Vooruit: socialistisch dagblad

563 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 31 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 27 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cj87h1fr8r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

vinottOËNiNO ïa den laateten tijd werden meermalen Duitsche mi-litairen, aJsook inwonera van 't iand bedreigd, overval-len en zells vermoord. Waarschuwingen en milde veroord«eUng«n aijn zon-der uitslag gebieven. Van smokkeiaars, landloopers en andere persoaen, die nietbewijzen kunnen werkzaam te zijn en wapens op zichdragen — dolkmessen, bijlen en ak3ea inbegre- pen wordt er van a t heden zonder tc«er veronder- steld dat zij van zins zijn deza bij geiegenheid tegen Duitsche militaires te ge'oruiken, Zij xwllen van K-rijtjsterraad beschu'.digd worden ai het staat hun de. doodstraf te verwachten. Geheel de bevolking van het legergebied, welke door deze elementen evenveel moet lijdea als de Duitsche trotpen. wordt door deze aangemaand, bij het onscha-delijk maken van dit eerlooze en lichtschuwe geapuis de Duitsche besturea te heipen en hun verdachte per-socen aan te gevea Wie eener» persoon aangeeft, wiens krij^sverraad kan bew?zen worden, zal in 't vervoig eene Belooniîig van îooomarit ontvangen. A, IL Q.-) deu 21 Mei 1917. Der Obérbafehlshaber, SIXT VON ARMIN, ; General dsr Infanterie. VEROROEHINC «vtraffonde wijxlyîrtgan aan ci» Etappanjacht-voj'opîîsnïrsg van 2 Juni 19!S I. §§ 5 en 10 der Etappeniachtverordening van j à Joli iqîo worden gewijzigd aïs voigt : § 5, Wie eea eigèh jachtgebied begeert, moet dit 't begin van het jachtjaar (i Juli), met nauwkeu-ri°re aangifte der grenzen of met benoeming der gèmeentebij dealdaâr bevoegde Etappenkommandan-tursanvra^en. Deze beslist over de aanvraag enver-deel! de jschten binnen haren Kommandaaturomtrek, met uitsondering dier jachten welke door den • Chef der Zivilverwaiiung der Etappen-lnspektion » voorbe-bouden zijn, waarover de Etappenkommandantureo jnededeeting ontvangen zuilen. Wanneer hetzellde jachtg#bied aan verscheidene hecren toegewezen is en dezé ouder zich eenen jacht-bestuurder nog niet reeds gekozen en bekend gomaakt beb'oen, thans moet er een zulke daor de bevoegde Eappsniioramandantur, voor de voorbïhouden jach-tan door den « Chei der Zivilverwaltung der Etappeu-înspsktioc » benoernd worden. II. § 10g. Het 3chieten van eenden i* toegekîta vaù ' 1 Juli toî 15 Maart. E. H. O,, den o3 Mei 1917. Der Etappeninspefeteur, VON SCHICKFUS, General der Infanterie, |g Wgsî-ïlaiHÉrii ta Is Frwjjk tJit Duitsche bron. BERLIJN. 89 Mei. — Orficiesl: Westelijk gevechtsterrei» Ifront gen. veldœ, kroonprina Rupprec-fei j yan Bcioren: In ds bocht van Wytsckaetô w&s gistereE de vuurhedrij vigheid sterker. Ook aan hat Kana&l van La Bassée en in enkele vakken aan wearsaijdon raa do Scarpe bevoenten de artillôrieëu elkander levendig.Verkennings-Mbvall&a van do iiogalsclieB raja op toeer-doro panteû mislukt. *> Front van den Dnitschen Krooaprins: Hee! den dag door, over *t aîgemeen EÎechta geringe strijdbedrijvigheid. Des naehts beproefden de Franschen aan de Hurtebîse-hoeve »n beoosten den œolen vaa Vaucleïs overvallen, die dank zij do waak- j feaamiieid van onae loopgraaibesefttingen ïaiôiukten. Een aan de Ooateiijka helling van den PoMberg (in Champagne) oprukkende Fransche aaaval tegen onz-a nieuwe loop-gravea werd aîgesiagen. Front gen.-reldm. hertog Albrocht vaa Warbeiubcrg: Geea gebeurtenissen van beteekenia. Bucsisch en îioemeensch genechtitertéki In meerdere sektoren van het front u in j do ïaatsta dag'an de geveehtsbedrjjvigheid tmgonomen. Êussisch-Koernesnaclie aanval-îeu worden vsrwacht. Balkanfroni In de bocht van de Tserna flakberde d© ruurbedrijvigheid op. Op den westelijken ©ever van de Wardar sloegen Bulgaarschs Vv5orpcst-3n vorscheidene Engelsche kompa-gnieën terug. GROOT HOOfJDKWARTÏER <Avond-Wieht, 29 Moi) (Officieel) : Tôt na kwamem geene msidingen toe over groot® gevechts-bedrijvigheid.,TO Fiamahe bron. PABI-JS, 28 Mei. (Oîficieél), Avoiidbe-, rîuht : De vunrwisseling in Champagne en de bomgeveehten in de Btreek v»n Tétoa iduren voort. Eldcrs niet-s van belang. XJit Engelsche toron,. LOS'DEN. 38 Mei, (Ofîicieei) : Van «acht hebfcen wij overrompeiingeneafcieeling&a |en noordwasten van Cherisy en ten zniden van Lens afgesiagen. De vijand ieed zware variiezen en wij niaakten gevangenen. ïa noorde.-j van Arinentières en bij Wyt~ Kîhaate hebben wij ges'aagde overvaîleq gedaan, waarbij wij de Duitsche stennlinie , borai^t-en on een 30 gevangenen. maakt.en. ♦ * ^ st «AI mm iuiii es atisMUt-lsprlfi Fit Ooefcanrijksehe bron WEENSN, 39 Mei (Officiaei); Na een susfcige Piaketerzondag viamde gistor de Isonzoslag toi drieinaal op. Do nieuwo groo-to aanvalspoging van den vijand riehtto zicli vooral weerom tsgen de hoogte Vodico en Monta Santo. Do Italiaanscho aanval teste zieh middags tegen den noorder-Vleugel in. Hij breidda zich in den namid-dag, door ruaehtig artillerievuur ingelcid, op d&n geheeien hoogergenoefden scktor tit. Meerœaais kwam het tôt verbitterd hand-girneen dat ook :s nacht-s verder woedde. Bijïonder heftig werd in da nabijhoid van den top 652 gevochten. Ons front hield in de gansche_ uit-breiding aile inspanningen ran den vijand .stevig stand, De infanterie Qrgmn der Bel^lsclie Werklledeupartlj. — Versôhijnende aile dagen. ùruhattr-U iiçsefsier Sam. Maatsch. H El LICHT, Best. .- P. De V'isch, Ledeberg-Gent — Red.-Adnt Hnogpoort, 29. Qent regimantan n. 9, 24 en 77 muntten m 't bij-zonder uit. l'en zuidea van Jamiano îiep de vijand gister voorœiddag opnieaw viermaaï tegen onza steliipgen aan, waarbij hij bene-vens bloadige veriiezen 15 officieren en 800 m an aan gsvangenen verloor. Het totaal der sinds het begin vaa den 10e Isonzoslag ingebrachta gevKngeaen beloopt 14.500 man. Uit Eârntan es Tiroi is nieta te malden. Uit Italiaanscbs Iron. ROME, 28 Mei. (Officieel) : Op het Juli-Behe front was de bedrijvigheid onzer troe-pen, ofschoon bemoeilijkt door hevige on-wedars, gistor gerieht op do afronding en de versterking van d« veroverdo ateilin» gen. Op den Karst IrôbbeE onze troepen na flinke vaurbereiding, den vijand opnieuw sterke varschansingea tan oosten en zuid-oosten van Jamiano oatrukt. In het gobied van Qôrs hadden wij reeds gisteren nacht twee hevige aanvallea tegen onse stellinsea in don scktor van den Vodico en da hoogoon ten ooçten van Gôrz afgesiagen. _ Dezen na-^ht heeft do rijanS onze stel-lingen op hoogte 12S, tan auidoa van Gra-zigna havig beechoten en vervolgens eenen aaaval gedaan met sterke ttrijdkraehtenj die er in slaagdea een deel onzer iinie binnen ta dringen. Een tegenaanval heeft hen er dadoîijk wesr uit verdrevea. Wij hebben er 156 get oagenen- gemaakt, onder wié 3 officieren. Vijandaiyke vliegtuigen hebben bommen i geworpen op plaatsen aan de Benedea- f Isonzo; er zijn eenige slachtoffers. Een andere Inehtaaayal op Chiu&a in het Feîla-dal hoeft gseae "schade aangeriçht. * * # Rsssîscî-PsoisiSs-gïHeisai (ms Uit Russische bron. PETEitSBURG, 28 Mot. (Ofîieïecl) : Het gev/ort® gewesrvnn?. Een vijandeîijk «aeft 12 bem- men goworpen op ons vlipgkamp ten noord-wstea van Li>eainefe«; * * % is «if a? lift» Uil Oost@sfl|ksc5se hmn* WBEÎTBN, 39 Moi .(Offidïeo?) » OnVerâh" dard. Uit Bulgaarscbe bron. SOFIA, 29 Mei. — Masedoinsch front: Op 't_ganseÏÏe front gswone artillariebedrij-vigheicî. Tijdelijk oaderhieid de artillerie een orkaanachtig vuar noordolijk van Bi-tolia, ia de Cernakroiniïiing on in 't noorde-lijk deel der vlakte van Serres. Vijaàdelijke verkenningsafdeelingen poogden in de Mo-glsnastreek voaruit te komea, cïoch werden door ons vuur verdreven. Boemeemch front; Bij Galats ea Isacosa ; schaarsch artilk>rie*mttr ; bij Tnlcea goweer-vuar.Macédonien front: Aan 't gansohe front zwakke arîîJleriebeaiijvigheid. In de Cer-nakromming w^-telijk van 't Doiranmeer ! ep in 't noordelijk deei der vlakte van Serres werd hat artilleriwnur tijdelijk lc-vendiger.Roemeentch front: Bij Isatoea eakel ar-tilleriovaur, Bij Tuïcsa gewwrvnnr. Os Moi testa Ssster© u Buanii ' Fit Oosteaïifkscfee broa W1ENEN, 29 Mei. (Officieal)* De vijan-delijke artîlleriebedrijvigheid narn op vole plaatsea van het iront toe. In cekero sekto« rea worden Russisch« wrkœsningsafdaelin- gan teraggewezen. & % * In Klein-Azië Uit Tiarkscbe bron. KONSTANTINOPEL, !» Mei. — Kom-folsmfront: In 't eentrum werd eea vijan-deîijko overvalapogiag verydeld. Op den linker vleugel slechta vergeefsch vijandeîijk artillarievuur. Aaa de andere froaten is niets gewichtig* gabeurd. OP ZEÊ 0® versshêrpto duikboofoorfog BERLIJN, 28 Mai (Officie©!): Nieuwe uitslagen der U-cooten in het Engelsch Ka-na»l en in de Noordaee: 27.000 ton, Onder de vernislde schepan bevondea àch ender aïKlare:- de bswapeade oagelsphe steamers «Highland» ©a «Corrie» (7852 ton) en drie bewapeade engeîsche steamers waarvan de naam aiet bekend gewordea is. Da overstc van den Admif&olstaf der Marine, BERLIJN, 29 Mei (Officieel): Op 25 Mai werden er laags de Vlaam£ohe kusten twee vijandolijke vlif;graachionen door seevliog-tuigea uaar iie-iedeu geeehotan. la don morgend van 2G Mai botstea dria oazar vla&msoha zeekatEpvîiegmaehieiien îangs de vlaamsehe ksatpn op mjâ van vier frausche vliegbooten en zij sehoten ze in en., kele minuten tijds aile vier naar omlaag. Van hunna manschappan konden vier I otfieierea ea twee oncierofficieren gered worden, terwijl al de andere inzittenden verdronk&n. Alhoewel onze aan de reddiag bezàg zij 11 de torpedobootea door vijandelijko zeeschepen in naar werk gestoord werden. kon eeu fransche vîiegboot onbeschadigd ingebracht worden. Ai da andere zijn heel en gasch vernieid gewordea, Geena onzer torpedobooten werd besohadigd. Eene onzer torpedobootea heeft op 25 Mei, in da hoofden, het engcisch zaevliegmachien nummer 9000 neergeschoten ea twee der in-gezetenaa als gevangeaen binnengebracht. I)c overste van den Admiraalttaf der Marine, Uit New-York wordt gemeld, dat de eer-ste lijat der in het Amerikaanseho versper-gebied getorpedearde schepen tôt 20 Mei de aamon van 13 schopon bevat. ROTTERDAM, 29 Mei: Over de Engei-sche Ejcheepsvaartetafcistiek geven berioh-ten vaa reizigers, dia thans uit Engelaad aankomen, gawichtiga meldiagen. Zoo is een kLaine s'cotomar die Hollandes,i van Hull nnar Rotterdam frracht en daartoe rteg(;u dagen noodig hacl, zesmaal ia 't be-trefifend Eng&lsch wee.kbericht genoemd. De stoomer voer van Hull naar Lowestoft, vaa Lowestoft naar Dover, vaa Dover we&r terug naar Boutfaend, wij! de Duitsche mijaen gesti'ooid hadden, van daar naar Hull en zoo meardere malon cusschen Engelsche bavons heen ea weer. leder dezer vaarten is als bijzondsro in 't weekberieht gsnoteerd. Zoo verklaart zieh ook dat de Eagelschen immer nog 5000 scheepsin- en uitgangea wekelijks kunnen noteerep. Ten opzichte der onbe-twistbare geweldige scheepsverliezen wiat de twijfel aan 't optimisme der Engelsche papierrekeningen ook in Engelaaid immer meer t Qïrein. Uit LONDEN, 29 Mtoi i Uit Zuid-Ierland wordt gemeld, dat de Duitsche _U-booten ijverig barig zijn de ïersohe visschersvloot van Kenmar® »n het graafscjiap Kerry tôt Eowth in het graaf-schap Dublin te wc&arm*. Q& tsn..*,von6 werden zayea b00ten der bavea van Ba! timoré in het graaîsohap Ocrk door bom-men tôt zinken gebracht. Zij werden door de bemanning van een U-boot van nieuw stalsel aangevalleq, die oagevaer 300 vœt îaag was, Ees?© ép&samfaa postboot gezonks» LONDEN, 29 Mai: Men voraeemt dat de Spaansch© postboct « E. ds Eizaginrra » gezonkea is. Eene boot met den tweedsn officier, een seheepsjongea? achttien m&-trozon en twee pa-ssagiers is aan lacd ge-komen. De kapitein ea de overige bemanning en passagiers zijn neg niet terecht. De oorsaak van het zinken van het schip i® niet bekead. Het schip zonk in vijf minu-ten.Het was zeer onstnimig weer en nacht, ©r stond eene geweldige zae, Do tweede-offieier zegde in een gesprsk met een man van Reutor, dat hij gewekt werd door een vreeselijk iawaai en twee stortbaden. Hij liep ijliags naar het dek en traehtto maer passagiers in zijne boot ta krijgen. Die boot werd echter weggevoerd en bijaa dadelijk daarna brak het schip in tweeaa. Hij zag geena andero booten drij-ven. De geredden ontkwamaa op woader-baarlijke wijze. Zij roeiden vele uren in eena onstuimigç zoo en hadden weinige kleeren aan. M&n gelooft datb ongisveor 48 passagiers en 85 leden van de bemanning . vermist wordon. Onder do vermistea v.'a-s ook d» Spaansche konsul Colomba. Oe KdfsfU'É no Siràhsle STOCKHOLM, 29 Mei. — Yolgons het sweadsch Telegrammenbureel ontving da hollandseh-scandinavische eommissie van het sociali&tisch congres het volgend draad-bericht:De commissi'e van da russische socialisti-scho partij begroet de soeialistische partijea der onzijdige landen dia de uitnoodigingen voor de internationale sociaiistischo confe-rencâe gezonden bebben. Wij zijn allen be-reid om er aaa deel te nemaa an om kraeht-dadig mes te werken opdat zij gelukk®. Wij verroeken n dringend om zonder uitstel en per draad de volgende mededeeling te zen. den as,a ail® sociadiatische partijan: «Da dringandste taak van den oogenblik b&staat in de onmiddellijke eamenroeping der interaationala socialistische coafcrcn-eie, op dewelke alla socialistische partijen, de minderheden zoowel als de mesrderhe-dan, nioeten vertegenv^oordigd zijn. De con-ferencie moet een soeialistisch vredopro-gramma opmaken met de organisatia van cen internationalen veldtocht tôt verwezen-lijking van den socialistischea vreda. Om dit verheven dool to bareikpn verzoakt onze oommissio u de noodig gebleken stappen te doen opdat onze p;«,rtij onder do opgegovea voorwaarden ver tegeawoordigd zij». De bollandsch-scandinavische coirmissîe Iieeft daarop het volgend antwoord gezon-den aan de russische commissis: «De bollatie^fh^caiidinaviBçte eaflgTea- commissie badanbfc tt voor awe broedp.ylijke mededeeling en da kraehtdadige medewer-king dio gij er in toosegt. Zij heeft reeds da aangeslcten pa tijen der Internationale uitgeacodigd, aaogezien zij, zooats gij, den wenseh koestert in Stockholm afgevaardig-dsn te ontvaagan vaa aile richtingen van het iataraatioaaal socialisme. Zoo haeft zij hare uifcnocdigingôa zelf gezondea aan do minderheden en ook aan de aieuw tôt stand gekomea partijen ia de oorlogvoerende landen. Daarmede htaat do daur der eonferea-cie open voor aile groepen die den wenseh uitgadrukt hebbea van zich te doen verte-genwoordigen. Onze commissie zou het ook begroeten, mededeeling te bekomen van ailes vvat door uwe partij gazegd ©a beslofcan wordt omirent de verdera organisatia. Do overeeakomst ia onze measchen bewijst do storkto onzer gesamealijke inzichten cm de Intarnationale jpnieuw ia te richten w>or hara verheven roî op den oogenblik dat de andero woraldmachtan niet ia staat blijken te sijn om de ioogeaaamde orda te doea heeï3chen, en haar in staat -to s telles, om de wereld een algomeanen en dnuw.amen vrede te brengea en te waarborgsn. » Het Kangi-ss vast tSsn Fransohen sosI«» ISstischea ftâatf te 9&ïïs$. PARUS, 28 Mei. — In den socialistischea nationalen Raad clia gistçrea bijaea-kwam, om over de deelneming der fransche sociaaldsmokraton aan do Konferentie van Btockhclm te beraadslagea, berichtt>ea da uit Rusland tsruggekeerde soeialisfcea Oochin ea Montet over huane reis en spra-ken van de door de socialistische partij ge-dana bemooiingea om eenen aizonderhjkea vredo to voorkomea. Zij verklaardea dat do Russische sociaaldemokraten met zeor ingeapmsn zija met de gedachtea der Konferentie vaa Stockholm. Zij weaschten lie-ver eeno interaationale vereeaigiag, die met orde gevormd is ea aile waarborgen biedt. Aiexacder Varenne van de meçrder-heidsgroep verkiaarde daarop dat do uit-leggiagea vaa Cochin ea Montet eenea aiouwea toestand echeppen. Zij eisohten cea voorstëlj dat daa aan de toe&temmiag van den nationalen Raad soa onderworpen wordan. tonguet ea Mistral eischten in naam der . sfwdta-JieidsgKWgs -ijenosa^ifi eener afzoadarhjee koïniiiisaie be&trij-dçn, da« de nationale Raad zioh opvQiwijld ovoï ck> de-slnemiag aaa de op Ruasisck initiatief byeengeroept-a konferentie aou uitsprekca. (Maandag werd daa eaa besluit aangouo-men, waarin do Nationale Raad soowel d© konferentie van Stockholm als do door de Russiseke revolutionairen voorgesfcelde in-ternationale soeialisti&oha algemeeno bij-eonkomst goedkeurt.) ^ PARUS, 29 Mei. — De National© Rasd der Fransche aocialisti&che pariij nam e&n-stemmig volgend besluit aan: Den nationalea Raad ligt eenerzijds da bijeenroopiag eener samonkomst to Stockholm door het Internationaal socia!istit;eli Bureau voor, ahderzijds een oproep der ge-zeilcn Cochin en Montet, dio op voûrstsl der Russische revolutionairen er op gerieht is eene internationale aîgemeëne bijeen-komst le _bewerken. Do Nationale Raad wenscht zich gelt'.k erineuo dat zijne be-moeiingen hetzolfde doeî dienen. Iïij neemt daarmode het voor s tel der Russischa kame-raden aan, sluit zich volledig bij hen aan en vereenigt zieh mti hen m het verlan gen naar eene internationale bijeenkomst. Hy besluit tezeifdertijd eeae afvaardiging naar Stockholm to stureji, dio in vooi'bereidende besprekingea de iaziohtea der Fransche af-deellugea bij de gemeeaÊohappelijko on der-nenâag&u vertegenwoordigt, dia bestemd is 01a den vredo voor te bereiden dia met de priaciepën overeenkomt, die door de soeia-listen en da revôlutioaadre regôeriug van Rusiand opgesteld zijn gewoTden. Evenzoo gelast hij de afvaardiging zich met do laat-sten over de door hen vsriangde bijecu-komat der i&teraationalo ta verstaan. Ss ?ta!îaarsss!î® syntîSkaten BERN, 29 Mai. —■ De « Avanti > meîdt uit Florence: Het bestuùT van 't verboad der Italiaansche va-bvereenigingea beslooi, at.n de konferentie vaa Stockholm deel to ne-lïtea. Op 3 ea 4 <5 uni zullea op eeae alge-meeae vergadering der syndikaten te £lo-rence de rertagenwcordigera benoemd worden,mmwnmummmmmÊÊm'mi mmamemjmMÊmmnrvraeim sjrispWeteiloi! m Oastenrijk-HoaEariji De Belgiscfie 'laurier sccrijft daarover: FRANEFURT, 29 Mei. — Voor eenigen tijd werd er gemold dat de baspreking dei oorlogsdoeleindon in Oostanrijk-Hongarië vrij gelaten was. Heden brengt de A'eue Freie Presse csn klaarbiqkelijk ingegaven artikel oyer die krijgsdoeleindea, waarin gezegcl wordt dat Oostenrijk-IIongarië toe-genaamd aiet ait is op teroveringen ea het alleea daarop gemunt heeft, dat er na don oorlog geeno machtverplaatsingsn oatstaaa die tegen de monarchie kunnen gekeord worden. Daarin bestaat het voordaeîig on-derscheici tegen de formuul van den vrado zonder aanhech ' og'en, daar do vredo on» vermijdelijk niet afleoaiijk het landbazit zal te rege'-en hebben, rnaar ook zal snoeiiea zorgeo voqr de rerschillende Staten, voor wat handaî sn s?erkeer_ aangaat. Veel géwichtiger dan de yerdeeling van grondgabieden is voor Dostenrijk-Hongarië do onvoorwwaaïdelijfee sekerheid van vrija vaart op de Adria an op den Doaau. Daarom kan hsfe aooit daa Lowtschea, hat Gibraltar der bocht vaa Cattaro, opgevan. Evenmin kaa het foa» gevea dat de Donau oog ooit daor Servie S Rumeniô afgesperd worde.1 Deae beido landen hebben het recbt verbeurd cm da hoeders van deeen stroom te ïijn en daartoo zija er eonvoudig eoonomischa xvaarborgeiv noodig. Hisromtrent doeb de Weener corrcÈpcH'»! dent der Frank fur ter Zeitvng do vclgeada spmerkingen : Het spreekt vaa zelf dat desa vî-edesvoorwaarden, als zij wezenîijk dessa vaa de Oostenrijksche regeering zijn, door; 3e steatsmannen moeten aangenomen zijn. j Zij zijn zoo vredalievend als de heole poli. tiek des lands, en zij gaan niet verder dan ' dat wat men geëiechi had voor de veilig» Éxeid der grenzen van het lard, M'en is er m de Isidenda kringen dan ook diçp vaa Dvertuigd, dat het bekend^ mafesa dc£8r krijgsdoeleinden eaa wezenlîjken dienst be>' wijst aan de zaak van den vreda. OS'Ssr^pisieiifeR fls? BERN, 29 Moi. — Volgen» het t BeiT.ei Tageblatt» wil v&.-nomsn hebben, haddeï L-eads te Parijs ia do verloopen week miais-berieele beraadalagingen piaats, onder het voorzitterschap van président Poiacarrc, die sich met de Russische voorstoiiea voor' eene nieuwo bepaling der oorlogadoeleinden besig Eiôldèn; de Ruasisoha regeariag hed£t, aan da Fransche leisn ve.rgtaan, dat de' kwestie van Ekas-iDsfcharîngen doov het voorsfceî vaa een votksreîercndum op èe lossen is; âo socialistische leden via het; Fransck mlniatorie Éja mat dit vocrstîl t'akkoord. la het Bnitenia^ Draaf Aradrassif da »aa hst gelast.! BUDAPEST, £8 Mei. — Vo|geîis. da v§ï-tegeav,oordiger der Tciegraplieji-Daian vaa; ingeiiehte EÎjCie veîinsemt, word gp»af Xulius ' Andrassy mot de vormiag vaa het nîeuw kabiaet gaîast. De vorming goa r.eo^s de volgenda dagaa gébeurea. Graaf Jaiiœs Andrassy had gisteren eene lange bçsps?®-king met den aartshsrtog Josepk3 die depest weer verlatén heeit. les BusSanâ Ezn mmmzi van Kenesiàlsl _PETBRSBU3,G, £'3 Moi, —> Ocdk^sS^ nister EerensM hesft ecsn dsgfc^r®! uïtg®--vaaçdi^d, waarin hçt van feçgcht tee^isn âst* goidatenrechteiî verï.ondigd wç>rdt,__ die jiol. geas paragraaf S der véràlaring gèr Looplgo regeeriag raua'ào Mtfa wei'kt sija ^gGWorden. Hat dagbssfeï &œ'a 18. paragralen, welker gewjchtigsi® zija ; dei' vrijbeid der soldâtes, zich b# aïka haa be-. vaUende vereeaigiag aaa ta sluiten, vsrij-heid vaa gewetea en vrijheisi der poîSàeku gezindheid, d© icelating vaa buitca dea dionsttijd burgerlijka Idsedïj ta dragea. Pn-rapraaî 12 se&aft daa vorpiiohtendea miii-tairen groat af en maakfc hem vMwiilig. Paragraaf 14 bepaalt dat geea miMiair zonder vonnia eeaa straf kan endergaan, evms-wel hebbon tijdens de oorlogsoperaiiea do aanvœrders het recht, aile strafeâaatregeîa mec gebmiik vaa wapeugaweld tegaa osicsar-hoorigea te nemen, die hunne "b&val^ea niàè' uitvoeïec, IsîgeSaEîcS en hst llsissîssh Vïedâsprsgmmmti .PARUS, 23 Moi. — D® Potcshnrgsdss be-ricMgever van den «Manchester Guardiaaw meldt van 19 Mei dat Lord Cscils afvalligû. uiting^ over het vredesprogramma vaa êou ArbeideïÈraad, daar dit ihtusschen tôt het programma der voorloopiga regeering ver» heven^ werd, to Petershurg e.eaen uitersti pijnlijken indruk t!9weeggebraett heefi. De voortdureade Ecgalseh® v/^esataiid tegen het programma sou tragisôh® gpvofeaiu kunnen hebben. Cecils rede en de ksiioS^i-tariëa der Engslscho pers zoudea aaa da Russischa demokr&tio bawezaa hebbea, da.è haro dooleindea en inaichtea op Engéîscha kant voilecîig misversfevaa worden. Het 11 us-sische vi-ede^programma ia noodig door da ieitelijke yerhoudingen vaa Rusland ea vsat 't Ruesisch leger. Ruslands toestand wowdî; kritiaker hce langer do ocirlog sich rekt, Da iias'sisehe demokratie s;iet ia dat da hardnekkiga woortzetting van den kapiiaf listiechea ooriog hare krachten Êvee gaat, en 't beataan van den &usaisch«.«teaA nou kuaaen in gevaar brengeœ De veronderstellmàen, dat het Ruesissès vrade3programma eaa verraad tegen Fraafel rijk wegens de kwestie ,van Elzas^Lo^iarisao: g»a is, wekt bevreemding daar xnmi ia Ras» iand gelooft dat dese kweâtie sich op graad van 't prineiep vaa ?t vrijo feeeSMamings-recht der voîken evea goed laa-t opiossem iiâ aile aade.ye uit dea oorlog voortgekomea.' Niamand ia Ruslaad denkt aan eenea sMj zoaderiijken vrede, maar aïs het leger voori moet strijdea, heoït het nieuwe ideaiwi ocks», dig eaja 't bijaonder da hqpp dat eeè esrfr» Vpîî©, demokratiseh® vrede naJrenà is, 0® toestand .BESLïJN, 38 Mei. — Uit Sto<&holjffi | legraiieert de berLshtgeve? d?.r s-Vœsiaeh-® | Zeitung s : In pea hoofdartikel dsr hedw ! hier rangekomen nummer-g d«? «Nowoja: Kremja s heet het : Er is gjaen b.rood ta-Rusland. Er is gaen hrood in de stedon. EtS; is geen brood bij do fronttroepen. De tso®-rén brengen geaa gsaan naar àe sçoor^te", tions, wiji zij noch de woorîçopige regeeïing noch dea Aibeidere- en Soldàtenra&d ▼«?» trouwen. Het groot hongerspooÈ dreigt meti al zijne gevolgea steedS nadejr. Do ender,-voeding.van 't lagoCj algemeeno opstandea,'! plundering en anarchie vatten om idd»i heen. Do maatregelenvan mlniPlar Bekîngâfo^; knjmen ia tùeosaRi zefer goé-3 Sgo, maar oà S39 ^aszs3 ■■ S9b 15® S centtemen per nummer Oenderïfaj? 81 Siai 1SÎ7

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume