Vooruit: socialistisch dagblad

3349 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 20 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/057cr5pr5v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

30 'aar ■■ W. 19 Prjjs per nummer : voor Belgiê 3 eentiemén, voor den Vresmda 5 centiemen —r^r -un ornw tr iw -înr—tr-w—;—iTéra*^—" 1 TTmifMBMasaiMMjnwfiaWM» Telefoon s Redactie 247 - AdBîîïnfsts'afEs 3?*?45 ■■BMMTn'iïriTfMTinriTriTTTMf irTWllMfMfïaïïlTTiliMTfr ïï—lîTiir iTTim ^ Qïîîsdap 2© Jss5KaB3,Ê 1314 Oruksîer-U îtgcefite* $am: Maatschappij H ET LICHT Verantwoordelijke bertunfdtr» P. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE Î100GP00RT. 29. GENT VOORUIT Or gaan der Betgische WerkiiedenparhjL — Verschijnende aie dagen ABONNEMENTSPRI# BELGIE Drie maanden. . » , . fr. 3.25 Zes maanden ..... fr. <x5® Een jaar. fr. 12^0 Men abonneert aich oj» sHe pestborcele* DEN VREEMDE rie maanden ;dagelijks verzorden). . . . , . f*. Q.1& Het Verssaigingsrecht en de Machinisfen en Stokirs In ons numraer van verleden Zaterdag, bespraken wij den toestand waarin de Federatie van Machinisten en Stokers ge-plaatst is, en wij gewaagden van al de moei-tijkheden, die haar wordea in dea weg ge-legd.Om met keunis van zaken te kunnen oor-deelen, moet men weten, dat de toelating of erkenning van den Minister er noodig is, opdat de vereeniging, als regelmatig kunne aanzien worden. Voor wat de Beroepsvereenigingen aan-gaat. moeten zij een reglement-type aanne-men dat hun door liât bureel van vereeniging en opgedragen wordt. De Vakvereenigiug van Machinisten en Stokers bestond reeds enkolo jaren, toen Helleputte zijn fameus recht van vereeniging uitvaardigde, en zooals iedere andere, besioot zij de toelating te vragen, ten ein-de alzoo gedurig in contact te sfcaan met het Beheer, wat noodig is voor soïcmige ver'oeteringea te bekomen. Op hare vraag om erkenning werd haar het type-reglemeat gestuurd, dat werd aaa-genonien in eene algemesne ver'gaderiag der Federatie. Sjnds dieu werd oadaaks herhaald aan-driagea, haar geen antwoord_ meer gegund. Wat daar onder schuilde is gemakkelijk «m raden. De fanatieke kliek uit de Wetstraat, liet oogîuikend de stichting toe van een Chris-fcen syndikaat in de Kogelstraat te Brus-sel. gesteund door de golden der Kas van kathoiieke sociale werken, en bijgestaan door priesters en sectairen uit de unrtis-triel'j bureelen. Juist deze die de erkenning weigerclen as:] het machtig organism dat de Machinisten en Stokers omsloot, hielpen uit al hun-bb krachten aan de organisatie van het kri-steri syndikaat. Maar de jwerklieden ljeten aie!» niet vaa-gsn, al de pog'ingeu die werden in het werk . gesteld beloonden de moeite niet : de iuî-richting der klerikalen wilde niaar niet vlot-ten.De Federatio waakte en verdedigdo hare leden en hunne belangen op energieke v> ijze in ziju vakblad De Tribune, zij deed ai de handelingeu der dompers in 't licht stellen, zonder te vergeten den grooten strijd voor de vermindering der werkurçn — die dagelijks IS en nog meer beloopen} met 8 uren rust ! ! Do incidente» van Kortrijk, de afstelling van Renier, hat weigeren van de erkenning der Federatie, waren olie op het vuur. Verro van den strijdlnst te verrainderen werd hij crdoor aangeprikkeld. Maar in de Wetstraat werd ook niet ge-slapeu, en rnen wachtto het oogenblik van haudclen af. De Vakvereeniging van Schaerbeek orga-niseerde voor 11 Januari eene voordracht eh dat moest het sein voor den aanval we-zen.De organisateurs en de genoodigde spre-keis werden te Bnissel op het Bureel van deri Beheerder ontboden in de tegenwoor-digheid van de dienstbestuurders. De Beheerder,dis juist de bevelen van den Minister had gelcregen, ontvjng hun op minzame wijze. Men sprak over de voor-dracht, over de Federatie, over «De Tribune». en over de erkenning der federatie. De afgevaardigden verdedigden de belan-gen der Federatie en zij verlieten met de hoop in het hart de overheden den wenseh uitdrukkend nog met hen over hunne be-langen te kunnen spreken. Hoe bedrogen zij zich ! Den 11 Januari moest de Voordracht ta Schaerbeek plaats hebben. Welnu den 5 Januari werd aan de inrichters bekend g«-raaakt dat de Voordracht verboden was, omda de sprekers behoorden, tôt eene an- ' ^ I|II«IImil! IIIII, II^P ctere... erkende vereenigiug. Men moet weten dat de Federatie welke niet erkend werd, bestaat uit pla-atselijke vereenigingen welke erkend zijn, dus een spreker deelmakend van eene erkendo vereeniging van Namen, mocht het woord niet voeren in de vfergadering eener erkende verecnigiug welke de zijnc niet is ! Kuakfc daar wijs uit ! Het spreekwoortl zegl: «Als tuen eea hond wil slaan, vindt men licht een stok. » Den ôden werd het verbod bekend ge-maakt, den 7 had een onderzoek plaats met de inrichters : den 8e" opnieuw, den werden twee sprekers wederoin bij den Beheerder ontboden, die het over de artikel van ^De Tribune» had. Den JOden werd eene der slaehtofîers van Kortrijk door een telegram te Brussel ontboden, altoos over sDe Tribune». Men vond al de artikels (zi,; waren met blauw potlood aangeteekend) .te geweldig, boes, enz. Wij begrijpea heel goed, dat de heeren niet gaarne hebben, dat hunne propere da-den tegenover het personeel tan het klok-zeel gehangen worden. Eiadelijk mocht de Voordracht plaats hebben. De inrichters moesteti zich verant-woordelijk stellen. \oor aile gebaar of welkdanige nandeling dat het Beheer ver» dacht mocht vinden. De sprekers werden verwittigd dat zij de daden van het Beheer niet mochten behan-delen.In éên woord, er werd eene eehte dikta-tuur of eertsmur ingericht om aan de machinisten en stokers te beletten, welkdanig tee-ken of woord te uiten dat den sehijn zoude hebben te betoogen. We!k (*n heilige sehrik die faeeren van de werklieden toch hebben ! Welke vre«8 zij koesteren jegens eene organisatie van werkers, die bevsrt ma imntà© pliehten eu bimno rechten, een bestiSSii eis6beti" ai» menscli ! Nog is dfe oadervraging aaagaaade do afstelling vaa Renier niet ai'geloopen, en wij liopen dat do afgevaardigden het ctea Minister zullen diets maken, dat de tijd der middeleeuwen voorbij is, en slechts bij oudheidsknndigen in waarde wordt gehou-den.Trots al heC geloop greep do Voordracht van Schaerbeek toeli plaats en gelukte op eene prachtige wijze. Men had getracht door allerlei moeilijkheden deze te doen mislnkken en hun plan was teenemaal ver-ijdeld: de werklieden die de zaal tôt bar- 1 s tons toe vnlden juichten het goede woord toe, dat hun werd toegesproken. Zal het daar bij blijven, vragen de Ma-chinistea en Stokers zich af ? Wij denken het niet; wij zijn nog maar aan den vooravond van den strijd der Staats- 1 werklieden die, getroffen door het voor. iseeld in de private nijverheid, het hoofd t verheffen ea hunne eisehen stellen. Met ai do macht, de burgerrègeeringen eigen, zal de klerikale regeering traehteu die bewe- i ging te doea stikken en ze te vernietigen. Als gewoonte heeft zij den godsdienst in den strijd geworpen. om de verdeeling te bewerken, en gemakkelijker meester der ( toestanden te blijven, i Doch wij waken, en ingezonderheid de 1 Machinisten en Stokers zullen zich aiet van t hun stuk latea brengen, overtuigd als zij { zijn het goede recht aaa hunne zijde te heb- ( ben, en gesteund te wezén door de partij ) der verdrukten. ^ Al de vervolgingen die men ons aaadoefc kunnen slechts den stap verhaasten, die de s Staatswerldieden toch zullen moeten doen, ; willen zij zich zelf blijven. Die stap zal zijn : naar de oatvoogding \ aller arbeiders door de partij der arbeiders zelve. LOCUS. __________________________________ i le socialiste» in de buigaarsciie Kamsr Onder den drang van de openbare opinie ,%t| de overal toenemende protestbeweging, w'as de regeering gedwongen verleden week een buitengewonen zittijd voor de Sobranje aau ta kondigen. De heeren hadden het echtar zoo aaa boercï gelegd, dat. de zittingen zouden aanvangen v>jf dagen voor do (russische) Kerstweek, geclurende dewelke zij 't voorloopig budget WelliçKt zouden kunnen doen stemmen, om dan weer voor een paar maanden ter rust J® gaan, de zaken op hun verîeop (e kunnen laten gaan en de oppositie to verîammen... Db oppositie hacl eehter klaar gezien ki 'jet plan der heeren en zij wist al te goed dut- zij, ah zij geld genoeg Hadden om verort te doen, de Sobranje zouden ontbinden, om •'«Idiis nog gedurende een half jaar te re-geeren zonder Parlement en zonder toe-zicht.. v crder hadden de heeren beslotea zeo wei- "]S geracht raogelijk te maken bij de ^oenioj; Yan (jçn buiteQgw-bnea-wtUid-., ----- r - - -KrZj&t - ? Gean feestelijken optoeht. geen troepenver- ( ! toon, geen hurragesehreeuw, geen kanonge-bulder als de koning naar do Sobranje reed, geene hoegenaamdo « vaderlandslievende ( betooging », zooals het van oudsber de gewoonte was. In deze voorwa-arden was de dag der opening van de Sobranje een der treurigste, ; der schamelijkste dagen dio door do bul-gaarseh© vérstenkliek belcefd werd... De ge-bruikelijke galakoets werd niet eens uitge- j h a al d en aïs de koninklijke familie in ge- ' woae rijtuigen van haar paleis naar d© J Kamer reed, stonden er iftogs den weg geene andere measchen dan in burgers ver-iîleetîe geadarmen, policiemannen en an- ' dere spioonen. Voor de ing^ngen der openbare plaatsen ! in de Sobranje was er groot gedrang, maar ' de polieieoversten lieten alleen gekeade damen binnea, die elk een geheimen poli- ' cieroan aan de zijde hadden, wat ten over-vloede bewijst welk vertrouwen de heer- ) sc-hers in het volk stellen, c Zelf s in liet léger, dat eens de beste steun t van het vorstenhuis was, stelt men geen < vertrouwen meer, en zoo was het gekomen 1 dat er in de Ivamer noch op de galerijea t geen enkele sabelsleper te zien was, laat ] daar eene naradewacht of eene eercbr;sa.de. v Het was eea sombef weer, er was geene beweging, de regeerders verkeerden ia eene bedrukt© stemming, de hofkliek was angstig in al haar gedoe en de meerderheid der kamerleden Loonde zich zoo onverschillig, zoo vijandig, dat het veel van een aigemee-nen rouwdag had. De koning had zif-li opzettelijk doen onr-ringen door heel zijne familie om het me-delijden der aanwexigen ôp te wekken,maar dat ook kon niets veranderen aàn do stemming die overal heersehte, omhoog zqowel aïs omlaag. Het werd ailes nog orger als de socialis-te,n bij het binneatredea van de koninklijke familie, voor dat icinand anders de stem had kunaea verheffen, met een voor-beeldig akkoord, het protest der roode partij uitschreeàwde'n met een oorverdoovend : Weg met de monarchie!?.' Leve de llepu-blÀtkl! 1 In dezeiv dubbelen kreet des harten ver-esaigden zich bfoederlijk de twee fracties der bulgaarsehe soeialisvisehe partij, die zieh gedurende m«ir da-n tien jaren lang oneenig tegenover elkaar gestaan hebben. Alsof het afgesprokL-a ware geweest, bleef een enkele mari der rooden in de zaal, oui de trooaredo te hooren ea er met krachtige stem op te antwoorden: « Staande voor den nog dampeaden bloed-plas, waarin meer dan zes duizend bulgaar-Bche medemenschen versmacht zijn door de sfehuld van de misdadige monarehie en hare roofzuchtigs kliek, protesteert do bulgaarsehe sociaaldemoerai.ie tegen hot kapilalis-tisch wanbeheer en roejit zij met kraehtige stem: Weg met de monarchie! Leve de Re-publiek ! » De indruk va» deze koene demoastratie der sociaaldemokraten was verpletterend op de aanweaigen en in het land heeft hij zich diep doen geldea. De koning en de zijneu, waren doodsbleek geworden en zoo spoedig doealijk iraeiitte hij weg te komea, lerwijl zij 110 aanhangars zwegea en de vertegenwoordigers van den boerenstand preutelden en. mompeklen over zooveel onbeholpenheid. Deze gebeurtenisson tOonen ten duide-îijkste aan hcne het in Bulgarie gesteld is met de monarehie, en zij zullen er veel toe bijd'ragea om do eenheid in d© social îatiacha partij duurzaam tôt stand te brengen, die, gesdeû de verdeeldheid onder de burger-lijke partijen eu de misaoegdheid in het leger, weldra aan het hoofd zal gaan van de repnblikeinsehe beweging. # * * Deze oavergetelijke zittiug duurde negen uren lang. Da regeering koa geene voor-loopige kredietea gestemd krijgen ea, zooals wij reeds gemeld hebben. moest de op-perminister Radislawow te middemacht de untbindiag der Sobranje melden. Ce vulkanen op Japan Bij de uitbarstiag vaa den vulkaan op lefc eiland Sakuraschima zullen 100.009 men-schen omgekomen zija en daardoor wordt radermaal de aandacht. gëvestigd op de ja-pansehe, zoo talrijke vuurspuwende bei'gen, de gevaren die er aaa verbonden zijn en de 'oùroordeelen die maar niet uit te roeien sehijnen. De Japanees leeft zoowat omringd van vulkanen, heeft van geslacht tut geslacht le vreeselijke «itwerkingen er van onder-'ondea, en in plaats van zijne yoorzienig-leidsmaatregelen te neirien, blijft hij die nonsters eeu soort van godsdienstigen eer->ied toegedragen — eerbie.d die zijne uit> Irukking vindt in de praehtige tempels die lij bouwt aan den voet van elken berg die an zieh doet hooren en slaehtoffers eiseht. Rond dea grootea Jujijama, de ver-chi'ikkelijkste van allo japansehe vulkanen, itaaa zelf s verseheidene zulke prachtige bempels. zooals er staaa rond den miader erschrikkelijken IJtake, deo Tatachiko, ien Daysen, den Ohama en vele andere. Geen land in de wereld telt zooveel vuurspuwende bergen als Japan en het Observa-:orium vaa Tokio geeft er als bestendig met .litbarsting dreigend niet miader dan 165 ap, die allen van elkander onafhankelijk tijn. Terwijl de 12.000 voet hooge Jujijama loorgaat als een «heiligen» vuurberg en zoo-,vat het zhmebeeld des îands genoemd wordt lank aan zijne zonderlinge vormen, is de • 4.sama de vuurberg die het raeest gevreesd vordt... De Asania speelt omtrent aile veertien da-jen «op zijne pooten» en de uitbarstingen :ijn au en dan zoo geweldig dat er groote ;erwoestirigea worden aangericht en talrij-co mensehen gedood worden. Het is zoo erg dat de regeering voor ceni-çe jaren, op voorstel van europeesche ge-eerden, eene... Commissie der Aardbevin-çen heeft aaugesteld, die voor zendiag heeft le verschijnsels na te gaaa en d» inwoners e verwittigen als zij gevaar voor rampen >es peurd heeft. De sehrikkelijkste ranip die men in Ja san kent is dexe van 3783, verootzaakt door [en Asama, die den omrrek over zestien lijlen met lava overstroomde, verseheidene lorpen begroef, uitgestrekte bosschen in irand stak en duizenaen menscheD doodde, erwiji hij de bedding van den stroow een iaar kiiometers verlegde. _ . „ Op heb eiliud van Tokio ligt, heeft men dea zonderling-sten, kegelvormigen vuurberg, in welks kra-tor men de gîoeiende ea kokende lava koa zien dalen eu stijgea'.zopats het kwikzilver in den tfierinometer.,. In 1912 nog moesten de bewoners van die eiland voor verseheidene weken op het vasteiand gaan verblijven en wer<J ailes vewiield wat zij hezateii. De bijzonderste vuurbergketen is deze vaa Rikko, die op somniige plaatsen eene hoogte van 8.000 voet bereikt, en waarvan ten îaia-ste eens per jaar een kiater aan het spuwen gaat, zonder echter veel schade aan te rTeli-ten.Dangs deze bergketen ligt een wonder- ; schooti iftndschap, met vruchtbare \alleien, waar ailes orn te weeldiger groeit. Zoo praehlig is de streek dat mea in Japan spreekwoordelijk zegt: Als gij de streek vaa Rikko niet geziea hebt kuriï gij niet zeggen dat gij een wonder gezien hebt. Het is in de streek van Rikko dat de ja- paneesche kunstenaars hunne diepste in-< drnkken, hunne schoonste inbeeldingen op-; gedaan hebben. Het is naar dezo streek datj de fanai itekste bergbeklimmers trekken orn de wonders der natnur te genietea... En het; is n.aar deze streek dat duizenden ea dni-' zendea liedevaarders t rekken om er offers te brengen aan de kwade geesten die zij willen bewegen orn uitbarstingen der vuurber-gén daar te laten. In het Noordeu \an Rikko heeft men df van ouds gekende beat waterbronnen waa» da rijken komea baden om hunne geschokt* gezondheid te hçrstellen. In 18S8 Verariderde de bron van Ygarna-naka plotselings in een vuuvspuwenden; berg eu de honderdeù gastea, die aan het! baden waren in de afgekoelde waters, werden als kikvorschen gebraden en gekoobt,* terwijl de eeuwenoude boomen der parkén ontWorteld en als solferprieœen in d» - lucht geslingerd werden. ». 'i —■ - -• - . «g-aïaji Sociaal Politiek Overzicht — - — ■■■ - t FflANKRIJK ]>i; LOESÏANi) > HET 0PI5KJLVAR OXDERWIJS. WAT HET KOSTEN ZOU OM HET ON DER WIJS UAN'SCH IN HA N D EN VAN DEN Kl'AAT TE NE-MEN,In Frankrijk zijn, volgen,» een door den minister van onderwij» verytrekten staat 70.040 opeabare lagere scholen met 132.338 blassea en -1.973.179 leerKngen (jongens en meisjes) ; hier tegenover staaa 14.464 bij-zoadere scholen met 35.215 klasseu ea 1.148.704 leerlingen. Ongeveer een vie-rde vau de schooljeugd geniet dus lager onder-wijs op bijzondere scholen, die meestal een klerikaal karakter dragea. De soeia-listen ea ook het meereadeel der radikalen wensehen, dat het onderwijs ia Frankrijk uitsluitead ia handen van devi Staat komt. Om dat-doel te bereiken zouden er, votewis fi^'iiuii 25.000 nieiwe Was-sen gci'ormcl moete'n worden, waaryoor de bouwkostea op ongeveer 450 milîloen frank geraamd "worden. Dit b'edrag zou io hooîd-zaak door de gemeenten, en slechts voor een kleiner deel door het rijk betaald moe-' t'en worden. De kostea van het aanstellen van onderwijzers ea onderwijzeressen voor die aieuwe klàssen zoudê» eveneens roil-lioeaen beloopea.Bij d'en huidigen toestand van de financiëa des rijks is de kans op een onderwijs-monopolie vari den staat echter klein. DE AISTELIAXi VAN Pli LESTER LE-MIRE ZOU X(M, MET BESLIST 0«-DEN TOEOERAST De correspondent te Rome van de Temps • seiado gisteren, dat straf, waarniee Le-mire bedreigd wordt, nog niet effec-tief zou i zijn, maar dat de zaak op bel punk is oa-derzocht te worden. Men acht het nieu twij-felachtig, dat er een gestrenge straf zal vol-gen.In het laaUte aumn'ier der Sei-ûtiiue religieuse van Rijsel wordt gezegcT: Dé heer Lemire heeft, ondanks de talrijke kennis-, gevitigea, die hem gewotdea zijn, tôt bet eiade toe geweigerd te voldoen aan de uoodzakelijke voorwaardea,die de bisschoj)-pelijko overheid hem gesteld had. Mgr. de bisschop van Rijssel, die een dag heeft laten vefstrijken 11a het afloopen vaa den door hem vastgestcHen terniija, heeft tegen dea geestelijke Lemire, die openlijk in ver-zet is, de straf vaa schorsing a saeris moe-ten toepassen. Deze straf zal opgeheven worden zoodra de priester, die ze zieh vrij-willig op den liais gehaald heeft, terug-kéer't lot den priester-plieht. Te zien nu wat priester Lemire doen zal. EENE YERKLARINti VAN PRIESTER LEMIRE, DIE DE DEBBELZINNIG-HEID VAN DEN BISSCHOP DE-WHST.Ziehier wat priester Leaiire aan een jour-nalist heeft gezegd: « ...Sinds Zaterdagavond heb ik van nie-rnand iets ontvangen en ik verwacht ook niets. U weet, dat de vicaris-general van het bisdom Rijssel mij Zaterdagavond op het bureau vaa de «Ori des Flandres» de voorwaarden bekend gemaakt heeft van mgr. Charost, die mij vier dagen gaf om mij te onderwerpen en mijn Verleden te ver-looehenen op straffe van getroffen te worden met schorsing a saeris, Het openbaar maken van die dokumeaten is een daad van dea bisschop alleen, op wien de ver-antwoordelijkheid daarvoor vaa. 1k aeb nadere inlîchtingen gevraagd omtrent den omvang vaa dea maatregel, waarmede ik bedreigd werd;ik wilde weten oî de straf m overeenstemming was met de Q^vtreding, die mij verweten wordt. >k heb geen -inlichting kunnen kr13gen.hr zijn in heu kanonieke recht evenals 111 het strafrecht gradea van straf. foo San schorsing volledig of gedeelteljjk zijn...» Volgens eene verklariag weet priester ourrsoiiËJiiiis DE VRIJHEID VAN VEKDIOTGÏN» DOOR EEN DttïTSCHE P0LITIEt OVERSTE TOTAAL APGESOHAPT. 5 VonJagow, de streage pre-eident yan1, politie te Berlijn wil in geen geval, datf: zijn politieageatea zich tôt eeu A7ereeniging( aansluit-éa, hoe onschuldig het barakterv ervan ook zijn woge. Zij hadden een v»r-| eeaiging willen stichteu «tôt aaukweeking! van trouw aan dea koning, kamera-adschapi en stan dsbewustiij a?, tôt viering van jubi-i larissen en hulpverlee&ing bij st«rfgwal!ea.! Het mag aiet. Erzberger, lid \an het centrum, heeft nu! aan deu Rijskanselier de vraag gericht,! wat hij denku te doen om aan de Berlijn-j sehe-poKciëâ-geateii de rechten, voortvloei-i ende uit de wet op vereenigingen, t-e ver-) zebere.n. DE INTICRPEIJ AJIES «VER ZAWERKi - OOK IV DE E»RSTE KAMER TU! SiRA VTHBERU ZAL WORDEN" ON4 DERVRA AGI). Ook in de Eerste, Jiarmtr te Steaatafainfgj zal over Zabera , geïnterpelleerd wordea.i De interpellatie is geteekend door graaJ!] v. Aadlan-Homburg, een landheer; dr.'i Ourtius, den presideut vau de kerk van d% Augsbuvgsche belijdenia ; dr. Schwander,) den burgemeeSter van Straatsburg; den,l l'abrikant CTagemaich en dea recht er draj von der Beheer, en vraagt wat d© stadhom--; der deakt te doen om. het land de zeker-j heid te verschaffea. dav de militaire corn-; mandaatea ia het rijksland zich voortaam binoea de wettelijke perken van hun voegdheid zullen liouden. EEX NAKEANK VAN HET KRUPpi; PROCES DE OEEK IEREN DIE BKAN1WL HER*J BEN INGELIOHl WORDEN AFGE»; STEÏ.D , Voor den opp.erâïen krijgsraad te Ber-i lijtt is gisteren, in hooger beroep, de be-l handeling begonnen van het procès tegenj de luiteaants en oppervnurwerkers, die in Augustus 1.1. veroordeeld zijn wegens hetj verraden vaa militaire geheimen aaal Brandt, den vroegeren veit-cgenwoordigeiî van de firma Krupp te Berlijri. Het eerste procès eindigde met de ver-oordeeling vaa liuteuant Thilian tôt twee ^ maanden gevaageaisstraf eu ontslag uiti " dèa dienst, luitenant Sehléuder tôt vieil j maanden gevaugenisstraf en ontalag, lui-; t tenant Hinst tôt vier maanden gev ange aïs- . straf en ontslag, den vuurwerker Schmidt tôt twee en een iiaive maand gevan'genisi straf en degradatie en van Pfeifer, sécréta ri s van de intendance, tôt zes maanden gevangenisstraf en ontoeiaing van de be« voegdheid om openbare ambtea te beklee-; den voor den tijd vau een jaar. Luitenant) Hoge eiadelijk werd 43 dagen vestingstrsS opgelegd. Deze zes beklaagden st-aan mf voor dea oppersten krijgsia&d. Zes officierea zijn ah deakundigen 9e-, dagvaard. . De auditear-ruilitair stelde voor heb von-f nis in eersten aanleg met gesloten deurex»; te laten voorlezen. De krijgsraad besloofc, hiertoe, omdat de veiligheid van den staat: .en militaire belangea anders geva«-r zou«l den loopen. MEN MAG VAN DE OEfc JCIEREN NIET» ZEGGEN DAT Zbl «NIETSDOENERS»! ZIJN. De rechtbank te Miilhausea in den Liza» heeft den redacteiir vaa de Oberelsâsai-sche l.andeszeitung, die in zija krant oea, verslag had opgeaomen van een rede„ waarin eeu • spreker zou geaegd hebben i, «4000 officierea, 4000 iiietsdoeners>,_ vrij-gesproken. Slechts -;wee get-uigea hieldea staande, dat de spreker die woorden ge-bruikt had ; de spreker zelf, de voorzîtteï. en anderea ontkcaden het".' Het verslagf was door cen onbekeude aaa d© krant toe-> gezondea en de rechtbank nam aan da(> beklaagde te goeder trouw had gehandeld. De aaaklacht was uitgegaan yan dea au-ajster van opTlog.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume