Vooruit: socialistisch dagblad

342 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 18 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j96057f17p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

32 jaar-- N. 48 tb centiemen per nummer¥r! c»p 1 FEIL,» Sola Orgaan der Belgische Werklledenpartlj - Verschijnende alle dagen. ^-^j^w». , „_._, ^_, , i„'._;.... ,. ,,,, ., ,■■■ , ■■ BLIJK VAN ONMACHT Onze tegenstrevers zijn zelden te vinden voor eene openbare discussie over het socialisme, ten zij in het nauw gebracht, als ten gevolge van laster en schelden de omstandighjden hen geen anderen uitweg meer overlaten. Ons eerlijk en met «pen vizier bestrijden jaag* hen den ichrik op het lijf, overtuigd als zij zijn dat alles wat zij daartoe aanwenden vruehtelooze moeite is. Het is een axioma : het socialisme vindt zijne stuw! r ^ht in den waarheids- en rechtvaardigheidazin waarop hei is «grondvest, en zijne greeikracht spruit uit de wanverhoudingen der kapitalistische tegenwoordige samenleving zelf. Derhalve kan niets zijnen vooruitgang stremmen. Wel is ,psir kan deze eenigzins vertraagd en belemmerd worden, nasr gelang den meerderen ot minderen graad van onwetendheid of onverschilligheid der arbeidende klasse. Het zij dus gezegd : in ieder geval is de weg voor onze tegenstrevers afgesloten, om ons met goed gevolg op principieel gebied te bekampen. Doch bij den wassenden stroom' van het socialisme, welke debizis der voorrechten van de bezittende klasse onverpoosd ondermijnt, kunnen zij niet onwerkdadig blijven. Wat gedaan om onze strijdlustige partij in toom te houden ? Het komt er niet op aan van welken aard de middelen zijn, ds zij maar doel treffen. Goede raad is hier kostelijk, want de s«rï»is«»rn hebben geduchte wapenen tot v»rv • :\ Ons werk in wetsraden, openbare besturen of bij de partij«njelegenheden« af breken f Dit gaat niet! Tot hunne ergernis moeten zij bestatigen, dat onze mannen het beter doen dan zij zelf het tot hiertoe deden. Zij durven er nauwelijks aan denken daarvan te spreken, bewust als zij zijn ons rechtvaardigheidshalve te moeten goedkeuren, en zulks strekt allerminst met hunne neigingen. Inderdaad, wtar onze mandatarissen zitting hebSen doen zij voorbeeldig de hun opgelegden plicht, door te ijveren voor hervormingen die praktisch ingrijpen in den socialen toestand ten voordeele der mindeten. Dat hun pogen niet steeds door de gewenschte uitslasen bekroond « ordt, vindt zijne oorzaak in de stelselmatige tegenwerking der groeten, wij wie het meestal « beurzeken toe » is «Is het er op aankomt voor de werklieden te zorcen. Desniettemin worlen, ten einde orde in den gang van zaken te houden, waar wij, zooalste Grnt, socialistische schepenen hebben, de aleemeene belangen der ingezetenen niet verwaarloos i, wat bewijst dat deze goede bestuurders en mannen van orde rijn. In de tegenwoordige tijdsomstandigheden is dit van geen óelane ontbloot. • • e Daarmede is uitgemaakt : Wat onze Vijanden ©ok aanwenden om het socialisme te bestrijden, zij lukken er slechts in blijk van onmacht te geven. En wat de maatstaf van deze onmacht daarstelt is de laster dien zij over ons uitkramen, en de onderduimsche verdachtmakingen waarvan wij van hunnentwege het voorwerp zijn. Bü gemis aan vrijmoedigheid en openhartigheid bedienen zij zich van ie 'age oneerlijke middelen. In wien zij de partij het meest trachten te treffen, is in den persoon van Anseele. Steeds hij is het mikpunt hunner giftige pijlen. Doch het behoeft ternauwernood gezegd : Raken doen ze hem niet. Diden zijn welsprekender dan woorden, en de werken door Anseele verwezentlijkt wreken hem afdoende over al den laster waarvan hij het voorwerp kan zijn. Het is niet ons doel hierover uit te weiden, het zou ons te Ver leiden. Daarom bepalen wij o«s bij de vaststelling van het Volgende, om de bewijsvoering te staven waarom het hier te doen is : Voor Gent it Anseele als 't ware de incarnatie, de vereenzelviging der parti), waarin alles ademt van zijne weergalooze werkkracht. Ziedaar waarom wij zeggen met F. H. ! Wie Anseele las tert en verdacht maakt valt' gansch de partij aan, en dit zullen wij niet gedoogen. Daarin heeft onze gezel overschot van gelijk, evenals onze ■ver' lie ien ©verschot van redenen hebben om daar volmonJif mede in te stenamen., Dit zal aan niemand ontsnappen en zelfs de eerlijke burgers die ons lezen zullen «r mede t'akkoord.zijn. , Besluit : Alle pogingen onzer tegenstrevers om ons te tref fen zijn ijde,l en onvruchtbaar, daarvan getuigen onze stijgende invloed en de toenemende aangroei van ons ledental. Ook U daardoor in het helder daclieht gesteld de volslacen onmacht onzer tegenstrevers, wat een schitterend bewijs is i an de ongenaakbaarheid van ons beginsel.GALO. EMPiiS M| In Wist-Ylaanhrin m in hit Noorden van Frankrijk Uit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 16 Februari. Westelijk oorlogsterrein: De Engeischen vielen gisteren avond driemaal vergeefs de door ons veroverde stelling zuidoostelijk van leperen aan. Hun gevangen verlies bedraagt in 't geheel rond de 100 man. In Champagne herhaalden de Franschen de poging, om hunne stelling n ■ rdwestelijk van Tahure terug te winnen, met dezelfde mislukking als den voorgaanden dag. Algemeen beïnvloedt stormachtig T/eer de strijdbedrijvigheid. Oostelijk oorlogsterrein:. Bij Sneeuwjacht is op het gansehe front niets van beteekenis gebeurd. Balkan-oorlogsterrein: Niets nieuws. Opperste Legerbestuur. Uit Fransche bron PARIJS, 16 Febr. — De dag was betrekkelijk rustig. In Artesie richtten onze loopgravenka nonnen hun vuur op de vijandelijke stellingen langs den steenweg naar Rijsel. Westelijk van de Oise beschoten onze batterijen eenen trein en een proviandkolonne in de statie van Ëpa gny. In 't Noorden van Vic-sar-Aisne en noordoostelijk van Spissons richtten wij een geweldig vuur op de Duitsche werken. In de Argon -nen lieten wij bij Fille Morte eene mijn springen, welker trechter wij bezetten. In OpperElzas nam onze artillerie de duitsche stellingen m 't oosten, van. Obersept onder vuur. Tweede Bericht. — In Champagne veroverden wij een deel der vooruitgeschoven loopgravenstukken terug, die door den vijand oostelijk van den steenweg Tahure-Somme-Py waren bezet geworden. In Lotharingen patroeljegevechten ■ i 't gebied van Reiion. Op het overig deel van het front was de nacht rustig. Uit Engelsche bron LONDEN, 16 Febr. _ Na heftige beschieting van het gansehe front van Ieperen en van den voorsprong, ten zuiden van Hooge deed de vijand meerdere infanterieaanvallen. Tusschen het kanaal van Ieperen, bij Commines en den spoorweg brak de vijand in onze voorste loopgraven op een front van ongeveer 800 yards. Alle andere aanvallen mishi' heftige bombardement op beide ?" voort. Ds oorlog fusschsn Italie «n Obstenrijk-Hongariie Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 16 Februari. — De artilleriegevechten aan het Kustlandsch front en aan het aansluitend deel van het Karinthisch front duren voort. In 't gebied van Doberdo kwam het ook tot mijnenwerpers- en handgranatengevechten. Op den Javorcekwerd eene Italiaansche veldwacht tot acht maal opgeheven. Het voorveld onzer nieuwe stelling in 't Rombongebied is met lijken van den vü«r"' bedekt. Uit îtaïmansche bron ROME, 16 Febr. -— Op den boven Isonzo duurde gisteren de artilleriestrijd met heftigheid voort. _n. de gebieden Mrzli, Odie en Krn werden vijandelijke verschansingen beschadigd. Op de Pod"ora-hoogte drongen' koene patroeljes tegen de vijandelijke verschansingen en "'iernen talrijke bommen. Op den Karst vernielde onze artillerie nog eenig© vijandelijke loopgraven. Men meldt vijandelijke vliegersaanvallen op Brentonieo- in 't Lagarinodal, op Schio in 't Leojrradal en op Latisana, in de streek van den 'T-gliamen+o. De schade is onbeduidend; de weinige offers zijn alle uit de burgerlijke bevolking. De luchtaanval on gchio werd door het msrrijoen y».n een onzer luchteskp.ders tegéngev'o'iflnn. Bij Gorz viel een onzer vliegtuigen een vnandelijkien JfC Jff 3(K Russie- Poolsche- Balicfsclu pns Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 16 Februari. — De toestand is onveranderd. jf( $ Jft Ds oorlog op den Balkan l Oostenrijksche bron WEENEN, 16 Februari. — De toestand 'is onveranderd. * * * De strijd om à Dartonen Uit Tnrksche bron KONSTANTINOPEL, 16 Februari. — Aan het Irakfront overvloog een van onze vliegtuigen de vijandelijke artilleriestelling bij Kut-el-Amarâ en wierp met gevolg 12 bommen, die zeer groote werking hadden. Na de nederlaag in den -slag bij Batiha westelijk van Korna, liet de vijand op de terugtochtswegca een groot getal dooden achter. De verliezen, die de vijand in den genoemden slag geleden heeft, beloopen, zoover tot hiertoe vastgesteld werd, 2000 man en 300 dooden. Aan het Kaukasusfront verloor de vijand bij de heftige stellingsgevechten die trots het koud weder en den sneeuw in de laatste drie dagen plaats hadden, 5000 dooden en 60 man aan gevangenen. Aan het Dardanellenfront vuurden op 13 Februari een kruiser, een monitor en eene torpedoboot van den vijand 20 granaten vergeefs naar Tekke Burun. Ten gevolge van het tegenvuur onzer kustbatterijen werden zij gedwongen zich te verwijderen. Bij Aden in de wouden tusschen Scheik Osman en EluAile werd eene verkenningsafdeeling van den vijand in eene hinderlaag gelokt en volstandig vernietigd. De overblijvenden vluchtten in de richting naar Scheik Osman met achterlating der geheele bagage. * * * OP ZEE Do ((Amiral Charner» verloren PARIJS, 16 Februari (Reuter). Het verlies van den kruiser «Amiral Carner» wordt bevestigd.Uit de Syrische kust is een vlot aangetroffen, met 15 matrozen, waarvan er nog maar één in leven was, die verklaarde dat het schip op 8 Februari, des ochtends om 7 uur, is getorpedeerd. De kruiser zonk binnen enkele minuten zonder booten te kunnen uitzetten. De « Avrlstan » LONDEN, 16 Februari. (Part.) — Het Engelsche stoomschip «Avristan». dat op 12 Januari van Liverpool naar St. John vertrok en over v.elks lot ernstige ongerustheid bestond omdat het reeds eenigen tijd op zijn plaats van' bestemming had moeten zijn, is veilig te St. John aangekomen. Gestrand AMSTERDAM, 15 Februari. — Volgens een 1 >>dtelegram uit Londen is de Hollandsche stoomer «Leonora^ (1155 ton bruto), orj de reis van Sundsvall naar Rotterdam, noordelijk van Fredrikshaven gestrand. Het ongeluk van de « Arethusa » LONDEN, 16 Februari. (Ambtelijk) Sinds het ongeluk van de «Arethusa» worden 12 personen vermist ; acht werden p^wond. in het llisltenl&üd In üèderland De Belgische geïnterneerden De « Nieuwe Rotterdamsche Courant » meldt : Vandaag zullen 30 à 35 geïnterneerde Belgische I soldaten aan het werk gaan in de sigarenfabriek « De Huifkar » v,an den heer A. Hamers, te Ois- tejrjrMfc Et* het Gr19. LuxonT'urgi De parlementaire toestand Men meldt uit Luxemburg dat in de Dinsdag gehouden Kamerzitting de 25 katholieke leden ontbraken, zoodat de overige 26 Kamerleden het vereischte quorum ontbraken, weshalve de zitting dan. ook geschorst moest worden. De voorzitter deelde mede. dat hem door den voorzitter van het Rekenhof een memorandum was overhandigd, waarin gewezen wordt op de onwettigheid en ongrondwettelijkheid der sedert 1 Januari gedane ontvangsten en uitgaven. De voorzitter der Kamer verklaarde, met instemming van het Huis. dat de toestand ongrondwettelijk en troosteloos was Het viel 'diep _ te betreuren dat de rechterzijde hare medewerking onthield aan de noodzakelijke werkzaamheden der Kamer. De Groothertogin zou in eene proclamatie verklaard hebben, dat zij wénsehte dat beide partijen in de regeering zouden nntrpnnmpn worden . 'm ËE?p©ias?dl Werving en,d!f ^tpltoht PARIJS, 16 Februari (Havas). Uit Londen wordt geseind, dat het departement van oorlog, deze week alle ongehuwde mannen, die zich volgens het stelsel van Lord Derby hebben laten inschrijven', onder de wapenen zal roepen-, zoomede de jongemannen die door de dienstplichtwet worden getroffen. Dit beteekent dat tegen de derde week ' van Mei alle jonge mannen in Engeland van dienstplichtigen leeftijd onder de wapenen zullen worden geroepen. Engelsen verelpg over mwnltieaanmaak m Frankrijk LONDEN 16 Februari. (Reuter): De Engelsche afvaardiging, die in Frankrijk de oorzaken der reusachtige vermeerdering van de munitievoortbrengst heeft nagegaan, heeft een verslag uitgebracht, waaruit blijkt, dat die vermeerdering is toe te schrijven aan de grootere uitgebreidheid der voortbrenging, de inrichting van nieuwe "en de uitbreiding van bestaande fabrieken en de omzetting van bestaande fabrieken in munitiewerkplaatsen. Bijna alle fabrieken werken nacht en dag. Met uitnemend gevolgd wordt van vrouwenarbeid gebruik gemaakt. De invoering van vrouwenarbeid en het gebruik van ongeoefende werklieden hebben niet de moeilijkheden ondervonden, die,zich aanvankelijk in Engeland voordeden, daar de beperkende bepalingen der vakvereenigingen geheel waren afgeschaft. Duizenden nieuwe machines zijn gemonteerd, meerendeels afkomstig uiti Amerika, vele ook van Engelsen of Zwitsersch fabrikaat. De wijze waarop de werkgevers in Frankrijk zich van machinerieën hebben vdorzien, hun initiatief en geestkracht zijn boven lof verheven. Ten slotte zegt het verslag dat de verhooging der voortbrengst in Frankrijk te danken is aan dit ééne: de vaderlandslievende geestdrift, die er heerscht. Vliegenier gekwetst Graham White, de bekende Engelsche vlieger en vliegtuigfabrikant, is aan het Westelijk front zwaar gekwetst. Ford naar Engeland LONDEN, 16 Februari. (Part.) — Vernomen wordt dat Ford, vergezeld van Bryan en Jane Addans binnenkort een bezoek aan Londen zullen brengen om te trachten Engeland tot den vrede te bewegen. De luchtoorlog LONDEN 13 Februari. — Volgens de Daily Mail verklaarde de regeering zich tegen de benoeming van eenen bijzonderen minister voor de luchtscMpvaart. De volle verantwoording voor de luchtverdediging word in handen van Lord French gelegd. Het blad meldt verder dat Lord French de totale artillerie voor de luchtverdediging en verdedigingsvaartuigon buiten de watervliegtuigen, die als Proefschietingen met Zeppsün-afweerkanônnen te Londen ROTTERDAM, 15 Februari 1916. — De En gelsche regeering maakte de bevolking van Londen hekend dat gisteren en heden avond van 6 tot 7 uren met twee nieuwe Zeppelin-afweer kanonnen gevaarlooze ' proef schietingen over Londen plaatszullen hebben. In Frankrijk De Servische Skocp,tcüna te Nloe Volgens het Zwitsersch Telegrafisch Agentschap zal de Servische Skoeptchina begin Mei in de Opera te Nice bijeenkomen. In Italië Vilegeraanval op Milaan MILAAN r16 Februari (Reuter). Enkele vijandelijke vliegtuigen zijn boven de stad verschenen Zij werden fel beschoten door 't afweergeschut en aangevallen door onze vliegtuigeskaders. De vijandelijke vliegtuigen hebbeii zich vervyijderd na bommen te hebben geworpen. De stoffelijke sehad~ is gering: van de burgerlijke bevolking, zijn zes gedooJ en enkelen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume