Vooruit: socialistisch dagblad

1661 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 September. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 12 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/445h990d0q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

v OOfv IJ iT Or gaan der Bekisohe Werklimknpudif\ — VerschijmKk alk dagen. Drukster-Uiîgeetrtet fc-jn: Maaîschgppij HET LSCHT bcstuurders P. DE VJSCH. Ledeberg-Gent . REDACTÎE . . ADM1NISTRAT1E tiOOGPOORT. 29, GENT ABONNEMENTSr-RIJS BELQ1E Dr3e maanden. » » , , fr. 3.25 Zes tnaandeo • . . . fr. 6.50 Sien jaar ....... fr. 12.50 M ta abonncert zich op aile postbureeie» DEN VREEMDE Drie maanden (dageiijk# vcrzonâen). ..... fr. 6.73 iw86 spvflfiiipo m ùttm Ons antwoora over : De Oorlog en de Godsgeleerden! heeft Le &Èan Public met bevallen. Wij wisten dat wel op voorhand. Men bekeert geen ouden fanatieker m vier en twintig uren, ais hij nog te be-keeren zou zijn Ovengens wij schrijven met om Le SEen Pufcïse aangeaaam te zijn, maar wel om het ons lezend publtek in te lich-ten over hetgeen net moet weten. Ditmaal gaat het kierikaal blad een beetje al te verre. Het is zoo stout te durven schrijven, dat wij zoodanig Ge manier hebben va.n de katholieken te beieedigen, dat wij dat zeifs doen wanneér wij dezelfde the-sis verdedigen als zij. En Le Sien Pubïîa steunt zich hierop dat wij het volgende geschreven hebben . Dai men tôt den oorlog moet be-iluiten als hij onvermijdelijk gewor-aen is, dat wist ons grootje die on-gelecrd was, toch ook. A l'impossible nul n'est tenu zegt de Fransch-man.Maar dat is de kwestie niet. De vraag is deze : ot men ailes gedaan heeft wat moge'lijk, wenschelijk en menschelijk was, om die onvsrmïj-c]'SÎ:j!'heid af te weren. Wij houden dit ailes staande. En voor zoover wij in de gesclnedenis achteruit gaan, is er zelden, eene ernstige pogirig gedaan, om de onvermijdelijkheid van een oorlog af te weren of beter nog gezegd om de onvermijdelijkheid te voor-komen.Is dat dezelfde stellmg die de gods-geieerden verdedigen? ^olstrekt niet, Avant de g'ddôgëléérdèn zeggen dat de oorlog, het zekerste middel kan zijn om tôt een waren vrede te komen. Suarez gin g nog verder en noemde de oorlog een w&t, waar het evangelisch geloof nooit afwijkt en daatom is de oorîog gcoorîôofd. Le Bien Pii&ïïc als een echte school- ! meester wijst ons terecht als volgt over onze verontwaardiging : Vooruit verwart hier, zooals, men ziet de wetten der stoffelijke nàtuur en de wetten der natuurlijke zede-leer.03 wetten dar natuurlijke zedeleer rnaeîen geeerbsedigd vtJCi'den tfoor a! de tljcîen hecn. Brianlct voor de les maar wij nemen ze niet aan. Dp oorlog zou dus volgens Le Slsn Public eene natuurlijke zedelijke wet i zijn, die door aile tijden moet geëerbie-digd worden! Wij protesteeren krachtdadig tegen deze bewering. De zedeleer is vooreerst geen onver-anderlijke natuurwet Hare voorschrif- ; ten veranderen met den tijd, de omstan-digheden en met de economische of stof-feliike toestanden. De volkswijsheid die wel deze van Suarez waard is, zegt het uitdrukkelijk. Andere tijden, andere zed'en ; en dat is de waarheid. En ware de oorlog eene natuurlijke zed'en wet. wel dan waren al de pogin- gen der vredesapostels nutteloos en be-iachelijk, omdat zij zouden strijden tegen een begmsel dat door allé tijden, moet geëerbiedigd worden. Dan zijn al de gcbeden van den paas, om den oorlog e doen eindigen, zoovele pogingen om de zee leeg te pompen, en nij ook eerbieûigt de naïuu.kjke zeden-wet niet, voorop geâteld door den fameu-zen Suarez. Dan mogen de moeders niet weenen en bidden, de vaders uiet meei de vuis-ten ballen,,het publiek met meer treurig of verontwaardigd zijn? Zij mogen of kunnen toch geen weer stand bieden aan eene wei der natuurlijke zedeleer. Dat ailes houdt geen steek. De waarheid is dat de zedeleer . er-schilt van volk tôt volk, omdat zij leven in andere stoffelijke toestanden, in andere klimaten enz. Als er een natuurlijke zedeleer be-staat, dan kan zij nog geene WÊT zijn. Het kan bijvoorbeeld tôt de natuurlijke zedeleer behooren, dat man en vrouw elkander lief hebben en dat ze hunne gezamenlijke hefde overdragen op hunne kinderen. Zooiets mag en kan gei-dig zijn voor aile tijden. Maar daarom is het nog geene wet, zoomin hedendaags als in de lang ver-vlogen tijden, toen Caïn zijn broeder Abel doodde met het kaaksbeen van een ezel. Zou Le BSjJî Public ons niet eens dui-delijk de zedeleer willen uiteenzetten, die spruit uit h-et kapitalisme, hetzij ka-tholiek, joodsch, protestantsch of turksch. Wij zouden met veel aandacht en nieuwsgierigbteid die uitleggingen lezen. En wij zouden er ge trust onze .zedeleer, spruitend uit het socialisme stellen te-genover deze van het kapitalisme, waarvan de kerk maar de dienstmaagd is, hetgeen zij aile dagen nog meer en meer wordt. Onze zedeleer is de hoogste. Wij willen het recht op leven, welstand en onderwijs veroveren voor al wie zijn plicht doet in de wereld'. Wij willen die gelijkheid in het goede, en dat is de bazis aller zedeleer en den weg geopend, tôt hooger stijgen, tôt ideakstischer denken, tôt het streven naar het : Vrede zij op aarde aan aile menschen die van goeden wil zijn. Ziedaar de socialistische zedeleer. En is onze strijd soms heftig, pijnlijk, of ruw, hij heeft reeds een machtigen en prachtigen invloed op de werkende klasse en op geheel de openbare opinie uitgeoefend. De samenwerking, de ziekenbeurzen, de syndikaten hebben, door het sluime-rend gevoel der solidanteit op te wek-ken, door het Een voor allen, en het Allen voor een te ontwikkelen in de gees-ten en in de harten meer gedaan voor eene gezonde zedeleer onder de massa te vcrspreiden, dan al de predikanten, hemelbelovers van aile godsdiensten se-dert eeuwen gedaan hebben. Wij hebben niet afgedaan met L® Publia. Wij willen de kwestie die ons bezighoudt klaar spinnen met de godsceleerden en met Le PwfeHo die optreedt als hunnen tolk en hunnen ad-voHat. F. H. Is lut Eîigelsolîo ïitoirilpgs-ûosips Op t congres der vakv&reenigingen is een Wief van minister Lloyd George voorge-zeni ger-chreven naar aanleiding van op-aerkingen, den vorigen congresdag over w>!'log»winst gemaakt. Het Lagerhuislid oeddon, de président van het congres heeft o. m. gezegd : In de earste oorlogsdagen, toen heel het a-nd één van zin eu één van wil leek, be-gouuen -0'1 aanstonds leelijke verschijn-j-e en voor ue doen. Verhoogde ievensstan-aarcl, opgeblaien winsten, en in vele ge-■i en vevachtelijke laagheid van den kant er werkgevers, wekten een geest van wrok, I * r" Serechtvaardigde klachten werden ver-hp' ^v' • w.erklieden waren, over 't ge-bereid zjch te geven voor de gemeene tp n ' I^aar 0m door financieele gieren en p °; n verscheurd- Er is geprotesteerd t,n r,ls een beroep gedaan op d-e regeexing; en v ®verS&efs- Het gevolg was : stakingen ® °§ds looneisehen. Deze eischen fti^recltt^ardi&d door den onwil van de gevers om, ggl|g sçgftva. te dueÛ 1 van de winsten die zij maken. Ons prots&t gaat tegen de uitzuigers van den handc-.l, aan wie 't vergund is geworden om door op-godreven priiiîen van steenkoo.1, voedsel, vracht en oorlogsbehoeften de nationale eenheid ernstig te bedreigen en een verbit-tering teweeg te brengen, die hoogst ge-vaarlijk is voor het welsiasren van onzen tijd. De priizen der levensmiddelen on de oor-logswinsten vormen de hoofdoorzaak dsr arbeidersonlusten. Aan de rege»ring, de lasten te verdeelen. De oontrole, die ze voor oorlogsdoeleinden heeft ingesteld, behoor de ze ook te oefenen ter versterking van het vertrouwen van het pubiiek. Wanneer spoorwegen en fabrieken kunnen worden op gecommandeerd voor 't lev&ren van strijd-krachten en munitie, zoo heeft de regearing nist minder tôt plicht om de bestaansvoor-waarden in beseberming te nemen en te waken dat het volk alleen uit vrije-n wil dienst neemt. Wanneer er half zooveel woorden als er, meest monder eenig bewijs, geuit zijn tegen de zoogenaamde ondarmij-ners, waren gericht tegen de winstjagers, en wanneer dan de staat zijn aandeel in de oorîogs-^'insten hnd opgeëischt, zouden de werfelieden vertrouwen hebben gesteld in £9.d|vrede van ften jaar _geleden, heeft ons gezegd dat de corlogswinsten zouden geregeld worden. Thans vraagt de voorzitter in het Lagerhuis, hoe we die winsten moeten benaderen. Dat is niets dan een uitviucht. De belofte werd gegeven en ging verge-zeld van eene verklarng over vs lands toe-stand. De georganiseerde arbeiders stelden zoowel in de belofte las in de verklaring vertrouwen. Hoeveel de werklieden bijdra-gen tôt hft bezweren van het gevaar, blijkt uit de verhoogde productie van munitie en uit hun bireidwiligheid om al het mogelijke te doen. Wij noodigan dan minister van munitie uit, zijn b*loîte omtrent oorlogswinst evensens na te komen. Onlangis heeft een lid van het kabinet gezegd, «dat van geen deel' der ' -evolking d<> idea'en meer op hst tpsl stfian dan van de vakvereenigingen». Deze woorden geven het oordeej dar gètfrg&njsetrcie arbeiaers weer, maar ze hebben een tweeledige toe-passing. Wij weten allen, wat de rechten van vakv"»rsjenigins*m! onder 't rnilHarigrce waard zijn, maar bijna even erg als dat ge-vaarlijke s6els.el zou net zijn, wanneer de velen die ten onzent dienst hebben geno-men, in de burgermaatschappij terugkeer-den om door de werkgevers te worden ge-bezigd voor het knotten der rechten van den georganiseerden arbeid, rechten die met moeite en opofferingen zijn verkregen. Wij hebben het recht, om van de regeering afdoende waarborgen te eischen dat de toestanden van voor den oorlog zullen worden hersteld (toejuichingen). Het hart van Engeland is n"g gezond en voor een rechtvaardige zaak zal het volk geen offers schuwen. Laat de regeering zich ten voile bewust zijn van haar verantwoor-delijkheid, niet door het oor te leenen aan een kwakzalvers-pers, doch door vertrouwen met1 vertrouwen te beantwoorden.Daar ligt de weg naar eenheid, de eereprijs voor hen die nooit zullen terugkeeren. het merk-teeken voor den plicht van hen die in het gezicht van den vijand als wachters van onze vrijheid zijn aangewezen en de roem van een eensgeaind volk, dat in wel en wee | beslofcen is te volharden tôt de gebraehte offers onze zaak hebben doen zegevieren (luide toej.) $m an Ë wM 1 wm 1 g® m mm » mm » 1 mm Te Leuven Door ds rcenigvuluige klachten over het Vosdmg- eu Steunkomiteii/ dezer gemeente gedaan, is er, na een grondig onderzoek, tôt de afzetting van dit komiteit op «hoo-ger-hajid» besloten en een nieuw komiteit tôt stand gobra-cht. ' Het oud komiteit bestond uit 6 leden allen deel makende van den Bosrenbond. In den bsginne werden aile uitdeelingen ge-da-an in het huis van den deken des Boeren-bonds. Doch na eenigon tijd werd het magazijn verplaatst naar de school der ge-meeente, waar ook de uitdeelingen dan ge-beurden. Naar men ons inlichite v/as het gedrag van den ils; >?n daar niet vreemd aan. Men verfceit zells van een meisje dat geslagen werd 6n dit nogal op de uitdeeling in do school. Op d© toen reeds geuite klachten werd een inwoner der gemeente op bevel vaa het kantonaial komiteit aan het komiteit van Oud-Heverlee toegevoegd.Deze persoon vatte zijne benoemiiig ernstig op en m eana zittï*g van het komiteit gehouden den 14 Oogst 1. 1. bestadigde hij dat er ze-kere voorwsrpen in het magazijn des komi-ttàès ontbraken. Hij zegde dan aan de leden des kom?fceits, dat, aangezien er voorwer-pen verdwenen waren en de geruchten wel-ke er aver de leden dos komiteits in omloop waren, hij verzocht om iedereen te doen zooals hij : zsine zakken om te keeren. Een e-erste kierikaal haantje-vooruit, toekomend gemeentoraadslid welke reeds met den titel van Schepene genoemd wordt, rcaakte een ongeloofiijk tempoest en weigsrde zijne zak-feen om te keeren. Na een hevig krakeel eu vervrijt haalde hij ten slotte een voorschot uit een zijner tesschen en gaf dien terug aan den voorzitter waarna hij, zonder zijne zakken te willen omkaeren, er van door trok. Het waren deze f<?iten welke het kanto-naal komiteit dedsn besluiten, het komiteit van Oud-Heverlee te ontbinden en een an-der in do plaais te stellen. Hopen wij dat met dit nieuw komifceft aile onreohtvaardig-heid en partiijdighsid zal ophouden en dat men allsenlijk zal zien naar de noodwen-digheid dar l>avolking en niet naar hunne politieke d&nkwijze. Moeht het anders zijn, dan zullen wij het aan de kaak stellen. Het moet uit zijn dat er aan zckere persoueu, die Let niet noodig habben, bloem.voor niet gegeven wordt en dit alleen om lat zij met den burgamoester 's nachts gaan wandtlen om te zien of al de boomen er nog staaii Wij verwachtten dus van het îienw komiteit rechtvaardigheid en eerlijkheid in het toepaasen der reglementen in iezea huidi-gen droevigen t»-esiand. Souff^lnar. WAT BELEEFDEK A. U. B. MUNHEEtt! Naar het schijnt heeft er jok ten heei-schap de specialiteit, de werklisd-n, die M-i-gens het règlement van het uitionaal wik-ioozenkomiteit twee dagsn gedurende 8 u. aan het esn of ander gemeentewerk mogen gebezigd worden, met ininachting te beje-genen. Hij zou zelfs gezegd hebben dat hij al lang genoeg hun «bakkes» open gehouden heeft. Wij doen aan dien heer opmerken dat er nog geea centicm van zijne centon aan de werklieden gegeven werd. Dat hij dus wat minder toepet hebbe en beginne met wat beleefder te aijn ; zoo niet, kieeden wij hem eens uit ! # $ Te Mechelen TE VEEL WIT BRQOD! Hesft men in Mechelen te veel wit brood 1 't Moet zijn, want vorige week hebben ge-loofwaardige getuigen ons komen verkla-ren, dat er in eene plaats in 't slachfchuis 15 beschimnielde witte brooden lagen. Laten begchimn^elep beteekent te veel fagbbeifci Hoe, waarom en wanneer deze brooden daar kwamen, kunnen degenen die er be-lang in stellen wel doon onderzoeken. Al genoeg dat die embêtante socialisten aile zaken aan 't kloks &el hangen ! H. xL BIJ DE TIJDELIJKE STAD S WERKLIEDENDoor onze vakbonden, in akkoord met de onafhankelijke, wordt eene stevige actie ge-voerd voor de belangen der werklieden, (Jijdelijk gebezigd aan de stad. Yorige week zonden wij een schrijven in aan 't Schepencollege om de werklieden die nu ten getalle van ruim 500 gebezigd worden. op 13 à 1400 te brengen, werkende met 2 ploegen. Wij komen te veracmen dat er hieraan voldaan wordt, waarop dan oogenblikkelijk een volgend schrijven la g'sricht aan het Schepencollege : Mijnheeren, Met deze nemen wij de eerbiedige vrijheid dit sshrijven aan Ued. geëerd onderzoek te ou(ierw&rpen. Naar wij vernemen hebben la de stad zin-neûs een groot getal arbeiders werk te ver-schaffen, welke zullen gebezigd worden om verschillende zeer nubtige werken van open-baar nut uit te voeren. Daar dit eene zeer moeilijke en zware taak is voor da gelaiders der werkea, achten wij het oas ten plicht in naam onzer vakbonden, onze hulp en diensten voor deze werken aan te bieden. Om daarover eene overeenkomst te tref-fen denken wij het nsrodzakelijk eene samen-konist te hebben met het Stedeljjk Werk-bureel en Wcrkeloozenfonds, waaraan de verschillende beroepsvereenigingen zijn aangesloten, om in deze lichamen deze zoo nuttige en moeilijke taak te helpen uitvoe-ren.Wij denken dat dit eene noodzakelijkheid is, daar de leiders der vakbonden, welke in nauwe verbinding staan met hunne leden, eene "goede en degelijke medewerking kunnen verleenen, zoowel voor de uitvoering van het werk als voor de tucht en eendracht welke er bijzonder noodig is om grootsche werken tôt een goeden uitslag te volbren-gen.Geachte Heeren, wij hopen dat Ued. het nut en de noodzakelijkheid zult begrijpen van ons voorstel, en dat in den kortst mo-gelijken tijd de bovengenoemde lichamen zullen samengeroepen worden om deze zeer belangrijke zaak te bespreken. In de hoop een gunstig advies op ons verzoek te mogen verwachten, aanvaard dan, Mijnheeren, onze beleefde groeten. De Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden. Deze vraag is meer dan logiek tenzij de heeren HET WERKBUREEL ala een ■' od lichaam zouden aanzien ! Wij van onzen kant waken ! BIJ DE HERBERGIERS Bevel kwam van 't Hoofdcomiteit dat men aan de familieleden van herbergiers, de kaarten terug moest geven die men af-genomen had. Niet meer dan plicht'! In 't vervolg wat meer omzichtigheid en besluiten doen toepassen zooals ze werkelijk zijn. Heeren met welgevulde buiken kunnen zich niet voorstellen hoe treurig het is wanneer men de kaarfc wordt afgenomen ! Oî zijn er door honger gedreven nog geen gevallen schensels genoeg îî H. H t $ * Te Aalst DE WERKLGOZENSTEUN Het Kqnuieit heeft besloten den kleinen steun, die aan de werkloozen verleent werdt, te vermeerderen. Hiertoe waren verschillende voorstellen gedaan. Nadat we er opgewezen hadden dat er zelfa middel was met de 13.500 fr. toelagen die het Plaatselijk Komiteit van Aalst iedere week ontving, zijn er nieuwe en nog hoogere voorstellen gedaan, en werd het volgende aangenomen : Voor vader of moeder, 1,25 fr. per week. Voor de personen meer dan 16 jaren, 1 fr. per week. Voor de kinderen van 6 tôt 16 jaren, 0,80 fr. per week. Voor de kinderen min dan 6 jaren, 0,75 fr. oer week. De eerste maal is deze steun uitbetaald, maar door het besluit van het Komiteit moest op deze basis tweemaal uitgekeerd zijn. Dit is niet gebeurd ! Wij hebben hierover inlichtingen ge-vraagd, en de reden is dat er nieuwe lijs-ten van de uitbetaling der voorgaande week moeten gemaakt worden. Deze lijsten zullen deze week in orde zijn. De werkloo-zen kunnen wij verzekeren dat het besluit zal uitgevoerd worden. Door den nieuwen maatregel zal het Komiteit van Hulp- en Beschenrring aan de werkloozen 8 à 9 duizend franken per week meer uitgeven. 't Ware beter ge-weest ware die meerdere hulp spoediger ge-komen. De ongeiukkige werkloozen, waar-voor de oenten gegeven worden, hebben die zeer noodig. BIJZ0NDERE HULP De werklieden die nu voor de voeding en 't stadswerk gebruikt worden en hier-door met gansch hun huisgezin buiten den werkloozen steun gesloten zijn, zullen een bijzonder hulpgeld van 0,50 fr. per hoofd bekomen. Deze hulp zal wekelijks gegeven, worden voor een tijd welke niet bepaald is. Aan de huisgezinnen yan 5 personen en meer, die geen ander inkomen hadden dan van het bovengeinoemd werk, is de stenn reeds eene week uitbetaald. Voor de fami-liën met 4 en min personen, denken wij dat de bijzondere hulp deze week dubbel zal verleend worden. WANNEER? zal in Aalst de volledig© werkloozenstcun gegeven worden zooals dat sinds 5 maanden te Brussel, in 't Walenland, en reeds S reaanden te Gent, enz. gedaan wordt? Die vraag wordt veel, zeer veel door de Aalstersche werkloozen en door de arbeiders die de omliggende gemeenten bewo-nen gedaan. Dezelfde vraag hebben onza afgevaardigden sinds maanden en maanden in de Provintiale en Plaatselijke Vo-e-dings- en Werkloozenkomiteiteu gesteld, hebben daar herhaaldelijk op aangedron-gen opdat voor de streek Aalst recht zou geschieden. In het blad «Vooruit» hebben wij ook dik-wijls die klacht geuit en de vraag gesteld : «Waarom moeten de werkloozen van de streek Aalst, die door het werkgebrek de eerste en 't ergst getroffen zijn, door het Landelijk Hulpi;omiteit zoo stiefmoeclexiijk behandeld worden?» Het Provintiaal Komiteit zou beter en spoediger kunnen handelen hebben voor da werkloozen van de streek Aaist. Door onze afgievaardigden is aan dat bestuur herhaaldelijk en met nadruk gevraagd om aan onze werkloozen te denken. Daarbij zijn nog persoonlijke voetstappen aangewend en ten bureele va-n dat Komiteit te Gent, bezoe-ken gebracht om te vernemen hoever het met het nazicht der fichen gevorderd was. Doch ailes ging zijnen gewonen slekken-gang. Men voelt de hongerkrampen niet van de werkloozen der streek Aalst. Te Gent kon het spoediger gaan. Maar het zal niet ongepast zijn hier eventjes ta herinneren, dat men ons verweet als zouden wij^ socialisten, te haastig en ook met een politiek doel gehandeld hebben, toen wa 7 maanden geleden den heer Burge-meester en het volk van Aalst iulicht on over het tôt stand komen van een Landelijk Komiteit voor hulp te verleenen aau da werkloozen. Wanneer wij de inlichtingen mededefil-den welke vrienden ons te Brussel gegeven hadden, waren er personen die ons gezog-dea betwijfelden en eenieder wilden doen gelooven, dat zij ailes best wisten. Er was dan nog tijd om te handelen. Doch leert ons het tegenwoordig feit niet (den vollen werkloozonsteun dat ons volk nog moei; derven), dat wij in Aalst beter zouden gedaan hebben met spoediger te handelen 1 Immers de laattijdige inschrijvingen, de talrijke werkloozen en des uitgebreidheid onzer streek Aalst-Herzele, heeft veel werk en tijd orevergd voor het in orde brengen der fichen, welke voor het nazicht te Gent mogelijks de laatsten aangekomen zijn, wa-ardoor wij de laatsten en ook het slecht-ste bediend worden. Wij. socialisten, zijn de eersten in Aalst geweest om de inlichtingen te geven over het .tob stand brengen van het Landelijk Hulpkomiteit voor de Werkloozen. Men heeft ons buiten het voorbereidend werk gehouden. Als vakbonden onmondig gemaakt om voor onze leden op te treden. De arbeiders-(sters), al de werkloozen mogen nog naar hunnen volledigen werkloozen-steun wachten, die in andere plaatsen sinds 8 en 5 maanden gegeven wordt. Volgens de inlichtingen welke ons nu gegeven worden zouden de fichen van Aalst te Gent nagezien zijn en zou op 't einde dezer, week of in den loop dezer maand den vollen werklooaensteua gegeven v/orden. 't Wordt hoçg t:ij4. — " Y.H, E.. "iFTsap — N. 258 Prijs per nsœmer : vooi Beigïè $ centiemen, vooi den Vreemde 5 contieraen Tsisfaon : R®dac4ie 247 ■ AdfbinSstratie 23545 OondaM»" 16 SEPTERIBER 11 81 fe

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume