Vooruit: socialistisch dagblad

2046 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 21 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1j9765bw4x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3& «aas® ai. 2S6 Prijs par nnramer : voor België S centiemen, voot den ^reemde § centieraen TeBelcoa g Bsdsaotie 247 » Administrâtis 2S4© M'ifflagggaK^Wfli'rWgi?«iLtMtslueBBtflswiscg'antciPis.-'.1 wpaiwan«iBon*"«i»^^rrg'antimw'iii—iihib WH'iiMimum nwwi llWWill I IIW m Woensdaïs 14 ©ctober 1S14 Onîkstcr-UHgeefster 5îdi: Maatschappij HET LÎCHT , bestunrder-. [ f>. DE V15CH, Ledeberg-Gent . . REDACTIE .. administratie .. n r% s* 9\/\f\nT* 1A flCMT VOORUIT (<* ABONNEMENTSPRIJS BËLGJE Drie enaanden. . » . . ff- 3.2Î Zes maanden > . • . fr. 6.54 Een jaar. ...... fr. 1!L5< Mcn abonneert zicts ep aile postbureelti DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijks a » C- £ Ti Urgaatî de/* Besgische Werkliederiipartsj' — Versehjjnende aise dagen. IZai dit de laatste Oorlog la Eisrepa zijiif Met een gey<$ÉL van onzegbaren angst vcrbrutk der oorlogsvloten, bij dag en ■.cor nog grootere rampen, vroegen zich nacht, de millioenen vaten petrolcum-es- : llioenen menschen dit dagelijksch af, sence voor automobielen eu luchtvlieg- durcnde deze maanden yan ontzettende tuigen, telt nu daarbij het niet minder coïlog. ontzettende getal van door de oorlogsge- Want, helaas, het einde is nog niet af j volge werkelooze arbeiders, die hoe wei- ie zien en het is niet alleen de nog onfeil-* nig het ook zij wat zij krijgen, toch feite- i „ar komende vernietiging van ontelbare liik op de gemeenschap moeten teeren, mc-nschenlevens door iiet oorlogs-mecha- zonder er werkkracht, d. i. voortbrengst, nism, als wel het in de verte dreigende .voor in de plaats te kunnen geven, dan ?v/arte spook der hongersnood, voor yele staat de wereld binnen eenige maanden millioenen in vele landen. voor het feit van cis totaïe ontreddering Zeker het gevloekte jaar 1914, zou in van tten economisshen tcssiansS van iijii van vrede een buitengewoon zegen- Susapa ! rijk jaar zija geweest. Geen land ot de De geesten die het Impérialisme, de Oogst aan aile soort granen, aardappelen groot-financie en het eerzuchtig militarisai allerhande veldgewassen stond prach- me opgeroepen hebben laten hen niet los, tig, ziektc van vee was er niet, ailes tier- met andere woorden : îedere verkeerde Je welig. Van dien oogst is nu, wel is daad tegen de humaniteit wreekt zich waar, zelfs in de oorlogvoerende landen, door voor a!len slechte gevolgen. iec grootste gedeelte geborgen, maar een goed deel is ook vcrnietigd, verwoest, verbrand en de kweek van vee, zoowel L'aat ons eerlijk' en oprecht zijn, ook te- ,an groot als van klein vee, grootendeels genover den vijand. Laat ons nu het kin- tcgcngehouden. Het is daarbij eene een- derachtig geloof rsist aannemen dat het, vcudige economische waarheid dat de gelijk welke regeering ook, te doen is om luqnsichheid slechts door eene gelijkma- in barbaarsche vernielingszucht aile han- t;ge werking der produktieve krachten le- del, nijverheid, landbouw, kunst en we- jen kan.Staat die voortbrengende kracht tenschap in een of ander land totaal te n grooten mate stil, dan komt het te dooden en te vernietigen ; dat zou op tcrf, de nood, de ellende. hun eîgen land door de economische te- : De oorlogvoerende landen: Duitsch- rugwerking dubbel schadelijk terug ko- Lud, Oostenrijk-Hongarije, Rusland, men. •rankrijk, Engeland, .België, Servië en Laat ons niet vergeten dat wij niet Monténégro, hebben op dit oogenblik on- meer in de middeleeuwen leven, toen peieer 17 nulliocn man in het veld en on- ieder stadje, ieder dorpje voor zijn eigen ù r de wapens. De, wat .men zoo noemen voortbracht, toen bakker, slachter, mut ko, twijfelende staten: Italie, Jurkye, der, schoenmaker en timmerman onder Roumanie,; tellen hun gemobiliseerd leger elkaar hunne voortbrengsels ruilden en t : een getal van 4 millioen mannen, ter- het hun onverschillig was of de naburige il de m ri i jende. onzijdige staten, ge- stad of béjt aangrenaende land door oor- i iCiigen om ter zellverdediging eveneens \c^ verwoest werd. fini geheel leger op oorlogsvoet te hou- Wij leven in een hoog-kapitalistischë Icn: Ncderland, Zwitserland, Denemar- maatschappij die, onî te bestaan, abso- t i, Zweden, Noorwegen, Bulgarije, laut internationalistisch moet zijn en iranje, te zamen ongeveer 2 millioen ge- eene algemeene oorlog niet uit kan hou- v penden op de been moeten houden. den, zonder zich zelve reddeloos van Jîr staan alzoo op dit oogenblik in het wereldplan af te zien duwen. ùiropa drie en twintjg millioen mannen Niet de arbeider en de fabrikant of n de beste produktieve kracht van het handelaar is alléen onderWorpen aan het even, zonder iets voort te brengen, inte- productie-systeem, wat nu in de laatste [eadeel veel verbruikend en slechts met honderd jaar kapïtaïisîîsch is, maar ook iet doel: te verwoesten, te vernietigen de hoogste aristokraat of autokraat in yat er nog is. Laten wij nu, om eerlijk den lande. e zijn, de som er 3 ftrckken die in gewo- En dàt weten die zeer goed, misschien le jaren het staande leger aan menschen op enkele uitzonaeringen na en dan miliciens, officieren, militaire admini- meenen die te drijven en — worden ge- ■tiatie) bedraagt en welke voor al die dreven! lovengenoemde landen op 6 millioen Wij, socialisten, wien de zoo logieke, ïordt geschat, dan blijven er nog 17 mil- de maatschappelijke versclujnselen zoo ioen over, die niet werken, niets winnen, zuiver uitleggende leer van Marx, als iiets vocrtbrengen, maar toch eten, drin- lichtende fakkel leidt, wij durven ook de Kn, vermorsen, verspillen en bederven ! waarheid zeggen. 'oeg nu daarbij het ontzettende kolen- (Slot volgt.) I JJ " moeten bespringen en bevechten als wilde ■m'a! I Pf 1 IP ill beesten. En v66r er een millioen lijken Eu- B*u Msyllljliy 111 ropa zullen bezaaien zal immers de grootste « misdaad der geschiedenia niet gepleegd 0011 lîlwflSCll Daarom heeft men geen 00g voor het IKieme, aiieuciagbi.ue ieii. ue uuua van >e is in de laatste twee maanden de Jaurès, van den paus, die anders weken ild veranderd ! Ailes is sindsdien op la-rig stof gaven aan aile dagbla,den, werden 11 kop gezet. Waar voorheen vrede en bekend geipaakt onder de volledigste having heerschte, ziet men nu niets onverschiîligheid der massa. krijg eu vsrwoesting. Geen arbeid Het bericht yan een in den grond gescho- ' om kunsten te sekeppen, niets dan ten oorlogsschip dat, met man en muis ver- îeling beoogt de mensch. De geesten gaat, loont nauvfelijks de moeite om te mel- ge?pannen en azen op sensatie. den. heerschers zijn begonnen met koel- De menschen zijn bevangen met de oor- dig te besluiten tôt den millioenen- logskoortf!. Moeders met zviigelingen op den rd. De andereu zijn gevolgd en zoo ia arm staan in hoopjes in de volkswijken en in die eenige dagen een wedstrijd van spreken van het slagveld en van duizende adigheden geworden. Waar men anders dooden en tiencTuizendè gekwetsten als van afscliuw op neerziet, dat wordt nu de eenvoudigste zaak van 'de wereld. De leerhjkt. Wrie de meeste slachtoffers schoolkinderen hebben hunne hoepels en ku en de grootste slachting aanrieht, koorden weggelegd en omgorden den sabel cit aanbeden als een afgod. en vechteu, met het pistooltje in de hand, in H is nu de kunst om zich te doen gelden lergerkorpsen op de straat. En meent nu c zooveel mogelijk kwaad te stichten. niet dat dit spel is. Verre van daar. Haat bommen werpt oî moordt in 't groot, straalt uit hun gekrijsch en getier. forten doet springen o£ menschen in En ook. waarom zouden zij niet vech- lerlagen lokt, wie legerkorpsen tôt den ben ? Waarorn de grooten en zij niet? Aïs sien raan in de pan hakt, dat is de het moorden voor hunne vaders en broeders rde, vertroetelde menschenvriend. Het eene eer is, waarom zouden zij dan dit hel- Jiee£t geen 00g meer voor gewone fei- denspel niet navolgen ? De gesprekken die Het is zoo opgezweept dat het slechts zij hoorden, de bladen die zij lazen, de voor- "ei'ing voelt voor de verschrikk.eiijkste beelden die zij zien,ailes wijst hun het veth- urtenissen. Wat liet het de menschen ten aan. 'f dai in eene kerk door eene paniek Zoo wordt het dierlijke, neen, het beestige luenschen gedood of gekwetst werden. in den mensch opgewekt. De gekroonde 3 nu toch een nieuwB dat 100 soldaten beulen van groote Staten en de geweten- r§eschoten zijn. Men vraagt nog niet looze benden die hen omringen, hebben nu bar den naam van het regiment.Meer van de wereld van beschaving en vooruit- fer\ er zijn. Duizenden. tienduizenden gang een reusachtig doodenveld gemaakt. nVr vechten en moorden. Geen plas, Op hun.bevel legden de millioenen arbeiders r pilUan bloed, geen hoop maar bergen de gereedschappen neer om het moordend ' ikeM moefen de slagvelden te zien staal op te nemen. De heerschzucht wint l' ztJïl lmmers meer dan twintig het nog op het verstaJid, de oorlog op den . elkand^c als tijgerg. .-jt&fax-ds. H?aS$.d ffft de broederschai). - ■ .■■■■■■■m Mocht weldra het uur van vergeldinj slaan ! Mocht het bloed der tienduizendi ongelukkige slachtoffers neerkomen op lie hoofd dier beulen, die de oorzaak van dezi monstermisdaad zijn. En kon weer spoedij de oorlogswolk wegdrijven en meevoeren a het beestige dat nu in den mensch ontwaak is, om plaats te maken voor liefde, kame raadschap en broederliikheid onder de ar beiders aller landen. Men heeft ongelijk gehad ons de waarheit fg fiellen verzwegen Nu blijkt het duidelijk welk groot on gelijk het belgisch gouvernement en di knjgsoverheid hebben ofgeloopen, doo. de bevoLkimj niet of de hoogte van dei [WAREN toestand te hebben gehouden yani den eersten tôt den laatsten da$, heeft «yooruit» niet o-pgehouden te her halen: uZegt ons de xvaàrheid, opdat dt ■paniek de bevolki?tg niet zou aangrij pen ! » Men heeft dat niet gedaan; men heeft de bevolking in den waan gelaten da, ailes goed ging, dat de segepraal, -— zelf< in België, — was verzekerd. T Op Antiverpen liet men aller hoop zich pesttgen; de krijgsoverheid zegde beslisi «dat Antwerpen het minstens een paai maanden zou hebben uitgehouden.» Met het voorbeeld van Luik, Namei en Maubeuge voor oogen, mocht sulk. niet met zulke zekerheid w07den ver-klaard. Nu was elkeen gerust gesteld er de ontgoocheling is dan ook verschrikke-lijk,Daarbij kwam dat sommige bladen den toestand- steads zâé rcvskleurig deder, uitschijnen, dat het tôt zondag een idée fixe was dat het einde der onverweldiging van ons land door de Duitschers alleet nog eene kwestie van uren was. Wij beschuldigen onze konfraters nie, htt volk op een dwaalspoor te hebben ge-leid : zij deden het zeer waarschijnlijk ti goeder trouiv, maar hadden het ongelijk al hunne inlichtingen te gaan nemen bij de krijgsoverheid, die belgische overwin-ningen met de vleet afkondigden in der, geest van het volk liet doordringen da, het. kolossaal duitsche leger kon tegenge-houden ivorden door onze soldaten, du des te meer moed aan den dag legden naarmate zij minder talrijk werden. Zekerlijk, u>ij hadden de hulp onze) bondgenooten. Maar elkeen heeft geziet dat zij te laat is gekomen. Aan wie de schuld? Zijn de geruchten juist dat 'de belgi sche krijgsoverheid die hulp van. bij he, btgin der vijandelijkheden heeft afge■ slagen? Op dezen oogenblik zijn wij in staa, niet zulks te bevestigen en het ware dat ook slecht, — in afwezigheid der betrok■ kenen, — beschuldigingen uit te brengen De waarheid zal echter door den neve, der tegenstrijdigheden doorbreken. Wij herhalen het echter : het gouverne ment en de krijgsoverheid hadden ongelijk de massa te verleugenen. Denk eens vrijdag laatst was het ons nog verbodei aan te kondigen dat drie forten te Ant werpen waren gevallen, terwijl allen reedi gesprongen of verlaten waren! Niemand heeft gelegenheid gehad dt maatregelen te nemen die in zidke zwan omstandigheden als thans, moesten geno-men woraen. Elk is op V onverwachts genomen er de pijnlijkste dier toestanden is geweesi de vlucht der jongens, die, vreezevd on middellijk te zullen opgeëischt wordet door de Duitschers, de stad ontvluchtten zelfs zonder van hunne naaste bloedver wanten door een warmen handd,ruk of ee nige troost- of aanmoedigende woorder te zijn gesterkt.,. De waarheid is sois (tard om îioorsn L/e < ijrazeiie van xsrugge» van «voorun: aan als zijnde een godsdiensthater. Het spijt ons aan de «Gazette» brutaa te moeten zeggen dat zij eene leugenaarstei is. Wij haten in den grond niemand. Maar onze toegevendheid gaat zoovei niet, dat wij de misbruiken niet zrouden aan klagen en afkenren, die ieipaod van ïiji _b««nsel maftkt. \ . . , » Dat hebben de katholieken gedaan en i dat doen zij nog dagelijks b De «Gazette van Brugge» bewijst het in 3 haar artikel. ; Zij meldt dat de reusachtige Onze Licve 1 Vroiuvkerk te Pa'rijs, tienmaal te klein was t om het volk te bevatten om eene boet- en smeekprocessie bij te wonen. En niemand vond daar iets op te zeggen, integendeel, zegt het blad. Goed en wel, maar als mon dezelfde cere-moniën houdt in Weenen, waar Costenrijk-I sche priesters aan den katholieken God juist het verkeerde vragen der fransche priesters, wat dan ? In welke onmogelijke, bespottelijke posi-tie plaatst gij hier uwen God ? De l'arijsche geloovigen zijn geheel en gansch ter goeder trouw, kan het blad zeggen.Maar dan kan het niet zeggen, dat de Weensche katholieken niet ter goeder trouw zijn. Een van beide heeft nochtans ongelijk. En wij houden staande, dat als uwe priesters den moed missen om dàt ongelijk te > erkennen, en schijnheilig hunne handen \ biddend ten hemel heffen, dat zij dan hun-nen godsdienst misbruiken en eerder op barakmannen gelijken, die het volk binnen lokken, met charlatansmanieren. Laat het socialisme met rust! Hebben de Duitsche socialisten een : oogenblik gedwaald, ehwel verre van dat ■ te verduiken en hun ongelijk weg te moffe- len. willen zij door het internationaal soc!» lisme ter verantwoording worden geroe( pen. Dat juist is het verschil tusschen ons erf de kerk en 't is niet ten voordeele der laat^1 ste. F. H.. * BERICHT \ Ons blad mag aan niet meer verkoclifc worden dan aan 3 CENTIEMEN PER NTJM-MIE.Eegelmatige lezers betalen 20 CENTIEMEN PER WEEK (7 nmnmers). Aile inbreuk daarop wordt men verzocht ter onzer kennis te brengen. De administratie. N.-B. — Dit nummer telt 4 bladzijden. mÊsmKBMmBBsa*zBÊaÊHÊÊÊmmmajtanmÊniMaammmMBmmmm Europeesche Oorlog 1© tOOSf&IMi Nu dat we als op een eiland afgezonderd zijn vân do gansche wereld, dat geen enkel bericht over iiet lot onzer moedig'e soldaten of verbondenea ons genaken kan ; dat w e niet weten of de veldslag aan de Aisne (in Frankrijk), de vooruitgang der liussen in Oost-Pruisen of in Galicië roortduurt, vragen we ons af : «Hoe staat de toestand ?» Hierop kunnen wij slechts het antwoord vinden : «Hebben wij moed en vertrouwen !» Zal Duitschland met de wanhoop van een stervende, trachten om zoolang mogelijk adem te hebben, — de verbondenen van hunnen kant ook weten dat de toekomst van gansch Europa berust in de verplette-ring van Duitschland. Toch zullen we trachten in de mogelijk-heid gesteld te worden aan eenig nieuwa te geraken, om onze lezers eenige inlichtingen over den loop der gebeurtenissen te verschaffen. En gij vooral, partijgenooten ! Moed, kalmte en vertrouwen dus ! Als proletariërs, als kinderen van den lijdenden en steeds on-derdrukten en miskenden arbeidenden stand, die reeds zooveel blijken van held-haftigheid wisten te geven : hebt moed en hoopt in den einduitslag ! De Duitschers te Gent De troepen Gister, dinsdag, van in den vroegen mor-gend, rukten de duitsche troepen, die den nacht te Gent hadden doorgebracht, op weg. De eenen namen de richting van den Brugscheusteenweg, terwijl de anderen den Drongschensteenweg opgingen. De straten waren nog zeer verlaten; zwaar was de stap der infanterie met hunne met ijzer beslagen schoenen, en weinig op-wçkkend weerklouk hij in den nog stillen en frisschen morgend. Om 6 3/4 ure weerklonk een eerste ka-nonschot ; was het een signaal voor de Duitschers tôt vooruitrukken 1 Was het het begin der schermutseiing die reeds maan-dag- was begonnen en nu opnieuw aanvang nain? Wij veronderstellen het eerste, daar het kanon dan nog geruimen tijd zweeg, vooïâlci r het uren lang bulderde. Terwijl eenerzijds de troepen dus zich bui-ten de stad begaven, kwamen anderen de stad ingereden. Om 7 ure reden de eersten de Dampoortstraat door, weldra gevolgd van vele anderen. Langs de Brusselsche-steenweg gebeurde hetzelfde, en zoo is het aankomen van duitsche troepen : ruiterij, infanterie, cyclisten, munitie, materieel der genie vôor het leggen van bruggen eu tele-foon, mitrailleuzen, kanonnen, enz., den ganschen dag, bij tusschenpoozen, voortge-gaan.Lange Zwijnanrde zijn ook rijandelijke troepen de stad Gent binnengekomen. Zondag nacht hadden de Engelschen do groote brug die over de Schelde loopt en Zwijnaarde in verbinding brengt met Mei-relbeket, doen springen. De iriwoners waren hiervan niet verwittigd geworden, alhoewel de gemeenteoverheid, tôt de veldwachter toe het wisten, want zij waren op de vlucht geslagen, de' verschrikte inwoners aan hun lot overlatend. «iiiFarnjftçr d/?- diJifclfiliers da . en. deels in het water gevallen brug onder-zocht hadden, werd door hen spoedig eene loopbrug bij middel van booten aangelegd, en werd dan eene sterkeire brug gelegd waar de duitsche troepen met gerij en kanonnen overtrokken. Zoo kwamen zij dus langs drie, vier we- A . _ _1 7-' (VU SttttU Ulli U&il. Gevecht Weldra donderde het kanonvuur, in de richting van Drongen-Mariakerke, dat toti rond den middag aanhieid. De sohermutse-. ling moet nogal hevig zijn geweest, wanfc; yele gekwetsten der Duitschers werden in onze stad gebracht. De verbondenen verdedigden dus,nauwe-lijks buiten Gent, stap voor stap het Belgische onzijdige grondgebied. Het laat geen twijfel dat deze verdediging eveneens eene dekkingsbeweging is voor onze soldaten. Naar men ons verzekerde zouden d« Duitschers reeds het grondgebied Eeklo<i hebben betreden, terwijl langs den Dronv genschensteenweg ook zeer vele Duitsche troepen vooruitrukten of kampeerden. Ook vernamen we dat de Duitschers te Evergem de riggels van den spoorweg de- De vluchtelingen Terwijl eenerzijds het Duitsche leger onzo stad binnenrukte, zag men een ander leger : datgene der havelooze en rampza lige vluchtelingen, onze stad verlaten om hunne haardsteden op te zoeken. Yelen dezer zullen even dakloos zijn, ge-zien de duizenden woningen en hofsteden die vernield werden. Vele ongelukkige weduwen en weezea zullen hunne geboorteplaats betreden,1 wanhopig en gansch vernietigd, daar de' echtgenoot of vader onder de vijandelijke kogels of shrapnell's of onder de bajonnefe' onschuldig werd neergeveld. Treurig was deze karavaan om aan te zien. maar toch zagen deze dutsen er te-vreden uit : de gedachte alleen van naar huis te mogen terugkeerea, vervulda heu met hoop en moed. -j Vooral langs de Brusselschesteenweg ,wa< het den ganschen dag een ware stoet. Wanneer we het Oefeningsplein te Gent* brugge voorbijgingen, zagen we dat df' Duitschers er een telefoontoestel opricht-ten.In den loop van den dag zijn zeer vela «Taube's» over onze stad gevlogen. Allen dreven op eene kleine hoogte... zij waren immers in veilige haven. Een incident - Muis biijvgn is É tafeniîaît ! Wij kunnen niet genoeg de bevolking ; aanzetten voorzichtig te zijn en vooral des ayonds niet op straat te loopen als zulka niet absoluut noodig is. Maandag avond heeft zich een incident ▼oorgedaan, dat onze aanbeveling ten zeerste komt verrechtvaardigen. ■Duitsche soldaten die wat te veel gedroQ-k"ti hadden kwamen wankelend in de Veiii straat, toen een hunner een schot loste dut in den muur eener woning drong. Men weefc dat dergelijke gevallen zich i* clo,j5l^at^en ^ v^qr^^o en jûçrin-de g» '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume