Vooruit: socialistisch dagblad

1197 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 05 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tx3513wv1z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

mm M» SU M}» per ma&eisr : r-m Beigië S» ms&ess«a, *e«> den VreesndsS cenliesm Telatôos» s fStsëwrtl» £47 » Adtsfaal«t7«â« 284® l©&«!ar-< © F IIBII^U l&itt '• - - Tir "ii— m i'imméh m. ■ min ■—- -- --■■■■■■ m. ii i i i —m mm — iiniiai rnr m i—i r -i—[--nT-rm mr-iTiTrrTinii~im-roT"r'-«ifir-rTnrn irr~r «i s-j > •w.*vTt<j»p«'*~.'?c.5 -v -■x.^rrvran'.f r&w «5«7*,*i^>rv** r -• ct<s*j Sti-yjLL ' *■ •"■ ra .f. wr ttïy-at:.* SrtJUar-VKSeefta* IflîMsatichBppiJ KET LICHT .kt-tlssardw» If!, PC VISCK. t«S*befg*C»«t .. ksbactïe . . ADM1N1STRATIS I BÔÔCPÛORT, 29, GMÎ VOORUIT "A""1! ÀBOÏSN EMSMTSPRîja BELQÎS Ofîe maandera. . . , . fr 3.23 £o» tcaaîsdsa ■ , , , , fr. 6.59 ge» Ja&r. . ..... fr. iUO M «a abosneert zkîs ©p aiie posSfeareolo» DEN VREEMDE Drte ntaeedea ttfsgvHfte ♦««Ttond®»). fr; §,79 ûifam der Belmche WbrMedemaptif — VencMmmde ®fâ dagen. DE noodwendigheid der socialistische pers In deze beroende oorîogstijden hebben [',] het verschijnen vaa ¥©e?uft voortge- 1t. • I Het is waar dat wij zulks niet konden fonder door de dtiitsche censuur te pas-feeren.F Wij hebben niet geaarzeld en ons karaan eerlijk onderworpen, zeggende: ehrapt het duitsche toezicht een arti-jel het zij zoo. 't ia ne g aitijd beter ETS dan NIETS. [En de feiten hebben ons tôt hiertoe • n voile gelijk gegeven. De laster, een der geHefkoosdît *ra-tns onzer iegenstrevers, woedde in Ue oorlogsperiode nog mjdiger dan in brmalen tijd. [Wij weten wel dat onze vijajidcn «ver tinig meer beschikken dan over laster h leugen om ons te bevechten. .Maar het is daarom nog geene reden n ons zulks ta laten wclgevallen en te îggen : «gij zijt wel bedankt nxijne hee-m, tôt den naasten keer en als 't U llieven zal! » ■Wij hebben verkozen anders te hande-l; en die kerels met kiumen neus in lia eigen vuil te duwen. ■Zoo ging 1ï - met den laster tegen ge-| Anseele, ?. o zal het gaan met de op- ilijken veldtocht die tegea d« wel-de rtgiën wordt aangeg&an, «as., : laster en de leugen zijn zelter wel Dud als de wereld en wij hebben de sntie niet van te zeggeii dat wij die : oatdeugden gaan uitroeien. at wij beoogen is van den invloed kwaadsprekerij te verminderen van fer op een tjuurken. jgtn ecn gevaciïlîjk v/Sd :ucet zich wapenefa en het md'edïg en on-idend bekampen, het dooden en o mogelijk zijn geslacht uitroeien. Een kwade, bij tende hond nsoet men lilbanden, onschadelijk maken. Zic-ar wat wij willen. fie het doel wii, moet de middels aan-arden om het te bereiken. - îen der mkidels is ds socialistische rs. 't Is in den grond ons dagblad dat als n borstweer i3 tegen de lasterlijke pvallen, aïs een loopgracht van waar-(ii: wij dapper ons stuk staan tegen den !and om hem desnoods zelve aan te Ibn. Ten allen tijde moeten wij dus gereed n, tôt aanvr.l en verdediging en dat nnen wij. niet, zonder te beschikken er een blad, sprekende in den naam n aile partijgenooten en geestverwan-i,Om eene ande.re gewichtige reden was t voortverschijnen van VoCïUlt eene aoedwendigheid. Gent en zelfs Vlaamsch Beîgië bezit-ten eene prachtige sociàlistische wer-kersorganisatie, grooter .en schooner als km and over een 35tal jaren had durvéa droomen. # .Die klimmende macht heeft vooral zijne twee groote helpers gevonden, in de sociàlistische coopératif, die het stichten van een socialistisch blad mogelijk heeft gemaakt. Elke groote organisatie heeft een blad noodig en waarcm? Men richt geen gebouw op met hon-derdduizende steenen, zonder mortel of ciment, die zij aaneenhechten en sterk make;n. VoaruSi doet dat met de afzc®d«r-lijkste werklieden, die weinig gtleerd, zonder hem treurig en hulpeioos door de wereld dwalen, bukkend ;oor het nood-lot, bukkend voor eene klasse die niets dsed om hen tôt vereenigde, solidaire strHders le maken. Een schip steekt den oceaan niet over, naar een oepaaî^i puni, zonder kompas, dat aan den kapitein en den stuurman toelaat, het vaartuig in de goede rich-ting te houden, tôt wanneer de vuurto-ren en de verte zichtbaar is en de ge-lukkige aankomst verzekerï. Veohîft is dit kompas, dat op d« inaat-schappelijke zee door baren en golvens door onweder en tempeest, langs klip-pen en rotsen, het sociaal schip in de goeoe baan stuurt, tôt wanneer de over-winning, de bevrijdmg in 't zicht zijn. Een leg r overwint niet, met de bc-kwaamste -.anvoerderS als de scldaten overtuiging, geestdrift en geloof missen in hunne zaak die zij moctea verdad'igcîn. V-Oir.î'i schenkt het eene ea het^an-dere, overtuiging en geestdrift, geloof m de rechtvaardigheid hunnelf zaak, be-wustzijn van hun recht en van hunns kracht. Het gémis aan een dagblad was de zwakte onzer beginnende sociàlistische beweging. Daarom heeft zij sooveel droeve, pijn-lijke tijdstippen beïeefd, daardoor werd zij zoo dikwijls geslagen, schier vernie-tigd, leed zij honger, wegzending, ge-vang en moestcxi onze voorgangers uit-wijken naar het Noorden van Frankrijk, terwijl anderen moedeloos, ontzenuwd het hoofd bukten en 't geweer in 't veld wierpen. Gelijk in de romance : <c Ik kan een lied s, mogen wij nu zeggen : « Die tijd is lang voorbij ! j> v En laat ons fier zijn, vrisndinnen en vriend-en, uwe kalme houding te rnid-den van deze droeve tijden, screkt U tôt eere, iedereen moet het bekennen. Dat is zekerlijk te wijten aan uwe al-gemeene organisatie en de strenge tucht die ze beheerscht. Maar het is oolt te danken aa.n uw s blad, dat dien geest van wijze en kalme * discipline warra heeft gehouden en aun 9 do werklieden gelecrd heeft zich aan het s onvermijdelijke te onderwerpen in de af- 3 wachting en in de vaste hoop op betere » dagea. t En het stijgen van den verkoop van «Vooruit» heeft ons allen geleerd, dat de ^ werkende klasse niet alleen meer leeft R van brood, maar verstandeîijk en zede- u lijke behoeften heeft die voldoening eischen en die VcoîTÎfc haar schenkt in v de mate van het mogelijke. « Onze klasse heft zich hooger cp en ® wij zijn er gelulckig over. Fropaganda voor het blad ¥o©ri5il, moet eene der groote bekommeringen v zijn van ri de partijgenooten. 0 F. H. a mmmmsBS^ssmss^mssssmmmamf! tÉ Onderwijzersbelengen m Onder deze hoofding schreven wij in g «Ycoruit» van 18 October j. 1. : 1! Den iS Mei 1814 werd» «r 69aa BÎeuwe ? scîioolwet trfgckondigd waardoor, onder ^ meer, de stofelijke toestand der onder- ^ wijzers merlcelijk verbeterd wordt, met te- ^ rugwerkende kra/cht op 1 Januari 1914. ^ Noohstai», door bet uitbrekoa Taa den wor-log> en door d» mooiJijkc Hnanciesle toe- sianden waarin vele gemeenten zich thans T bevind-en, kon de nieuw« loonstandaard niet tcegopast worden. , la cen Kwhriî fes, S5 ÀjtfB. S ^ Augiistus joRgstlede» werd s? d«or éva keer ? aigemeenen aekrefearis r»n het Ministeri« " van Wetenschappen en Kunsteo bekend ge- maakt dat 'lu onderwijzers rich moesten be- Vl vr-sdiçea voor ISÂ'l «ai ook voor XS1S a et d» *r zelfde jaarwedd# alg dj^gene woiky îsj ia F 1913 op de gointisntcbegrôoting ontvangen b hadd&n. ®s De h&or aJgev&sene sskretaris bad even- J w»l ait het eog rerloron jfct, voor ists, (Se ï jfturweàâ» dm- caderwjj'inrB beatonâ ait twee deelen : ean deel betaald door de ge- T' meente en een ander «ao,nvullend» d®el (109 tôt 500 fr.) balaakl door doa Btaat op het 4 zooganaamde Vier rsiffiooaeEfrMida. Met oen pennetrek werd dus : 1. dss nias- , we schoolVet niet toegepast voer hetg^en ® de jaaiTôéden betieft.; 2. het vier millico- Ci, nenfonds aîgotiohafî. ?! D'à sorste maatr«g®i wîîîsn ssiet ba- ® knibbelen, gozîen de moeiîiifeâ ïinancieele z' teestanden waarin vela gsmsenten zich be- , vinden maar de afschafîing van het vier-millioeinenfonda, dat ten [acte van den Staat was, en waardoor het infeomen der" onéorwyzera met 100 tôt 500 fr. verminderd " werd, konden wij niet gcedkeuren, te meer p daar dezo vermindering in strijd ia met esne nitdrukkelijke bepaling dor schoolwst die " luidti : 81 «De huidâgî wedden van de onderwijzers d > en die, welke hun later toegekend vor- u t> don, mogen hoegenaamd niet verjaiîiderd ç; » wordeo, zoolang da titelvoerdeit han vi » ambtî in dcsslfde geraoente waarneinen. vi > Be bijv»'e<ïdeiî, welke de belanghcbben- k ï den bij het in werking t reden van deze d » wet trokken, op het krediet van vier mil- zc lien, gebracht op de begrooting van het Ministerie pan Wetenschappen en Kuns-sten poor het diensiiaar 1913, blijvea iiU» id «oolanp het inkomen, waarcp zij krachteas de nieuwe wetsbepalingen recht hebben, hun huidig inkomen, met inbegrip voor de bijwedden nicb bereikt. zegtle bijwedden maken wezenlijk deel ait van de gowona wedden. » Be afschafîing van het vier-miilioenen->nd3 was dus eens dubbeie onwettelijkheid elke wij aan de bevoegde overheid dedea itKhijnen. Het Behijnt d-at cose bsœoeilngen siet ruchteloos zijn geweest want wij vsrnemen it goede brou dat het Vie? iaîl?ioesenîonds pBicKvp zal toegepast vor:ïea va» ut Januai'i iOlfc. N'a meer dan drie rr: aand-en wachten erd deze officieuse medodaeling oindeîijk Efieieel bevestigd door volgendeu can-ïatferisf : Het Département vaa Knnsten en We-nachappea heeft het bedrag der somaien Bschikbaar geateîd noodig voor do rsgo og yaa h -t voîgoad® : l" A&ndoel rm. d® taischaakojnst vaa d«a $taat; à <i« teibte-eatsverhooging welka berekead ward vol-ans de besluiten van de wet van 19 Mei ?14, aangaande het lager onderwjjs, an sor vcrskchulcËgd aan ds leden ras •t wj-d&rwjjzer.d parsoî^eel d«r gemeente-îholen, en aan de leeken, ketzij gediplo-teerd of vrijgesteld van de examen, der wigenomen scholen ; S0 de toelagsa van > fr.» wsor d«aeîfdo psriods de agença deï»ï laatets schélea gedipiomsc?d cl %a ezamenverplichting ontslsgen niet ge-■ouwd en gemeenschappelijk wononde. Ds gemeeaton sullen binnea kort in hefc i)dt èstmr sasomoa g«stcld »îfdaa, v/elk» c«ai'3B gwetort wi>rd«i is bot apoaiaal >nds voorzien bij artikel 22 der wet en echta • voor doeleinden in rechtstreeksch srband met het lager onderwijs -gebruikt oid«n. Ds gemeenieb«sterott wordeu ver» ioht om aitâluiiend ész« toela^en voor de st-aling der onderwîjzerstraktementen te sbruikea, ten eiada de onderwijzers van » voordeelea welke zij ia 1913 fï-snotca, oelaohtig te doçn woid»a met ïîtb«grîj> ■« «ttî»'-bçtaiis^g'iSB, w«5Sa ait fie (oaÉsm Ù do Scliaskisi opgcEfîKîoa w«yè'â^. â-cSa ikele toelage ma g voor het oogenblik, op >ze bcschikbare bedragon, aan ds ni«t-ge-iploratearde ledaa vaa het laok- of goesto» îk pcrsoneel der aaagenomea echoloa ca iegenen wier vraag om ontslagen te wor-3a van het examen hongende is, toege-aan vrorden. Men most wachten dat het x>gor gez&g zijn oordeol ov«r kv.&sn verr-X}ksn gsgevien heeft. Daar wegens de omstaridigheden, waarin it land thans verkoert, de geldmidd-elen jr genjeenten niet verbeterd zijn, acht het opartement het nuttig om voor hot oogoa-ik niet van den regel, door sdjne voor-lande circulaires vastgesteld, af te wij-5n wat aangaat de tospassing der bepa-rigen dor schoohvet aangaande het vast-ellsn der traktementen voor onderwij-rs. Deze kunnsn dais, tôt c&dere veror-jning, volgens wat zij toi 1813 octvingen, tbetaald wordon, wet inbegrip het sap-!eïaent op h-*t krediet van vier miilioen îrlcead. E von wel mogon de gemeentaa m doz« vrijheid »iian:a dan gaoruik si#-m, wanneer de boestand hunner geldmid-ilen geen© vermeerdering vaa uitgaven >u gcdoogen. n iiictagwBMBBBgagBwaca» 6escfeied@iïis lïonteii en ïarlaiso MoÉrisi ter sis eiEfsa bess Wrdracht gehouden in «On3 Huis» op idag 25 deze?, door den heor F. NOVE. (Eerste vcrvolg) felk jneisje zou zich nu neg plichtig wil-aaken aan vruchtafdrijving of kinder-N? zult gij zeggen. De feiten bewezan ■er echter nog altjjd zulke miedaden [M gepieegd, ondanks da strengere itiereglementen. 5 Roi waa eene groote verbeterin# ia 't anS der arme kinderea ca ia 't belang ! een eerlijk œeisje, door e«a lafîe ver-let aan haar lot overgelaten. Vroeger est zij uaar droef wedervaren vertellen, Ds tarda en onverdiande vorwijten aan-)ren om van haar kindjo (de vlek op haar S leven) af te zijn. Niet aitijd werd ze oofd. Nu kon ze ongezie» het kind aan de iabare liefdadigheid brengen. 8choone felhng voorwa&r. Doch, elke medeilje ® haie keorzijde, ea 't i» op gebied vaa Jiiuiïgheid raaar ai i© eaor waar. ■eaig meibjo weigerde de oaderstwanlag 'geen last meer vaa haar kindje te heb-> drœg het naar de roi. Qclete brachten er gaarne de vracht vaa 1 wsbandig leven om de ontuokt weer teugel te gevea en een tweede, ■Kïda en eon vierde kindje te verwek-i ' ûat ook in d«s Sol gestopt werd. Zij j en :raraerg dea weg, of werd diea door te meisi«3 &WWW, &mtsm dis d® verlossing bawerkt hadden rieden de meis-jes aan, haar kind aan de opsnbare liefda-digheid ove.r ta laten. Zij boden zich zelfs aan om het er naar toe te dragen — mita betaling — on verbonden zich hetzelfde te doen bij een 2e en 2e en 4e geval. Dat was imraei's een geed z^ikje. Hat was zoo gemakkeiijk de zorg van jon-ge kinderen aan de lïospiciën op te drigen dat ook gehuwden niet aarzelden hunne kin. dereu ta brengen naar dfe Roi van het Von delingshuis. Was er in eene familie een lam, blind, d'oox, gebrskkelijk of te teng^r kindje, het ging ook in de Roi. Scrarmge ouders braohten er de nieuwgeboornen, om ze, met medeplichtigheid van de bedienden, als voedsterkinderen te verzorgen mit-a bo-taling en wel tôt hun 12e jaar. A.ndere oud&ra deden er hunne kinderen opnemen om ze later, terug te eischen als die kinderen groot en sterk genoeg waren om te werken. Men bracht er ook doode of ver-moorde kinderen heen, cm aan de opzoe-kingon van het gerecht! te ontsnappen I In eommige deparfcementen stelde mon na onderzoek vast dat er maar 30 % onwettige kinderen in de Roi gestept waren — het waren niet altoos pa-sgeboornen die men er vond, er wareù er ook bij dis weken, maan-den, jaren oud waren ! Zoo moedigde de Roi het zedelijk verderî gedurig aan. Zoo ontsloeg de Roi de wet-tigs oudera van hunne verplichtingen tegen-over hun eigen kinderea. Zoo vergemakke-lijkte de Rcl het ongestraft moordea van kieine kinderen; zoo verzwaarde de Roi den last van de openbare lieïdadighoid, zoo ook vennoerderde die Roi nog het cantal kinderen die de zorgen van hunne eigen moeder misten om. door vreemden opgevoed en ook uitgebuit té worden, zij de onschul-digen moesten boeten voor het zedeloos gedrag of de etrafbare onverschilligheid kaanar qud-.rs J Meent niet, gea-chts toehoordere, dai vruchtafdrijvingen en kindermoorden, en het te vinden leggen van arme kleinen nu hadden opg-ehoucïen. Er werden nog sulke misdaden gepleegd, de rechterlijke statis-tieksn bewijzen het. Het schandelijk misbruik van die m en se lie. lijk® instelling moest ophoudeal Eene on-derzoeks comœissie aloot haar verslag met de woorden: Le our n'est pas seulement une boite aux abandons, il est encore la boite aux infanticides. De Roi moest dus verdwijnen : Van de S63 rollen in Frankrijk geopend, werden van in den beginne 55 gesloten : het getal vondelingen groeide te gaweldig aan. In 1830 werden er c>3 afgesehaft ondanks de wettige verplichting ze opon te houden. Hier en daar werd er eene nieuwe geo-pend om kort daarna te sluiten. Onder de regeering van Lodewijk Philippe werden er 131 geslcten. Ondor de Republiek (van 1848 tôt 1851 13 gesloten ©n 9 nieuwe geopend en onder het Keizerrijk 40 gesloten en ééa geopend. Zoo bleven er nog in ÎTovember 1860, 25 rollen die in 1862 allen werden af geschaft. Wat in Franrijk gebeurde, deed zich ook in ons land, en elders voor waar rollen foncticnneerden. Hadde de wetgever van 1811 ingezien hoa het openen van rollen in de Vondelingshui-zen strijdig was met het Burgeriijk Wet-beek, hij zou er niet toe beslotea hebben. Inderdaad, de art. 340, 347, 348 van het Strafwetboek treffen de ouders die de plich-ten fcegenover hunna kinderen verwaarloo-zsn en de art. 349 tôt 353 stellen de »tra£fen vast tegen per son en dis kinderen verlates — of doen verlaten. Welke straffen konden de îeebters uitspre-ken teçen personen die kinderen in de Roi achterheten dowijl het décreet van 1811 het toeiiet en dafc décreet niet geweizixd werd 1 Volgens art. 68 vaa h&t Burgeriijk Wet-boek moèh de persoon die een nieawgeboren kind1 vindt hetzelfde an a den beambte van dvn Burgeriijken stand over brengea — dt> wijl art. 347 des straîwetboeka cane gevang. zitting van 6 dagen tet 6 maanden, «n eene geldboote van 16 toi 300 fr. stelt op de over-treding van dit artikel. En volgens het de-creet van 1811 mocht iedereen ongestraft zelfs ongezien het kind naar de Roi brengen. Hoe moest de rechter zulke aanbren-gers treffen 1 De tegonetrijcligheid is dus klaar. In 18S8 zag het verbrekingshof die tegen-strijdigheid in en beeliste dat het feit; een kind te vinden te leggen in een huis aïleen strafbaar was indien zich in dat huis nie-mand bevond om het op te neme-n. En in 1843 besliste hetzelfde hof dat het feit een kind neer ta leggea in de Roi van een vcndelihgshuis arct strafbaar was om-dat het daar onmiddsllijk de noodige zor-gon kon bekomen. Kon dat gelden voor cb onwettige kinderen, dat was niet geval voor de wettige kinderen door hunne ouders naar de roi gebracht omdat deze zich Op goenerlei wijzo mogen onttrekken aan de verplichtingen die het huwelijk meebrengan. De Roi werd dus in 1862 bepaald afge-echaft in geheel Frankrijk 1 Werden nu mee-r kinderen gedood î verlaten langs den open-baren weg 'i Neoa. Dank aan het invoeren van do spoorwegoa, ds tolegraaf, de photographie, het vermeaderen van de pohtiebe-ambten, het verstrengen dor politieregle-menten, konden de plichtigen zich zoo gemakkeiijk niet meer onttrekken aan de rschterlijke opsporingen, en de vrees de zware straffen op te loopen die er aan verbonden waren, weerhield er velen haar kind van kant te maken. fâîot voîg;!') Uit de-zea omzendbrief blijkt or dat: 1. Ds gemeenten niet verplicht zijn dea loonstandaard van 19 Mei 1914 toe te paa-sea, Zij mogen ©venwel vaa deze vrijheid maar gebruik maken voor zooveel de iinan< tieele toesfcand niet zou toelaten de uitgaven vaa den nieuwen loonstandaard te dra-gea.3. 2k>o de gsrastatea dea aî«awon loonstandaard niet toepassea mœtoa zij aaa hunne cnderwijzerB de ©xtra-jaarwedden be-talen welke deza in 1913 genoten uit de fond-r an den S tact op hefc vieraail- lioensri.Vrediet. Deze ©xtrîi-betaîiag is ma&r verschaldigd voor hot dienstjaar 1915 en niet voor 1914. Om deze extra-betaliag^a te kuaaec dra-gen zullan de ^«mô&ntekaaBea kkum kori daartoe de aoodige geramoa ontvangen. Dit nienws zal voorzeker doûr vele onder-wijsersfamiliën met genoegea veraoevon wor-den.P. mVDBS, 8<çhr$vj,r van dm Aîçtamm«>i% Selff-itehea Gnderwljzerebond. Syngfeai, S Fs&njaïi 't Amerikaansoh krodiet De scaadinavischa bladea Edhrijvea oseé' bezorgdheid over de oagohooïdfe mxwm gald die saxtet bsé aitferafes® ?m <ks* wt> reidbrand, tmtkn- dm r&m> vas on de groote araerika&nsche baiakio, aan de oorlogvœrende Btatea gftzoad«a «Jïj — «a ver&lonSea i» mttéem vaa moàz& éj wmrm. Met tiprgtêH rm te k» d®a, dai ia beginsel elx à&e ootfofflfiQirmâa landen op eijne eigen middels is aangewe-zea, en er voo r te zorgen heeft dat sija eigen ,-e?^rvoa vîoeibaar ^samskt wrdîîa œgi» sch&tkist ia «v«awiohfc te hoadea. Maar h&fc is ovea zeker dat geen en ksi de r aan den slag zijn de landen, op den oogenblik dat do oorlog uiibf&k, ia staat vm om. voor i-ca eJL U &a&Q. g«ld9l$to 4® t'i-Siga.âie « heb «osssdâeilîsk |6-Volg'Tan vr&ren. De meeete in den weroldkamp meegesleep-te landen weaddea daa ook dadeiijk de blik-k®a naar d* aac dollars ea voortbr®ig»ela, zoo rijke Nieaws Wereld, aasr d« v*a geld overloopende markt van Amerika, waarvan men al te goed wist dat er milliardea <m milliarden beechil'baar waren — wijl mon er voor dea oç»gea|>iik goeas geSsasrfce'^isaSt te vreozen had die het garssd kaudea van vesl gond nood'zakelijk maakten. Het zal den gewoae raenechea ea vooral de arbeiders eenigzias v^wonderea ala zij in de volgeade officiesk tefed da îabaJaoh-tige eijfer<s lesen vaa d® jwaaaea die tôt op 31 Decembor 1915 door de araerikaangehe banken aan da volgonda mogendhedea ge-rust geleead zija ia de opgagôven waardea ? Aaa Dsrîtscblsnd, ko. bons op één jaar iÊS.OOO.OCS Aan Frankrijk-Engelaad ia lee- ning • 2.595.000.009 Aan ï'raBkrijk ia aaLaCsiaftîseirsî- op ééa jaar ëbi.fmA£0 Idem in bankkrcdietîsstaing (Maart) _ 100.000.000 Idem, in schatkistbons op één jaar 8P8.C&M385 Idem, ia Idem, k eîtpopfebiskrwMet (oogst) lOO.CCO.OOO Idem, in handelskrediet (eo- vember) iîS.edû.flOO Id>em, in jke&âelshrcdSai) eember) ré.030.000 Aan Kanada, in goeveraements- loening 135.000.000 Idem, in stedenleemag («leccm- ber) 600.000.000 Aan Italie, ia ssk&tkistbonB op één jaar 100.C00.000i Aan Zwitserland, in schatkistbons 7D.000.0001 Aan Zwcden, ia BchatHstboas 25.0CH3.000 Aan Noorwegers, in schatkistbons op één jaar 15.000.000' Aan Argentina, ia schatkistbons 75.000.000' Idem, in schatkistbons op vijf jaren 100.000.000 Aan Panama, jJeiimë en Costa Rica 25.000.000 Ta samen fr. 4.690.000.000' Met de staartjes komt het straks opi 5.000.000.000 — vijf milliard fraaken tôt op 31 december en niets laat ons toe t8 hopen dat er weldra een einde aan den oorlog komfc, zoodat ook de geldnood der oorlog-vcerende landen nog steeds moet toenemen. De amerikaansche dollarkapitalisteD zen-rien ons ailes wat zij hebben aan natuurlijke vocrtbrengselen, ailes wat zij maken kun-nen aan oorlogsmateriaal —- en do milliar-d'en die zij daarrnee winnen leenen zij ons, natuurlijk tegen een intrest dien zij clé macht hebben zcîf vast te stellea, on zoo draaien de buissines, zoo stijgt zijna ma-jesteit de dollar in waarde. Leve de oorlog! Op het menschenbloed drijft het gçSt?4, schuim en al® de furie over is zijn wij d'à: msesters aft de wereldmarkt 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume