Vooruit: socialistisch dagblad

666 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 29 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 14 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/th8bg2k281/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

.., f»uii wnii*i« ■ 11 ■■ ■ " ~ pgjggg«iiiigraag33gp™»«'«^^saMMaMMBÉ«^^ ^jOj^aar — Œ. 28 Prijs psr nnmcier : voor Bclgis 3 centicn^i, vooi dea Vraemde 5 ccntiemen ^ Telefoon ; Redactte 247 = Adswisîâstratïe 2845 Oqpctardatg 29 Jarcuari 1914 Drukster-Uitgeeïster îam: Maatschappij H ET LïCHT Verantwoordelijke bcstuurder j ?, DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDÂCTSS . . ADMSN5STRAT3E ''iOOGFOORT, 29. GENT VOORUIT ABONNEMENTSPRtfS BELOIE rjfie maanden. » . , . fr. 3.23 Zeù maasiden ..... fr. 6.50 Een jaar ....... fr. :S.50 Mcn abonneert xich op allé postbureelea DEN VREEMOE Drie maanden ;dageiijk» verzonden). fr. ô..'i Orgaan der Betgîsche WerkHederspaptij. ~~ Verschjjnende affe dagen. Het Volkspetltionnement voor Z. Â. S. 1s eau gang Het gaat uitstakaai, trots lastai* su irukkEng ! Krachtlg voort, huisbozoekers, voor Z. A. S. ! Ce noodzakeijkheid van grooten strljd In ecn vorig artikel artikel drong ik I aan op de noodwendigheid voor de werk-| lieden, van zich in groote syndikaten te I vereenigeii, eene noodwendigheid die de | laatste lock-out of buitensluiting der I rijtuigmakers ten voile bewezen lieeft. "Eene organisatie die hare werking be-[ perkt tôt een kleine groep gemeenten, I ot tôt een gansch bijzonder vak, îoopt [ het gevaar op, van al zijne leden meteens t in een slechte houding geplaatst te zien, I tegenover het patroonschap, soms door I een ldein toeval in het economisch of I fabrikatieieven. Het is zonneklaar, dat het gevaar ver-I mindert naarmate de vereeniging uitge-I breider gewesten omvat en talrijker stie- I 'en- Een syndikaat of vakvereeniging is on-I der anderc, eene verzekeringskas tegen I werkstakingen. Zij heeft het voordeel, gelijk aile ver-I zekeringskassen van den risico normaal I te maken, door de werking der wet van I het groot getal. * * * Dat men zich evenwel niet bedriege : I indien de kans van al de leden slecht [ verbonden te zien vermindert, de risico I van ze al met eens verbonden te zien, | verdwijnt nooit geheel en al. II? weet dat de organisatiën in den re-I £ei verkiezen, van hunne eischen te doen I aannemen, door eene reeks gerangschik-I te bewegingen, waarvan geene enkele I groot genoeg is, om het geldelijk even-I wicht van het svndikaat in gevaar te I brengen. Maar hoe behendig deze taktiek ook I weze, met welken bijval zij ook mag be-I kroond worden, belet zulks niet dat de I werkeiijkheid niet altijd overeenstemt | met deze wetenschappelijke taktiek. Zelfs de grootste organisatiën ont-i ?nappen niet aan de noodzakelijkheid I der algemeene v/erkstaking : ziet naar I de engelsche mijnwerkers. 1 De machtigste en de best geleiden k kunnen ook niet altijd ontkornen aan den K lock-out of de uitsluiting van al hare I vereenigden. I Moeten wij dat de bouwwerkers her-I inneren, deze van het hout en deze der I taetaàlnijverheid in Duitschland, er raaar I juist met moeite aan ontsnapt zijn en I dat zij er toch vroeg of laat zullen in be-■ irokken zijn ? | ^ Men zou wel met eene buitengewone [ oosis van naïeveteit moeten begaafd j r'jn, om zich in te beelden, dat het pa-jvoonschap gaat toelaten aan de syndi-l«:'e macht, van vreedzaam te groeien en f Z;ch te ontwikkelen, zonder iets te doen ze te breken, dat het met kleintjes m eens gaat toegeven aan de werkers-Çischen,zonder eene poging aan te wen-j-en, om eens en vooral gedaan te maken, met die verwaande eischen, die het kwaad en bezorgd maken. ' Indien het syndikaat er niet in toe-stemt van stil voort te leven, indien het iets ernstigs onderneemt om nieuwe overwinningen te behalen voor het prole-tariaat, indien het beslist is om het zoo ver vooruit mogelijk te stuwen, indien het anders dan in woorden, een kîassen-syndikaat is, indien het in ander woorden wezenlijk nuttig is aan het werk-volk, dat is het door het zelve feit ge-vaarlijk voor de patroonsldasse en nie-mand zal met de grootste vlugheid, haar beletten dit vroeg of laat te zien. Van dan af, moet men verwachten dat zij ailes in 't werk stelt, om een zoo ge-vaarlijken vijand te dooden. Zekerlijk zou het oneindig veel moei-lijker zijn van 100, 200 of 500 duizend man uit te sluiten, dan wel een duizend-tal werkers btiiten de poort van een werk huis te drijven te drijven, maar toch komt de ondervinding in Zweden bewijzen, dat zulks niet onmogelijk is. De algemeene lock-out zal zeldzamer voorkomen in de groote organisatiën dan in de kleinen, hij zal ze ook zelden treffen in zulke kritische oogenblikken, een groot leger van werkers die soms allen aan verschillende onderdeelen bezig zijn, staan nooit allen te gelijk in dezelf-de slechte toestanden. Maar een syndikaat, al telde het maar duizend leden, moet toch eene algemeene wegzending aanzien als behoorende tôt het domein der mogelijkheden, die het in den loop van zijn bestaan meer dan eens zal te doorworstelen hebben. 't Is een vreeswekkende gebeurlijk-heid zeker, maar men moet ze niettemin moedig in 't 00g durven zien. Omdat zij de meesten blootgesteld waren, omdat eindelijk de rijtuigmakers heden de crisis die volgde voorafgegaan waren, omdat eindelijk de rijtuighakers dit bijzonder karakter vertoonden, dat wij aangeduid hebben, daarom zijn zij de eerste geslagen geworden. Maar trots al de pogingen tôt samentrekking of cen-tralisatie, die in dezen oogenblik gebeu-ren, zal ook de beurt der anderen komen en zonder twijfel. Moet men zich kost wat kost aan zoo een gevecht onttrekken, wanneer het patroonschap het aanbiedt? Het ware de betreurenswaardigste aller lamlendigheden. Gij moet u hërinneren dat een algemeene lock-out of uitsluiting niet nood-wendiglijk eindigt door de nederlaag der werkers en zelfs waren zij overwonnen, en werd hunne organisatie vernietigd in den strijd, de zaak der proletariers ér zou kunnen door gediend worden. Het is hetgeen bewezen wordt door de historié van de nederlaag der rijtuigmakers van Brussel, hetgeen ik zal trach-ten te bewijzen. Louis DE BROUCKERE. Eau witte ni! elle ronde bisschop Het baarde dezer dagen den lande van ■ neraarken door groot opzien en de ver-t'uaennç dat zijne doorluchtige hoog- ° T^° °PPerbisscliop der lands-( trief ' ci k°Penhagen fungeerende heer \',.0n toestemde in de vraag van den hrnlV\0n?''emrec^^>OD^ 0111 eeTle spreek-Çurt te komen vervullen in de jaarlijksehe U u116 verSadering„ knn^V°eS''uuT,yan ^en -^ond had eene der t eerw?*6 ,Sezelllnncn aangeduid die den l'onvrl ?Sn opperbisschop zou te noodil t an T maar dat is volstfekt niet ! onvjon {,swe®s'; en dat baart nu nog meer do 1k»p1 200 nmen duidelijk verneemt uit . ûeele pers des lands. leerdn?110 k°lt6, inIeidinS kwam de « ge-mpt do ]n °"bewimPeld voor den rîag I verklaring, die nu het ■ ' )an ®he gesprekken uitmaakt. heeft ^sr,ande,maateehappelijke regeling (|aï dat v••V'5 en van zijn tot °P den Vwvat'i'". ir eene anc'ere regeling zal Sford^n., 1k ben t,js de^jpjkraat niet onda-nks dat ik ehristen ben, maar juist oindat ik ehristen ben ! De bisschop sprak gedurende twee uren voor eene ingetogen massa van verstandige vrouwen en hij ging voort met liet levercn van talrijke bewijzen dat het voor de cliri-stelijke Kerk eene allèrdringendst© noodwendigheid geworden is de grootste en de eerlijkste sympathie te betoonen voor de sociaaldemokratische arbeidersvereenigin-gen en hare internationale organisatie. Verder zegde do heilige man in eene ver-heven taal die eerbied afdwong : « De Christetfjke Kerk heeft er ontegen-sprekelijk gr- B belang bij dat de strijd der arbeidende kiasse voor hooger loonen, voor korteren arbeidstijd, voor gezonder woningen en politieke rechten " in aile la-nden der wereld met de beste uitsîagen bekroond worde. s Do inrichtiiig der rnaatscliappjj kan onmogelijk eene goddelijke genoemd worden als zij den arbeiders aile bésehermende wetten, aile hervormingen weigert die hunnen stofFelijken welstand moeten waar-borgen in vergeîding van de onschatbare diensten die zij haar hun leven lang bewijzen.» De belastingen moeten overol vermin-derd worden voor de» arbeidendon man. v Zij jBgefceti d;varentegen overal j;erhoojjd worden voor de rijken, die ons loon voor hun nietsdoen al de soordeelen, al den welstand genieten. > Staat, Provineien eli Gemeenten moeten thans voor goad optreden als voort-brengers op elle gebied, al deden zij dat maar om het goecî voorbeeid te geven, om den arbeiders een goed loon en wat meer welstand te bezorgen voor hunne groote opofferingen en lui a onafgebroken zwoe-gen ». De bisschop zegde dat hij niet kon ein-digen zonder te herhalen dat het voor de echt ehristelijk Kerk niet alleen een aan-gewezen plicht was genegenheid te toonen voor de sociaaldem-okratische arbeidersbe-weging, maar dat zij aan hare zijde moet staan om de door haar geeischte en door niemand af te keureu hervormingen af te dwingen. De man werd door de honderden vrouwen warm toegejuicht en wij sluiten ons bij di- betooging aan, terwijl wij zijne woorden boeken en te overwegen geven aan onze bekrompen duisterlingen die zich in men. hunne verwaandheid antisocialisten noe-men.Voor ons is het overigens zoo eenvoudig als « goeden dag » dat do Kerk naar den dieperik dondert als zij den raad van den opperbisschop van Kopenhagea niet op de letter gaat beginnen volgen ! mtm ■ 1 - m Naar het Z. A. S. De vertegenwoordiging der belangen is dood. 't Is de kommissie der XXXI die ze gedood heeft. Van bij de eerste vergaderingen der kommissie van het A. S., heeft men al de par-tijgangers van de vertegenwoordiging der belangen in 't strijdperk zien treden, zeer strijdlustig omdat zij hoopten te zullen winnen. De kleine tendenzieuse artikelkens van zekere pers, de overgroote artikels van ze-kere tijdschriften konden echter de open-fcare meening niet bewegen. Het schijnt zelfs dat zij de groote meerderheid van dé leden der kommissie der XXXI nîct konden overtuigen. Elk heefc zijn klein stelselken 'willen voorbrengen. Er zijn er nog zelfs die het hunne zullen uiteenzetten. Eere aan deze ongelukkige moedigen ! Het volstond aan deze pogingen tôt uit-legging van stelsels van vertegenwoordiging der belangen om ervan al de onrecht-vaardigheid en 't belachelijke aan to toonen. Ailes wat geen A. S. is, zal 't zelfde lot ondergaan. Het gelijke hiesrecht ven-vult de politieke atmosfeer van ons land. Niets kan zulks nog verijdelen. Eerstkomonde sooiûiisiisclie 0!i(iervf3p£3fi in lie limer Er staat eene ganseho reeks ondervragin-gen dôor onze soeialistische mandatarissen. op de dagorde der Kamer. De eerste is deze door gczel Brun et tôt den.minister van koloniën over de maatre-gelen die hij denkt te treffen tegenover de aanvallen welke tegen de ambtenaren van Congo worden gericht. 't Is de voortzetting der reeds aangev-vangen bespreking. Daarna zullen gezellen Galopin en De-bunne den minister van spoorwegen onder-vragen over het feit, dat de heer Renier, voorzitter van den Bond der vereenigingen van maehinisten en stokers in België, werd ontzet uit zijn ambt.. (Voortzetting.) Onze lezers lierinneren zich nog wel dat de misdâad van Renier was geweest, dat hij durfdo opkomen tegen gewettigde grie-ven onzer spoorslaven. De Staatsspoorwegslaven hebben in België wel het... recht zich te vereenigen, op voorwaarde echter dat zij zwijgen ovér hunne grieven of spreken om den hlerilati-len minister op te hemelen, als in de chrâs-tene vereeniging. zGezel Kamiel Huysmans zal onzen... voor-beeldigen minister der nijveraars, M. Hubert, interpelleeren over de houding van de Belgische afgevaardigden op de wefeld-conferentie, die onlangs te Bern plaats had, alsmede over de stemmingen die,èij er uitbraehten. Vooruit toonde reeds in een artikei aan hoe de belgische klerikale minister zijne afgevaardigden uitzond oni in die ,'konfe-rentie aile goede voorstellen voor ai'beiders-bescherming te bestrijden en te helpfen ver-werpen.Eene andere ondervraging zal door de gezellen Bologne en .Dejardin tôt den mi-nister van nijverheid en arbeid gericht v/orden : 1. over de ongevallen, in de ko-lenmijn Ham-a/d. Samber en Moustier, in den put n. 2 te Arsimont, voorgekomen op zo'ndag 9, woensdag 12 en donderdag la dezer, en waarbij drie personen het leven verloren; 2. over het ongeval, in de kolen-îïiijn Saint-Roch, te Anvelais, den 14 dezer maaud voorgekomen en waarbij de ploeg-baas Rosier ecn schrikkélijken dood vond. Gezel Debunne zal den minister van oor-log en den minister van justicie ondervra-gen over de ruwe gewelddadigheicl der gendarmen, alsmede over de reehtsvervol-ging ingésteld wegens overtreding van artikel 310 van het Strafwetboek gedurende de jongsto werkstaking te Warcghem. •» iMWgm m m 1 Oe zondoriisgs opvatting m Minister Pouilet Een medewerker van Le-Soir ontmoette Maandagmorgen don minister van Kunsten en Wetenschappen en ondervroeg hem 110-pens de strekking der amendementen die vcrleden week door de Kamer werden ge-stemd in verband met de voertaal van het lager onderwijs. De minister leende zich daar bereidwillig toe, blijkbaar te meer, wijl het gold aile lioop op verbetermg voor de Vlamingen te doen verdwijnen. * Wij laten hier de verklaringen van den minister volgen: Vooreerst beteekent de verwerping van de amendementen betreffende het aanleeren der tweede taal, dat het bestaande stelsel blijft voortbesta^n eu dat de gemeenten. vrij blijven de tweede taal zoo vroeg als zij willen (al was 't ook van in 3t eerste jaar) te doen aanleeren. Voor het overige zijn de'gestemde amen-; dementsteksten niets dan de bevestiging, in, de wet, van de verklaringen, die minister Sehojlaerfc in 1895 in de Kamer aflegde. De moedeiuaal de voertaal zijnde, zal het* Nederlandseh de eerste taal zijn in da inceste (H) Vlaamsclie gemeenten, het, Fransch in de meeste Waalsche gemeenten.. Wat niet beletten zal dat, zoo er in een Vlaamsehe gemeânte. genoeg Waalsche fa-milievaders zijn, de gemeente- of de scliooK besturen voor hunue kinderen bijzonderô klassen zullen kunnen inrichten, en omgei keerd in het Vlaamsclie land. Doeh nu komt het ergste, en haast het> ongclooflijkste ! Een uitzonderingsstelsel zal kunnen in»»-steld worden in zekere gemeenten, als dia der Brusselsche agglomeratie, Leuven, do grensgemeenten, enz. In deze gemeenten zal1 er kunnen afgcweken worden van het ste'l-i sel der voertaal: kinderen, die thuis vlaamsch spreken zullen, overeenkomstigi den-wil hunner ouders, de leergangen in 't1 Fransch niogen volgen. I11 andere plaatsen, b.v. in de grensgemeenten, zullen zekere leergangen in 't bijzonder in 't Fransch mo-gen gegeven worden voor de hoogere gra-den.Wat befcreft de tweede lezing, verklaarde de minister dat ailes opgelost is.- «Het stel-sel, dat thans gestemd is, zegde hij, is dat der regeering. Voor ons is dus het débats over de taalkwestie gesloten...» Het débat is gesloten, zegt de minister.^ Wij gelooven veeleer, dat zijn opvatting eï veel toe bijdragen zal om het opnieuw té openen. Sociaal Politiek Overzicht EEN XIEIIWE POSTDIEXST IN<iE- \0E3Î!) — li i: KRE DIETB OEK JE S In Duitschland zullen eerlang, zooals reeds vroeger werd medegedeeld, postkre-dietbrieven worden ingevoerd. Het voorne-men bestaat deze op de volgende wijze in te richten. De postkredietbrieven worden in den vorrn van cen boekjc ter gvoota van 12 1/2 bij 8 1/2 c.M. uitgegeven, dat 10 qui-ta.ntiefoï-mulieren voor de opneming van bedragen bevat ; deze postkredietbrieven kunnen op aile door 50 deelbare sornmen tôt 3000 mark luidefr. De geldigkeidsduur bc-draagt 4 maanden. Opnemingen, die even-eeiis door 50 deelbaar moeten zijn en van 50 tôt 1000 mark kunnen bedragen, kunnen bij aile postkantoren, ook in Beieren en Wurtemberg geschieden. Als recht zal ge-heven worden : -voor het uitgeven van het boekje 50 pf. ; voor iedere terugbetaling een vast recht van 5 pf. en een opklimmend recht van 5 pf. voor iedere 100 mark of ge-deelten daarvan. mmmmm SEKATOIÎ REYMOXD HEEFT EEXE i E R K W A À R DIO E RE»EVOERIX G (iE-IIOIDEN OVEll DE MILITAIRE L U CHTVAART Senator Reymond heeft in den Senaat ge-sproken over den toestand der militaire luchtvaart. Hij zeide dat hij zes niaand geleden een veizoek om een interpellatie te houden, gedaan heeft en dat sdert de toestand, dio toen: reeds slecht was, verergerd is. Roy-rtioricl sprak eerst over de bestuurbare lueiiischc-pen. Duitschland, zeide lnj, heeft 14 bestuurbare luehtsehepcn, Frankrijk /îeeft er 7. Bij onze buren zijn de niotoren van 700 en G00 paardekrachten, bij ons van 300. De snelheid bedraagt in Duitschlaiid S0 tôt 90 kilometers; ,bij ons 40 tôt 45. Do Duitschers hebben aan hun bestuurbare luchtschepen een geweldige bewapening gegeven; het zijn machtige strijdmiddelen, die projectielen van 700 kilogram kunnen uitwerpen, zonder van richting of vaart te veranderen ; zij bezitten voorts ma-chinege-weren. Maar de Franâche bestuurbare luchtschepen kunnen noch aanvallen noch veixledigen. En wat bereidt men: voor de toekombt in beide landen voor? Er zijn twaalf Zeppelins \eîongelukt in Duitschland en bij elk ongeluk zijn er twee nieuv.-e Zeppelins besteld. Er zijn op hefc oogenblik ]0 Zeppelins in aa'rtbouw. Wat de water-stof betreft, Duitschland bezit oc-n ratio-neelo organisatie om waterstof te bereiden.: het bezit 11 groote fabrieken, die in de buurt van, de stations der bestuurbare luchtschepen gebouwd zijn ; 0 fabrieken liggen or in de buurt van de Fransche gre;ns ; do_ .waterstof kost. er l^çontiemen. In Frankrijk bestaat niets dergelijks; erj bestaat geen enkel staatsfabriek, maar een! filiaal van een Duitsche fabriek ; de Fran-J sche waterstof,kost 1 fr. 25..Wat do loodsen , aangaat, Duitschland heeft er dertig, Frankrijk elf. Zoo de loodsen aan de grecs! verwoest worden dan kunnen die van doj tweede linie de bestuurbare luchtschepen, niet opnemen, die dan als verloren beJ sehouwd moeten Vvorden. Duitschland heefW bijzonclere maatregelen genomen om lan-J ding bij nacht mogelijk te maken, in Frank-) rijk heeft men dat niet gedaan. In Duitsch-i land gaan de bestuurbare luchtschepen 70 van do 100 dagen uit eu doen groote toch-! ten, tôt van 1800 kilometer toe. In Frank-j 3'ijk is in J912 één luchts'chip driemaal uit^ gegaan, waarbij het herhaaldelijk ongeluk^ ken had. Senator Reymond heeft vervolgens oveif de luchtvaart met vliegmachiaes gesproken.) Hij zal dinsdag zijn interpellatie voort-' zetten. DE BOXAPARTfSIEN ZTJN' IX DEN HOOGSTEX HÊMEE MET DE OE.| B00RTE VAN EEN Kf.EIN XAP0-EEONTJEPrinses Clémentine van België, die met' prihs Napoléon gehuwd is, lieeft, zooalsi onze lezers weten, een tweede kind, eenl zooa gekregen. Daar het eerste kind een; dochter was, zijn de Bonapartisten in Frankrijk nu uiterst verheugd. Prins Mu-rat heeft zich over de geboorte van den nieuwen Napoleonide met buitensporige ) geestdrift uitgelaten. De toekomst is nu ; \eilig, riep hij uit. Frankrijk wachtte op1 e?n redder en deze redder is nu opgestaan. De nakomelingen van Napoléon zijn steeds : de laatste hoop en toeverlaat van Frank-; rijk geweest. . De Bonapartiste»! té Pa'rijs willen over i eenigen lijd in de Notre Daine een plechti-g.e hoogmis doen opdragen en zij hopen, dat'de.moeder van het pas geboren prinsje, i prinses Clémentine, voor wie de verban-' jiingswct _ tegen de Fransche troonpreten-i denten niet geldt, bij deze gelegenheid te' Parjjs zal komen. PESSI0E\WETTEN DOEN LIEEDADIG-' iïEID D U,EN Uit een ambtelijke statistiek blijkt dat er in Engëland en Wales op 1 Juli 1.913 743.459 armîastigen waren, d. w. ruim 39.000 minder dan het jaar tevoren, een ge-" volg grootendeels van liet ouderdomspen-sioen'en de verzekeringswet, vernioedelijk. Op dïs 1000 ihwoners wayeti er 19.9 armlas-tig. Eon trëurïge \ ermeèrdei'ihg viel er waar te neraèn : liet ' aantal armlastiga krankzinnigen steeg met nagenoeg 2000. Van 1872 a t aan, toen r \oor liet eerst een volledige, statistiek werd ojigemaakt, is dat . Ha<u3tal .kranfezlnnigon vuoridureud gesto^,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume