Vooruit: socialistisch dagblad

179 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Dezember. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 24 Januar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/s756d5qn76/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

â,m mZE LEZERS Onze Iszers, BUITEH CENT, worden 'berisht, dît, gezien da worzending der bladsn op Tweeden Kerstdag niet mocht geschieden, zij HEDEN TWEE BLADEN ontvangen. « Administrâtes. » L)aai ons numm&r van Woensdag niet ver-tcheen betalen de lezers zondag enkel Administratif,. Europeesche Oorlog «5 §H iB UUtoWl Du Ouitscûe jroi GROOT HOOFDK W ARTIER. — Avond-bericht van 24 December. — Officieel: Van de oorlogsterreinen is geen nieuws inge-jtotnon'"r.it.elijk onrlogsterrom : GROOT HOOFDKVVARTIER, 25 Dec. (Off.). — Aan het front in Vlaanderen, aan het La Bassée-kanaal en ten zuidwesten van Cambrai flakkerde de gevechtsbedrij-vighcid voortdurend op. Op beide zijden dor Maas, aan den Hartmannsweilerkopf en in heT Thannerda.1 was het vuur op enkelo uren van den dag gestegen. Oostclijk front : Niets nieuws Macedonisch front :■ In de Stroema-vlakte verhoogde artille-rie-bedrijvigheidItahaansch front : Levendige artilleriestrijd hield gedurende, den dag tusschen Asiago en de Brenta aan. Vijandelijke tegenaanvallen tegen de nieuw. gpwonnen stellingen en een aan val on de ' Monte Pertica werden afgewezen. Het Rcvangenenta] uit de gevechten om den Coi del Rosso is op mecr dan 9000, daar-onder 270 officioren, gestegen. HOOFDK W ARTIER. avondbericht van 25 Oeoember. — Officieel : Van de oorlogs-terreinen .niets. nieuws. Wextelijk oorlogste.rrein GROOT HOOFDK WART1EK, 26 Dec.: (Off.): De artiHerie-bedrijvigheid bleef op vernie!ingsvuur beperkt, ten zuid-oosten van Ieperen, bij Moeuvres en Marcoing ovfrgàando tôt sterke toen,i.vre. Verken-uersaanvallen van Fransehe afdeeîingen ten zuiden van Juvincourt mislukten in ons vuur en in het gevecht van ma» tegen man. Het sedert eenigo dagen op den oostoever van de Maas gestegen vuur hield gister op. Oostclijk oorlogsterrein Niets nieuws. Macedonisch front ûsene groote gevechtsbedrij viglieid. I tdtiaanscji front Ua sterke artilleriewerking voerde de vijand heftige tegenaanvallen tegen den Co] del Rosso en de t-en weeten en ten oosten in de nabijheid liggende hoogten. Ze mislukten onder zware verliezen. De eerste generaalkwartienneester, LUDENDORFF. GROOT HOOFDKWARTIER. - Avond-iiertcht van 26 Dec. (Off.), — Niets nieuws van de oorlogsplaat3en. Oostelijk terrcin : Uit Bngeîsche brou. LONDEN, 23 Dec. (Off.). — Gistere® narciddag heeft de vijand, onder dekking vaD een zwaar arfcillerie-versperringsvuur, een plaatselijken aanval op onze stellingen in de nabijheid der baan Ieperen-Staden gedaan. Het gelukte hem onze vooruitge-schovon posten op een front van 650 meters eeno korte strook terug te dringen. Gedurende den naeht was de vijandelijke artillerie zeer bcdrijvig in de nabijheid van Gheluvelt en Poeïkapelle. 'e eofisf lassebn Italii en ÙUilKijt-HHSIfiil Wft mm WEENEN, 24 December. — Officieel : Ten westen der iirenta nameo de fcroepen der afdeelinsr van veldmaarschalk vrijheer von Conrad, trots heftigen vijandelijken tegen-sfcand, storiof nderhand don Col der Rosso en den Monte Vidella in. Tôt op den oogen-blik telden wij 6000 gevangenen, die met 1 legeroverste en meerdexe bfficiere-n opge-leid werden. WEENEN, 25 December. — Officieel : Vijandelijke aanvailen tegen onze nieuws stellingen tusschen Asiago eo de Brenta, werden gevolgrijk afgewezen. Het getal der gevangenen sederit den 23 December heeft aich op meer dan 9000 man, da-ar-onder 270 officieren, verhoogd. In de gevechten van 23 on 24 December hebben zioh het infanterie-regiment n. 22 (Sinj), het in-ranterieregiment n 27 (Graz),deelen der in-fanterieregimenteo n. 12 (Komarom), 51 (Kaloszwar), 84 (Weenen), 102, 201 (Graz), uet aanvalsbataljon n. 11 en de hooge-berg-kompagnio n. 22 bijaonder uitgeschitterd. WEENEN, 26 Dec. (Off.). — Opnieuw poogden de Ifcalianen in hardnekkige ge-veeiiten, de hun op 23 dezer maand tusschen Asiago en Brenta ontrukte hoogten terug te winnen. Geconoentreerde aanvalîen werden zonder uiLslag afgewcïen. Uit Oostenriiksche broa, WEENEN, 24 December. — Ofïkàeel: W apeastilstand. WEENEN, 25 December. — Offk-doeî : WapenstilsteiwL S3s aar « W. 359 S cenuemen uer nummtr Vrii ^sg 2S Ccsainber 1917 VOORUIT urgaan dsr Beîgische Werkliedônparti). — vepschrjnende allé da^en. Drukster ffityee/ster Sam Maalsch HEJ LICHT Besi. P De Visch, Lerteberg Gent — Red Adrn Hnogpoort 29. Gent WEENEN, 26 Dec. (Off.). - Wapen- stilstand. Oi sériai op des Salka» Uit Buigaarscùe oron SOFIA, 23 December. — Officieel : Macedonisch front: ewono bedrijvigheid bij het schieten. die wat heftiger is gew^rden tusschen de VVardar en het Doiran-meer. In don omtrok van Moglena en iangs de Neder-Struma verjoegen wij verscheidene vijandelijke verkennersafdeelngen. Dobroedschafront : Wapenstilstand. SOFIA, 24 Dec. (Off.). — Macedonisch front : Matige gevecbtsbedrijvigheid fcen vvesten van de Wardar. Eenige vuurover-vallen bij het dorp Doldzolij eeo weinig levendiger artillerievuur in de vlakte van Seres. Bij het dorp Kundi werd een vijandelijke aanval door onze vooruitgeschoven afdeeîingen bloedig afgewezen. Dobroedscha-front ; Rust. SOFIA, 25 Dec. (Off.). — Macedonisch front : In de omgeving van Bit-olia (Mo-nastir) matige vuurbedrijvigheid. Meerdere sterke vijandelijke verkennersafdeelingen, tvelke poogden in onze stellingen der □zerna bogen en in de omgeving van Mog-ena te naderen, werden door vuur verdre-ven. Op beide Wardar-oevers heeft het irtillerievuur zich voelbaar versterkt. 3roepen Engelsche infanterie, die na lange irtillerie-voorbereiding tegen onze stellingen ten zuidwesten van Doiran vooruit-;ingen, werden onder vuur genomen, dat uni voelbare verliezen toebracht, waarop ie nog overige bestormers in hnnne loop-jraven fcerugvluchtten. In het Stroema-dal lebben wij eenige vijandelijke verkennere-ifdeelingen verstrooid. Dobroedscha-front: W apenetilstand. In Klein-Azié oit Turksche broa. KONSTANTINOPEL, 23 Deoember. — Officieel: Van geen enkel front worden be-langrijko gebeurtenissea gemeld. KONSTANTINOPEL, 34 December. — Offficieel : Paiestirtafrout ; Àa» de Audsch* patroeljegevechfcèn die on* fcoeiietw op SI December onze verzekeringsliniefi wat terug te nemen. Op bet overige front van den rechtervleugelgroep waren geene bijzonde-re gebeurtenissen op dien dag, afgezien van eenen schijnaauval bij El Fudsoha en artillerievuur. Hier en elders ten Oosten van Jerusalem ondernam de vijand na sterk artillerievoorbereôding op 21 December 's voormiddags eenen aanval tegen onze stellingen bon Wes'cen van Hacke Huefa en ten Noorden. De aanval mislukte. Waar de vijand op eene plaats binnengedrongen was, werd hij in tegenaanval er weer uitgewor-pen. Met betrekkelijke verliezen mislukten opnieuw tôt il .t de duisternis durende vijandelijke aanvailen. Op 22 December volg-de de vijand voor onze nieuwe verzekerings-linies aan de kust alleen met kavallerie. Patroeljeaanvallen van den vijand tegen onze stellingen bij Bir Habala werden te eaam afgewezen. Ten Oosten daarvan kon-den wij onze stellingen wat vooruitschui-ven. Op bet gansebe front sterke vlieger-bedrijvigheid.Bij de overige legers rtust. OP ZEE De verscherpte duikbootoerlog Oit Diiit«cii« brok. BERLIJN, 24 December. — Officieel: In bet Engelsch kanaal en langs da Ooatelijke kusten van Engeland, werden Iaatst door onze U-booten nog 23.000 ton scbeepsruim-6e in den grond geboord. Onder de rer-nielde. schepoii bevonden zieb twee groote vrachtstoomers, die in het Kanaal tôt zin-ken werden gebracht trots sterke vijandelijke tegenwerking, verder een bewapende Engelsche atoomer van hefc uitzien en de groot.te van den Leylandstoomer « Norwe-gian d. De chef van de* admiraaistaf der marine, KOPENHAGEN, 24 December. — Het ministerie van buitenlandeche zaken meldt, dat de Deensche s.toomer < Ârno », 1338 ton gireot, op reis van Engeland naar Dene-marken. gelade® met koleo, in de Noord-zee in de<n grond geschoten i» en dat de bemanning te Peterbead sad laud werd ge-1-» f. VredesondsrhansleifBEen tssirtN Reslawl en M Ctttralii Vei-sîag der ondofhandeNngM Da Vrode8voorwaar(îen over 't algemeen. BREST-LITOWSK, 24 Dec. (Vertraagd aangekomen) : In den loop der zitting die heden gehouden werd door de afgevaardig-den der verbonden Ianden. werd de vorm vastgesteld van het antwoord dat ràoest ge-geven worden op de voorstellen der russi-sche 'afgevaardigden. Men mag dus aanne-men dat er den volgenden dag eene nieuwe algemeene vergadering zou gebouden worden. BREST LITOWSK, 25 Dec.: In de ver gadering van 22- December tiad een russisci afgevaardigde verkiaard dai zij uitgingeE .van den klaar door de russischa bevolkin gen uitgesprokeii-wil, om zoo spoedig mo gelijk te geraken tôt een aigemeenen, ge-reehtigden, voor allen op gelijke wijze aan te nemen vrede. Zich beroepend op de be-sluiteu der allrussiscbe congressen van Ar-beiders- en Soldatenbonden en Boerenbon-den, wees de russische delegatie er op dat zij de voortzetting van den oorlog, alleen met liet aoel om, grondgebieden et; ...emacii-■ tigen, als eene groote misdaad beschouwde, en dat zij daarom zoo plechtig haar besluit te kennen gaf om onmiddellijk de voorwaar-den te jiiuerteeKcuen voor een aigemeenen vrede, op den gjrôndslhg van de reeds te kennen gegeven beginsels, voor aile volke-t-en en voor aile partijen. Van deze algemee-ne grondstelling uitgaande, had de rusai-sche delegatie voorgesteld de vredesonder-handelingen te doen berusten op de volgen-de zes punten: 1. Er wordt geene gewelddadige vereeni-ging van gebieden toegelaten die gedurende den oorlog in bezit genomen zijn. De troe-pen die deze gebieden bezetten worden in den kortst caogelyken tijd terug geroepen. 2. In haren vollen omvang wordt do poli-tieke zelfstandigheid der volkeren hersteld, als zij deze zelfstandigheid gedurende den oorlog verloren hebben door do eene of de andere oorzaak. 3. De nationale groepen, die voor het uit-breken van den oorlog, politiek gezien. met zelfstandig warsn, zullen gewaarborgd in de mogelijkheid gesteld worden om de kwes-tie harer al'liankelijkheid van den eeiwn or den anderen staat, zoowel als de kwestie Fan har» Btaa-tkundige onafhankeli,jkheid, door een referendum tôt eene opiossing brengen. Zoo een referendum moet op zulke wijze mgericht worden, dat er bij de stem-ming volledige onafhankelijkheid bestaat voor de beele bevolking van het gebied, m»-debegrepen de uitwijkelingen en de vluch-telingen.4. Voor wat aangaat de gebieden met ge-mengde nationaliteiten za-1 het recht der minderheden door eene bijzondere wet be-schermd worden, waardoor ook de zelfstandigheid der nationale beschaving en, daar waar net praktiseh doorvoerbaar is, het aelfbestuur gewaarborgd wordt. b. Ooen «nkel <Je-r oorlogtroaren<J® landen ie verplicbt om aan een ander land zooge-naamde oorlogsschadevergoeding te bètalen. De reeds betaalde oorlogsbelastingen moeten terug gegeven worden. Wat de vergoedin-gen voor verliezen aan de privaat personea aangaat,"'deze zullen betaald worden uit een bijzonder fonds in betwelk al de oorlogvoe-reride Ianden in evenredigheid zullen bij-dragen.6. Koloniale vraagstukken worden opge-lost volgens de in de nummers 1 tôt 4 opge-geven grondregels. Ter vollediging van deze zes punten stelde de russische delegatie de verdragsluitende partijen voor om aile bedekte bekamping der vrijheid van zwakke nationaliteiten te verbieden en te beletten, bij voorbeeld door de eoonomische boycott, door handelsheer-schappij of door verdragen, door afsluiting of andere middels. In de heden onder het voorzitterschap van den oostenrijkschen graaf Czemin gebouden algemeone vergadering gaf deze laatste, in den naarn van de delegatie van den vierbond de volgende verkiaring af, door dewelke de bovenstaande uitdrukkin-gen der russische afgevaardigden beant-woord werden: De delegatie6 van de verbonden machten gaan uit van den door hunne regeeringen en door hunne volkeren klaar en duidelijk uitgesproken wil om zoo spoedig mogelijk te komen tôt een aigemeenen, gerechtigden vrede. De delegaties dor verbonden Ianden zijn het volkomen eers omtrent h6t meer-maals omschreven standpunt harer regee-ringen en van oordeel dat de leidende grondregels van de russische voorstellen van aard zijn om eene wel te bespreken grondvesting voor een zulken vrede uit te maken. De delegatiee van den vierbond zijn het dus eens met een onmiddellijken vrede sonder gewelddadige landaanhechtingen en zonder schadevergoedmgen. Indien de russische delegatie het vooi 'ietten va log, alleen met het doel om grondgebieden te veroveren veroordeelt, dan kunnen de afgevaardigden van de verbonden Ianden zitb gerust aamsluiten bij deze bar® opvat-ting en zienswijze. i>e staalsmannen der verbondeoen hebben herhaaldelijk in programmatische verklar ringen betoogd, dat de verbondenen geen dag dan oorlog zouden verlengen om ver-overingen te maken. Op dit standpunt zijn do regecrmgeu der verbondenen steeds on-veranderlijk blijveu staan. Zij verklarcn plechtig hun besluit om onverwijld eenen vrede be onderteekenen, die deaen oorlog op de basis der voorgaande zonder uitmn-dering voor aile oorlogvoerende maohten op geiijke wijze rechtmatige voorwaarden beeindigt. Er mowt echter uitdrukkelijk daarop g©-wezen worden, dat zich aile thans aan den oorlog deelnemende machten binnen een bepaald termijn, zonder uitzondering en sonder ieder voorbehoud tôt grondig ou-derzoek van aile volken, op gelijke wijze bindende voorwaarden moeten verplichten, als de vooropstellingen der Russische ver-ïlaring moeten vervuld worden. Want bet îou niet opgaan, dat de nu met Rusland inderhandelende machten van den vierbond sich eenzijdig aan deze voorwaarden zou den verbinden, zonder den waarborg daar-voor te hebben dat Ruslands bondgenooten deze voorwaarden eerlijk en zonder voorbehoud ook tegenover don vierbond crken nen en doorvoeren. Met deze vooroj)stelling is nopens de door de Russische delegatie als onderhandelings-bazis voorgestelde zes punteD het volgende te bemerken: Nopens 1 : Eene gewelddadige toeëigening van gebieden die tijdens den oorlog bezer zijn geworden, ligt niet in de inzienten der verbondenen een der volken die in dezen in de thane bezette gebieden wordt in 't vredesverdrag eene bepaling getroffen, voor zoover niet over de terugtrekking op eenige plaatsen te voren akkoord gevonden wordt. Nopens 2: Fet ligt niet in den zin der verbondenen een de volken die in dezen oorlog ûunne politieke zelfstandigheid verloren hebben, van dœe zelfstandigheid te berooven. Nopens 3: De kwestie der sfcaatstoehoo-righeid van nationale groepen die geene staatszelfstandigheid bezitten, kan volgens het standpunt der verbondsmachtnn niet internationaal geregeld worden. Zij is in gegçven geval door elken staat met zijne volkeu zelfstandig langs grondwettelijken weg op te lossen. Nopens 4: Zoo ook vornit, volgens de verklaringen van staatsmannen van den vierbond, de bescherming van bet recht der minderheden een wezenlijk bestanddeel van het grondwettelijk zelfbestemmings-reehfc der volken. Ook de regeeringen der verbondenen la-ten dit princiep, zoover het praktiseh uit-voerbaar voorkomt, overal gelden. Nopens 5: De verbonden machten hebben meermaals de mogelijkheid betaald dat niet alleen op de vergoeding der oorlogs-kosten, maar ook op de vergoeding der oorlogsschade wederzijds verzaakt zou worden.Hiervolgens zou door elke oorlogvoeren-de macht slechts de uitgave voor hare in krijg»gevangenscha.p geraakte toeboorigen, evenais de in 't eigen gebied door antivol-■kenreehtekjke gewelddaden den burgers van den vijand toegebrachte schade te ver-goedon zijn. De door de Russische regee-rïng voorgestelde schepping van een bijzonder fonds voor deze doeleindein kan eerst dan in oveeweging genomen worden, als de andere oorîogvoerenden binnen een bepaald termijn zich bij de vredesonderhandelingen a&nsluiien. Nopens 6: Van de vier verbonden mach-ton, beschikt enkel Duitscbland over kolo-niën. Vanwege de Duiteche delegatie wordt hieromtrent in voile overeensifcemming met de Russische voorstellen het volgende verkiaard : De teruggave van de tijdens den oorlog gewelddadig in bezit genomen kolo-niaal gebied is een zeer wezenlijk bestanddeel der Duiteche eischeo, waarvan onder geene omstandigheid afgezien wordt. Even-zoo komt de Russische eisch der spoedige onbruiming van zulke door den vijand bezette gebieden overeen met de Duitsche in-ziebten. Bij Jen aard der Duitsche koloni-aal gebieden schijnt van de vroeger bespro-ken principieele ovarwegingen afgezien,het behoud van het zelfbestemmingsrecht in de door de Russische delegatie voorgestelde vorm niet uitvoerbaar. Do omstandigheid dat in de Duitsche koloniën de ingeborenen trots de groote bezwaren en trots de gerin-ge uitzichten van eenen strijd tegen den meermaals sterkeren vijand in nood en door trouw aan hunne Duitsche vrienden hielden, is een bewijs hunner aanhankelijk-be-id en van hun bosluit van onder aile omstandigheden bij Duitschland te blijven, een bewijs dat aan ernst en gewicbt elke mogelijke wil«bet»oging door stemmirug vor-der overtreft- De door de Ritssische delegatie in aan-sluiting van de zooeven besproken zes punten voorgestelde princiepen voor het gco-noraisch verkeer vin den de onbeperkte toe-stemming der delegaties der verbonden Eûaehten die steeds voor de uitsluiting van aile economische vergeweldiging begonnen zijn en de in de hersbelling geregelde en de belangen van aile betrokkenen ten voile rekaning dragend economisch verkeer een der gewiehtigste voorhandsche candities voor het l>egin der uitbreiding van vriend-Sichappeilijke betrekkiag«n tusschen do nu oorlog-vœi'ende maohten. Aansluifcend aan deze verklaringen zegde dan gra-af Ozernin : Op grond dezer zoover ontwikkelde princiepen zijn wij gereod met aile vijanden in onderhandeîingen te treden. Om echter niet onnoodig tijd te verliezen, zijn de verbondenen bereid direkt de bespreking der spéciale punten tfi beginnen welker bewerking zoowel voor de Russische regeering als voor de vîrbondenen in aile gevallen noodig voorkomen zal. Anfcwoordend daarop, verklaarde de lei-der der Russische delegatie : Ik kon&tateer met voldoening, dat het antwoord der delegatie-s van Duitschland, Oosten iïj k - H on ara ri j e, Bulgarije en Turkije de princiepen van eenen aigemeenen demo-kratischen vrede zonder annexaties aange-nomen hebben. Wij erkennen de ©norme bebeekenis van dezen vooruitgang op den weg tôt don algemeènen vrede, doe'n moeten evenwel opmerken dat het antwoord eene wez nlijke beperking bij punt 3 be-helst. Do Russische delegatie konstateert verder met voldoening de in de verkiaring der vier Bondsmaçhten bij punt 5 behelsde erkenniajr van bet princiejj der oorlogs- kontributie. Zij maakt evenwcl voorbehoud ten opzichte oe sciiadeioosstelling voor bet ondornvud cler krijgsgevaugtnen. Verder verluaait de Rus^ibi/tie delegatie dat zij er waar de aan hecht, dat de privaat perso-nen dis onder oorlogsakties gcleden heb-bon uit een internationaal fonds schade ioos gesteld worden. Do Russische deiega-ue ertsent da.t de outruiming dei door den vijand bezette Duitsche koiomes met de door haar ontwikkelde princiepen overeen-kornt. Zij stelt voor de kwestie of bet princiep der v i ' 't) v.'ilsuitong der bevolkingen op de kolonien toepasseiijk is, aan bjjzoQ-dere kommissies voor te behouden. Ten slotte verkiaaide de leider der Russische delegatie, dat zij trots genoemdo meeningsverschillen van meening is dat de in het antwoord der inatîhten van den vier-boncj behelsde openlijke verkiaring van geen aanvallend inzicht te koesteren, de praktische mogelijkheid Liedt, direkt tôt onderhandelingen over eenen aigemeenen vrede onder alie oorlogvoerende staten over te gaan. Ten opzichte daarvan stelt de Russische delegatie eene ciendaagsche on-derbreking der onderhandelingen voor, be-ginnend heden avond en eindigend op 4 Januari 1918. opdat aan de volkeren wier regeeringen zich bij de gevoerdo onderhandelingen over eenen aigemeenen vrede nog uiet aangesloten hebben, de mogelijkheid gegeven vvorde, zich met de thans gestelde princiepen van zulkeo vrede in kennis te stellen. Na afloop van dit tijdstip moeten do onderhandelingen onder aile voorwaarden voortgezet werden. Do voorzitter, graai Czemin, Teraocbt hierop de Russische delegatie haajr antwoord schriftelijk te ©verhandigen en &te! de voor direkt in onderhandelingen te gaan over de spéciale gevallen, die in elk ge val tusschen de Russische regeering en de regeeringen der verbonden machten zouden moeten geregeld worden. De leider dei Russische delegatie sloot zich bij hot voor-stel van den voorzitter aa,n en sprak zijne bereidwilligheid uit, direkt de besprokinj; te beginnen van die bijzonderhedeu die ool. in geval van algemeene viedeaonderhande îingen het voorwerp biedeo van «pecialc besprekingen tusschen Rusland eo de *ier verbondenen. Op voorstel van den steataaeoretairia voîi Kûhlmann werd eensfemmig beslofcea ter vermijdxng van tlk tijdverliee en wegeos de gewichtiîrheid der te vervullen opgaven deze onderhandelingen reeds inorgen voor middag te beginnen. KONSTANTINOPEL, 26 Deoember. — Door eene kedzerlijke Irade wordt groot-vizier Talaat Pascha tôt eersten gedelegeor-den voor de vredesonderhandelingen be noemd. Bovendien bebelst ze de reede ge kende benoeming&n van gedeieerden. Ce afreîs der Duitscha kommlseSe naar Fetersburg BERLIJN, 26 December. — Heden avond begeeft zich onder leiding van gezant grar.:' Mirbacb de als a-anbangsel tôt het Duitsch-Russisch wapenstilsrtaudsvardrag van 15 De-eember uitverkoKen kommissie naar Pe-tierf^3ttrg, i-egeling ran de oitwis- felihg der burgerlijke gevangenen en inva lieden krijgsg.evangenien zou beginnen en maatregels zou nemen tôt lierstel der be-rekkingen van beide Ianden binnen do :loor den wapenstilstand getrokken gren-aen.Toé de kommissie behooren : Geheiiae raad Eckhardt, generaal konsul Biermann » an ' t Buitenlandisch ministerie, vier beeren /an liet oorlogsjninisterie onder ledding van ie oversèen v. Fransechy en Gieszler, ma-ioor v. Persea van de opperste l&gerleiding net twee be^eleiders, geheime raad Schén-?ke van 't R,ijkspostminisfcerie en de beer Landshoff, van 't Roode Kritis. De afvaardiging is van bulppersoneel be-;aleid. De teestand is Rusland PBTERSjBuRG, SI December. — Het persbureel der Volkbcomnii&sarissen deelt rnedo, dat &en Kaukassisch leger van on-g-eveer 100.tXW ma.n in den rug van Kalc-din aan het oprukken is. Moe^rdere stàjn-men \*an bergbewoners hebben zich bij dit léger aangesloteai. PETERSBUEG, 24 December. — De vers!aggever van de « Djen » meldt uit Ros-tow : Kaledin richtte een oproep aan de siJoorweamaiîineïi, in dewelko Iiij hen voll" zekerbeid borgde indien zij zich niet ver-zetten tegon het \.rij vervoer van zijne ku-xakkenbende«i. De spoorwegmannen b; -dankten voor die waarborg. In Roatov, lieette het verder, heerscht groot gebrek aan leveaismiddelen, daar groote zendin-gen die voor de s.tad be&temd waren, ten gavolge der laatste gebeurtenissen door de troepen in beslag genomen en naar eldet-s gezonden werden. De b&strtjding der l8.?enrevolut!e PETERSBURG, 26 Dec. — Te MoskouTs ter bestrijding der tegenrevoluti® de staat van beleg uitgerocpen. De ond^rhasid&nngen met Oekrame AMSTERDAM", 26 Dec. — Volgens oen Hollandsch blad meldt de «Times» nit Fetersburg dat de Bolschewiki-regeering den kommandant van Petersburg Anotow naar Kiew sçezonden heeft, om met de Oekraan-sche Rada onderhandeling voor 't veroffo-nen van het koni'likt tusschen Rada en da volkakohmmissarissen aan te knoopen, Voor de vomùng der HissEîsohe regeering. PETERSBURG, 26 December : Tusschen de kommissie der VoLkskommissarissen en de centraki-kommis&ie der links-revolutio-nairen is eene vereeniging tôt stand ge-komen voor de vorming der regeering. De lïnker-revolurionairen bekomen zeven zo-tela. De kommissaris voor landbouw wordt Kalegow; voor jusdtie, /Jchteinberg; voor het zelfbestuur, Trentow&ki ; voor het be-mailowitsb. Bovendien nemen de links-revolutionaireû drie ministers zonder portefeuille.De konferentie der boorenafgevaardig-den heet't 15 délégués naar Kiew gestuuw,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume