jaar. fr. 12.58 Men abonnéert zkti op «lté postburceletf DEN VREEMDE Orie maanden (degelijk» , verzonden). ..... fr: 6.73 De laatste kiezingen en M. Verhaegen In het slot van zijn artikel behandelt M. Verhaegen de stemrechtkwestie. Wij hebben zelden met meer hchtz'n-nigheid over een zoo ernstig onderwe;p hooren. spreken. De klerikalen zijn in de kiezing ach-feeruitgegaan en zij moeten het beken- nen. ... . De liberakn, socialisten en ennstene demokraten gingen vooruit, elkeen is er yan overtuigd. Wat indruk maakt dat op M. Verhaegen'?Bah, dat onze tegenstrevers voor oe grondwetsherzining en voor het Zuiver Algemeen Stemrecht zijn, dat weten wij al iang, zegt de opper-domper. Maar hunne stemmenaanwinst be-draagt maar 5 van het totaal van de stemmen op de katholieken uitgebracht. En voor zoo'n manifestatie, zonder-beJang moet de regeering niet bukken., Ziedaar de lichtzinnige, domine en aanhitsende taal, niet van Woeste, maar van een man, die wil doorgaan als een vooruitstrevende katholiek, aïs een de-mokraat, die de werklieden vextegen-woordigt.M. Verhaegen weet nochtans geheel goed en hij moet het weten, dat de kiezingen hoofdzakelijk gevoerd zijn ge-worden op het terrein der grondwetsher-zïening en van het Algemeen Stemrecht. Hij weet dat dit vraagstok sedert meer dan eene halve eenw aan de dag-orde staat. Hij weet wat moeiEjkheden, Oeioerin-gen, onlusten, enz- er reedsdoor onstaan j zijn. _ | En op den oogenblik, dathî} gettnge is van een nieuwe, wetteKjke, vredelie-vende, klimmende strooming ten gunste dier hervorming, terwijl 't petitianne-ment volop in gang is, verklaart hij dat er geene reden bestaat om daar rekening van te houden. 't Is eene beleediging, eene onbe-schaamdheid en de werkende klasse vlakaaf in 't gezicht sptfwen, ware niet erger. M. Verhaegen dtirft er nog bij voegen dat : de grandwetsherzirmlng wilten be-komen zoo at fn eens, weinig overeen-komt met de ingeboren voorzichtigheid der Belgen. En dat ingezien moester» wij1 en de li-h»ralen eene eerlijke(F?) proef aannemen met het Algemeen Stemrecht op gemeen-telijk gebied. Dat gaat rra werkeîijk de gtenzen te buiten. Na meer dan eene halve eeuw strijd, «adat de werkende klasse talrijke en doorslaande bewijzcn van goeden wil en 1&kwaamheid heeft gegeven en nog da-gfelijks geeft, moeten wij nu eerst eene 1 eerlijke proef(I?) doen op gemeentelijk gebied. Dat is te erg'! * & Eene vaststelling dient hier gedaan te worden, zij is er noodig. Sedert de kiezingen van Mei, die te-gen het klerikalisme keerden, hebben wij aandachtig de katholieke pers ge-volgd.Zij heeft gescholden, geschimpt, groen gelachen, zij heeft de nederlaag harer partij willen verduiken, verminderen. Maar geen enkele gezaghebbende katholieke stem is opgegaan om tôt hare partij te zeggen : Langer dralen, langer weerstand bieden aan 't onvermijdelijke, is vruchteloos, onverstandig en ge-vaarlijk. Geeft toe, toont tenminste dat gij ernstig eene spoedige en voldoende oplossing van het vraag-stuk wilt. De orde en de vrede in België zijn ten dien prijze. Ehwel die stem is niet opgegaan. Ons verwonderen doet dat niet, de reactie, blijft de reactie, de vijanden der démocratie en het yolksrecht zijn onverbeterlijk. Wat wij willen bekomen moeben wij veroveren door eigen krachten, door eigen opoffering en misschien — helaas — door lijden en door lijken, bij diege-nen die reeds voor die zaak vermoord yielen. Want de eenige die zijnen christelijken bek opendoet, weet niets anders te ver-tellen, dan dat hij tegen de onmiddellijke herziening der grondwet is en tegen het Algemeen Stemrecht. Wij zouden moeten tevreden zijn met eene proef van uitgebreider gemeente-stemrecht, waarmede naar het schijnt, de katholieke werklieden, hunne arme vingers zouden aflekken. Ehwel M. Verhaegen, wij zijn daar-mede niet tevreden. En wij verklaren u in voile rechtzin-nigheid, dat uw artikel niets anders zal gedaan hebben dan petrool te gieten op het vuur. 't Is op die wijze dat men revoJuties en treurige gebeurtenissen voorbereidt. Uw standpunt is niet houdbaar. En dit om de geheele eenvoudige reden, dat in de ons omringende landen Het Algemeen Stemrecht is ingevoerd, zonder dat deze er zich slecht bij bevin-den.Nu, dat de klerikalen hun plan trefc-ken, wij zullen ons schip wel sturen en het veilig in de haven brengen. Maar wij voorspellen dat de blinde haat en verstoktheid der klerikalen hun duur zou kunnen te staan komen en hunne jammerklachten boter aan de galg zal gestreken zijn. « F. H. LisfMigHI Zooals in « Voorcrit-n vermeld werd, werd op 'n artiekel van «La Flandre libérale» door het « Fondsenblad » geantwoord op 'n gemeene, walgelijke manier. 't Artiekel van 't werkersblad (t) u. b. is ;n oprechte beleediging Toor gansch de werkende klas. 't la 'n beleediging aan dese noestige en p'ichfcbeseffende werkersklaa aan wie de nationale voorspoed te danken i«. 't Is door haar yliifc dat België bekend is als 't land met de nijverigste bevolking. Ja, Fondsenblad, de openbare liefdadig-id wordt meer en meer noodwendig, iar dat is voor u en de kfeek welke ge , ci'dedi^t n schande. Zonder blozen schrijft ge dat de menscht&n zich meer en meer tôt de liefdadigheid wen-ien. en hun eergevoel verzwakt i#. Ge wijt dit toe aan het schipbreuk-lijden van ;t zedelijk gevoel en de godsdienstige gevoalens, vooral in de groote steden. Ja, Fondsenblad, 't is bijzonderlijk in de groote steden dat de meeste noodlijden-den zijn. Maar wees verzekerd dat 't niet de zorgeloosheid is noch de niet-spaarzaam-heid der werklieden, zooals ge zoo gemeen schrijft, maar wel de wezenlijke armoê die de zoo naarstige werkerafamilie drijft haar toevlucht te nemen naar 't Weldadigheids-bureel. Algemeen is 't gekend dat in de laatste jaren de levensbehoeften erg geste-ij'en zijn. Ailes verduurt. Zoowel de levensbehosf-,t«n, de kleeren als de woningen. En 't zijn juist aJ de kreaturen, welke ge z6<5 nauw vjerdedigt die er de oorzaak van zijn. nen zijn gelijk gebleven of niet verhoogd in evenredigheid. ni ettegen s ta an d e den strijd tôt meer welzijn, tôt meer menschelijk ge-luk.De htrirjesmelkers — ons blad heeft ze meormalen aangeklaagd — zijn niet ten achter gebleven en hebben, op onmensche-lijko manier de behoeftigen op straat gezet. Ho! die menschliev'ende godsdienstJ In ttw schrijven schijnt ge de schuld op de vrijzinnigen te werpen maar ge vergeet — of wilt vergeten — dat de liefdadigheid een uitvindsel is van uwe partij. Het is voor u 'n middel om de behoeïtigen te bin-den en oder den hiel te houden. Uwe partij leeft en steunt op, de almoe-zen.De socialistiscbe partij wil geene liefdadigheid ! Do liefdadigheid vernedert en maakt slaafsch. We willen vrije, onafhankelijke lieden hebben, welke hun brood op eerlijke, tref-felijke manier verdienen en niet met bede-len.Daarom vragen we voor den werker meer welstand, meer loon, minder uren werk. Onze volksvertegenwoordigers stelden in de Kamers wetten voor, voor het regelen van loonen en werkuren; tôt 't beschermen van vrouw en kinderen. Uwe vertegenwoordigers verwierpen deze onmeedoogend, of indien er een dezer wetten, na eerst verknoeid en misvormd te zijn, gestemd werd, dan werd z'op ontoerei-kende manier uitgevoerd, meestal in 't be-lang der groote mannen en tegen de wer-kers. Artiekel 310 is er 'n frappant voor-beeld van. Ha! de werkers hebben aile eergevoel verloren ! Zie ze staan, d'arme, afgesloofde vrou-- van 'n gansch leven noestig werken; zie ze staan 's morgens vôor zeven unr. Ze staan in rij daar in de straat waar 'n massa volkt voorbijtrekt, welke hen, d'eene medelijdend, d'andere spottend, nog 'n an-der minachtend beziet. Ze staan daar, tôt wanneer het den wel-willenden, liefdadigen (?) heer, welke nog gerust in zijn donzig bed ligt te sluimeren, believen zal zijn' deur t' openen en hun 'n broodkaart, 'n stuk brood of wat afval zal verstrekken. Ja, ze staan daar in de Catalognestraat aan de deur van een zeer katholieken heer, 'n almoes af te wachten om hun' honger en dezen hunner kinderen te stillen. En gij, Apostel van Christus, troont daar met uwe vrijgevigheid (?) ge toont z'opzet-telijk en roemt er u op, terwijl Jezus zegde: «dat uw' rechter hand niet weet wat btir' linkere geeft.» Nadat ge deze armen uitgezogen hebt, geeft g'hun, in naam der Christelijke liefdadigheid 'n droog stuk brood ! Gevloekt zij uwe liefdadigheid ! Wij socialisten verfoeièn de liefdadigheid, omdat z' onteert, maar in onze ongelukkige levens-omstandigheden moeten we z'in stand houden om te beletten dat honderden, duizen-den van gebrek en ellende omkomen. Daarom roepen w' u toe: Meer loon, meer welstand voor den noee-tigen wroeter o-pdat hij leve ! kunne en de zijnen kunne doen leven. Weg aile liefdadigheid welke kwetst en vernedert! Gij voorzlet de ellende niet, ge lenigt ze in schijn na ze t' hebben verwekrt. iWij socialisten willen door betere levens-voorwaarden beletten dat ellende kome. Weg aile aalmoezen ! De werker moet voor zijn werk eerlyk betaald worden ! Josse. Provincieraad van Oosi-VBaanderen GEWOJSTE ZITTIJD VOOR 1914 Openingszittvng van Woensdag 1 Jvli Deze achtbare ( !) vergadering waar, op enkele uitzonderingen na, nieta dan gedi-plomeerden, reHhtskundigen en mensohen uit den adeldom zitting hebben, is gister voormiddag voor de eerste maa.l bijeen ge-weest om de begrooting voor het dienstjaar 1915 te bespreken.. Alhoewel de vertegenwoordigers der pers aan deze bij uitstek hoogedele vergadering een jaar geleden eene andere en betere plaats vroegen, zijn deze nog st-eede op het i uilenkot » gehuisvest. Misschien heeft het bureel nog den tijd niet gehad hierover eene beslissing te nemen. Enfin 't is ver-staanbaar, die heeren hebben het immers te... druk! Wat we evenwel min verstaanbaar vin-den is dat de pers noch uitgenoodigd noch verwittigd wordt als de provincieraad ver-gadert. Toch ten minste « Vooruit » niet en wij weten dit sleehts door onze vrienden die in den Raad zitting hebben. Onze groep bestaande uit de vrienden Yerschraegen, Vuylsteke, Hannick en HeckerS, socialisten, en M. Wurth, radi-kaal, was volledig op post. Of ze daar op den teen zitten der nobele heeren die tôt vôôr 1912 niet door een werkman in hun diepe ( ! ?) beraadslagingen gestoord wer-den ! Evenwel storen onze mannen zich daar niet aan, ter kontrarie, het spoort hen aan nog meer te doen. En dat ze niet werkloos bleven, zal men uit de debatten die volgen zullen, wel kunnen opmaken. Alhoewel de opening der vergadering voor 10 ure was aangekondigd, was het eerst rond 11 ure als de gouverneur, M. de Kerchove d'Exaerde, binnentrad. Deze, als vertegenwoordiger des konings, was in gala ! Onmiddellijk begon de gouverneur een discours af te lezen, waai'in hij wees op de uitbreiding der gemeentegebieden en de plichtem die de openbare besturen te ver-vullen hebben. Wat er ten voordeele van de arbeidende klasse dient gedaan te worden, daarvan hoorden we niets. Uitbreiding van zekere inrichtingen, jawel, doch van de werkloozenfondsen, krisisfondsen, open-baar- en vakonderwijs, zooals in de pro-vinciën Henegouwen en Luik, niets ! De gouverneur besloot zij ne zeer lange re-devoering met in naam des konings den zit-tijd open te verklaren. Deze redevoering werd door de klerikalen zelf op flauw applaus onthaald. GELDIGVERKLARING DER MANDATEN VOOR HET KANTON DENDERMONDE Men ging dan over tôt de geldigverkla-ring van de verkiezing die hier op zondag 21 juni laatst plaats had. Deze werd goed-gekeurd en de heeren De Bruyne en Van Mossevelde tôt raadsleden aangesteld. AANSTELLING VAN HET BUREEL Vervôlgens ging men over tôt de verkiezing van het Bureel. Dit gebeurde te mid-den de grootste onverschilligheid en babbel-zucht der leden. Werden herkozen: tôt voorzitter, de heer A. De Riemacker ; tôt ondervoorzitter, de heer Van de Winckel; tôt secretarissen, de heeren M. Lippens, J. Rollier en Van de Wattyne. van vertrouwen en hoopte dat de zittijd vlot van stapel zal loopen. MEDEDEELINGEN Vragen der socialisten en radikaal De Voorzitter zegde volgende vraag ont-vangen te hebben: a Ondergeteekenden hebben de eer den Raad voor de stellen de minimumloonen, vastgesteld in de lastkohieren der provinciale werken, te verhoogen met vijf oentie-men per uur. » Eene tweede vraag de Evenredige Verte-genwoordiging betreffend, werd door den-zelfden groep neergelegd. Ailes werd naar de bevoegde kommissie verzonden. Heden donderdag, om 3 ure, openbare zitting. Profliieieraail m West-Vlaandm Het bureel van den provincalen raad van West-VIaanderen, vergaderende te Brugge, werd samengesteld als volgt : MM. Fraeys, voorzitter; Jan Verhaeghe, ondervoorzitter ; de Thiebault de Boesin-ghe en ridder Van Outryve d'Ydewalle, sekretarissen ; Ronse en Iweins d'Eeck-houtte, hulpsekretarissen ; De Cooman en Pecsteen, kwestors. De gouverneur, M. Jansaens de Bisfcho-ven, hield de openingsrede, welke handel-de over den landbouw onder maatschap-pelijk en economisch oogpunt. Provineisraad van Llmburg Het was baron de Borman, ouderdoms-deken, die de eerste zitting van den pro-vincialen raad van Limburg, te Hasselt zitting houdend, voorzat. De gouverneur, M. de Pitteurs, sprak, in zijne openingsrede, over de aanstaande ontginning der koolmijnen van Limburg. M. de Borman werd tôt voorzitter geko-zen ; M. Van Hamont, tôt ondervoorzitter MM. de Villenfagne en Ceelen tôt sekretarissen en MM. Deploige en Palmers tôt kwestori. M. Demal, het nienw raadslid van het kanton St-Truiden, legde den eed af, waarna de verschillende afdeelingen samengesteld werden. Proïlneleraad yan Antwerp Het was M. Vercruysen, oudste hd, die de openingszitting van aen provincialen raad van Antwerpen voorzat. M. van de Wespe en van Schilde, gouverneur, hield de gebruikelijke aanspraak. Hij had tôt onderwerp gekozen : het ver-keer tusschen de haven van Antwerpen en de bijzonderste centers van België en de vreemde landen. Hij verklaarde onder an-dere dat het kanalenstelsel van de provin-cie Antwerpen onvoldoende is, en deed het nut uitschijnen der samenstelling eener bijzondere kommissie, gelast met de noo-dige verbeteringen te onderzoeken. M. Van Regemoorter ,namens de linker-zijde, bracht hulde aan de behendigheid waarvan de gouverneur blijken gegeven heeft tijdens de onderhandelingen over de thans eene gunstige oplossing gekregen heeft. Het bureel werd samengesteld als volgt : voorzitter, M. Van Hal; ondervoorzitter, baron Gilles de Pélichy ; sekretarissen : MM. Van Olmen, De Cock en Zech ; kwestors, MM. Van de Poel en Van Regemoorter.Provineisraad van Lnlk Het was M. Rutten die, als ouderdoms-deken, den zittijd van den luiker provincialen ra^d opende. In zijne redevoering handelde M. Del-vaux de Fenffe, gouverneur, over de op-voeding der kinderen. M. Cornet, de nieuwe katholieke geko-zene van Avenne, legde den eed af. Al de uittredende leden van het bureel werden herkozen. Provincieraad van HenogouvoR Deze vergaderde te Bergen. Na de redevoering van M. Damoiseaux, gouverneur, over de inrichting van het nijverheids- en beroepsonderwijs door den provincalen raad van 1830 tôt 1865, ging de vergadering over tôt de samenstelling van het bureel. M. Canon-Legrand, werd tôt voorzitter, en gezel André, socialist, tôt ondervoorzitter gekozen. M. Canon-Legrand werd gekozen met 49 stemmen tegen 1 en 23 onthoudingen (socialisten). Bij de stemming voor den ondervoorzitter onthielden zich 23 liberalen. De liberale linkerzijde vraagt ris Herziening De liberale linkerzijde hield woensdag na-middag eene bijeenkomst in de Kamer. De nieuw gekozenen, înzonderheid M. Ne-ven werden gefeliciteerd. Dt* vergadering heeft beslist dat de herziening noodig is en dat men er toe moet komen het land eene rechtvaardigar en rechtzinniger vertegenwoordiging te geven, door eene juistere evenredige vertegenwoordiging.Nu hebben de katholieken 12 stemmen meerderheid in de Kamer, meerderheid die Het pot procès m den Zeemansbond TE ANTWERPEN N amiddagzil ting vcm S0 Juni In de volgende zaak zijn betieht Jurgens,' Jensen, Braat en Van Loey. Klagers waren Wilson en Watt, zeelieden. De Voorzitter is van gevoelen dat de zaak' van zeer weinig belang is en dat het Open-baar Ministerie waarschijnlijk van de ver-: volging zal afzien. Wilsons' verklaring schrijft aan Jurgens toe, hem en Watt te hebben aangezet *iet bij dén onvereeoigden boardingmaster Ge-1 rasse te gaa>n inwonen. De Prokureur tracht te bewijzen dat alla bedreiging onder toepassing van artikel 3Kl vallen en dat hier de aeelieden die niet biji de vervolgden waren, bereikt zijn gewordeij door de bedreigingen. Mr Van der Meeren zegt dat de Prokw reur wil indruk maken op de rechtbankj wanneer, zonder een enkel bewijs te leveren^ hij zegt: « die mannen gebruikten aile mid-delen ». De rechtbank spreekt Jurgens «r Tw Loey vrij en veroordeelt Jensen en tôt eene boet van 50 fr. of 15 dagen go vang. ZAAK ZIMMERMAN In eene volgende zaak wordt op grond van artikel 190 van het wetboek in straf-i vordering de prokureur verzocht de feiterf ta doen kennen. Mahlman is alleen betieht. De zaak bW treft zekeren Zimmerman, een stoker, di<§ een kontrakt had voor zes maanden aaa boord van de « Prince Charles de Belgi-4 que », en die, den tweeden dag van de sta* king, van Bochem oorlof had gekregen om te monsteren. De man die voor Zimmerman zijn reie-goed aan boord droeg, heeft het weer moeten terug meenemen, daar andere stoker»,1' die niet mochten monsteren, er niet wilden van hooren dat iemand met het schip me&-' ging. ] Mahlman doet opmerken dat Zimmerman i vrijwillig van boord is gegaan en dat hïj ' uit eigen beweging naar den Zeemansbond i is gekomen. De waterschout heeft Zimmerman otider*1 hoord en het besluit van dit verhoor is, dai het geval Zimmerman met de staking den zeelieden niets te maken heeft. De rechtbank, zich enkele minitten ver-j wijderd hebbende om te beraadslageœy SPREEKT MAHLMAN VRIJ. ZAAK OLSEN, VAIN 'ESSE, ena. De rechtbank gaat over tôt het onderzoeB der zaak Olsen, Van Esse, Schulte, Niet-een en Schonkeren. Mr de Ravenne vraagt samenvoeging de-' zer zaak met die welke gisteren tftvti n»-derzocht of ten minste verachuiving vwa. hed vonnis v6or ailes onderzocht zij. Dit laatste wordt hem toegestaan. Een meisje, genaamd Dens, die bij een' slapersbaas Penhorn in dienst was, verklaart dat zekeren Olsen, (een diamantbe-werker, haren meeste r is komen verbiedenf volk te monsteren op het bureel der Ver-wersrui. J Olsen was slechte toeschouwer van de! feiten, die eigenlijk gepleegd rijn door een' onbekende. De verklaring van Penhorn wordt geW zen. Zij strookt met die van zijn dienst-1 meid. De vrouw van Penhorn herinnert zich om> zoo te zeggen niets meer van de zaak. De gezel van den onbekende was onder den invloed van den drank. De vrouw meent dat de politie-officier die de verklaringen heeft opgenomen een weinig overdreven heeft. Mr Van der Meeren wijst er op dat Olsen nooit is veroordeeld geweest, dat hij! met de staking niets te maken had. > Mr Van Bladel doet ook opmerken da/t de-' feiten gebeurd zijn op Kleine Kermis, dat de bedreigingen, zoo zij bestaan, niet tegen-; over zeelieden zijn uitgesproken en dus niet/ onder toepassing van artikel 310 vallen. ANDERE ZAAKJES Dan worden nog een drietal zaakjes vlug afgehandfeld. De prokureur is altijd even baloorig, def getuigen even weifelbaar, de feiten even ge-i zocht en onbevestigd. Het gerecht verwart gedurig .het rechtj; van propaganda maken met inbreuken opj art. 310. De zitting wordt eindelijk geheven. Uitspraak later. Zitting van i JuU ZAAK KESSEL Kessel getuigt dat hij wilde aanmonsteren; en dat hij, Schonkeren op de straat ont-moetende, hem de toelating vroeg om te mo« gen monsteren. Schonkeren liet hem vrij, doch waar« schuwde hem voor de gevolgen. Dan vreezende afgeslagen te worden,; heeft hij niet gemonsterd. Die feiten gebeur-den op Vrijdag 7 Juli 1912. Kessel moest nog ééne reis doen om een® pensioen te verkrijgen, zegt hij. Getuige had «hooren zeggen» dat er welt dertig sterkhouders door den Bond betaald/ waren. , ap(t „ 182 Prijs per nnmmer : voor Belgii 3 centiemen. voor den tfreemde 5 centiemen . TeSefoon : Redactfe 247 » Aîfmiîlis^Patie 2845 Qondeptla^ 2 «Juiî 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume