Vooruit: socialistisch dagblad

589 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Juni. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 06 Dezember 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/z31ng4jq2d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

r^laas* -- K» 157 ?r»is net nBaaner t *001 België S eeaaemsn, wor dan vresnxto 5 ceuuemou *» elafflio» s fôeslâctfe 24Ï m &&£tlais£t>@£te. S4ë stiar* V JÛHi t-81'é """ h* iiMinm i -■» .-■■ -y.-^-r.g-»^.-«-a asnaaaaaas;--.jsasacatatarawste isœantsriis. *atuCT«mwim«swBre.g?««iB«ffisre?g*agaBraa«».ra^^<s^<»»'aa8^.«^^ — — -— —— Drukster-U iîgeeîster j,fii: ftlaatscliappij H ET LICHT bestuarder s p, DE VISCH. Ledebsrg'Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT ABCNNEMENTSPRJjS BELGIE Dfle maanOen. . . , . fr. 3.25 Zea Riaardcn • . . , « fr. 6.50 F.en jaar ....... fr. 12.50 dttt aboaneert rirît ep aile potteorcdc* DEN VREEMDE Drle maanden tdageltjk» v«raonâen). .... fr» 4.71 Brman des9 Betaische Weiéf/ûdamarcil — Venschiinende aie damrs. Europesssche Oorlog Il West-Viaandersn en lit Frankrijk fit Duitsche bron Groot Hooftllnvartier, a Juni 1916. Westclijk ooriogsterrein. De engelsche troepen gingen gister avond pdermaal over tôt een aanval op de door ken verloren stelliagen ten zuidoosten van tperen, maar de storin ging onder ons ar-jllerievuur weldra liggen. Aldus mislukte ok een aanval die bij middel van stikgas rolken was voorbereid door fransche troe-tn m de nabijheid van iiet dorp Prunay, in Champagne. Langs den westelijken oever der Maas iekampte onze artillerie met goede uitsla-|en de vijandelijke batterijen en de ver-iterkte verschansingswerken, terwijl franche infanterieafdeeiingen, die ten westen [in den steenweg Hareourt-Esnes onze liopgraven waren komen bedreigen, terug-(tdreven werden. Langs den reehter Maasoever duurt cle rerbitterde karnp tusschen de bosschen van toilette en de gemeente Damioup met on iermioderde kracht voort. Herhaaldelijk pod de vijand aldaar groote massas infan-irie uit om cns de sedert aenige dagen tbaalde voordeelen te cntnemen. Dt literste krachten worden door.de fransche < wepen ingespannen in de bo3schen van lapitre, op de bergruggen van Jumin (ten nidwesten van het dorp Vaux) en verder i den omtrek ten zuidoosten van Vaux. A le fransche aanvallen zijn teenemaal, met le zwaarste verliezen voor hunne infan-(rie, afgeslagen. Duitsche verkenningsafdeelingen wisten mgs den Yzer, ten noorden van Arras, en zuiden van Albert en in de nabijheid [un Altkirch door te dringen tôt in cle ijandelijke stellingen. Zij brachten als lijgsgevangenen 8 Belgen, 30 Franschen a 86 Engelsehen mede, alsook een mijn-rerper die zij buit gemaakt hadden. In '!en karnp in de Ir.cht we-dcn boven len berjrug van Marre, boven het dorp [lumières en boves. het fort van Sauville drie fransche vliegmachienen naar omlaag jeséoten. Oostelijk- en Balkanoorlogterrein. Niets nieuws te melden. De in den loop der maand Mei door onze rliegers geleverde gevechten waren rijk aan jitslagen. De vijandelijke verliezen bedroe-en : In den luchtkamp, 36 machienen ; Van leneden neergeschoten, 9 machienen ; On-rrijwillig geland over onze liinen, 2 nachienen ; te samen 47 machienen. Onze eigen verliezen bedroegen : In den achtkamp, 11 machienen ; Niet terug ge-lomen, 5 machienen; Te samen 16 machie-len.ïïoogste Legcrlsesttiur. Jit Fransche bron PABIJS, 5 Juni. — Oîficieel bericht van jtndag namiddag: Langs dsn rechteroever 1er Maas waagden de Duitschers op het Me van den dag van gister herhaalde po-jngen om het fort van Vauz van den zuid-wtkant te omsingelen. Rond a-cht ure de® iv®ds gelukten zij er in, na een uiterst ge-reldigen aanval, vasten voet te zetten in oze loopgrachten die liggen in do berg-:lpof tusschen Damioup en het fort, rnaar >ij een dadelijk bevoleo tegenaanval kondon pj er hem weer uitdrijven. Eene tweede »ging der Duitschers, op touw gezet op lezelfde plaats, liep op niets uit onder het Httr van onze artillerie. In den ■vrestelijken omtrek der hoeve van foiaumont werden de gevechten de6 naohts fortgezet bij middel van granaten. Langs den linker Maasosver en de andere 'ontafdeelingen stelde men meer gematig-le werkzaamh-eid der wederzijdachs artille-ie vast. Berieht van zondag avond: In de Argon-en werd eene vijandelijke onderneming te-® eeo onzer kleine voorposten nabij 'ûurte Chaussée verijdeld. Langs den lin-*r Maasoever nam de wi&rkz&amheid der 'ederzijdsche artillerie in den loop van den »g meer toe in den omtrek der hoogte 304. ;f;n aanral, die bij ons weten in de Duit-che stellingen was op touw g>eze-t, werd ®der ons dwarsvuur verijdeld. Langs den rechteroever der Maas zette 'e vijand de beschieting onzer st-ellingen isschen de dorpen Vaux en Damioup, en ■^oral tegen het fort van Vaux, met bîjzon-tefe heftigheid voort. ,Een om drie ure des namiddags door den op touw gezette aanval langs de he.l-d«r bosschen van Jamin, ten noord-*fsten dus van het fort van vaux, werd •Mer ons machiengeweervnur tôt staaa gs- •lacht. Verder namen onze batterijen vijandelijke erzamelingen van troepen onder vuur, die jaargenomon waren in d© bosschen van Miette, en die weldra uit elkander ge-ar?.d waren. ''icgorswerk : Rond den middag wiïrpen fucheidene vijandelijke vliegmachienen jWrdere bommen af boven de stad Toul. P personen werden daar g«dood en eoo-. tien andere gewond. De schade is ge-kllen er wer^ hoegenaamd geen militair -- Uw ««ireffeo, Esa ^.fewrolsdiîs^f&kar , der steeg dadelijk nit de stad op en voerde eene krachtige jacht tegen de Duitsche machienen uit. Een dezer werd over onze lij-nen, in de nabijheid van âanzey, twaalf ki-lometers ton noorden van Toul, neîrge&cho-ten.Uit Engelscîie bron LONDEN, 5 Juni. — 26 Britsche vlieg tuigen bcwierpen gisteren met gevolg dt vijandelijke linies met bommen en keerde met uitzondering van een, welbehouden terug. Op het gansche front nam de be irijvigheid toe." In den laatsten nacht- werden met gevolg vier bommenovervallen op de duitsche loop-ïraven ond^rnomen. Eene duitsche afdee-ling, die de britsche loopgraven aanviel, ïverd met verliezen teruggeslagen. De toestand bij leperen is onveranderd. Dê oori@2 tusschen iiiîia ta OtsIairljk-nssprllB Uit Oostenrijksclie bron WEENEîf, 5 Juni. — In de streek weste-lijk vau het Astico-dal was de gevechtsbe-irijvigheid gisteren over het algemeen zwakker. Zuidelijk van Posina namen onze broepen een sterk steunpunt en wezen meerdere hercveringspogingen der Italia-non af. Oostelijk van het Astico-dal be-stormde onze stxijdgroep op de boogten ;ostelijk van Arsiero nog den Monte Panoc cio (oostelijk van Monte Barco) en be-tieerscht nu het Val Cannagha. Tegen ons front zuidelijk van den grenshcek richtten sich weer e-enige aanvallen, dis aile afgesla-gen werden. Aan het Kustlandsch front schoot de Ita-liaansche artillerie meer dan gewoonlijk. In 't Dobordogebied waren ook vijandelijke infonterieafdaelingen bedrijvig, wier aanvallen evenv/el snel afgeslagen werden. Uit ItaliaanscliQ bron ROME, 2 Juni. — Van 't Stilfser Joch bot het Gardameer artilleriebedrijvigheid en onderneiîiingcn vab kleine afdeelingçn. [n 't Lagariaadal bcschoteii vijandelijke batterijen gisteren uit aile kalibera onze stellingen tôt den Pasubio toe. Zij werden door onze artillerie werkzaam bestre-den, die vijandelijke troepen en schuil-plaatsen trof. Op het front Posina-Astach werd de vijandelijke infanterie die 's avonda v&n de 2 Juni poogde, in de richting op Quaro zuidoostelijk van Arsiero vooruit te ruk-ken, krachtig in den tegenaanval terugge-worpen. Tijdens den da.g van gisteren le-vendige artillerie3trijd. 's Namiddags werden vijandelijke massas die tôt den aanval op onze stellingen tusschen den heuvel van Homo en den heuvel van Posina vooruitgeworpen werden, teruggeslagen.Op het plateau van Sette Comuni duurt de strijd om het bezit van den Monte Cen-gio met afwisselenden uitslag voort. Op het overige front tôt de Brenta we-derzijdsche artilîeriebedrijvigheid. In Ka-rinthae en aan den Isonzo geene gebeurte-nis van befceekenis. & RessissS- PosIsée- Balielttlu p«s Uit Oostenriiksche bron WEENEN, 5 Juni. — De sinds lang ver-wachto aanval der Russische zuidwestlegers is begonnen. Op het gansche front tusschen den Pduth en den Styr-Knie bij Kolki is een grooten slag ontbrand. Bij Ona wordt om hot bezit onzer voorste stellingen verbitterd gestreden. Ncordwes-telijk van Tarnool geluktô het den vijand voorbijga-and op enkele punten in onze loopgraven te dringen. Een tegenaanval wierp hem weor eruit. Beidorzijds van Kozlow, (westelijk van Tarnopol) mislukten Russi-soho aanvallen voor onze hind'ernissen, bij Nowo Alexinietz en noordwestelijk van Dubno reeds in cns kanonvuur. Ook bij Sapanow en bij Olyka zijn heftige gevechten aan gang. Zuidoostelijk van Luzk schoten wij eenen vijandelijken vlieger neer. Uit Eussische bron PETROGRAD, 5 Juni. In de Btreek noordoostelijk van Pulkann poogden de Duitschers na heftige beschieting van den sektor enze etollingen meer-maals aan te vallen. Zij werden afgewezen. In vele gebieden vab het Dunafront en in de streek van Dunaburg onderhield do vijandelijke artillerie een heftig vuur. Des avond s van den 3 Juni verstrooide onze artillerie duitsche verzamelingen noordoostelijk van Krewo. In do streek znidelijk van Krewo lieten wij in den nacht op 3 Juni eene mijn springen. Daarop openden de duitschers het vuur, nadat zij den trechter verkend hadden. Als zij tôt den aanval overgingen, worden zij door cns vnur op-gehouden.Voor het dorp Ogorodniki, zeven werst zuidelijk van Krewo, werd eene wolk be-merkt die in de richting op onze loopgraven langs de aarcte schoof. Zij beroikte de draadhindemis niet, maar wendde zich in de tegeaovergestelda richting. Daarop ver-nam men alarm in de Duitsche loopgraven an brand wsrd «r Keïtfirg.ftakt» \. 's î\amiddags van 3 Juni tegen 4 nre, w erd in streek van de vlek Hamai, 18 kilometers noordelijk van het Naroczmeer, een onzer vliegtuigen door een duitsch strijdviisgtuig van het Fokkertype aange-vallen. Onze vliegcrs dwougen den vijand dicht bij zijne steliingen te landen. Op 2 Juni wierp een vijandelijke vlieger vier bommen op het station Molodeczno. Op het overige frent cnfeeaÏLidënde voorpos tenbotsingen. 36= ❖ ❖ Oe mltg op te Mm Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 5 Juni. — Rust. 35: In Klein-Asie Uit ïurksche bron ^ KONSTAKTIKOPEL 4 Juni. — Aan het Irakfront geene verandering. Aan het Kaukasusfront, op den reehter vlsugel niets, buiten botsingen tusschen verkenningsafdeelingen. In 't midden wierpen onze troepen trots 't slechte weer den linker vleugel van den vijand door herhaalde aanvallen in 't oosten terug. Zij bevinden zich heden ongeveer veertig kilometers oostelijk van de vroe-gere stellingen. Aile vijandelijke pogingen om den terugtocht te dekken of de ge-wichtige stellingen in de gebieden, die de vijand had moeten ruimen, weer te nemen, mislukten onder onze bajonetaanvallen onder zware verliezen voor den vijand. Gîsteren namen wij in den strijd vijftig vijandelijke soldaten gevangen, daaronder een officier, en verovorden twee machien-geweren, eene massa bruikbare wapena en verschillend pioniersmateriaal. Op den linkervleugel schermutselingen tusschen verkenningsafdeelingen. Bij eenen overval op eene vijandelijke ver-kenningsaideeiing vernieldcn wij ©en deel daarvan en namen dte re&t gevangen. Onz*e artillerie veroorzaakte door verrais end, werzkaam v uur verwarring en verliezen in vijandelijke s'-huilplaatsen. Oi'erigens niets van beteekenis. * * * iip 1111^ iiraJi«a» Uit Duitsche bron ^BEllLIJX, 4 Juni (Ambtelijk). Op Sle Mei heeft een onzer U-booten voor dan Humbor een modernen grooten engelsehen torpedobootvernieler vernietigd. Volgens opga%ren van een door ons gered lid der bemanning van den gezonken Engelsehen vernieler «Tipperary» is de Engel-sche pantserkruiser eEuryalus» door onze strijdkrachten in den zeeslag voor het Skagerrak in brand geschoten gewordon en volstandig uitgebrand. De Cheï van fîen admiraaîstat der marine GeîoqïSdee?d PARUS, 5 Juni: «Petit Parisien» meidt: Een fransche stoomer heeft te Marseille de bemanningen der Engelsche stoomers «Baron Tweedmouth» en «Julia Arc» geland, een totaal van 16 officieren en 50 man daarstellend. Een andere stoomer heeft de bemanning van den Engelsehen stoomer «Southgard» aangebracht. De drie vaartuigen waren door Duitsche onder-zeeërs getorpedeerd. LONDEN, 5 Juni : Lloyd meldt uit Gênes dat de Italiaansche stoomer «Marterso», 3607 ton metond, is op 27 Mei getorpedeerd geworden. Het Z9eg®v@cfôt bij LONDEN, 6-G-16(Beufer). In een besebou-ving over den slag in de Koordzee vat de « Morning Post. » het gevecht aldus samen : Onze voorhoede is met de hoofdmacht van den vijand slaags geweest en heeft daardoor ernstig geleden. De uitkomst van eea gevecht moet ecbter niet afgemeteD worden naar de betrekkelijke verliezen, maar naar den afloop. Door de strategische maatrege-len van Jellicoe en zijn snel en beslist han-delen werd do Duitsche vloot dicht bij de Duitsche kust vastgehouden, lang voordat zij de Engelsche kust had kunnen naderen. De « Daily Telegraph » zegt : Ondanks de verliezen, die wij geleden hebben, is onze linie-vloot ongerept. Zij heeft al hare in-drukwekk&nde macht behouden. Er is niets gebeurd, waa rdoor de heerschappij, die onze marine gednrende bijna twe« jaar over d8 verbindingen op den Oceaan heeft uitgeoefend, ook maar eenigszins vermin-derd is. De «Daily M6ws» zegfc: Wat er in den zeeslag gebeurd is, gee£t geen reden tôt pessimisme. Ons.o vloot heeft nog altijd de meerderheid van 2 tegen 1 over de Duitsche vloot behouden, en haar vermogen, om in de strategie van den oorlog een levendige roi te spelen, is onverzwakt gebieven. De luehtvloot bij het zeegeveeht LONDEN, 3 Juni. (Part.) Zoowel de « Times » als de < Daily Mail » vestigen de aandacht op het aandeel, de do verkennin-gen van Zeppelins in aec zeeslag gehad hobbon» \ De « Daily Mail » zegt : Het schijnt vast te staan, dat de vijand met zijn geheeie sterkte aan een gedeelte vau onze vloot slag ieverde en een zwaren slag toebracht, voor onze limeschepeu aan het gevecht konden deelnemen. In hoeve-r ons gebrek aan iuchtschepen daarvoor verantwoordelyk was, hebben wij niet vernomen, maar de wereld weet heel goed, dat de Engeische admiraals in ixun werk grootelijks belem-merd v/orden, omdat zij de bewegingen en de beschikkingen van den vijand met ken-neQ, terwijl hij zijn eigene kent. Onze vei-ligheid ter zee zou wel eens afhankelijk kuanen zijn van de oplossing van het lucht-vraagstuk.v y N°S vcrhaal van cen ooggettiige Men meidt uit iJmuiden: Schipper A van Pel van den stoorntrawler «Anna Jo-sina IJM, 169, s te iJmuiden binnengeko-men, deele mede, op eenigen afstand ge-tuige geweest te zijn van de ontmoeting der Duitsche en Engelsche vloten. Hij ver-te'lde daaromtrent hot volgends: 't Was Woensdagnamiddag 31 Mei, dat ik vis-schende was op 56° 38 Noord en 6° 10' Ooat. Tegen half drie naderde een Duitsche vloot van 20 à 21 schepen, waaronder groote en kleine kruisers en torpedojagers, die ons uit het Z. Z. O. tegemoet stoomde. Van een der kruisers werd een sloep uit-gezet en werJ door een officier een onder-zoek bij mij aan boord ingesteld. Dat be-vredigd©, waarop de sloep terugkeerde en do kruiser met de andere schepen in Wes-telijke richting verder stoomden. Ruim een uur later daagde eveneen3 uit het Z. Z. O. een tweede Duitsche vloot op, bestaande uit 46 à 48 schepen, waaronder groote en kleine torpedojagers en torpe-dobooten. Ook deze vloot koerste, even-als de eerste, naar het N.N.W. en was ons ta 4.30 gepasseerd. Enkele minuten later hoorden wij het eersto schot en werden toen een bombardement gewaar van de nog zichtbare eerste Duitsche vloot met een voor ons onzichtbare tegenpartij. Isa een kwartier begon ook do tweede Duitsche vloot, die zich toen op 3 à 4 mijl afstand van onzen trawler bevond het bom-bardiament, dat nu geweldig werd, doch nog steeds gcricht was op een voor ons niet zichtbare tegenpartij. De schoten werden meest gelost uit de stnkken aan bakboordzijde. Wij zagen van de Duitsche vloot duidelijk, herhaaldelijk zware rookkolomrnsn en vlammen opgaan en hoorden eveneens duidelijk het schieten van de Engelsche schepen. Het bombardement duurde tôt laat in den nacht, waarop de Duitsche vloten die eerst steeds van het N.N.W. naar het N.Z. hadden gema-nœuvreerd van koers veranderden en van het N- O. naar het Zuidwesten stoomden, steeds vurende — dan iets mindor, dan weer zeer hevig. Wij verloren toen de Duitsche vloten uit hot 00g. Den volgenden morgen te 11.30, toen ik het net binnenhaalde om naar huis te stoo-rnen, hoorde wij weder schieten uit Z.Z.W. richting en zagien aanstonds daarop een Engelsche vloot van ongeve<*r 20 schepen, kruisers en torpedobooten. Deze stoomde weg in N.i .0. richting en word kort daar-na gevolgd door een tweede Engelsche vloot van nagenoeg dezelfde sterkte en samenstelling, die ook in N.N.O. richting verdween. Wij stoomden toen huiswaarts en Mgen van de vloten niets meer. Teraardebestcîling van sïaclitoffers WILHELMSHAVEN, 5 Juni: De plech-tige teraardebestellingen der in het zeegeveeht bij Skagerrak gedoodde matrozen hebben gipter on het militaire kerkhof plaats gehad in tegenwoordigheid van prinses Henry, talrijke officieren, verte-genwoordigers van overheden en een groote toeloop van volk. Priesters van beide godsdiensten spraken lijkredenen uit. Op het einde der plechtigheid werden drie kanonschoten gelost. In het Buitenland Bn iieBig Viieg&ngeluJ? BAZEL, 5 Juni: De vlitgschooî van Taliedo, bij Milan, had kardinaai Ferrari op een klein luchtvaarttoehtje uitgenoodigd. Men nam de voorzorg eerst den motor eens te beproeven. To&n de viiegenier op zekere hoogti kwam, haperde de motor, met het erge gevolg dat het vliegtuig op den grond terecht kwam, De viiegenier werd stervend weggebracht. OF OEN BâLft&PI In De Eaîenîo toger.over GrSekenland BERLIJN, 5 Juni, — Uit Parijs werdt aan Hollandsche bladon gemeld, dat na het terugtrekken zonder strijden der Grieksche troepen van de Bulgaarscha prens zeer ern-stige maatregels van het Vierverbond tegen Griekenland op elk oogenblik te verwach-ten ziin. Het Vierverbond zal nu met nadruk tegen Griekenland optreden. PARIJS, 5 Juni : De houding der verbon-denen tegenover Griekenland vindt «en .. «ftaddflBk. «iM # Sku- tudi3 mag niet vergeten, voegt het blad er aan toe. dat eene wehvillende onzijdigheid siechts eene magere schadelcosstelling is voor de te kortkoming der v&rbintenissen ten opzichte van het traktaat met Servië, tegenover hetwelke zich, aïs tegenhanger, een zeker aantal vriendschappelijke belof-; ten vanwege de i erbondene macbten bevinden. Di^nsvolgens is het de verbondenen toegelateu ook eene andere houding aan t« nemen. \ Proîesi ATHENE, 5 Juni: De «Secolo» meldt:ï>* Grieksche regeering zal protesteeren tegen het uitrcepen van den Staat van beleg t© Saloniki. De telegrafische gemeenschap tusschen Saloniki en Griekenland is hersteld onder de consuur der verbondenen. De Bidgaresi in Oriekenland GENEVE, b Juni. — Bij Koea en Poroi hebben ontmoetingen tusschen Fransch® en Bulgaarsche soldaten plaats gehad. Bul-gaarsche strijdkrachten bezetten Derbend. Eene kollectieva nota d®r Eniento GENEVE, 5 Juni. — De Ententemachten zullen, volgens Parijeche meîdingea zeg-gen, te Athene eene kollectieve nota laten overhandigen, die in werkelijkheid meedee-len zal, dat de bezetting der grensforten door de Bulgaren eene erge breuk der door den minister-president Skuludis en v66r hem door Gunaris en Zaimis aan de geai-lieerden gegevene beloften is. De Entent» houdt zich daarom aan de zijnerzijds gege-ven verzekeringen niet meer gebonden en behoudt zich voile handelingsvrijheid vçor de aanwending van militaire middels te land en tsr zee tegen Griekenland voor. Over de door de Ententemachten gestelde eischen luidt nog niets, maar de blad en laten voorzien dat de Entente eene klare be-, slissing van Griekenland v66r of tegea de verbondenen verlangt. Ses Yisrlkl!® Ceneraal Town&hend KONSTANTINOPEL, 5 Juni. — Generaal Townshend is hier aangekomen en werd, zonder de stad te passeeren, op het eiland Halki gebraeht, dat hem tet oponthoud aangewezen werd. Rond den Oorlog De «Universata Espe.-antisla Asocio» (Were'dJsnd-sche Esperantisiische Associaiie) heeft niet opgehou-den te werken, ondanlo den oorlog. Integénâeel, de diensteo, welke dat macbtig organisai in de huidige omstardigheden bewijst, 7.ijn ontelbaar en onschat-baar. Dat kcmt voornamelijk hierdoor, dat het mid-' denpunt dezer associatie in cen neutraal land is gevet-tigd, namelijk te Genève, in Zwitseriand. Haar orgaan «Espéranto» verschijut regebnatîg en, uit een dexes numn-ers nemen wij het vôlgende over (wij veitalen letterlijk) : « Waar Espéranto onontbeerlijk wezen rou. — Mea weet, dat te Parijs, in 't begin vannovember 191^4 een; fransch-engelsche krijgsraad pisats greep. T# dezer ge-] legenheid, bemerken de engelsche dagoladen, dat v*n de vicr engelsche ministers, siechts één de fi'ansche taal. machtig is, namelijk : Sir Ed. Balfour. M, Aisquith kent geen fransch, zoo min als Sir Ed. Gray ; deie moeten tôt eenen taaltnan hunnen toa'.'lucïit nemen, wanneer zij met eenen argezant onderhandelen. VOôr eenigen tijd is M. Lloyd George begonnen met ira«acfc te leeren. De fransche ministers, die aan den krijgSf*U deelnamen kennen geen éngelsch. » Hetzelfde blad meldt verder dat veel gsvolgde jeer-gang en van Espéranto regetoatig gegeven wordtn i» het intemeeringskamp van Hardewijk in Holland; dat de Associatie regelmatige betrekkingen oaderhoudt met ' Esperantistischc en niet-Esperantistische ItrijgsgevM)-' eenen in de verschillige kampen der oorlegvoereude landen ; dat, dank aan hare ieverige nasporingen, ttl van verdwenen soldaten teruggevonden en hunne in onrust verkeerende familiën aerustgesteld werden ; dut de Associatie al doet, wat in hare macht is, om hot lot te verzach'en van hare leden, hctjdj zij geïntemeerd, krijgsgevangen of zelfs strijdende aan de fronten weeen, Maàndelijks kondigt zij eene lijat af der Espewn-tisten-krijgsgevEngenèn en trekt zich, zooveel mogelijk, hun lot ter herte. Edoch, siechts na den oorlog. v.ss het ons mogelijk zijn, ons re enschap te geven der aaenigvuldige dien-sten, beis'ezen door Espéranto en de Esperantisten. La Srmanfo. IN BELGIE mm m Lampens naar uuiiscRiaRQ V66r zijn vertrek naar Diutschland, i« het aan den heer schepen De Weert to«- ■ gestaan geworden, door de duitsche over-i heid, om een bezoek te brengen afen onzen vriend Lampens in Bergen. De kameraad Lampens had nog eenig® bestuurlijke stukken te teekenen, die dag-teekenden van zijn dienstdoiende schepen-schap.Maar M. De Weert bracht ons terzel-vertijd hst coed en verheugepd nieuws, dat hij onzen vriend Lampens in den bes-ten toestand heeft gevonden. Jan was in niets ontmoedigd en hij ver-klaarde dat hij zijn gevang moedjg onder-,1 staan had en dat hij vast verz&Jrgrd was aven flink en hoopvol zijn v«rb4jjf in Duitschland te malien dragen. Daarbij bracht M. De Weert aan ge-h.?el den raad de be&te groeten over van, Jan Lampens aan ai zijne collegas, wiMl aan allon reohtzinnig ger.oegea deed. Dit ni"uws heeft ons allen verkwîrit en wij hebben gezegd : hoc vroeger Jan terug in ons midden is ho§ lievec. ***-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume