Vooruit: socialistisch dagblad

1125 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 25 April. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h707w6900v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

[ ni* —a————— I ■«■»! I— Il II II HMPwBBBiBMMMWWMMilMglMWWKnlalMIlWlII J>i r—lqfc<KkHWAfKiflBWlK—gfc*gaBRl il. HWMWBBBHBI PU MB MM IH MIMW «HMTI_ i I» ■■—«■—■»■——H——H T jjaar — ft» 115 Pnis per nummer : voar Belgié 3 eentiemen, Toor den Vro«mde 5 eenti«men Teletaon : Ëfedaciie 247 « Administratie 2845 iOffSdacj 25 APRIL 191Q Orakster-Uitgeefstef B^sn: Maatschappij H ET LICHT bcstuorder s I p, DE VISCH. Ledeberg-Qent .. REDACTIE .. administratie I kûogpoort, 29. gent y VOORUIT Orgaan dets Be/mche Wèrkliedemàrtyl — Verschm&ide aile dagen. abgnnementsprij3 belgie Drlt «manden. . . , , fft 3.29 Iles tnaandeo , tr. 6.50 Een jaar . ...... fr. 12.50 Men abonnesrt sicîi op aHe poitkorcde» DEN VREEMDE Drie maandcn tdagclijka vcrzcneisn). « .... te 6.19 1 Da TIiirae®st — T3 \fc-59 S^»H(t icheppingsvermogen jaagt den men«ch rusteloos Kc 5,an des vooruitgangi. De laatste honderd jaren • Bien in de geichiedeni» altijd achitterend geboekt ^^■HeTieven, de maatschappij ia tôt in hare kleinste a^Bderdee!en ' onderzocht dôor '» menschen denkend n H,,.;,na«r volmaking. Ongelukkig is het opmerkens--nflurdig dat de waariijk verrassende vooruitgang m !■?, aiie verrichtingen des levens, bijna geen rekening ■fcouJen heeft met den toestand der arbeiders, welke •jBcW.! tôt het scheppen van aile maatschappelijke ■Jiv5art, onmisbaar zijn. ^K( verledene eeuw wai, al« we die uitdrukking mo-.^B,i,tzigCn, vooral de eeuw der stoffelijkheid.Ik bedoel J^KIrmèeSdat juist in handel en nijverheid de ontwikke-■iHitverbazend isgeweeit. wijsgeerig denken neemt zeker ook eene bijzon-gBrepijats in, in de reeki der maatschappelijke feiten. " B «ut nu dat het vooruitschrijdend, denkend ele !)■, jn de samenleving zich hais over kop geworpen '"■mop de stoffelijke voortbrengst, zijne gaven ont-heeft in den tak van handel en nijverheidï Om-i,K -jijns duiikens, in de huidige kapitalisti^che maat-ji^Ktschapp'.j, het stoffelijke overwegend drukt op het J^Kejjki, wat eene ernstige aanklacht is tegen de be- 3^«ct redelijk denken komt gedurig in botsing met de ^Rdtldrijvende, winstzoekende berekeningen der men--iH j)e wetten der zedeleer worden, en hoe verder J^Rspiulistische overheersching gaat, hoe erger over iHhoofdgezien; dienenalleen maar als eene valsche, i^Kie.Mzc tmtazie in eene samenleving welks vraag en I^Kcclien alleen is geld te winnen. j^Kcn leert men aan onze kinderen dat ze eerlijk, a^Knaardig, goed, vergevingsgezind moeten zijn, nog |H spaart men ze de bittere ontgooeheling niet welke I^Rjeloert en overvalt van zoonaast ze al» menschen (^^■«rstenstap in 't leven wagen. IH, men de maatschappij aanklaagt, haar hare gebre-^^Rverwijt, dan antwoordt ze wrevelig dat aile» zdo ' ■l jj, dat ze tegenover het wassend geslacht haar f^Hchtbegrijpt en volbrengt. Ze spreekt van ontaarding, ^^fcjneiiiwijking en zoomeer. Zestelt dokters en pro-Scr» te werk, welke meten en w«gen, ook vergelij-statistieken opmaken. En dan? Het helpt niet, ■frat het, wil het niet bekennen «n durft het niet aeg- Hiabegrijpik hoe 't komt dat de onderwijzers zoo ■ les geven, hoe 't komt dat na «nkele jaren het ^Hrhanner oogen gedoofd is, ze de opvoeding der ^H.eren lanzien als werk, en een flegmatiiche glim-^Krond hun lippen speelt. Welke verheven taak, in betere ïamenleving, de kleinen te vormen, de ^Hve jeugdige krachten te leiden en te ontwikkelen, ^■îttewerken tôt algemeene welvaart. Nu nochtans ^■hetonderwijs die zielverheffende gedachte, omdat ^■iveet dat het leert wat zou moeten zijn, niet wat ^■L1: vruchtrn hunner toewijding en inspanning gaan ^■iorenjoohaas't de kinderen zich in de wereld buiten flnuool bewegen. Wat bittere toekomst, welke te-^Htsteling en ontmoediging staat het jonge geslacht al- ■ tt wachten, opgeleid zooals nu in bespiegelende ^Biiellingen, weiks indrukken na een pijnlijk ontwa-B -ooi 't praktisch leven weggevaagd worden, ^Biet onderwij» is onvolmaakt, cmdat de maatschappij heeft het tegenstrijdige, het verkeerde in hat ■tr. un de kinderen aan te toonen, omdat zc dat niet H zonder hare machteloosheid ten aanschouwe te : irbeidersstandpunt gezien is de tegenwoordige ■'-.i:; hoogst schadelijk. omdat werkerskinderen ^Btea zelistudie bijna geen verder ondfiwijs ontvan-I co, daar het joms jaren duurt vooraleer hunne ^Bsies do'or den werkelijken gang van 't leven opge» ■>: - zijn, zooveel te langer aan de werkersbeweging ^■roken blijven. Het opzettelijk aoodzwijgen der ^■thuishoudkunde op de scholen, is voor de werkers-^■deren een kovtbaar verlies aan tijd waar het prole-doorgaans gebrek aan heeft. Het il daarbij een tôt het geleidelijk vormen van hun geest,omdat ■> denken nooit gewezen is op de roi welke de meer-Hiii'd ait toekomstige handarbeiders in de samen-zal te vervullen hebben. de arme dan nooit recht op waarheid, op 't Bltlicht der wetenschap? Moet hij dan in 't leven Hid Onzeker wroeten, moeitevol zich een weg zoekend ■l«i blinde? •ioeishet nu ten dage met de jeugd gesteldî Zien ■pet rondom ons de traurige gevolgen van een be-■ghtbbend opvoedingsysteem ? 1k meen ja en zeg dat ■jv Jkionderwijs geen gelijken tred gehouden heeft H' de alzijdige hoogere vlucht welke de beichaving B' it heeft, Een klaarziend mensch vat het waarom, H'; wil nochtans trachten het duidelijk te maken. ïer "" viift S:a' j®ren was het volksonderwijs be-gering en doorspekt met godsdienit. Het op-'''3era'i®mej gevolg der ontbloeiend* nijver-j H ' bracht met zijne vrijheidstheorién, ommekeer in HjVerwii*. Kort daarop, dank aan beter onderwij», ^^■uikt de klassegeest bij de arbeiders, en heeft voor JH1' ! de groepeering der werkiieden in zelfstandig« •J'en wij mannen opstaan vol energie en hoop, ;JH"rende voor hunne klassebelangen, hunne mede den meeslepende door het va»te gtloot" aan er-hunner rechten. '°0n verbsterde, de dagelijksche werkuren ver-^^■aerden en 't volk begon te lezen. :: '-waklie, onvoorbereide hersenen konden noch-tegen ernstige, drooge lezing. Het zocht ge-âW^ij^ voedsel, licht te verteren, uitspanningjlezing. bracht het natuurlijk niet verder en al wilden ze c,1idi alti|d maar die tijd ontbrak het. Onze partij ' Mngel. Ze itichttc haar dagblad en hare boeke-,il^B?ccntend met moeilijkheden van allen aard. Toch JlB,' ze het menschelijk mogelijke gedaan. Wat is ««"sultsat van kosten en inspanningî :«00r<lat htt onderwijs ondoelmatig is en het volk in Hjden te veel uren werkt ziet men nu niet de V"". de denkende krachten opstaan. dat onze tegenwoordige jeugd vol leven is, ■a^^'Jchtig en bezield met die ontembare hoop en ze-van de zegepraal hunner klasse, zien wij ze a'! oude ontnuchterende menschen, gehoor l'B] Mn poHtieke lasterpraatjes; zien we ze slente-atS! de straten als vroeg geblaseerden, bedorven 1M . ' u'terlijke eener maatschappij wier eenige roe-geld maken ». ÉSk?" CCn ®ecst van onwetende twijfel in die hoofden |K verdcrtelijk is aan onze beweging en aan onze ■ denk dus dut 't onderwijg zou moetea verbeteren, ^en §eest onzer klasse, de wcrkureif ver-§*j°®?at het voor den groei onzer panij «bsoluut 1 K 18 "3t het gehalte beantwoordt aan het getal. -^rking verdient belangstelling daar de zich 4, ^8n<*e' verscherpende kîassepolitiek bewuste, ■ e socialisten vergt. CLUCKERS GUILL. $ ■ ^eenen dat onze vrtend Cluckers zich bsdriegt ili °^>t ^at er rad'kale hervorming van het volk ■ « « 4 d«en twi. Wij gelooven veeleer dat het de groeiende organisati* der werkers, hunne klimmende macht zullen zijn die het onderwijs zal verbeteren, veeleer dan dat het ender-wijs onze partij zal versterken. Wij geven het artikel omdat er anders veel belang-wekkende gezichtspunten in voorkomen. Redaktl*. Gezien er heden morgen geene bladen verschenen, kunrten wij geene ancters teiegrammen geven. Earopiiscie Mi In Wes!-V!aaiiÈrsn en in Fcankrljk Uit Fransche bron PARUS, 22 April (Officioal). — Tweeds bericht : In do Argonnen hebben we den bovensten kant ran een door eene vijande-lijke mijnontploffing veroorzaakten trech-ter beïet. Op den linkeroever ran de Maas gewel-dige beschiating van Mort-Homme. Op den rechteroever aanhoudende artillerie werkzaamheid van den yi.iand, ran af de Maas tôt op de brug van Vaux. In de Woëvre levendige kanonnade in de sektora van Eix, Ohatillon en Ronvaux. Geene enkele infanterie-actie. Een onzer stukken van groote draagkraeht heeft Vi-gnoulles-l«a-Hattonchatel beschoten, ten noord-oosten van Sint-Mihiel. In het noor-den van Régniéville hebben onze batterijen • treinen verspreid op de baan van de Manche tôt Nonsard. Van het overige front is geene enkela ge-beurtenis ran belang te vermeldsn. Uit Engelsche bron LONDEN, 23 April. — Bij Frieourt, Sou-ehez, Hulluch en Givenchy hadden in de laatste twintig uren mijnengevechten plaats. Wij verstrooiden des nachts een© Duitseho afdeeling, die hare loopgraven bij St Eloi verliet. Zuidelijk van Arras hadden heden in de loopgraven mortierenge-vechten plaats. Op verschillemdo punten tusschen Bouchez en het kanaal van La Bassée evenals in de nabijheid vaa Ieperen beiderzijds artillerievuur. ^ * Di osrioi tisubu Italie i« Qtisianrijk-Hoegarljs Uit Italiaansche bron , ROME, 83 April. — Op het gansche front tijdelijk artilleriebedrijvigheid op beide zijdsn en talrijke verkenningsraids. Bij kleinere infanteriebotsingen in 't gebied van deji Opper-Astioo, in 't Suganadal en n 't Hoog Gorderiole namen wij ongeveer 30 gevangenen. In 't gebied van de Monte Nero sloegen wij tijdena den nacht op 20 April vijandelijke afdeelingen terug, die eene poging deden om bommen tegen onze linies op don Mrzli Vrh en Sleme te wer-pen.Onze vliegtuigen werden door de vijandelijke afweerbatterijen beschoten en keer-den ongedeerd terug. « # 3ÎC Os sirijd in Klein k 13 Uit Tnrksche bron KON8TANTINOPEL, 23 April. — Het Hoofdkwartier meldt : Aan het Irakfront verloor de vijand in den slag van Bedissa die den 17 April werd geleverd op den rechter oever van den Tigria (en niet zooals wij gisteren bij missing zegden op den linkeroever) en eindigda met ,cU neerlaag van den vijand, die meer dan 4000 dooden en gekwetsten op het veld, #n 14 mitral-jeuzen, 1 majoor, 2 officieren en enkele soldaen in onze handen alg gevangenen liet De strijd op de zen oever van den Tigris geleverd tôt 20 april, erinbegrepen de laatste gevechten van den slag van 17 april, is als volgt saam te vatten : De tegenaanval-len onzer troepen op 17 april die aanlei-ding gaven tôt de terugname der vooruit-geschoven stellingen van Bedissa, werden vervolgd gedureede 8 1/2 uren in den nacht van 18 April. Op het einde werden de twee brigaden, die zich op dit front bevonden, uit hunne posities verdreven. Intusschen deed de vijand 3 brigaden vooruitkomen om onze aanvalskolommen in den flank te nemen om de terugtrekking zijner eigen brigaden te stuiten en ze opnieuw te doen vooruitgaan. De terhulpgesnelde brigaden konden geen uitslag verkrijgen en hebben zich samen met de andere brigaden terug-getrokken achter het vooruitgeschoven front. Wij bemachtigden in de vooruitgeschoven stellingen door ons hernomen 13 mitrailleu-2ien, terwijl wij er slechts eene lieten bij onze terugtrekking. E-en major, 2 officieren en 13 soldâtes werden gevangen genomen. In de gevechten op dit eene front telden wij meer dan 2000 dooden, de gezamenlijke verliezen van den vijand worden op minstens 4000 man geschat. Den 18 April was er kaîmte. Den 19 April deed de ijand 's morgens met eene divi-sie een tegenaanval op onze vooruitgeschoven stellingrn te Bedissa. Wij lieten hem naderen. Alsdan hebben onze troepen met de bajonnet aa-r.gevallen en hebben den vijand verplicht zich aanstonds terug te trek-ken, vele dooden achterlatende, eene mi-trailleuze werd nog genomen. Den 20 April deed de vijand geen aan-val ; hij sebeen bezig met de wegbrenging zijner gekwetsten en het begraven zijner dooden. In deze vier dagen werd geene belangrijke daad ondernomen op den linkeroever van den Tigris noch in de omge-ving van Felahie, buiten nu en dan kanon-vuur. Te Kut-el-Amara is de toestand on-veranderd.Op het Kaukasusfront had geen enkel belangrijk gevecht op den rechtervleugel plaats. Een vijandelijke aanval, gericht tegen den rechtervleugel van den sektor van Tschoruk werd afgeslagen. Wij maakten er 1 officier en 60 man gevangen. Eenige vijandelijke oorlogsschepen rer-toonden zich van tijd tôt tijd op de kust van Smyrna en beschoten het eiland Kens-ten en eenige plaatsen van het strand. Vijandelijke vliegtuigen voersn over Phocea en Oordelia, voorgeborchte van Smyrna, waarop zij eenige bommeo lieten vallen zonder resultaat. Op 20 April deed eene onzer vliegtuigen een raid van 300 kilometers over de woestijn van El Kant-ara aan het Suéz-kanaal in 3 uren tijd. Hij wierp bommen op de vijandelijke kampementen en kwam behouden terug. Onze kameelberijder» verrasten een ster1 3 vijandelijke ruiterijpatroelje in den orntrek van het kanaal. Zij doodden er 7 man van en vervolgden bet overige der pa-troelje. In het Buitenland In De <c Imperaior »-nota van Amerfka WEENEN, 23 April. — Zooals de Ween-sche «Allgemeine Zeitung» van onderrich-ter zij de vernam, is in 't miniaterie van buitenland de Amerikaansche nota, die zich met de torpedeering van den stoomer «Imparator» in de Middellandsche Zee in-laat, ontvangen. De nota beperkt er zich bij eeoe aan-vraag aan «de Oosfcenrijksch-flongaarsch« regeering naar de nadere omstandigheden er torpedeering t„ richten. » En En§«lessdl Drelgende staking DEN HAAG, 23 April : Naar men moldt zou er een geschil ontstaan zijn tusschen de reeders en de matrozen van Glasgow. De matrozen eischen eene loonsverhooging van 3 shellings. De reeders willen slechts 10 shellings toestaan. Men vreest eene *ta-king. Vaartuigen zouden reeds eenige dagen in de havon op anker liggen. *—c2p--— in Fpankriljk De Ruseische troepen BERN, 23 April. — Over de landing van Russische troepen in Marseille merkte de Milaneesche «Corriere délia Sera» op : De aanwezigheid van Russische reserven aan het westelijk front is een nieuw teeken der wapenbroederschap, waaruit de eenheid der actie blijken moet. Uit deze overweging blijkt zooals te be-grijpen is dat zij niet zeer sterk kunnen zijn. Volgens opgave van het blad zijn de Russen uit Wladiwostock gekomeo. Ontploffing BORDEAUX, 23 April (Havas) : Eene vr&eaelijke ontploffing had gister in de handgranatenfabriek te Croix - d'Hinx plaats. Een 20tal personen zouden gedood en verwond zijn. ——d33— In Bssisl^nd Verienglng van den zittijd van den Russischen Doema KOPENHAGEN, 23 April ; De «Russ-koje Slowo», te Moskow verschijnend, deelt mede dat de minister-president M. Stur-mer de stemming van een wetsontwerp vra-gen zal, om de geldigheid der mandaten van de Doemaleden voor een jaar te ver-lengen.—^ OF OEN BAK»KHN Bn @rlak«nlan«â Griekeniand en Rusland De eerite minister van Griekeniand, M. Skuiudis, heeft op 10 April ia de K^mer eene mededeeling gedaan over eene bewering van Rusland, dat zakken Russisch koren, die zich in Saloniki bevonden, aan Bulgarie door Grieksche tusschenkomst werden verkocht. De minister verklaarde dat in Oktober laatst de Russische regeering de machtiging gevraagd en bekomen had 600.000 zakken naar Saloniki te verzenden; maar gezien de Bulgaarsche grens gesloten was, kon slechts een deol verzonden worden. Van den over-echot, die onder den naam van een Grieksch persoon in magazijn werd gebracht, werden 37.775 zakken door Grieksche militaire over-heden opgeëischt, terwijl de overschot de prooi der vlammen werd in de kelders van de Bank van Saloniki, toen dit gebouw tij-dens den luchtaanval boven Saloniki vuur vatte. De Russische vertegenwoordiger, aldus vervolgde de eerste minister, beweerde niet-temin, dat de Grieksche regeering in Oktober met Bulgarie onderhandeld had voor de levering van bloem en voor het gebruik van dt; noodzakelijke ijzerenwegen, en dat de op-geëischte zakken door de Grieksche militaire overheden naar Bulgarije gezonden werden, om voor den graanhandel te dienen; deze zakken zijn voor militaire noodzakelijkheden tegengehouden geweest. Een onderzoek, vervolgde Skuludis, be-wees dat deze zakken koren in de militaire kampen te Saloniki en in de Pirée verbruikt werden. Nadat de Russische vertegenwoordiger aan M. Skuludis een cijfertelegram van den Bulgaarschen vertegenwoordiger te Athene getoond had, aan den eersten minister Radoslavoff gericht, en in dewelke de Grieksche minister Gounaris gemengd is, verklaarde M. Skuludis dat de minister van binnenlandsche zaken nooit eene verbintenis genomen heeft en dat hij aile verantwoor-delijkheid voor den tekst afwees. in S®pvS© In de Skouptohlna Het bl?.d tUtro», van Sofia, deelt mede dat 40 leden van de Servische Souptchina, onder voorzitterschap van Dusam Popo-vit-ch, bes'loten hebben den kroonprins Âle-xander in zijne hoedanigheid van prins-re-gent uit te noodigen, _ de Skouptchina bij-een te roepen en dit in het belang der voorbereidin^ tôt den Vrede. Moest de kroonprins aan de vraag geen gevolg geven, dan zouden zegt bovenge-noemd blad, de vertegenwoordigers in Ser-viô via Zwitserland terugkeeren om er hun mandaat uit te oefenen. 5n Villa WASHINGTON, 23 April. — De Amerikaansche militaire overheden melden, dat het hun onmogelijk is den dood van Villa te bevestigen. Het uitgegraven lichaam zou niet dat van Villa zijn. fcaksgKasasBaM'Brifi iivi ariiiii Rond ûsa Oorlog ®nd©g« i® snssMwiawïn» 't Was rond den middag, ginds heel hoog in het Dolomitengebergte van de Tyroler-streek. «Sneeuwstorm .. Eerste trein...!» Zulks waren de korte woorden, die een telefoondraad verstaanbaar maakte in zin-nen die onderbroken werden door een sneeuwtempeest. Er diende dus spoedig ge-handeld te worden. Langs de wegen die ge-lijk diepe grachten in de sneeuw kronkelen, zetten wij on3 op weg naar de plaatsen, door de telefoon aangeduid. Eene lange witte grondstreep, die gelijkt aan een overgroot veld dat nauwelijks beploegd is, komt naar beneden: 't is de sneeuwlawine. Met een ge-rust, dat veel gelijkend heeft met dat van een goederentrein, die door twee lokomotie-ven getrokken wordt, komt de lawine naar beneden ; haren helschen loop gedaan, komt de lawine zich op een berg ophoopen Maar eenige meter daaronder zijn vier onzer mannen, kanonnen en eene schuilplaats, die voorzeker in puin is, onder de massa begraven. Enkel een groote boomstronk steekt Boven deze witte sneeuwmas3a uit en dient ons tôt richtsnoer: «Daar was de ingang-deur», zegt een man; «Neen, hier was het!» roept een andere. 't Gedacht van dezen laatste wordt bijgetreden en talrijke mannen gaan onmiddellijk met hunne houweelen aan het werk. Mogelijks is een onzer kameraden nog in leven? De dokter wacht; de draag-berriën zijn gereed ; de sneeuw, die met gansche hoopen wordt op zijde geworpen, vliegt ten allen kante. Nog al tijd ziet men niets, men hoort niets. Wij hebben reeds een mans-diepte bereikt. Niets... Niets... Wij doen voort. Eindelijk zien wij het uiteinde van een alpenstok, en deze beweegt ! Daaronder is dus nog leven. Men delft zoo mogelijk nog sneller. Men komt 1. m. 50 dieper. Dan hoo-ren wij rsne stem, die roept: «Wij stellen het goed I» En weinig nadien vertoont zich een eerste hoofd, daarna een tweede, derde en vierde. Onze mannen zien er goed uit. Zij kruipen uit de sneeuw, schudden zich af en vertellen als volgt: — Gelukkig waren wij allen in de schuilplaats. Nauwelijks hoorden wij het gerucht dat wij maar al te goed kennen, of in onze hut werd ailes pikdonker. Als bij mirakel braken de balkea niet die aaa het d&k tôt steunden.Wij kendon onmiddellijk onzen toe> stand. Bij middel onzer zaklampjos zagen' wij de sneeuw langs h8t klein venstertje en de deur binnenvallen. Terwijl een onzer! naar da telefoon liep, doofde de andere het vuur uit dat rookte. Bij middel van hon-' weelen begonnen wij zelfs aan on*e radding to werken. i Om te zien hoe hoog de sneeuw boven ont lag, staken wij een alpanstok door de' sneeuw in de hoogte, terzelfdertijd zouden wij mogelijks daardoor ook een luchtwejf maken, doch wij hadden geenen uitslag. Dan hoorden wij tôt onze groote voldoe-ning do houweelen boven ons an welhaaat' zagen wij eene klaarte, wanneer wij onza alpenstokkec terugtrokken. 't Was liet daglicht!... Dank aan de telefoon hadden wij onzo redders kunnen verwittigen alvo-l rens de telefoondraad doorgesneden werd. Redders en goredden zetten zich daarna aan 't werk, om hunne kanonnen op te zoe-ken. Een dezer, 16.000 kilos wpgende, wa« gansch omgeworpen als een eenvondig spoel»1 tuig. VARIâ v©02* hst -sets©?? In tegenstelling met de meening van vele huiitrou-wen is het volkomeu mogelijk", het waschgoed zonder' gebruik van zeep te reinigen en te wasschen, en daartou alleen soda te qebruihsn. Overigens werd dit eertijd» in vele naburige streken van ons land in toepstssing ge-braclit, waar houtasch (welke op soda ge!ijken.ie zou-. ten bevat) zonder eenige zeep het waschwatcr oplever-, ■ de. De bewerking gcschiedt juist zooal» gewoonîijk : Het linnen of wascligoed te weeken zetten, dan aficoken,1 , wrijven. buiten laten bleeken, speelen en blauwtn. 1. — Het waschgoed moet op zijn minst 24 unr laagi weeken, en het is zeer nadeelig deze duur te verkorten; men gebruikt daarvoor de gewoonlijke hoeveelheid| koud water, waaraan men voor ellten emmer water iO gram soda (droge koolzure soda) bijvoegt, dat i», omtrer.t een soeplepel vol, tôt aan den rand geeuM, maar niet meer. Deze soda wordt vooraf in eea weinig warm wster geheel opgelost. ( 2. — Het waschgoed wordt dan licht met de h and gewreven, uitgeperst en in de waschketel gebracht, welke de benoodigde hoeveelheid water bevat met een dvbbele dosis soda, daî wil zeggen so jram of twe«; lepelvol per emmer water, eveneens op voorhand in warm water opgelost. Het is onnoodig Tanger dan ge-, woonlifk te latrn alkoken, or meer soda te gebruiken, daar de aangcgcven hoeveelheid een maximum is, dat enkel voor zeer vuil waschgoed dient te worden aauge-wend.3. — Na het afkoken moet het waschgoed krachtige* gewreven worden, hetzij dat men het in een slingerend waschtoestel ot in een vat met beweegbare «rmen om-roert, ot dai men het met de hand wrijft. Men most bij-zonder op de bevlekte gedetlten krachtig wrijven, en zich niet laten af'schrikken omdat het niet schuimt. Dit scliuimen is er.kel een eigenaardig verschijnsel van de zeep en is voor het wasschen volstrekt overbodig. 4. — Een tweede koking van îo minuten met 10 gram soda per emmer water is zeer roordeolig om de uitwerking ran het wrijven te voltooien, en om zui-ver wit linnen te verkrijgen. 5. — Blijft dan maar nog het linnen uit te wringen,, op lijnen 01 op het gras in de open lucht ta bleeken. met gewoonîijk water te spoelen o n volstrekt ails soda ta verwijderen (dus bij voorkeur in twee opcenvoljende wat. ren) en naar gewoonte te blauwen. Als waschwater gebruike men bij voorkeur regen-water. Beschikt men enkel over put- of stadwater, dan moet men 3 gram soda per emmer meer bijvoegen, om dit water te verzachlen. Wil men soda-krisialle (sel de soude) in plaats van-soda in poeder of droge koolzure soda gebruiken, d«l neme men driemaal de anngeseven hoeveelheden. De uits'ag is zeer goed. De huisvrouw zal geen ver-ichil vinden tusschen het naar deze voorschrift en het met zeep gewasschen goed. Het linnsti lijdt geenszin» indien men de aangegeven hoeveelheden niet t* boven gaat, op voorwaarde dit men genoeg speelt. Men lette er wel op, dat de soda op voorfuxnd volledig cjigelosi worde, wam niet opgeloste sodakorrels zouden het linnen op de daarvan aangeraakte punten kunnen bederven. Wollen goederen zijn tegen het afkoken in water met soda niet bestand. De deelen van het waschgoed daartegen, die mes in het huis gewoonîijk « geklcurd goed » noemt, die zijn blauwe schorten, werklieden-blouses, tafeldoeken en gordijnen uit geruite stoffen, enz., zijn tegen soda, wanneer deze zooals aar.bevolen gebruikt wordt, betar bestand dan aigemeen aangenomen wordt. Toch z«l men voorzichtig handelen met niet te veel te laten ko-ken, maar men kan op voordeeligewijze het waschgoed te weeken zetten in het lauwe water waarin het witte linren gekookt heeft. Het is volstrekt overbodig de hierbaven aangegeven hoeveelheden soda te boven te gaan, wsnt de waseh zou daardoor niet beter maar enkel duurder zljn. IN BELGIE ... Hit onrESlilvaardlp onzer vrosgers Lspmeftsn Toen wij deze week een overzicht deden van de doode en verminkte soldaten, van de oorlogsweduwet» en oorlogsweezen welke onze gemeente reeds telt, dachten wij onvrijwillig aan al het onrechtvaardlg» onzer vroegere Legerwetten. Nu, meer dan ooit, kunnen wij die onrechtvaardigheid door feiten beseffen. In mijne buurt woonde een drie-en-dertig jarige huisvader. In dsn nacht van 2 Augmtus 191^ werd fiïj door htt geluid der klokken gewsarschuwd dat hij r«n-sel en geweer moest nemen om den geboortegrond, de eer en de waardigheid van 't vaderland te gaan verde-digen.Deze week kwaso de droeve tljding aan d«t die hnU-vader sneuvelde op het veld van eer! Hij laat eene we-duwe en drifi kinderen achter waarven hij den onmit-barcn «teun was. In mijne buurt woont ook eon jongeling die evenale den ongelukkigen huisvader, vâôr ten twaalftal jaren «an de milicieloting deelnam en inagelifks een klein-nummer trok. De plicht. welke hem deor dit nummer werd OjBflf*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume