Vooruit: socialistisch dagblad

2027 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 09 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 27 November 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4q7qn60906/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Onskster-U itgeîfate? Sasiî Maatsehappij H ET UCHÎ t ,fec«tuurd«rî P DE VISCH. Usl«befg«€&?r!f . . HEDACTIE , , ADMIN1STRATIE ilOOGPOORT, 29, CENT VOORUIT Orgaan det* Belgische WeM'edenpartg. —- Verschîjnenck atie dagen. ABONNEMENTSPRIJS BELG1E Drîc maanden. . . , . tr. 3.2S Zcs maanden % .... fr. 6 5© Een jaar fr. 12.5G M«o absnneert »ch op aile postboreelc* OEN VREEMDE 4 Orie maanden tâ&gelijks | verzonden). Qi ® Wlf zijn vijanden van den eigendom ]3e socialiste!! kunnen den persoon-lijke eigendom niet gerieken, 't is verre van hein te zien, en 't is cr nog veel verder af van hem goed te keuren. Zoo wordt het verteld en door de dut-sen gelocfd, in alk; ordelievende knngen van de hoogsten tôt de îaagsten. Verbeeldt U welke _verontvvaardigmg dat zulks verwekt, bij ai diegenen die er warmpjes in zitten. De eigendom! Peins ne keec hein ver-nietigen, hem, het doel van het inensche-lijk leven, het ideaal van ai diegenen die droomen van te béstaan va.n renten, van rijker en rijker te worden op den arbeid, op 't zwéet' der arbeidende klasse,.man-nen, vrouwen en kinderen, die al te sa-mën het kanaille uitmaken. De eigendom aanranden staat gelijk met gcdloochening, met eene daad van heiligschennis en nog meer als het mo-gelijk ware. _ ! En daarop zijn t'akkoord de rogge- ; broodrenteniers zoo goed als de milliard- j dairs, de geloovigen van aile godsdiens-ten, die toch allen een gemeensr.happe-lîjke religie hebben door de aanbidding van het Gouden Kalf, dat in den wereld de God der godheden is, gelijk Jupiter den God der mvthologische goden was. Daarcp zijn t'akkoord al de burger- j lijke geleerden, al de burgeriijke recht- j banken, al de burgeriijke priesters die j hun brood winnen met het rondventen van God en zijne geboden, gelijk de îeurders het hunne verdienen die appels en peren aanbieden. Ah dat die vervloekte en vermaledijde îoode bandieten zich bepaalden met te-gen den eigendom te zijn in theorie, dat v/are tiog zoo erg niet. î-,îaar die &mverwsrpeps stre\ en naar "de macht, om cens in het bezit daarran, /zich meëster te" maken over den eigen-'dom en deze van persoonîijk tôt alge-•meeu bezit te maken. Die lawijdmakers zijn toch maar groote kiekens. Zij begrijpen niet eens dat den eigendom van vorm veranderen, niet eens be-tcekent hem vernietigen. Zij verstaan niet dat de socialisten den eigendom een hoogeren vorm wilien geven, die meer en meer den algemee-nen welstand zal doen stijgen en vele onheilen, veei twist en tweedracht, jaloe-tie en ikzueht aan de mensehheid zon besparen. Kortom onze vijandschap aan den teigendom is een blague en een leugen, zoov/el als onze geweldadigheid. Een eigendom verdwijnt niet, hij is niet vernietigt, zoomin aïs een huis verdwijnt of vernietigd is omdat het ver-anderd van bewoner of zeif overgaat aan een anderen eigenaar. * ♦ $c Wij wilien: op dat vraagstuk voor den oogenbîik niet dieper ingaan. , Maar nu rijst er eene vraag op en vvel deze : zijn er dan geen vijanden, geen vernietigers van den eigendom?, ledereen zal nu met ons in dezen oogenbîik met treurnis en diepe over Lu ging moeten antwoorden : helaas ja, en heel velen. Maar zie, het komt nu uît dat hefc de socialisten niet zijn die de eigendoms-vijanden en -verwoesters zijn, maar juist degenen die zich voorstelden als zijne beëedigde apostels, als zijne verdedigers | in titel. Inderdaad, niemand heeft er tôt hier- | toe aan gedacht de socialisten te be-schuldigen van de vernieling van de hoofdkerk van Reims. Het zijn toch de socialisten met die ! schade aanrichtten te Luik en te Namen, het zijn zij niet die Leuven verwoestten, die Mechelen, Denderrnonde en dozijnen i andere steden en gemeenten tôt puin-hoopen maakten. Dat deden de duitsche legers, aange-: voerd door veldmaarschalken, waaronder prinsen van keizerlijken bloede. 't Is de oorlog die de schuldige is. Natuurlijk, 't kind moet een naam hebben en het heet nu oorlog. Maar de verontschuldigde explikatie is zonder waarde. De oorlog is HET WÊRK lier Bigen-domsvefdcdigers, en niet van ons, socialisten, bestrijders van den oorlog en aanhangers van den vrede, en in aile geval zien wij maar moeilijk in wat hoofdkerken, liuizen, hoeven, îokalen, muséums, boekerijen, enz., aan de duit-schers misdaan hadden. En 2ie, partijgenooteiï, als de werk-Kcd«n Ï» iséa4 lan^datige. pijnîijke stakihg. vvaârin zij al het gelijk en al het recht op hunne zijde hebben, eene dczijn ruiten in stuk slaan, wat opgang in de pers en in geheeî de openbarë bur-gersopihie.Die brutalen, die schurken, die verwoesters enz., iri pîaats van loonsopslag of werkurenvermindering, \ erdienen.... 5 frank boet meent gii ? Pardon, proces-verbaal, tribunaal en gevang. Dat ailes voor eenige ruiten! En nu? De ordelievende bende ver-nieit, plundert, onteert, verkracht, sticht rampen en onheilen zonder naam, en niemand stelt prooes-verbaal op, voor haar geen tribunaal, geen straf en geen prison. Die bende mag den eigendom vernie-tigen, jaren werkzaamheid, jaren be-schaving mitteîoos en ongedaan maken. Ha, aïs zij veriiest die duitsche bende, dan zal zij het duur bekoopen en de kri-tieken zulien haar niet gespaard blijven, zoomin als de vervloekmgen en de ver-maledijdingen.'Maar wint 2e, dan zulien al de aan-bidders van den eigendom. op hunne la naodzakeiijkheitf van onaffiankefijk bsstaan j iar kleine naîien als factor van beschaving De leerstellingen van generaal iVoa Bernhardi in dezen oorlog in toepassing gebracht Macht is recht De n Daiiy Chronicle » bcvat het voîgeûd avtikel van James Bry.ce, geleerde, oud minuter en oud-gezant van Engeland ta Washington:Lke oorlog. o'ie nu gaande is, zoo beginr. James Bryce, heeft de aandacht van do \ve-teld gevestigd op zekere leeratellingen, die lo Duitschland worden verkondigd en die aile volkenmoraal en volkenrecht in den : wortel aantasten en die ons droigen terng lo voeren naar roeroude barbaarschheid, i-oen elke etam gev.oon was zijn buren te be-ïooven en te vermoorden. Die leerstellingen . iijn neergolegd in een boek van generaal von Bernhardi, getiteld Duitschland en de vçlgonde Oorlog, uitgekotncn in 1911, en be-rustend, naasi hij Zegt, grootendests op de 'eeringen van den vermaarden historicus Heinrich von Treitsehke. Oie begi&selen ziet Bryce in dezen oorlog door Duitschland in toepassing gebracht, | ,r'aar bij verfcronwt zonder instemming van wt Duitsche volk. Hij denkt er ook niet aan om die beginselen toe te diehteri aan ''eu geleerden stand in Duitschland, waar-^oor hij diepen eer'oied heeft en welks I u—l™6 aan vrstenschap en kennis i w h.erkent-.;jiak ai«fc 8wJ»fe.xwisi,3:aa..cc®J ■ aœbtenaien, »n korps welki bekvraûmheid en eerlijkheid heel de wereld kent, en minst van al ;iari hefc Duitsche volk in het alge-meen. Dat dit volk er niet in deelt, blâjkt uit het boek van Bernbardi zelf. die her-haaldelijk klaagt over de vreedzaamheid van zijn landgenooten. Een gevaar voor de onafhanke-lijkheid der kleine staten Bryce geeft dan eeo aantal voorbeelden van Bernhardi's uitspraken. De oorlog is op iich zelf goed. «Het is een biologische noodzakelijkheid van hefc grootste gewicht.» »Gedurïg behoort in hefc licJit gesteld te worden, dat de oorlog' onvermijdelijk, ideëel. een zegen is als een. onmisbare en prikkelende wet van ontwikkeling. >De oorlog is de grootste factor ter be-vordering van beschaving en macht. -Pogingen vcor behoud van den vrede-zijn buitengewoon verderfelijk zoodra zij in-vloed op de politiek oefenen. s>Wapeningen zijn eene noodzakelijke voorwaarde voor onze nationale gczond-heid.Hefc een en al van een staat is macht... De hoogste zedeli.ike plicht van een staat is zijn majîht te vermeerderen. De staat is gerechtigd veroi deningen te maken, zoodra sàjn voordeel uitbreidhîg * an .«rojuiaeMgd .8cliiint;_t9 iûtgfeç». * - ^ ^ k'nieen kruipen, b'ukkèn, grôeten en om. genade smeeken. De helden! Wij zulîen de' sleehte blijven! Het zij zoo, maar de feiten tipreken te hoog en ; klaar opdat wij door. ait spektakel van eerbied voor den eigendom, geen bon-derden en duizenden zulien hebben doen klaar zien en zulien overtuigd hebben van de juistheid onzer zienswijze. i F. H. Europeesche Oorlog De strijd rond Antwerpen | Oe tesÉilng *an | Aniwerpen is ugmm Onze «Laatste ïijdingen» van gisteren worden bevestigd : Woçasdag avond, rond 10 tire, werd de beschicting van Antwerpen begonnen. ï>c ecrste bomaicii vielen op eene feazeru. De besehietiiig duurde beel den nacht. Zeer groote schade werd aangericht. Tal-rijke vluihteliugen veriaten de siad. Het nieuws van het nemen der forten is door de Duitschers als volgt te Brussel aangekondigd: Gedvrende den aanval van Antwerpen, zijn de forten van Lier, WoAlitm, Konings-hoycht en de redoutes gevalien. In âe tus-schenrjevoerjds stellingeu sjjti SO kanonticn genomen. D& openmg geniaalit in den eer-sien fortenring laat toe den aanval op den twèeden foftènring eu op de s'ad te begm-nen.Wij bonden gister avond sprekea met ge-rluyhte -Iniftei-penaarf?, zij waren om 5 l '2 are 's morgens op den frein gegaan en ssyn hier ont 7 1/2 nre *s avonds aangefeomen. Zi.i spiakcn met afsehntv. over* het boni, bardemenf; dat den avond te vr>ren om 11 ure v as begonnen. Het gerueht liep ook te Antwerpen dat do Dnitsehers er in gelukt waren de îvethe over te ste&en en dric forte» langs dien kant in gevaar verkeerden. De Ertgelseben, — die het voltedig kom--mandement over do versterking zonden hebben, — waren naarstig bezig. hunne reuzen-kanonnen op te stellen en bereidden zich tôt den hai'dnekkigsten weerstaud. liukeîen bevestigen het nieuws dat de «Journal de Gand» gister gaf, namelijk dat het Zuiderkwartier der stad in brand was gesehoten door de Duitschers. Andcrzijds wordt gemeld dat het de petrooltanks waren die door de Beigen wa- j l'en in brand gestoken. i (iister namiddag kon men van op den Dom | van «Ons Huis» zware rookkoîommen zien op«tygen in de richting van Antwerpen. Was het die brand 2 Mogelijks vreî, want bij den grooten brand van de boutbassijns i» Antwerpen, kou men te (ient den g1 od zien, Macht is recht.» >Erkende rechten (d. z. verdragsrechten) zijn nooit volssrekte rechten : zij sjijn van menschonlijken oorsprong, derhalve onvol-maakt en veranderMjk. Er zijn omstandig-liçdôn waarin zij niet beantwoorden a au de werkelijke v aarheid der dingen. In dat geval sciiîjnt inbrcuk op het recht zedelijk gerechtvaardigd.:> De staat is zich zelf tôt wet. Bryce ontkent au, dat de staat het recht heeft om ie moorden, wat aan de enkelen verboden is. Een staat is ton slotte. slechts een aantal enkelingeu onder een regeering georganiseerd, Hij is niet wijzer of gex'ech-tsr dan de menschelijke wezens waaruit hij bestaafc en die hij moet besturen. Wat beteekenen. Bernhardi's leerstellingen. voor de kleinere en zwakkere staten, die tôt nog toe in betrekkelijke . veiligheid naast de. groote mogendheden hebben béstaan ? Zij zouden aan de genade of onge-nade van de sterkere zijn overgeleverd. Geen verdragen zulien hen bescherœen, wanneer die niet langer beantwoorden aan de tvcrfeelijkkeid, d. %■. z., wauneer de sterkere vindt dat ze hem in den weg staan. «Is een lapd rijk aan delfstoffen. zooals Zweden ijzer heeft-, Bslgie steenkool en Eoemenië peiroleum, o£ bezit het over-• îoed van vaterkiacht, als Noorwegeu, Zweden en Zv itserlaud, of mondt er eea bevaàrbare. rivier, waarvan de bovenloop in een ander land ligt. in \>it, dan mag de groote staat dien kleinen staat veroveren en inlijven zoodra bij vindt, dat Uij de delfstoffen of de waterkraekt of den rivier-mond noodig heeft. Hij heeft de macht, en macht geeft recht. De belangen, de gevoe-iens, de vaderlandsliefde en de onathan-kelijkheidszirt van het kleine volk dpen.er niets'tflfc.. > » ----sji.jÈui"-— l Be ministerraad te Oostende De gansche ministerraad is nu Oosten ■ de. ^ ) S f t '/ ' . De Duitschers over de Schelde Lskeren gebsmbartfesrd Gister avond, om 8 ure, werd ons bericht dat M. Baemdonck, katholiek volksverte-genwoordiger en burgemeester van Loke-ten, van een overste van den staatsspoorweg het bericht had ontvangen, dat de Duitschers begonnen waren met Lokeren te boniba'rdeeren. Als dit 'nieuws juist is dan moet den vijand de Schelde zijn yvergestoken,, het-geen ons gister avond-uit eene andere Itrett werd verzekerd : 5000 raan zouden daaiin zijn gelukt. De Belgische soldaten hadden te Schoon-aerde een 400-tai Duitschers over de Schelde laten komen. Dan hebben onze soldaten hen bij middel bnnner mitrailleuzen als weggemaaid Wlaar de 5000 man dan o'vergeraakt zijn weet men niet te zeggen, maar hoogst waarschijnlijk zal dat te Uytbenger zijn ge-weest. waar eerst 150 man overgetrokken zijn, die men ons verzekert, allen werden gedood te Calcken. GsmeensGttap afgesne^sn Het zal niet heel gemakkelijk meer gaan spoedige en juiste oorlogsberichten te vernemen. Te Antwerpen werden gister geene offi-cieele mcdedéelingen gedaan ; de telegra-fisehe gemeenschap is opgeschorst, de trei-nen : ijden niet meer voor het publiek en de bladen komen niet meer aan. Had iemand over dri© maanden moeten voorspellen dat zulken toestand ging gebo-ren worden, men hadde hem voorzeker in een krankziimigengesticbt gedaan ! I Aan de kleine natiën heeft de mensehheid grootendeels zijn beschaving te danken Na een vluchtigen blik in de geschiede-nis toen zelfs staten die op verovering uit waren de leerstellingen van Bernhardi geenszins als een ideaal beschouwden, gaat Bryce het belang van de kleine staten be-pleiten.De kleine staten die nu dreigen opge-slokt te worden, zijn machtige en nuttige — mi - -.chien de machtigste en nnttigste — {àctoren ter bevordering van de beschaving geweest. In hen en door hen is het meeste voortgebracht van wat het kost-baarste is in godsdienst, wijsbègeerte, let-terkunde, wetenschap en kunst-. De Gtiekeu waren een kleiti volk, niet vereenigd in een grooten staat, maar ver-spreid langs kusten en over de bergen in on-aanzienlijke stadsgemeeuschapp.en, gering in aantal, rnaar clk met baar eigen levon, levendig, veclzijdig, diep. Zij hebben ons de rijkste, meest verscheiden en meest sterken-de literatuur geschonkeri. loen na den langen nacht van de donkere ee.nwen poézie en kunst wèer versçheneu, bloeiden zij op het schoonst in de kleine republiekeu van Italie. Wat danken wij in het nieuwe Euiopa niet aau ZwitserlaDd, dat zeshonderd jaar ge-leden reeds de toorts der vrijheid ontstak toen despotieke monarchiëen het overige deel van het Europeesche vasteland onde;1 Kich hadden : en wat niet aan het vrije Hol-land, met zijne groote geleerden en zijn | schilders, overtreffende die vau aile andere j landen behalve Italië ! CYiU'rolg^cg £lot_morgeii.) , ) In de sîrgel issoiisn Dendermondi en Aalsi Men verwtecht zich voor morgen zaterdag aan een ernstigen veldslag tusschen Aalst en Denderrnonde. Verleden nacht heeft men geen het min; sta kanongebulder meer gehoord langs d( Scheldeboorden, wat schijnt te bevestigej} dat de Duitschers over de Schelde geraak- . " . W. v ten. Be slig van Schooaasrdi Ziehier eenige bijzonderheden over des slag, die woensdag gedu rende gansch den dag, op de oevers der Schelde heeft pîaats , gehad. ' De aangegane strijd duurde tôt , ure van den nanoen. De Duitschers trokkesn zich vervolgens terug op Schoonaerde, Gy-,' segem en Hofstade. Verscheidene inwoners die niet intijds warea weggegaan zijn tus-schen het vuur der twee artilleriestellingeu ; genomen en gedood. Er was een oogenbîik. dat, niettegenstaande de krachtinspanning onzer troepen en der verbondenen, de duitschers begonnen aan het bouwen eener brug over de Schelde. Maar de mannes welke hielpen aan het bouwen dezer brug< werden weldra gedood door soldaten die tôt aan den gordel in 't water moestea gaaa, om hen te bereiken. • v j . î Oe tatsisi li Nazareth Deze botsing, die wij gister, reeds gaven, en die over het grondgebied dier gemeent© plaats had, wordt bevestigd als volgfc i Woensdag, kampeerden 500 Duitschers, van Kortrijk komend, te Wortegem. •100 gingeu naar Wannegeni, waar de tele-graafpalen werden afgezaagd en verder naar Huysse waar, dich bij den molen vân Auwegem de botsing plaâts had. De B'élgch wâ j'en énkèï ten getâlîe van - J. De Pruisen hadden 7 dooden en ge-kwetsten ; de Beigen tien dooden en eenige gekwetsteu. De baas uit de herberg «Het Lammekena van Auwegem is slachtoffer geweest zijnej nieuwsgierigheid : hij is gedood. De Duitschers hebben daarbij twee wer-kerswoningen in brand gestoken, waarna zij, langs Tieghem, weer Kortrijk hebbes bereikt. Tusschen Wortegem en Oycke, stondec onze troepen goed in positie om met succès de vijandelijk© bende af te maken, voor aleer deze naar Auwegem trok. Zij zijn belet geweesfc door de aanwezigheid van een groep boeren-gapers die onder schot stonden. Die lummels zijn dus corzaak geweesfc dab onze jongens den dood vonden te Auwegem! Nog eens i Luiksche Fort! {Uit het dagboek van een Belgische soldaat) De « Times » openbaart het dagboek va; een belgisch mécanicien gehecht aan ha fort van Boncelles, te Luik, die dag per da; het bombardement beschrijft tôt het oogen blik der overgave. De schrijver van het dagboek werd door de duitschers krijgsgevangen gemaakt, maar kon ontsnappen en over onkele dagen in Engeland aanlanden Se Oogst. — De duitschers dringen in Bel gié. De generaal Léman beveclfc de platleg ging van het dorp Boncelles, gelegen of G00 meters van het fort en dat bijgevolg ît de schietlijn ligt. Tusschen 11 uren 's avondj en il uren 30 's morgens (4 Oogst) worden 133 huizen vërbrând. De inwoners haddea 15 rninuten om te vluchten. Paniek in 'i dorp. Eènieder loopt om zijn leven te vrij-waren, de kinderen worden op wagens SB kruiwagens geladen, de beesten worden in vrijheid gelaten en worden door de dorp# lingen vô<5r zich gedreven maar veleu blij veu in den brand. 4e Oogst. — 4 ure 's morgens. — De m»> i canicien van het fort en 5 volonfcairen krij ' gen bevèl d;; nog rechtstaande mûren vas het dorp te doen springen: 15 mijners var Oockerill di? ter plaats kwamen gaven hunne medebulp. 5e Oogst. — Hefc d.ynarnifceeren der hutïftn gaat voorfcj men hoort in den boscb van Bear.regard het gerueht van geweerschofcen en de galop van paarden, men vreest dai de a f toch;, der mannen gelast met de mijnes te ..leggen afgesneden is. Wij vernemen dat de ruiters Beigen îijn van het 4e lanciers, overschofc van eene kom. pagniB van S0 mannen die fcegen de Saik ■a- -—■- »<- -v>. . èJift tm • 30 iaar — N. 281 Prijs Btiame? : voar Belgis 3 cantiemea, vcor da ^îsmde 5 eôîitieMCîi ' Telefoôn s Sledactl® 247 - Admiiiistrqtie 2845 VH'daq 9 ©ctobes* 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume