Vooruit: socialistisch dagblad

282 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 04 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h12v40m25c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4» [«M M In West-Vlaandsren en In Frankrijk Uit Duitsche bron. BEKLIJN, 11 Juli (Officieel): Leger-groop van den kroonprins Rupprecht van Beieren: In den duinensektor van het ma-rinekorps vielen gister deelen der gevechts-beproefde marine-infanterie na planmatige werkingsvolle vuurvoorbereiding de door de Franschen- sterk uitgebouwde sedert korten tijd door de Engelsche overgenomen verde-digingsplaatsen tussehen de kust en Lom-baerzijde aan. De vijand werd over den IJzer terugge-worpeai. Meer dan 1250 gevangenen, waar-onder 27 officieren, zijn binnengebracht geworden. De Engelsche verliezen in het sterk beschoten land tussehen zee en stroom zijn zeer hoog. De buit staat nog niet vast. Weerom droegen onze vliegers in daad-krachtige wijze ondanks hevige stormen tôt den vollen uitslag wezenlijk bij. Bij de andere legers van het westfront hield zich tengevolge der regenachtige we-ders de gevechtsbedrijvigheid in geringe grenzen. Eenige verkenners-ondernemingen van Saksische, Rheinische en Gardetroepen bij Reims, ten oosten der Argonnen en tussehen den Maas en Moesel ontwikkelden goede gevolgen. Oostelijk oorlogsterrein. — Tussehen de Oostzee en de Z va rte Zee geene groote gevechtsbedrijvigheid.De bewegingen ten zuiden van de Dnjestr zijn tôt nu zooals voorgenomen voltrokken , geworden. Macedonisch front: Bulgaarsche strijdaf-, deelingen rukten ten Oosten van het Doi-ran-meer eenen Engelschen post op. In de Stroema-vlakte schoot Engelsche artillerie jsarscheidene plaatsen in brand. G root Hoofdkwartier. (Avondbericht van fl Juli. Officieel.) — In het Westen her-haalde mislukte artilleriebedrijvigheid. In het Oosten staan ten zuiden van de Dnjestr Duitsche en Oostenrijksch-Hongaarsche troepen aan de Lonnica weerom in ge-vechtsvoeling met de Russen. Uit Fransche bron. PARUS, 10 Juli. — Officieel: Gisteren avond werd de Duitsche beschie-ting eenigszins hevig in verschillende vak-ken van het front der Aisne. Paatsejijke po-girigen tegen de Fransche loopgraven be-noorden den Molen van Laffaux en bezuid-oosten Aillas zijn onder het Fransche vuur mislukt. Meer oostwaarts hebben de Duit-schers rond 21 uur 30 een krachtigen aanval gedaan ,op de Fransc'he stellingen van het monument van Hurtebi# en van den Draak. De Duitsche golven konden de Fransche li-' nies niet bereiken en zijn uiteengejaagd, na zwaar beproefd te zijn geweest. Overvallen op de vooruitgeschoven Fransche posten be-zuidoostetn Corbeny, in de omstreken van Courcy, in het vak van Auberive en naar het i i Courrières-jbosch op fcosten der aanvallers verliezen, zonder esnig resultaat. De Duit-schers hebben in de handen van de Fran-1 schen en zeker aantal gevangenen achterge-Jaten. Kalme na-cht overal elders. PARIJS, 10 Juli. ^Officieel.) — Ten westen van het Froidmont-gehucht werden vijandelijk handgemeen op een onzer kleine posten afgewezen. De werkzaamheid der artillerie was betrekkclijk levendig in den omtrek van M'oronvilliers en in den sektor der hoogte 304-Doode M an, Geschutvuur met onderbreking op het overige iront. Uit Engelsche bron. LONDEN, 10 Juli. (Officieel.) — De vijandelijke artillerie was den ganschen dag door. tegen onze stellingen aan de kust zeer werkzaam. Tegen den avond bereikte hun vuur groote sterkte. Onze artillerie ant-woordde krachtig. Slecht weder verhin-derde vliegersondernemingen. LONDEN, 10 Juli. (Officieel.) — In den laatsten nacht rukten wij onze linie ten oosten van Oosttaverne licht vooruit. Ten zuiden van het kanaal Ieperen-Komen voerdan wij eenige gevolgrijke gevechten uit. Bij deze ondernemingen namen wij eenige gevangenen. Os nfltf lusse» M 31! OElStiMlIk-flUiffSl Uit Oostenrijksche bron. WEENEN, 11 Juli. (Offieieel.) — Aan de Isonzo wint het vijandelijke geschuts- vuur hier en daar aan sterkte. * * * Mmû-Peelsefie- salwjiia &m Uit Russische bron. PETROGRAD, 11 Juli. (Officieel.) — Westfront: In de richting van Zloerow en suidoostelijk van Brzezany wisselende ar-fcilleriewerkzaamheid. In de richting van Dolinsk vielen op 8 Juli tegen den middag ie troepen van generaal Kornilow, na ar-;illerievoorbereiding, de versterkte vijande-ijke stellingen ten westen van Stanislau op îet front van Jannica-Zagwozd aan. Na-lat ze de vooruitgeschoven hoofdstelling ran den vijand doorbroken hadden, dron-;en onze troepen vechtend vooruit en bfr-nachtigden de stad Jesupol, de dorpen rsionjow, Naweltscho, Nybno en de s.tatie Lyssetz. Kavallerie, die ter vervolging van îen terugwijkenden vijand aangevoerd rerd, bereikte de Lukowica-Bach. ; Roemeensch front: De toestand is onver- ' tnderd. Kaukasusfront: Onder den druk der Tur- 1 :en hebben onze troepen Pendjin opgege-ren. Hangking en Kasrichirin, die door inze vooruitgeschoven opmerkingsposten ( lezet waren, werden gelijktijdig onder den , Iruk der Turken opgegeven. ( Vliegwezen. — Onze vliegers wierpen i lommen op de statie en do stad Pinsk, ] vaar zy brand veroorzaakter Een vijande- s VOORUIT Uitgeefster Sam. Maatsch. Hl lijk vliegerseskader ondernam een nachte-lijke vlucht naar Dunaburg en wierp eenige duizenden bommen af. * * # Pi oorlBi op M Balisa Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 11 Juli. (Officieel.) — On-veranderd.Uit Bulgaarsche bron. SOFIA, 11 Juli. (Officieel bericht van 10 Juli.) — Macedonisch front: Tamelijk levendig geschutvuur nabij Cervena-Stena, op den Dobropalje en ten zuiden van Doi-ran. Langs de Neder-Struma verstrooiden onze vooruit gezette voorposten nabij de dorpen Ormanli, Osman, Kamila en Eni-Mahle, bij middel van hun vuur, engelsche verkenningsafdeelingen. Langs de overige frontafdeelingen flauwe gevechtswerkzaam-heden. Langs den rechteroever der Wardar werd een vijandelijk vliegmachien, na een gevecht in de lucht, tôt landen gedwôngen. Rumeensch front: Ten oosten van Tulcea infanterievuur bij matig geschutvuur. Nabij Samowa, ten westen van Isacean, beproef-den vijandelijke verkenningsafdeelingen het van uit een sckip den oever te bereiken. Zij werden echter door ons vuur verjaagd. 03 Oortog tussshen Oostsnrljk en Rieanit Uit; Oostenriiksche bron WEENEN, 11 Juli. (Officieel.) — In.de Karpathen houdt de hevige gevechtsbedrijvigheid aan. Ten zuiden van de Djnestr werden de bewegingen der verbonden troepen zonder storing door den tegenstrever voltrokken. Verder niets van belang. wA* In Klein-Azië Uit Turksche bron. KONSTANTINOPEL, 11 Juli. (Officieel). — Afgezien van de gewoonlijke ver-kennersbedrijvigheid en artillerievuur ge-beurde aan het Kaukasusfront niets van beteekenis. In den nacht op 10 Juli vlogen twee vijandelijke vliegtuigen over Konstantinopel en wierpen op eenige plaatsen bommen, die slechts onbeduidende schade aanrichtten. -Jp, ^ È© iuchiooriog Uit Duitsche bron. BERLIJN, 11 Juli. — Officieel: Het Fransche officieele avondbericht van 7 Juli merkt aan, hoe de Franschen den uitslag van den vliegera-anval op West-Duitschland geoordeeld hadden. Het bericht vangt aan met de bombastische zinsnede.; « Onze bom-mendienst voerde eene reeks van ondernemingen onder bijzondere schitterende om-standigheden uit. Schitterend evenwel slechts in zoover, als het weder in dien nacht buitengewoon -gunstig was. d Dan gaat het woordelijk Verder : « 84 vliegtuigen met eene aan vaa'rdighieid en volharding niet te overtreffen bemanning stegen in den loop dezer onderneming op. » Daarop kan men alleen zeggen, — zoo verklaart het W. T. B., — dat wij zonder zorgen zijn kunnen wanneer dit de beste vliegers waren die Frankrijk heeft. Voor de gemeenhedd, de ver achter het front liggen-de, militaristisch gansch onbeduidende en opene stad Trier aan te vallen, zijn deze helden niet teruggeschrikt. Maar dat zij zich ook hier niet in ons spervuur waag-den, toont het best het feit, dat zij de meeste bommen doelloos en berekeningsloos op eene reeks vreedzame dorpen in de omgeving van Trier afgeworpen hebben. Tallooze putten in de velden, een klein • kind gedood, meertiere' boerenhuizen be-schadigd, in Trier zelf talrijke vensterrui-ten gesprongen, in eene hovenierderij tien serren vernield, het dak van het Francis-canerinnenklooster afgebrand. Van een brand in 't hoofdstation-, volgens de Franschen schrijven, geen spraak. Het station is zoo onbeschadigd als voor den aanval. Ruw fantastisch zijn de meldingen der zes vliegers over Ludwigshafen in vlammen opgegaan zijn, dat weet daar geen mensch. De in de anilinefabriek aangerichte schade is gelijk nul, volgens wij den Franschen in vertrouwen willen meedeelen. De overige bijzonderheden van het bericht passeeren wij. Zoo schijnt bijv. de vlieger die over Koblenz wil geweest zijn, zich verdwaald te hebben. Geen mensch heeft daar iets van zij ne aanwezigheid gezien. Den sportvlieger îindelijk uit __Essen zij uit hoffelijkheid ge-meld, dat hij zijne bommen in een dorp juist 40 km. van Essen geworpen heeft. Of 3e daar gebroken vensterruiten loonden, tan hij zelf bepalen. 19455 kgr. bommen ivillen de Franschen in gansch dien nacht jeworpen hebben. Als men de bereikte kla-?elijke uitslagen ertegen houdt, kunnen wij 3e toekomstige vluchten dezer niet zeer paardige bemanningen met rustigheid te ïemoet zien. BERLIJN, 11 Juli (Officieel): Het Fransch bericht van 7 Juli 's avonds publi-:eert de bijzonderheden over de in den îacit van 6 op 7 Juli op open steden ge-lane aanvallen. De vluchten worden aïs 'ergeldingsmaatregels voor Duitsche bom- ] nenaanvallen op zoogenaamd open Fran-:che steden geheet-en, Deze bewering mag ?7 LICHT, Best. . P. De Visck, Ledeberg-Ge HP—raBHEtoia.—limini» h——an»nimi' niet onweersproken blijven. De Duitsche vliegers hebben nooit open steden met bommen beworpen. Iedere andere bewering is een leugen.Waar Duitsche vliegtuigen tegen Fransche steden uitgezonden werden dien-den deze steden aan vijandelijke troepen tôt onderkomen, en er bevonden zich daar gewichtige dépôts van' munitie, levensmid-delen en legerbehoeften van allen aard. Onze aanvallen richten zich principieel slechts tegen deze militaire doelen. Plaatsen die in 't operatiegebied liggen en gelijk Chalons, Epernay of Amiens door den vijand als etappenhoofdplaatsen van allereersten rang ingericht worden, moeten het zich laten welgevallen dat zij aangeval-len worden. Als de Fransche of Engelsche regeering hare gewichtigste munitiedépôts midden in groote, bevolkte steden aanlegt, dan is aan haar, niet aan ons de schuld als bij den aanval op hare fabrieken en magazijnen ook vreedzame burgers in 'gevaar geraken. De civiele bevolking als bescherming van militaire werken te misbruiken is eene mis-daad. Onze leiding echter zou zich aan erg j plichtsverzuim schuldig maken, zoo zij den aanval op eene stad die den vijand als • hoofdsteunpunt dient, derhalve wilde na-laten, daar bij den aanval ook onschuldige toeschouwers in gevaar zouden kunnen ko-men. Toeschouwers behooren niet op het slagveld en niet in Eet operatiegebied. Wie trotsdien daar blijft, mag zich niet bekla-gen, als hij getroffen wordt. Moge de Fransche regeering de bevolking uit het oorlogs-gebied verwijderen of haren transport of hare ter verzorging van het front dienende inrichtingen buiten de plaatsen leggen. # # * O? JEEE He vsrschsrfîîe diukbcoîesrlog Uit Duitsche bron. BERLIJN, 11 Juli (Officieel): i. Nieu-we uitslagen der Ubooten op het noorde-lijk oorlogsterrein: 24.500 brutoregisterton. Onder de vernielde schepen bevonden zich de eng-elsche steamers «Elele» 6558 ton, met munitie en tarwe van Boston naar Liver-pool varend «English Monarch», 4947 ton, met 8000 ton kolen van Glasgow naar Li-vorno varend. 2. Vliegersaanvalien op russische steun-punten in de oostelijke Oostzee: Gedurende de laatste dagen zijn door onze vliegm^jJjie-neneskaders der noorderlandsche kusten ' batterijen, kazernen en haveninstellingen nabij Zerel en A rensbu rg, op het eiland Oesel, herhaaldelijk en met goede gevolgen gebombardeerd, wijl voltreffers en langdu-rigè brandon vastgesteld werden. Trots hef-tige beschieting door vijandelijke batterijen zijn onze vliegmachienen van al de ondernemingen ongehinderd teruggekeerd. De overste van den staf. IJMUIDEN, 11 Juli. — De nederland-sche Telegrafenagentuur meldt:De holland-sche visscherijvaartuigen «Handel en Vis-scherij» en «Piet Hein» werden door eeù Duitschen onderzeeër in den grond geboord. ROTTERDAM, 11 Juli. .— Men meldt uit Melbourne: Op den poststeamer «Cum-berland», die op weg was naar Engeland, kwam op 6 Juli een zwaar ongeluk voor, veroorzaakt door twee ontploffingen binnen in het schip. De steamer werd nabij het eiland Gako op het strand gestuurd. Er werd bij de ramp niemand gekwetst. KOPENHAGEN, 11 Juli : « Russkoje Slowo » meldt uit Odessa, dat bij den laatsten overrassenden aanval van vijandelijke zeestrijdkrachten in de Zwarte Zee, eenige vijandelijke eenheden tôt op de reede van Odessa vooruitg&drongen waren en hier talrijke mijnvelden aangelegd hebben. De haven van Odessa is door deze mij-nenvelden volledig geblokkeefd. Bij de poging de mijnenvelden te vernietigen, zonk de torpedoboot « Georgius I » en een in Odessa stationeerenden mijnenvisscher, die de post aan boord Ead. Vijandelijke vlo-teneenheden, die sinds langen tijd in de >warte Zee niet meer zichtba-ar geworden ( waren, duiken weerom op overrassende wijzie aan de Russische kust op, verstoren de handelsscheepvaart gevoelig en beschie-ten enkele kustpuucen. Het herversciiijnen van de kruiser t Breslau » heeft in Odessa groote verrassing veroorzaakt, daar ■ men algemeen van oordeel was, dat dit vaartuig voor 11-maanden op eene mijn ge- ] loopen en gezonken was. Ook vijandelijke i onderzeebooten worden weerom in toene-mend aantal zichtbaar. Het zeeverkeer van ' r\j— i i ijuau uuai w u. o eu rwinviugu ovxigcicgu. j ,■ mmummmm ] la dan Ouittcieii Bijksâag < 03 toestand en de uitzichten \ BERLIJN, 11 Juli. — In aansluiting met c den gister gehoirden kroonra-ad, besprak de z keizer heden met den ka.nsolier, in eene c dtting die verscheidene uren duurde, de g tiangende vraagstukken en de te geven op- r lossing eraan. Op bevel van den keizer zal d 3e kroonprins hier morgen aankomen voor c 3e verder© bespreking der besluiten dia e 3oor den heerscher voorop gesteld werden. v BERLIJN, 11 Juli (Officieel). — De rijks- n canselier ontviisg in den loop vaa cfe^n na- z rddcktg verscbeick'txJ pat^jîçklers. nt — Red.-Adm Hoogpoort. 29, Gent AMSTERDAM, 11 Juli. — Het « Alge-meen Haodelsblad » meldt uit Londen, dat aile Engelsche dagbladen met groote op-m'erkzaapiheid de politieke crisis in Duitsch-land nagaan. Zelfs de opschudding, die veroorzaakt was door c^n laatsten vliegersaan-val, werd daardoor o den achtergrond ge-dreven. Men gaat de politieke gebeurtenis-sen in het algemeen na> met eene objeotieve groote belangstelling. BERLIJN, 11 Juli. —• De keizer heeft gisteren avond den oostenrijksche-Hongaar-schen gezant ontvangen, heden morgen de voordracht van den chef van het civiel ka-binet en de militaire voordrachten gehoord en het bezoek van den kroonprins ontvangen.BERLIJN, 11 Juli. — Het mesrderheids-vertoog dat alleen de oorlogsdoeleinde-kwestie bespreekt, staat in zijn hoofdlijnen reeds vast. Men houdt zich aan de stelling-name die de Rijksdag op 4 Oogst'1914 tôt uiting bracht, volgens welke DuitlShland zijne enkel ter verdediging der vrijheid en zelfstandigheid evenals ter onschendbaar-heid van zijn territoriaal bezit opgenomen heeft. Ook bij 't begin van het vierde oor-logsjaar vertegenwoordigt de meerderheid van den Rijksdag eenen vrede der verstand-hôuding en der duurzame verzoening der volken.' Zoolang de vijandelijke regeeringen zulken vrede niet willen bijtreden, is het Duitsche volk en zijne Rijksdagvertegen-woordiging besloten eensgezind te staan en den strijd voort te zetten tôt de rechten van Duitschland en die zijner verbondenen ver-zekerd zijn. Als natuurlijk wordt aangeno-men dat ofwel de te vormen nieuwe regeering of de voldoende gewijzigde en door nieuwe mannen ten deele nieuwe regeering dit vert-oog kompleet e<n onvoorwaardelijk bijtreedt. Uit Centrumskringen verluidt dat in den Rijksdag ook zonder de nationalliberalen voor het bedoeld vertoog eene meerderheid van ongeveer 300 stemmen zal gevonden worden. De kroonprins, door den keizer naar Ber-lijn geroepen, is heden morgen met een specialen* trein over Hannover te Berlijn aangekomen. Een in parlementaire kringen verspreid gerucht, dat reeds om 12 uren 's middags in 't Rijkskanselierspaleis eene nieuwe zit-ting van den kroonraad en wel in 't bijzijn van den kroonprins plaats had, is evenwel on juist. ' JDe zitting van den kroonraad in 't bijzijn van den kroonprins zal in elk geval de oplossing brengen, of een kiesrechtsvoor-stel voor Pruisen direkt gedaan worden zal, of eene parlementariseering van het kabinet of een kartelministerie tôt stand zal komen. Eene zitting van de Bondsraad-Kommissie voor buitenlandsche aangelëgen-heden zou heden of morgen plaate hebben. Zij zal zich ongetwijfeld met de kwestie eener vredesformule die wel den inhoud der besprekingen der vier frakties vormt, bezig houden. Daarom ook geldt do reis van graaf Hertling naar Berlijn. Volgens ons overigens uit Munchen ge-meldt wordt, is de Beyersche ministerpre-sident graaf Hertling, die plots zijne zo-mervacantie in Ruhpolding onderbroken heeft, heden morgen door den koning in eene lange audientie ontvangen. De audien-tie zou in hoofdzaak ten doel hebben, eene nitspraak met den koning te bewerken, vooraleer de ministerpresident graaf Hertling als voorzitter van de Bondsraadskom-missie voor buitenlandsche aangelegenhe-den in de naaste dagen naar Berlijn reist, om daar, volgens hier verluidt, de Bonds-raadskommissie bij een te roepen. Heden hebben geene besprekingen der vier partijen plaats gehad. MUNCHEN, 11 Juli. — De korrespon-dent Hoffman meldt: Staatsminister Dr graaf Hertling heeft zich heden avond-voor eenige dagen naar Berlijn begeven. ' De algemeene vergadsring van den Ouitsehen Rijksdag BERLIJN, 11 Juli. — Volgens een be-îluit, dat genomen werd door den Raad der 3udsten, zal de Rijksdag heden namiddag, Dm drie uur, de eergister aangenomen alge-aieene vergadering houden. Als eerste punt ïtaat op de dagorde het mondelingsch be--icht der commissie van het rijkshuishou-len over de hangende kwesties der binnen-.andsche en buitenlandsche politiek. De ?erslagge.ver is de afgevaardigde prins zu schônaich-Oarolath. De verwachte verdere >espreking van het wetsontwerp betreffen-le de nieuwe oorlogskredieiten is afgezegd ;eworden. Evenzoo zal de verdere bespre-:ing der andere punten van gewichtige po-itiek uitgesteld worden. BERLIJN. 11 Juli. — De uit verschillen-[e kamerfracties samengestelde commissie ter besprekingen in den Rijksdag, heeft )insdag namiddag hare onderhandelingen iver den woordelijken inhoud van het ge-amenlijk besluit. dat den Rijksdag omtrent !e vredeskwestie moet voorgelegd worden, :eëindigd. Volgens den Mensch der natio-aalliberale leden der commissie werd aan e nationaalliberale fractie van den Rijks-ag nogmaals de gelegenbeid gegeven om en eig-en besluit te nemen over den inhoud i an bovenbedoelde resolutie. -Dit bijzonder i esluit werd dan in den loop van Dinsdag-amiddag verwacht, en daarop zouden do 1 aken hun verder verloop nemen in de al- i ejûe#ne ve?>g»d»ring de-r coosorissié, i BERLIJN, Il Juli. — De leiden der na tionaalliberale landdagfractie, geheimraat Friedberg, is gister afgereisd naar Kissin gen, waar men zegt dat de zeer ziekelijkf rijksdagafgevaa rdigde Basserman eene kuui volgt. BERLIJN, fl Juli. — Ook de Grondwets kommissie van den Rijksdag heeft hare zit tingen verdaagd. Voorzitter Scheidemam opende de laatste vergadering met de be merki.ng dat, ten annzien van den onopge klaarden politicken toestand, een uitste der onderhandelingen h"m doelmatig voor kwam. Een lid van de fractie der tt-vfhan kelijke_ socialisten verzette zich tegen d( verdaging. Zij werd echter aangenomei tegen de drie stemmen der drie ônafhaai kelijke sqcialisten en de voorzitter kreeg d< volmacht om de eerstvolgende vergaderinj op eigen hand samen te roepen. De Parts] leieîsi-s bij cfen Kanselier BERLIJN, 10 Juli : De Rijkskanseliei ontving in den loop vàïi den namiddag veT. scheidene partijleiders.. Naar wij hooren, zegt het « Berliner Ta geblafct », namen a-an deze konferentie di afgevaardigden Spahn (centrum), Schiffe: (nationaal-liberaal), v. Payer (vooruitstre vende volkspartij) en Ebert (sociaal-demo-kraat) deel. Naar het heet zal waarschijnlijk nog ii den loop van den dag van heden eene of ficieele mededeeling openbaar gemaaki worden. Daarin zal verklaavcf worden da' de regeering geneigd is eene « parlemen tiseering » van ons wetgevend licîiaam aai té nemen en in Pruisen een gelijk kiesrech' in te voeren. De krisis ssi tie ÊiatioîiaaJJiifoes'aîe frakti! Van _af 3 1/2 ure 's namiddags zeteldi gister in den Rijksdag voor korten tijd d< konferentie der fraktieleiders der meerder heidspartijen. Zeer lang duurde eene an dere vergadering der natiouaaliiberalen de dagorde was naar men vernam, nog steeds de meerderheidsbeslissing ovèr der verstandhoudmgsvrede. Rond 8 ure ginj de fraktie ten slotte uiteen, zonder, vol gens wij hooren, een besluit te nemen. Mei vertroostte de andere partijen ermee, da1 men de oplossing der kanseliers- en minis-terscrisis denkt af te waehten. Dientenge-volge hadden gisteren avond géene verder< tusschenfraktie-besprekingen meer plaats. De andere partijen van links, zouden echter als voren beslist zijn hunne resolutie* ook zonder de nationaalliberalcn voor te brengen. Volgens ons van andere zijde ver-klaard wordt,willen de nationaalliberalen, voor 't geval dat het tôt eene stemming komt, hunne leden de stemming vrij laten" zooclat zich dan in 't belang van de ophel-dering van den toestand eene gelukkige afzondering der annexionisten in de partij van de rest der fraktie publiek zou moeten voltrekken. Tôt de meerderheid der nationaalliberalen zou zich verder iri 't geval eener stemming met waarschijnlijkheid overigens ook een greot deel der Duitsche fraktie samensluiten. M&n lierait aan dat de Rijksdag heden waarschijnlijk zal vergaderen, zonder in za-kelijke besprekingen te gaan. De tosstanîd en het dos! der meerdsrhesîtepartijen Over den politieken toestand wordt aan 't «Berl. Tageblatt» uit links staande parlementaire kringen nog geschreven : De interfraktre-actie heeft als doel eene vaste meerderheidvorming voor 'eenen ver-standhoudingsvrede en eene regeerings-vorming voor hetzeïïde doel. Over de noodzakelijkheid van zulke meerderheids-vorming en haa-r doel heerscht eene verre-gaande overeenstemming. De moeilijkheid ligt voor een deel, gelijk te erkennen is, in de tôt hiertoe en (v66r kort door hem gevoerde maar thans op te geven politiek. De door een Berlijnsch bla'd verspreide voorstelling alsof do progressistische volkspartij door eene stellingname ten gunste van den persoon des Rijkskanse-liers von Bethmann-Hollweg of tegen de parlementariseering der regeering een hin-derpaal der aktie vormt,- is eeno vermne^ delijk tendenzieuze onwaarheid, door zulke' politiekers verspreid, voor wie in tegen-(telling met de progressistische volkspartij het persoonlijk moment en deze of gene Bethmann-vervanging van doorsiag geven-de beteekenis is. Do progressistische \ olks-partij, die aan de gansche actie van,,voor af; aan het sterkst deel nam, streeft zonder aanzien van gelijk wplke persoonlijkheid naar die doeleinden, die haar in de bin-nenlandsche en buitenlandsche politiek. thans als de dringenste toeschijnen. Deze doeleinden zijn : do direkte invoering van het Rijksdagkiesrecht in Pruisen, de vor- ' ming eener regeering, die op het vertrou-. wen van de Rijksdag en van het voit! stCunt en die in staat is, mits besliste ste'.-, lingname tegen alduitsch of dergelijk stro-ven in aan het Duitsche volk eenen ver-standigen en duurzamen vrede te brengen.:( Ooytfeeîen in het Buitenland DEN HAAG, 9 Juli. — De Hollandsche pers hecht groot belang aan de krisis in den Duitschen rijksdag" en hecht er veel meer gewicht aan, dan aan aile voorgaande uit-eenzettingen over de binnenlandsche politieke hervorming. De «Nieuwe Rotterdam-sche Courant» gelooft dat het inderdaad groote gebeurtenissen geldt. De opsehud-dig is zpo sterk, omdat men &an een ©ner-giek optreden van de parlementaire partijen in Duitschland niet gewoon is. Het blad besluit: zoo de zaak ook zonder uitslag bleef, of slechts een panr îdeine toe-gevingen aan de ontevredenen brengen zour het zal op den duur toch piet zoo voortgaan. Men heeft hier te doen met de eerste be-ginselpn eener beweging, die zich met nood-sakelijk in gewelddaden moet uit&n. «Ilandeisi:)!ad» schrijit: Wijl de regeering iet eene willen moet of het andere en niet >erzelfdertijd met de sociaaidemokraten en 3e alduitschers, met de vredespartij en de >orlogspartij bevriend kan zijn, moet er dus sene beslissing vallen. De naaste dagen zul-en voor Duitschland van doorsiag gevende >eteekenis zijn. Bij de konferenties die aan-itaande zijn, wordt een hoog spel gespeeld. 3et geldt de opkomst of de neerzakking enj le'- toekomst vwa, het Duitscho rijk en daar-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume