Vooruit: socialistisch dagblad

1042 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8w3804zn65/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Is Wost-Vlaaidim m la Fraïkilil Uit Duitschs bros*. GROOT HOOFDKWARTIER, 10 Oct. : Westelijk oorlogsterrein. Legergroep van kroonprias Rupprecht, v. Beierei; : Op het slagveld in Vlaanderen kwamen gisteren nevens elf Britsche divisies weer Fransche troepen in dea strijd. De ge-weldige krachtsinspanning der beide ver-bondene westmachten putte zich uit in een strijd den dag door aan de standvastigheid onzer VlaanderenstrijderB. De 's morgens na, Bterkste trom ivuur opkomonde aanvallen vormden de inleiding tôt den slag, die zich bij ononderbroken artilleriewerkzaamheid tôt diep in den nacht in zoowat 20 kilometer breedte op de trechterveldea tusschea Bix-schoote en Gheluvelt afspeelde. De vijaaden wierpen immer nieuwe krachten in den strijd, die meerpiaals op enkele plaatsen-tot ses maal toe tcgen onze linies aanstormden. IZuidelijk van Let Houthulster bosch won de vijand bij Draaibank, Mangelaere, Veldhoek en aan 't station van Poelcapelle ongeveer 3500 m. terrein, tôt liem den tegenaanval reserve trof en zijn aanvankelijken uitslag. beperkte. Van Poelcapelle tôt Zuide-lijk van GheluveU hebben onze dappere troe-pen hunne striidliçae vast in de hand. De herhaalde vijandehfke aanvallen tegen dit 13 kilometers breede front zijn aile onder do | ergste verliezen gebroken. Bij de andere legers was de gevechtsbe-drijvigheid gering. Slechts aan de Aisne versterkte zich de vuuTstrijd. Zuidelijk van den steenweg Laon-Soissons aanvallende Fransche kompagnies werden afgewezen. Oostelijk oorlogsterrein. Geene wezenjijke gebeurtenissen. Hac&donisch front. Zuidelijk van he-t Doiranmeor wierpen de Bulgaren i rdere Engelsche afdeelin-gen die na lange artillërievoorbereiding ■ aanvielen, terug. Do eerste generaalkrwartieriaeester, I 'LUDEPOMF. GROOT, HOOFDKWAETIER, 10 Oct. — (Avondbericht.) In Vlaanderen afwissejend sterke vuurwerkzaamheid. Aan het Chaume-boscb, oostelijk van de Maas, voor ons guns-tige plaatselijke infanteriegervechten. In het Oosten niets van belang. Wit Fransene ûron. " PAEIJS, 9 Oktober (Officieel) In Bel-giô hebben do Franschen dezen morgen om 8 u. 30, in sameirwerking met het Britscha leger, de Duitsche stellingen aangevallen, ten Zuidea van de IIouthulsX-hoeve,tussch.en Draaibank en Weinderidreft. Het gevecht duurt voort eu ontwikkelt zich voordeelig voor de Fransc-hen. Op het Aisne-front opmerkelijke artille-riebedïijvigheid, bijzonderlijk in de streek van het Panthéon. In Champagne hebben de Franschen eoa inva.1 vertvazenîijkt in de Duitsche linies, bij Butte do Tahuva, vernîeldcn schuilhoeken en maakten gevangenen. Op den rechteroeVer der Muas duurt de artiileriestrijd voort injden sektor ten Noor-den van het Chaume-bosch, I i Kalme nacht op het overige van het front. "Dit Enseische brou. LONDEN, 8 September (Officieel):' Het , weder was stovmachtig en zware regen viel , den ganschen dag. De vijand poogde ten zui-den van Beutel heden vroeg vooruit te ko-inen; de aanval werd crht-er door ons artil lerie-, geweer- en machiengeweervuur gebroken. Bij het invallen der duisternis legde de vijand zwaar arfc-ilerie-spervuur op een groot deel van ons fropt tusschen Broods-eiade an Hollebeke, toe h volgde geea ia-fanterie-onderneming. D-a artiilerie-be-, dnjvigheid was heden op het gevechts-front op bsido zijdea betrekkelijk. Van ( het overige Jin.gelsche front is niets van ' belang te maiden. Vliegwiezen : Het. weder was verder voor viiegbedrijvigheid zeer op^unstig. Op 6 octo-ber echter v.-erd eene kleine artilleriev/aar-neaiing uitgevoerd en 1 1/2 tonnen bommen op de vijandelijke doelen neergeworpen, "waaroflder spoorwegstaties. Onze vliegtui-'^n zijn zoo dikwïjls opgestegen als zulks ■raogelijk was. Verder wordt een bommen-;vliegtuig vermist, dat in den nacht op 5 October uitgevlogon is. MîîM- Mdi H- ; irisi Uit OoEtenniksche bron. W'EENEN, 10 October. — Ncrgens bijzon-dere gebeurtenissen. il iiriai m mi Mm lîif Bulgaarschf bron. yOFIA, 10 October. — Stafbericht van 9 October. Macedonisch front : Artillerie-vuur met gestegen heftigheid ten . Westen van Cerna en ook op de Dopropolje. Ten ^uiden der stad van Doiran uaa het vuren 'î'an den vija.rid levendiger. ' Eumeçnsch front : Nabij Tulcea en Issa-cea matig vernielingsvuur, dat wat levendiger was ten Oosten van Galatz. ïgi tf. $ Ib Klein-AziS Uit Turlsscbe bron. J£0:NtSTANTIN0PEL, 10 October. — Officieel bericht van 9 October. Kaukasus-front : Langs de rechter vleugelafdeeling hadden hier patroeljegevechten plaats die voor ons gunstig afliepen. In Perzië over I schreed eene ait Restorianen en Armeniërs I bestaande bende, onder leiding van russi-sche officieren, onze grens ten Noorden van Remanduz. Zij overrompelden den omtrek en gingen overal aan het plunderen der hui-zen en hoeven. Onze troepen gingen de baanstroopers verjagen. Langs da andere frontafdeelingen hadden geene bijzondere '^geheurtenisseu plaats. sa»* mv, sa. 284 3 centiemen ner nummer V^isdar» tS QoÎQb8P i®i7 Orgaan der Belgische Werkliôdenpartif. — Vepachijnende alla dagon. I D*~iikgtêr ntaeeftter Sam MaattcK H Ri IJCHT, Best f Ds Vixr.h, Ledeberq-Gent — Red. Adm Ho&gpoort, 39, Genl OP ZEE t è" versciwpto âuikyoaîeoris Uit Duitscfea broa. BERLIJN, 9 October (Officieel) : In het Engelsch Kanaal werden door onze duik-booten vveer vier diep geladen steamers, dio alleii bewapend waren, in dsn grond ge-boord. pz Chef v. d. Admiraatstaf. AMSTERDAM, 9 Okt. — In de maand September zijn aan de Holiandsche kust niet min dan 4M raijnen aangespoeld ge-vondent daarvau 359 Engelschen, 9 Duib-sahen, 6 Franschen en 40 van onbekeude herkoinst. lu ûm Ouitscliin Riittg In het débat over de buitenlandsche poli-tiek ging eerst" de afgevaardigde itthren-bach (Centrum) m op de vredespolitiek der Rijksdagsmeerderheid. Het doe! dezer poli-tiek is de waarborging van de oiigeschon-denheid van het Duitsche Rijk- Zij zal met uitslag bekroond worden, als zij '/( dragen is van klaarheid en eerlijkheid. Zij moet ge-voerd worden in gemeenschap met het Duit. sche volk. De staatssecretaris von Kuhlmann zegde dan, dat wij oaniiddellijk voor do afbraak der diplomatische betrekkingen met Peru staan en Uruguay de betrekkingen afgebro-ken heeft Tegenover deze onverheuglijke gebeurtenissen staat het met mecr te betwiji'e-lfn sluiten van het Duitsch-Hollandsch ak-koord.Op den weg naar den vrede is de hoofd-hindérpaal niet meer Belgie, want daarover kan men zich verstaan, maar Elzas-Lothar riîigen, voor netwelk Èngeland zich diplo-matisch verbond aan de zijde van Frankrijk te strijden. Hij gelooit niet, dat het tôt verlenging van den oorlog kan bijdragen, als hij hier, in overeenstereming met den eensgezinden wil van het Duitsche volk en den Duitschen keizer, verklaart : Als Frankrijk de kwestie _ opwerpt of Duitsche tcegevingen betreffend Elzas-Lotharingen• in aanmerkingen kondsn ko-men, antwoordt hij : Neen, nooit ! (Storm-achtigp. bijval in 't ransohe Huis). Ook de staatssekretaris v-srklaarda dat' wij niet om fantastische veroveringen w'illeii strijden, maar om de onschendbaarheîd van het Duitsch bezit. Op het vcrwijt dat wij O'nze politieke oorlogsdoeleinden niet bekend maken, antwoordde de staatssekretaris raet •de opmerking dat ieder die van goeden wil is, ze uit ons antwoord op de vredesnota van den paus moet erkennen. In akkoord met den centTumredenaar zegde hij onder stsrken bijval van het Huis, dat onze bui-tenlandsche politiek slechts gunstig zal zijn, als zij gedwongen is naar tïe toestem-ming van de breede massa van het Duitsche volk. Het débat werd dan na verdere uitvoe-ringeu van den sociaalde'mokr&tischen afgevaardigde Gradnauer tôt morgen ver-daagd.In de voortzetting v <jn het débat zal als heden reeds in levendigen bijval, de sterke indruk tôt gelding komen di'en de ver-klaringen van den staatsskvetaris van bid-tenlandsche zaken bij de gansche groote mearderheid van den Eijksdag teweegge-bracht hebben. In hèt Buitenland Sia Oei5t»»^i®R!isS 0s vm Ktihlfrasin AVEENEK", 10 Okt. — Staatssekretaris v. Kuhlmann is hoden voônniddag hier aan-gekomen en 's namiddags weer verder ge-reisd.S si ifêeslôHlaîîdl Keviga stwm AMSTERDAM : Men meldt uit Zand-voort-aan-Zeo dat aldaar aanzienlijke scha-de is aangericht door het hevig stormweer. Maandag morgen ontplofte eene met den vloed aangfdreven mijn, waardoor nog meer schado werd aangericht. Isa Eeifiefanâ Engelsche vergaderingan woor den vreda LOisl/EIS', 10 Okt. — Volgens den «Man-ches,ter Guardian» heboen er zondag laatst in Glasgow en andere groote engel sche steden meeting plaats gehad die zich verkLaarden voor ©en onmiddellijk te sluiten vrede, op den gtondslag der formuul van « geeoe aanhechtingen en geene çcha-devergoed ngep » laegs weerskanten. lia FcankrSfk Keî sooialistêsch kongres van Sordeaux GENEVE, 9 Okt. — Een van de talrijke presideçten die elkander in de leiding van het socialistisch kongres van Bordeaux af-losten, vermocht de debatten zoo te leiden, dat er eenige klaarheid over de stelling-uame der frakties tôt de hcofdpunten van het programma bereikt werd. Onklaarheid op de gansche lijn, zulks moeten de aan hangers en de tegenstrevers der socialis ten vaststellen. Wellicht nooit, sedert den doo'd van Jaurès, heeft zich het ontbreken van een door aile parfijen erkenden par tijehef zoo sterk doeu gevoelen als au,.. Thomas hield het niet voor doelmatig op den voorgroûd te komen, o#i liet liet aan zijnen fraktiegenoot Compère Morel over, voor het zichtbaar ongeduldig auditorium voor Painlevé, Lloyd George en .Boselli zonder voorbehoud op te treden. Ander-zijdsch wilde ook de leider der tegenpartij Longuet, zich niet al te ver wagen, en trad ten gunste van Mistral op den achter-' grond. De laatste bskrachtigde opnieuw de aoodzakelijkheid van eene konferentie der Internationale zonder voorafgaandelijko voorwaarden, gelijk de zuike van Comi"V3-re-Morel en andere gezellan ter vaststel-ling der vorantwoordelijkheid voor 't uit-breken van deu oorlog. BORDEAUX, S Okt. — In de \ oormid-dagszitting van het soçialistisch kongres 1 kloeg Gouds, van de minderheid, over de weigering der paspo&rten voor Stockholm door de regeering, inaar verklaarde zich éditai- voor de oo'rlogskrcdieten en de declneming d"r partij aan de regeering. Milhaud (meerderheid) verweet aan de Ivienthalers oBvérstand voor de inzichten, der naae, waardoor zij zich tôt medeplich-tîgea van de verlenging van den oorlog nia-:kten, hij herinnerde aan Dr Helffe-rich's verklariïig, dat Duitschland eerst overv.oanen moet zijn, voor Elzas-Lotha-ringe'n uit te leveren, en hij stelde eenen oproep aan de neutrala secties der inter-! nationale om de rondvraag van het Hol-landsch-Skandinaaisch komiteit in denzelf-den zin te beantwoorden als de Fransche seefcie. Alexander Bl<anc (Kienthaler) sprak tegen elke deelneiçmg aan de reg&ering. Ten flotte verklaarde Lebas, burgemeester van Eoubaix, die in Duitsch gevangenschap gewee&t was, dat voor bsvèchting van den in 't land gedrougen vijand de oorlogskre-di s ten moesten gestemS worden; ze wcigev rea ware \'oor den koidng van 1 ruisen wer-ken. De Internationale moet bijzonderlijk daartoe weer opgericht worden, om de Duitsche aanvailers voor haar te doen verschijnaii ; in zijne streek is men voor eenen vrede zonder aanesaties, maar met vergoeding voor de aldaar door den vijand aangerîcbte scliada. In de naisiddagzitting voerde een voor-stel der Kieeyialers, om Raffin Dugeas met het voarzftterschap der volgende zit-ting te gèlastes, tôt levendige besprekieg. Renaudsl wilde'aan Raffin Dugens deze ge-legenheid t-ot paeifLtisehe agifcatie niet ve.-geven ea dréigde als bestuurder van «l'Humanitéj> zijn ontsiag ta geven. isi ^«ssSaisi Het nlmw Riissisc'j kabinet PETL.liS.bUEG, 10 Okt. -— De eegee-I r:ngsbuiletijn pubuce^ert eene regeling der kiezing vopr leger en vlçot voor de kiezjng van de wet.gevende vergadering, welke voor de froatea vijf kiesdistrikten voor-z et, namelijk ^,oor het wostelijk front, het zruidwestelijb front, het Roemeensea front, het Kaukasusfroat en het noorde-lijk front met inbegrip van ds troepen in Finlano, verder twee kiesdistrikten voor da Russische troepen in Frankrijk en op dea Bal «an. De .marina wordt in tw^o kiesdistrikten : Ooostzee on Zwarte zee in-gedeeld-. In 't overige Ruslànd nemen de mmtaire persoijea op de zelfde wijze aïs çîo aadi'r» burgers a-an de kiezingen de?l De minister voor handel en oijverheid Konowalow is tôt ondervoorzitter van deq m uisterraad befloemd gawordsn. Ds regcîsng dar verkiezingen voor cïs kosîstrUïasîie PEÏEHSBURG, 9 Okt. - Volgens het partijschap is hct iiieuw kï-hinct als vplgt samengesteld : Dne soc.aalrevoîutioaairen (voorzitterschap, wegen s en landbouw : Vier sociaaldeçioc,raten (bitinenland, post en telegraaf, ju'sticie, arbeid en verple-giag); Dr e onafhankelijke sosiaaldcmo-cratc.n (oorlog, marme en onderwys); Een radikaàldemocraat (financiëu) Vier kadei^ ten (handel en nijverheid, onderstand, eerediensten en stiaatstoezicht) ; Twee par-tijioozsa (buitenland en toezichtsraad). Het geval Korniiaw Kewjtski DEN HAAG, 10 Okt — Da duma-afge-raaniigde Jjwow is volgens het «Haridels-blad» overgebracht naar de vesting van Sint-Peter-i'laulus. Het heet nu dat hij zijne beiniùde.laarsroi tusschan Kornilow ou Kerenski niet volbracht heeft in dea ziji waarop zij opgevat was. Hij zou daar-bij gaene bepaalde ojyJracht van Kornilow ontvangen hebben ea eenvoudig zijn per-soonlijk onderhoud met Kerenski doen doorgaan hebben als een offk'ieeJ besluit. Het RussSseh voc?ioopIg ririement GLAIVE, 9 Okt. — Van 805 ledep dio hot Russisch voorloopig parlement zal tel-iea, zijn, voigaas de Petersburgsche kor-respondeat van «Le Petit Journal» meldt, tôt hiertoe 33 vertegenwoordigers van den Boerenstand benoemd. Onder hea kretg ook Kerenski het noodig aantal stemmen. Verder zijn verteg-errwoordigd de Zemst-vos door 27 [coopératifs, de zeventien niet" Russische nationaliteiten door zeven le-den. Het generaal sèkretariaat vaji Oeka-n:e of de auionomç regeering richt een oproep aan de bevolking waarin varklaard wordt, dat het sekretariaat nadat zijna mnerlijke vorming voleindigd is, het land begmt te regelea en aile regeeringsovor-heden' en openlijke inricirtingen met dit S fait ia kennis brenat- De ministercrisis STOCKHOLM, 10 Okt. — Nadat de ko-aiag zih hedea morgea met do voorzitters der beide Kamers verstaan had, had hij 's namiddags een gesprek met professor Edea, dea leider der vrijzinnigea. in Ds oorlogsvcrklarïng AMSTERDAM, 8 Okt. — «Timce mel-den uit Montevideo : De regeering van Uruguay heeft met, toestemming van de groote meerderheid der leden van kamer en seaaat besloten, de diplomatieke en haad'elsbetrekkingen met, Duitschland af te breken en den Duitschen gezant de pas" sen fe geven. Bijzondere redenen voor het afbrekea der betrekkingen worden niet opgegeven. Er wordt enkel da wensch uit-gesproken en de sympathie met da geal-lieerden tôt uiting te brengea en de Duitsche oorlogsmethoclca te veroordeelen. OE WEOELD M OEi 000108 AMSTERDAM, 10 Okt. _ Het «AJge meen Handels'clad» meldt uit Londen: De algemeen g-kende socialistische schrijver Sidney Webbs heeft in eene voordracht verklaard : De staatshuishoudkuadigea waren gewoon te zeggen dat de door den oorlog aangerichte verwoestingen steeds snel weer hersteld worden. Dat kon eenigzins waar zijn voor de vroegsre oor-logen, maar het zal niet waar zijn voor wat clen huidigein oorlog aangaat. Na de-zen oorlog zal de wereld vermoeid, uitge-put, koud en hongerig zijn, en als wij hon-gersaood met opstandesa willen voorkomen zullen wij grootsche werken moetea ver-wezenlijken. De vrede zal ook plofcselings ert onverwachts komen. Na den oorlog zal men ovoral gebrek hebben aan arbeids-krachten, werkmateriaal, vervoermiddels ea grondstoffen, en. het onvermijdelijk ge-volg daarvan zal zijn, dat de heele wereld zwaar zal te lijden hebben door het geh brek aaa allerhande levensmiddels en be-noodigdhedea. En wij zullen dan dadelijk al onze krachtem moeten inspannen om Eurôpa weor te bevoorraden en te voorkomen dat daar een algemeene hongers-nood oatetaat. VARIA Samonwefkendâ msaîscliappijsn van varbruik vQor solÉfen ashtsr k\ fransch Front De «Belgische Kurier» schrijft : -De afgevaardigde Thierry-Casès Uomt het fransch ministerie van oorlog een zeér uitcebreid verslag voor te ieggen over denç huldi^en toestand der zoogenaamde « samenv/erkende ol pez-.imenlijke warenbezorginj » in het fransch leger te velde. Het verslag geeft ons in de eerste plaats een duidelijk denkbeeld van den ongehoorden omvan» dien dit et werk van c'igen hulp der soldaten onderlicg » geno-men heett, en het laat ons toe zeker te oordeelen over de uitslagen die men er mee bekomea heett. In denloop der eerste oorlogsmaanden. heet het, om aan te vangen, was de privaathandel in ailes wat langs het front niet geleverd werd door de militaire intendan-luur, als uitsluitend in de klauwen geraakt van oenige parijsche, kapitaalmachtige firmas, die zich gehaast hadden om in aile nog veilig liggende plaalsen achter het front gfootc warendepots aan te leggen. Deae ondernemingen mochten zich geluk wsnschen met den zoo ver rnogelijk uitgestrekten steun dsr militaire overheden. die haar zender de minste vergoeding uit de rangen gehaalde soldaten als arbeiders zonden en haar onder aile vormen allerhande middels van ver-voer ter beschikking stçlden. Al-^ vergoeding voor dit ailes hadden de grootkapita-listische firmas niet anders te doen dan te belote,i dut zij hare waren zouden verkoopen aan gematigde piijzen... Maar van maand tôt mapnd had het begrip mange prijzen eene steeds leniger wordende rckbaar-heid gekregen, in zulke maat, dat men overal aan het morren ging. En weldra was men met dit stelssl zoo ver gekomen, dat de fransche Staat zoo goed als aile lasten van de wareabezorgieg te drsgen had — en dat de parijsche firmas er al de voordce'.en van inkQffer-den ! Om zich los te maî:en van dergelijken woekeriiandt!, badden reeds in het ®egin van het jaar 1915 Boldaten-groepea'soorlen van cooperaties gesticht, maatschap-p.jen van verbruik volgens de wet, die voor eene compagnie, vcor een regiment en voor eene beperkte streek achter het front zekere waren lieten aaikoopen en aan kostenden prijs a3n de leden afleverden. Maar deze onbsduidende, afzondcriijke en slecht bestuurde ondernemingjeo b'even vo'.strekt oubedui-dend en machteloos tegen de kapitaalmachtige, groote, parijsche firmas, die haar steeds met verwurging en ondergang Oleven bedrijgen, en daarop gir.gen liier en daar de groote troepenmassas over tôt net stichton van groottr iliaaischappijen van verbruik, die zich gelastten met het bezorger, va.11 allerhande waren voor eene hcele legerafùeeling, en weldra voor cen heel legercorps. De eerste dergelijke, wettelijke ondenieming werd re«dmatig op tomT gezet voor het onder generaal Hirsclîauer staandrt iSe legercorps, en wel yoor de bezorgiug \*an aile waren die niet geleverd werden door d-' militaire intendantuur — en van de eerste maand bleek het kiaar dat zij in staat was 0111 ailes veel regelmatiger te bezorgsn en ailes veel goedkooper at te levercu. Het eigenliik doel der cooperatief van dit 18e leger-korps wordt ia 't verslag van den afgevaardigde aan den minister van oorlog op de volgende wijze omschreven ■ Restrijding der woekerprijzen ^•an den bijzondcreij handel ; levering aan de mansenappen van allerliMide benoodigheden tegen de goedkoopst mogelijke prijzen ; terugbstaling aan de leden van aile zuivere winst, en wel op zulke manier, dat de minder begoeden nog eenig voordeel bekomen door de aankoopen der wel-stellenden.De samenwerkende maatschappij van dit 18e leger-korps, waarvau aile soldaten, onderofficieren en j officieren deelmaken, bezil nabij Sainte-Menehouîd een overçroot warenmagazijn, door herwetl: achi dicht bij het front ingerichte verkoopwinkels dagelijks en snel voorzien worden van altes wat de soldaten wenschen te koopen. Van week tôt week werd e.r pan ket mïçldîn j " dépôt meer en meer gevraa»d en aldus is de omzet steeds toegeiiomen en îîcecnt hij nej steeds toe onde# - elk oogpunt. la den beginne, stflt de \'erslaggai'er iiitdrukkclijk vast, be wogen de verkoopprijzen van deze oadsrneming zich niet zeer veel onder\le lijn van deze der privaat-ondernemingen, maar weldra was het mogeli jk om eeaS zuivere winst van 8 tôt 10 p. c. te verwezenlijken ea aan de ïcoopers uit te deelea. .Maar op den dag van heden zijn de verkoopprijzen voor aile waren z65 laag gesteid, is de bijval der onderneiningzoo groot, dat de privaathandel zoo goed als heelemaal verdice.ien is, De samenwerkende maatschappij vaa liet l8st=leger-korps heeft weldra ook het stelsel aangenomsn van al hare waren te gaan koopen rechtsîreeks, zonder tus» schenpersonen, bij den voortbrenger, dit wil zeggen, in -ie iabriek. en dit in de graotst mogelijke hoeveel-hecân, in wagonladingen, in Ireinlaiingen, waardoor het Tei-zenden naar het middendepst veel vergernakke-. lijit wordt, terwijl de verzendmgskosten op het k'.ein-ste minimum gebracht worden, zeodat »ok daardoor de voordeelen der koopers aanzienl:jlc vermeerderd worden. De samenwerkende maatschappij van het iSste leger^ korp nam hare ofid-rmeming voor goed aan op' ■s sGJuniigiô en van dien dag tôt op 10 September. , waarop zij haren eersten bilan opœaakte om zich goed ® van haren finantieelen t»estand te vereewissen, had zij 11 allerhande waren aan den man gebracht voor een bedrag van fr. 624,210,75. De zuivere v^inst van dezen omzet bedroeg fr. 54,414,72 en vrerd zonder eenige afhoud;ng verdeeld onder de soldaten. Wannêer men bij dezen eersten uitslag rekening [. lioudt van het verschil dat daar bestand tusschen da u prijzen der maatschappij en de prijzen van den privaathandel, dan lco.ut men tôt de slotsom dat de soldaten van het îS^t® legerkorps alleeh gedurende deze twee r maanden eene besparing gedaan hêbben van meer dan n Ir. 125.000,00,—"die aeders zouden terecht gekomen if zijn in de koffers der parijsche groathandelaars. ;" Deze schitterende uitslagen heisken dan ook niet :t nagelaten om de opperbevelhebbers van het fransche ■t leger te bewegen tôt iiet uitgeren van omstandige voor-^ schriften aan hunne oniergeschikten, van dewelke zij [ veriangden dat zij zich zoaden inspannen om dergelijke samenwerkende maatschappijeu tat sîand te brengen voor de leqeraideelin^en 'die onder hunne bevelen staan. Deze voorschriften werden hier en daar nageleefd, - en waar dergelijke maatschappijen ernstig en goed ingericht werden, mochten de gr«e;ste firfnas, die er op tiit waren om fortuiaen ti winnen in den droevigen ooriôgstijd, v/eldra hare winkels sluiten en haar geluk e elders gaan beproeven. 0 Afgevaardigde Thierry-Casès heeft het in de Ivanaer, nadat hij zijn'vçrsiag voor^edragen had, dan ook onder , toejuichingen van aile aanwezig'en bitter betreurd dat men er van af de eers;e dagen der mobilisatie niet ia 11 gelukt is geweest'ô:n aile ïeveringen Tan aile benoo-n digiieden voor het transdie ieger sp deztlfde grondsla-s gen te regelen, Waardoor men on'oerekenbare voor-a deelen zou hebben bekomen onder elk «ogpunt. IN BELGIE ■ ■ . , . .1 mBBASANT ¥© Srêsss®! WCffiSTE ONDER EEN TRAMRIJTUIG' Staats-minister graaf Karel Woeste ia omver gersden gcwordea door een rijtuig der Brusselsche tramways. Hij verloor veol bloed wit «eno gapend® vronde aan den scho-' del. Voorbijgaagors raaptea den tacbtigja-, rigen staatsminist«r op en droegea hem ia> een heelfcuadig instituut. Nadat een genees-heer een cerat» verband had geîegd, werd M..; Woeste naar zijna weonst Napelschestraab' 15, gebracht. Behalve de groote woede aan het hoofd, klaagt hij over versehetdeae pijnlijke won* den voornamelijk aan den arm, Vijf jaar geledea, was M. Woeste het'i slaehtoffer van een gelijkaardig ongeval,-dan -werd hij omgoworpsn door een huurrij-tuig en bekwam hij verwaadingen aan ha*4 been. ^ ïjc m OOST-YIiAAHDEEE2î , DiKENDMAKIKC Ha!). Eajmeii-ftsimaîittîBtar Gsst «ent, 8 October 1917 LanjWirischaTï 1. Bïtriebssîell» J. !tr. If 3913 Aan aile gemeenten, De door het Verordeaiagsblad van, het 4. Leger, Nr. 51 van 27-6-17 vastgestelde vroegdOrSthpremie van' 4 fr. voor 101 kos tarwe, rogge en haver zal ook met terugwerkende krooht van ai «en dag der verordening voor- de aftevering van gersteia werking tred8n. Hqt tœmijn voor de uitbetalingvan de dorschpremie voor tarwe, rogge, haver en gerste ael tôt den 15 October 1917 verlengd worden. ' (Medegedeeld.) J Gent, den 8 October 1917, | Aan alle-/emeen;en, « Eenige gebeurtenissen uit den laatsten tijd laten blij- \ • ken, dat doortrekkende of in de gemeente onderbrachte troepen door «ie gemeenten van rnwvoeder voorziea , werden zonder dat de troepen een yermissie be wijs van ' de bevoegde militaire everheid hadien. Ter vermij-ding van dergelijka gevallen wordt opnieuw bcvolen, dat îedere aanvraag der troepen om rnw voeder vaa de gemeenten met 4e opmerking, dat de troepen van t# voren oen permissie-bewijs bij de Kommandantuur. hîûen moetea van de hand te wijzen is (vgl. E, T. B. ' v. 2-4-17 . ZHï. 2.-IVa LD. Nr. 9290 B. v. 29-9-17). Fùr die Riclitigkeii: " (Medegêcleeldj. (gec.) Wendiing. Bar Etappen-Kommandant, ; Leutnant (gez.) J.T.: v. Falcktntlem■ # & m ABTWEBPEH T© ^ntweppen Komitait voor> HisSp- en- Vc&din.g. — îîxleeling voor de i»asat} October : 200 gr, vet per rantsoen 0,80 fr. — 1.00 gr. rijstpoeder, id. o, 12 fr. De laotste berichten mekien 0.1s de aankomst uit Rotterdam per lichîer van 230,437 k. vet en 157,631 k, spek, uitsluitelijk bes'.emd voor de provincie Antwer-pen. De inlichtinçen die ons zijn gegeven verzekeren dat er voor vœt dé bedpeliog van v6Kt.offen betreft, er ' aile hoop bestaat dit wat regelmaliger zal kunnen ge-schieden.Brocd. — Door dagbladinis mcldinggemaakt dat van at tù dezer de prijs van het brooa zal gebracht worden op 0,64 fr. liet kilo. Deze prijsrerhooging schijnt nog niet zeker te zijn. Laat ons het beste hopen ! Stodslijko Bevcorpadingadienst. — Bedeeling voor de maand October : i pale aUnmstten, 0,75 lr. — 750 gr. suiker, per rantsoen «,g2. — 650 gr. honine, p. r. o.ûg. — 190 gr. lcaas, p. r. 9,70. — 50 gr. geimol-ten rundvet, p. r. 0,30. — 25» gr. waBchpoeder(Solvay) voor twee maanden 0,16. — 5 kil'. j?out, 0,25 fr. 'i'rots plie zorg en iever welke de Stedelijke Bevoor. radiiigsdienst aan den daglejt, meenen wij toch de aan» dacht te moeten roepen het volgende : Er zou van bestaurswege wellicht naar een soort Mocaliue of Eeco kunnen uitgezien worden om er ds bevelking mede te bedeelen, daar men in vele gezinnen een potje warm drinken missen moet. Aai'dapîîsleji-bodealing. — igogr. per rantsoen, t 0,11 ir. Deze wordt op eene wij zs verdeeld, dat men} wellicht er eenmaal ziet per week. Er werd ons gevraaga waarbij het komt dat men t# j St-Nicolaas-Wa«s 300 grammen bedeelt. I Wij kucwa met .andfys aaîwQprdftn d«n 4tt du*.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume