Vooruit: socialistisch dagblad

198 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 19 Oktober 2019, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1z41r6p217/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^ rii kster-U itgeeTuter Sas::: Maaîschappij HET L!CHÏ bsslunrdef » p. DE "VISCH. Ledeberg-Gcrtt . . REDACT3E . . ADM1NISTRATIE HOOGPOORT, 29. GENT VOORUIT ABGNNEMENTSPRIJS J BELG1E Drie maanden. ... . , »r. 3.25 2es maanden ..... tr. 6.5G Een jaar. ...... fr. 12.5^ Met» abonneert zich op aile postbureek ' DEN VREEMDE Drie maanden tdagelijka verzonden). ..... fr. 4.75 Orgaan der Befyhche WerkHedenpartij. — Verschjjnende a/k dag en. Europeesche Oorlog în Wssf-Vîaâfidsren in In Frankrijk Uit Duitsche bron. VVestelyk geveehtsterrein. BERLIJN, 11 Februari (Off.): Leger van Icioonprins Rupprecht van Beieren : Ten Westen vaD Rijssol, langs beide zijden van het k.'inaa' van La Bassée en van de Scarpe evenals in het noordelijke gedeelte van het Somme-gebied, levendige geschutstrijd. Op den noorderoever van de Ancre vielen ilon do Engelschen, met sterke krachten, ten Noord-Oosten van Beaumont, op den zuide-I lijken oever ten Westen van Grandcourt en jten Noorden vaD Couroelette met zwakkere , afdeelingen aan. Op den weg van Bussieux (•naar Beaucourt drongeri zij ter breedte 'eener kompagnie binnen. Op aile andere «plaatsen werden zij ten deele in gevecht > vaa man tegen man teruggeslagen. , Leger van den Duitschen kroonprins : Op ! den linker Maasoever nam, evenals eergis-'teren, liet vuur 's namiddags toe, zondecr ' dat het tôt een aanval kwam. In het woud van Ailly (ten Zuid-Ooste© van St-Mihiel) en langs beide zijden van de Moezel werden door de Franschen aan-i vallon uitgevoerd, die door ons afweervuur ;#n in handgemeen afgeslagen werden. < Verkennings- en aanvalsopdrachten wer-! den door onze vliegtuigsmaldeelen achter •het vijandelijk front uitgevoerd. Voor den I i vijand belangrijke krijgsknndige- en trans-portinrichtdngen werden bij dag en bij nacht met succès met bommen beworpen. Russisch gevecbfsterrein, Front gen. veldm : prins Leopold van ; Beieren : Bij verminderende koude nam de gevechtsbedrijvigheid in vele sektoren toe. , Bij Postawy (ten N. van het Narocs>meer) 1 en ten Z. van ZloczoV werden Russisehe ! jachtkommando' s aîgeweerd. Aan den benedenloop van de Stochod Ihaalden onze aanvalsgroepen zonder eigen verliezen een aantal gevaogenen nîb do jvij*nde.Hjke loopgraVen. Eoemeensch geveehtetsmnrin. ! Aan het front van generaaî-oversie aarias-"hertog Karol en bij de legergroep van gên. veldm. von Maekensen, buiten gevechten op het voorterrein en siechts op zich zelf fertaand levendig geschutwur, geen bijsson-dere gebeurtenissen. B al kaa front. ( Ton N.-W. van Monasfcir bleef e&n Fransche aanval en ten Z.-W. van het Doiran-meer een na sterk voorbereidingsvnur ondernomen aanval van de Engelschen zonder eenig succès. jTTit Fransche bron. ! PARUS, 10 Februari. — Offieieel: Ge-durende den nacht hebben de Franschen overvallen ondernomen op de Duitsche poe-jten ten Westen van l'Aubrouve en in de sek-tors van Bezonge en Ferroq. De Franschen Jnamen gevangenen. Gisteravond is de ge-'schutstrijd hevig geweest op het front Va-cherauville-Oaiirrières-bosch. Geen voetvolk-ibedrijvigheid.| PAEJJS, 10 Februari. — Officieel avond i bericht : Bewesten Poot-à-Mousson is ©en geslaagde overval gedaan. ! Aan beide oevers van de Maas levendig ■ geâchutvuur. Fransche vliegtuigeo hebben gisteravond ijzerfabrieken en stations druk gebombar-deerd. YeeJ luchtgevechten werden gele" , verd. Er zijn twee vijandelijke tœstellen, 1 waarvan één een driedekker was, neerge-haald. Luitenant Guynemer heeft met een daarvan zijn 31gte vijandelijke vliegtuig ge-: veid. ,TJit Engelscîie bron. LONDEN, 10 Februari. — Officieel: In den afgeloopen nacht heeft de vijand na een geducht bombardement onze nieuwe stellin-gen beoosten Sailly Saillisel aangevallen. De aanvallen bleven allerwege vergeefsch, ■ onze linie is en voile gehandhaafd. Vijandelijke aanvallen bij Neuville 8t-Vaast, Vermelles en Nieuw Kapelle irjn met zware verliezen afgeslagen. 's Middags deden wij een geslaagden overval bij Vivenchy. We namen 25 man en een jfficier gevangen. De artillerie was aan weerskanten van de b' inme, in de bnurt van Serre en het- vak Ieneren in de weer.Ons vuur heeft vier ont-pliit'fingen in de vijandelijke linies bewerk-steiligd. ' W;i lieten bommen vallen op een aantal punten van militair belang. In een vijande-. bjk 'iegkamp is zware schade aangericht. * * * Dl MflOI tttSdH ttsiil is OosisfflMsDpriis Uit Oostônriikscbe bron V/EES"Ji,jN', tj Februari: In den olhtrek v»a Go-rz » tréen op mee-rdere plaatsen de dooi ?»ae ferœpen veroverde loop-graven g»strj(isn. De vijandelijke tegen-kan val wera i%e<ilagf*n. Verder bleven 370 gevangetae in onze handen. Afdeelingen van hei K ea K. tendweer-infanterie-rcgiiuest, a 37 jchkieid" uit in den aanval 'tr)liaan&eb« vhetç*»e *i®»pea op Trtes-t, .Muggia en op de wervea van San-Roeco alsook op het veldhosçitaaJ in Opcina bommen. Ten Noorden van Tolmin bracht eene geslaagde onderneming 42 Italianen binnen. Een vijandelijke aanval op onze steîlin-gen van Stilf&er Joch werd bloedig afge-wezen.Uit Itaîiaansche bron. ROME, 10 Februari. — Officieel; Op het geheele oorlogsterreiti de gewone werk-zaamhôid van het geschut en va« onze verkenningsafdèelingen. Een onzer detachementen heeft bij verras sing een heuvel bezet, die v66r ons front lag, den vijand als over kop op de vlueht gejaagd en eenige gevangenen ge-maakt.]|( ^ Bossisefe- PÊiisâe- greiss Uit Eussische bron. PETROGRAD, 10 Februari. — Officieel : Vuurwisseling en verkenningen van speur-troepen.Kussisoli-Turksch geveehtsterrein PETROGRAD, 10 Februari. — Officieel ; Onveranderd. Eoemeensch geveehtsterrein PETROGRAD, 10 Februari. — Officieel : Niets van belang. # £ * ii eor)&| op gm SaSkaa Uit Oostenri]ksche bron WEENEN, 11 Februari: Onveranderd. Uit Bulgaarsche bron Raeme&ntch gevechtsterrei-n SOFIA", 8 Februari. — Officieel: Rnst. Bot.lkanfront SOFIA, 8 Februari. — Officieel: Alleen : in enkele vakken liet gewone artillerievuur en wiaseling van schoben tusschen vooruit-geschoven afdeelingeit. Ten a«iden van Seres patroui llcgévechten. m 0sî(®g teeis Otsturlit en RHMie Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 11 Februari: Zuidwesbeiijk Oena bij Begas sn ten zuid-oostem van Zloczow werden vijandelijke jachtkomman-dos afgeslagen. Aan de Beneden-Stochod haalde een aanvalstroep een aantal ge-vangonen uit do Eua&iche stellingen. * * * In Klein-Azië Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 8 Februari. — Officieel: In den nacht van 6 en 7 Februari heeft op het front in Mesopotamië de artillerie ten zuiden van de Tigris groote bedrij-vigheid aan den dag gelegd. Op 6 Februari is ten zuiden van de rivier een poging van drie vijandelijke compagniën oui na-ar onze stellingen op te rukken, door ons vuur verijdeld. De aanvallers nwjesten terug. Op het front bij Fellahie levendige pa-troelje- oïl verkennersactie. Op het Kauka-sische front hebben onze vrijwilligers ten Noorden van Bitlis een vijandelijke compagnie-teruggedreven. Op de andere fronton niets bijzonders. KONSTANTINOPEL, 9 Februari. — Officieel: Tigriifront: Volgens berichten, met vertraging overgekomen door het breken van een telegraaflijn, is er 3 Februari slag gele-verd aan de Tigris. In den nacht van 2 op 3 en den 3 Februari 'a morgens, nam de vijand onze stellingen onder een krachtig geechutvuur. Om 11 ure 's morgens viel hij aan. Bij den eersten aanval wist de vijand een deel van onze eerste linie te bemaehtigen, rnaar een tegenaanval wierp hem gedeeltelijk terug. Daarna kwam hij opnieuw 'opzetten, maar in een verwoe-den tegenaanval slaagden wij er in, op een klein stuk na onze tweede linie te hernemen. Nieuwe aanvallen, in den iffiddag van 3 Februari ondernomen, werden afgeslagen. Verder wesfcwaajts trachtte 'n brigade cavalerie met ge&chufc naar de Tigris op te trekken. Het vuur van een onzer kanonneer-boojten dwong ze echter tôt den terugtocht. Den 8sten dezer en de volgende dagen was er ten zuiden van de Tigris 'in de Fellahie-atellingen ge«t«r- en kanonvuur. Kau/casische front: In een sektor van den linkervleugel is een sterke verkenningsco-lonne van den vijand teruggeworpen. Een aanvahkolonne van ons is in de eerste vijandelijke linie godrongen, heeft daar veel verliezen toegebracht en uitrustingstukken alsmede an der oorlogstuig vermeesterd.-Anders niets van beteekenis. * * * OP ZEE Het KoHandsche Hchtschip « Terschei!sr<gbank » DÎÎ& HAAG, 11 Februari. — Officieel : Het à&pa*beimnt m z&&wezea d&elt mode dat het lichtschip «Terschelling Bank» nu op 53° 29' noorder-breedte en 40° 17' oos-t&r-lengte van Greenwich geankerd is. KruSssrsoorlog der U-booten LONDEN, 11 Februari. — Het —.gelsche s. s. «Beechtree» (127 ton) is, naar verluidt, in den grand gebooxd. LONDEN, 11 Februari. — Het Engel&che s.s. «Japanese Prince» (487G ten) en de Noorsche s.s.«Ellavore» (2732 ton) en «Hav-gard» (1279 ton) zijn in den grond geboord. De kapitein van de «Ellavore» is gered; de stuurma<n en elf man worden vermist. DEN HAAG, 10 Febr. — Aan 't Korres-kondenzbureau wordt uit bevoegde bron medegedeeld, dat de Duitsche marine, bij zoover het nog mogelijk wàs, maatregelen genompn heeft, om de beide naar iStior-noway uitgezondea Nederlandsche sleep-stoomers, die den door Engeland opgehou-d-ene stoomer «Westerdijk» zullen afhalen, voor de verzinking in' de gevaarlijke zone te beschutten. BERLIJN, 11 Februari: Een onzer on-derzeeërs heeft in de Noordzee opnieuw vijf onbekeiide Eng-elsche stoomers met eene gezamenlijke tonnenmaat van 14.000 ton tôt zinken gebracht. DEN HAAG, 11 Februari: Verleden nacht werden acht man van den zeillogger «Marianne Sch. 235», die tôt zinken werd gebracht, aan boorid van het lichtschip «Terschelling Bank» opgenoracn. BAZEL, 11 Februari : Volgens de «Daily Chronicle» verdeelen zich de tusschen 6 tôt 8 Februari tôt zinken gebraohte en reeds gemelde 27 schepen als volgt: 18 Engelsche met 46.000 ton, 5 Noorweegsche met 9.000 ton, *1 Spaansch, 1 Russisch, 1 Zweedsch en 1 Peruaansch. BERLIJN, 11 Februari: Den «Tagîiche Rundschau» wordt uit Den Haag gemeld : De in Rotterdam ingekomene manschap-pea van de Noorwe®gschen stoomer «Binch» verhalen, dat hun schip, hetwellce zich op weg naar New-Caetle bevond, door eenen onderzeeër tôt zinken werd gebracht. ROTTERDAM, 11 Februari : Gisfcer zijn vier Engelsche stoomers uit Londen in den Nieuwen Waterweg aari.gekomen. De stoomer € Westerdijk », die uit New-York te Amsterdam aangekoirren is, heeft zijn koe-rier in Falmouth gelatea. —Umbim»mipii min De Tsrscbcrfts Otiikboot-oorlog In Zw3Îse?3che nota's BERN, 10 Februari. — De Bondsraad maakt volgenden tekst zijner antwoordnota aan de Amerikaansche regeering bekend: «De Bondsraad kan tegenover den Ameri-kaanschen oproep siechts naar de op 4 Oogst 1914 gegeven en den staatsregeeringen ter kennia gebrachte neutraliteit-sverklaring) verwijzen. B.ondsvergadering en Bondsraad hebben toen den vasten wil betuigd op geen wijze van de princiepen der neutraliteit af te wijken, die het switsrsche volk zoo dier-baar zijn en zoo zeer met zijn streven, zijne inrichting en zijne positie tegenover de andere staten overeenkomen, en die aan de verdagsmachten van 't jaar 1815 uitdrukke-lijk verklaart,dat de zwitsèrsche eedgenoot-, schap tijdens don aitgebroken oorlog met aile beschikbare middelen zijne neutraliteit 6a de onschendbaarheid van zijn gebied be-houden en verdedigen zal. De gebeurtenissen tijdens den huidigen oorlog hebben den Bondsraad in zijne over-tuiging van de noodzakelijkheid van het be-houd eener stipte en loyale neutraliteit ver-sterkt en het bowijs geleverd dat heden als in 't jaar 1815 de onschendbaarheid en onaf-. hankelijkheid van Zwitserland in 't waar belang der politiek van Europa liggen. Zwitserland zal aan deze neutraliteit vast-houden, zoolang niet de onafhankelijkheid, de integriteit van het. land, de levensbelan-gen of de eer van den staat geschonden worden. De Bondsraad mag ook de opmerk-zaamheid van den président op den eigen-aardigeM aardrijkskundigen toestand van Zwitserland trekken, dat van aile zijden door oorlog voerende staten ingesloten is en met zekerheid tôt het algemeen slagveld zou moeten worden, zoodra het uit zijne neutraliteit zou tredea. Zoo drnkkend• daarom ook de economische verhoudingen van Zwitserland tengevolge der aangekondigde blokka-de ook zijn, en zoo volgens de uitvoering er-van vo.lkenrechtsprinciepen geschonden worden, kan de Bondsraad toch niet besluiten den président in den op grond van eenen anderen sta.at van zaken door hem tegenover de Duitsche regeering gedanen stap te vol-gen. De Bondsraad heeft zich derhalve daar bij beperkt, tegen de door de keizerlijke regeering aangekondigde blokkade en do door-voerng ervan, voor zoover daardoor volgens de gemeenschappelijk geldende princiepen van het volkenrecht reohten dèr neutralen geschonden worden, protest en rechtsverde-digipg in te brengen, en bijzonderlijk voor 't geval dat de feitelijke doorvoering der blokkade zich als onvolstandig zou bewijzen, aile rechten voor te Isehouden, zoo door de door Duitschland aangewende middelen Zwitsersche onderdanen en Zwitsersche la-ding aan de vernietiging zouden prijsgeèe-ven worden. » * » Terzelfdertijd met het antwoord op den Amerikaanschen oproep tôt deelname aan Wilson's stap publiceert de Bondsraad den tekst van het antwoord op de Duitsche blokkade verklaring. Hij luidt :«Het kon aan de keizerlijke regeering niet ontgaan.dat door de in het denkschrift opgegeven maacregelen een ergen aanslag op het aan Zwitserland als neutraal land volgens de princiepen van het volkenrecht toekomend recht van den vreedzamen handel gepleegd wordt. Inder-daad de blokkade beduidt haast voor aile voor het giebruik in Zwitserland in aan-merking komende h avons een ernstig ge-vaar dus ook voor onze levensmiddel-en grondstoffenverzorging en voor on-zen overzeeschen uitvoer. Ook wanneer door vriendschappelijke verstandlhou-ding met de Fransche regeering het gebruik der haven van Cette, die buiten het blokka-degebied ligt, mogelijk gemaakt wordt, zijn de zeetransporten op eene manier beperkt, onze économie de gevoeligste schade toegebracht worden. De door de Duitsche rijks-regeering uitgeroepen zeeblokkade volgt op eene gansche reeks maatregelen, door dewel-ke in den loop van den oorlog door beide oorlogvoe*endt> partijen in tegecistrijd met de volkenrechts- en verdragsregels onze economische bewegingsvrijheid reeds beperkt is geworden, en waartegen wij vergeefs onze stém verhieven. De blokkade is onder deze omstandigheden siechts te drukkender en te erger. De Bondsraad ziet zdch daarom ge-dworigen, tegen de door de keizerlijke regeering aangekondigde blokkade en de uitvoering ervan, zoover daardoor volgens de ge-meenschappelijk geldende princiepen van het volkenrecht rechten der neutralen geschonden worden, uitdfukkelrjk protest en rechtsverdediging in te brengen en vooraf voor het geval dat de feitelijke doorvoering der blokkade zich als onvolstandig bewijzen zou, aile rechten voor te behouden, zoo door de door Duitschland en zijne bondgenooten aangewende middelen Zwitsersche onderdanen en Zwitsersche lading aan de vernietiging zouden prijsgegeven worden. De Bondsraad twijfelt er overigens niet aan dat de Duitsche rijksregeering ailes zal doen om de voor de zekerheid der Zwitsersche onderdanen en voor he economisch leven van Zwitserland uit de blokkade voortsprui-tende gevolgen naar mogelijkheid te voorko-men.nEen gelijkluideride nota is n-y de Oosten-riiksche-Hongaarsche regeering gf~va den. ,* * * In de ¥ei«« Staten Amerikaansche woorzorgsnaatrcgeïetî NEW-YORK, 11 Februari. — De douane-1 am'otenaren majren bekend, dat op bevel van Washington aile berichten nopens het vertrek va.n schepen voorshands achterwege blijven. NEW-YORK, 11 Februari. — Twee onge-wapende Amerikaansche vrachtbooten, die vanmiddag zijn vortrokken, zijn de eerste sonepen onder Amerikaansche vlag die van hier naar de blokkadegebieden ,_aren, se-dert die Duitsche nota, waarin de onbe-perkte duikbcotoorlog werd afgekondigd, verscheen. Geen van beide schepen heeft de door Duitsxihland voorgesehreven streepen op de zijden, doch alleen «Yer.-Staten van Amcrika» in groote letters. De schepen vertrekken daar de eigenaars vertrouwen op het goede recht van Amerikaansche schepen om de vclle zee te beva-ren ; zij voeren geen geschut. Het eene schip, de «Orléans» heeft een Anierikaansch kapitein, _ Tucker genaamd, de bemanning bestaat uit 35 koppen, o. w. 32 Amerikaansche burgers. Het andere schip et «Ro-' chester». Geen van tweeën vervoert contra" bande; beide zijn bestemd voor Aîvaai*t wasi transatlanttiekers DEN HAAG, 10 December. — « United Press » méldt uit New-York, dat de Amerikaansche stoomer St-Louis bewapend werd. Men verwacht dat hij weldra naar Engeland zal afvaren. Hij za-1 niet zoo met klen-ren beschilderd zijn, als Duitschland het voorgesehreven heeft. De Amerikaansche bladen schrijven, dat het niet uitvaren zou beteokenen dat Amerika fl» KlnH-nrîP zijner havens crkent. BERN, 10 Februari. — «Le Matin» bericht uit New-York : Amerika zal waar-schijnlijk in 't geval der ÇaJifornia niets doen, daar geene Amerikarien daarbij als elachtoffers vielen. De reeders weigeren hunne schepen te laten afvaren, wij] de regeering geene waarborg overneemt. De « America-Line » n.aakte aile vaartkaarten ongeldig. « Petit Parisien » meldt uit Washington : De Amerikaansche handel is door de Duitsche bedreiging feitelijk geblok-keerd. De Amerikaansche stoomers worden door hunne eigenaars ir> ^ Vi^vens terug-gehouden.NEW-YORK. — Voor 't geval dat Duitschland -eene duidelijke handelwijze tegen Amerikaansche schepen toont, zal Wllson de kwestie aan 't Kongres onder-wiarpen, maar hij zal niet de oorlogsv«r-kla-ïiag voorstellen, maar alleen de ma«h- tiging vragen, maatregelen ter beschermingi der Amerikanen te treffen. BERN. 10 Februari. — Over de kwestie of de Vereenigde Staten in 't geval vaa oorlog hunne afzonderingspolitiek opgevea, en zich bij de geallieerden zullen aansl'ui-ten, of aan 1 inné overgeleverde leer vast-houden en eenen afzonderlijken oorlog zouden voeren, laat de « Petit Parisien » zich uit Washington melden dat zekere redenen tôt de aanname lieten besluiten dat het tweede vermoeden de meeste waarschijn-lijkheid heeft. Wiison's inzichten WASHINGTON, 11 Februari. — De Se-naatscommissie voor de militaire aangele-genheden heeft een gunstig rapport uitge-bracht bereffende het ontwerp op de alge-meene militaire oefening, dat voorschrijft,. aile mannelijke burgers tusschen de 19 ea 26 jaar, ged'urende zes maanden in leger-cf marinedienst te drillen.' NEW-YORK, 11. Februari. — Aile schik-kingen zijn getroffen voor het vertrek van Bernstoff en zijn staf op Woensdag met het; stoomschip «Frederik VIII» naar Kristi». nia. In het Buitenland in Huiischland Esn vliegenier-aanva| op Karlsruhe KARLSRUHE. 11 Februari: Verledee nacht wierp een vijandelijk vlie Renier cenige bommen op Karlsruhe. Bij 2 lover het tôt nu werd vastgesteld, zijn drie bur-gerlijke personen verwond. Dé materieeJti sohade is onbeduidend. * ^ * In ISogland Vrijîating der Kollar.dsche stoomm DEN IAOG, 11 Februari: Ambteliji wordt medegedeeld, dat de tninister, va* Koloniën trlegrafisch het bericht- heeft ont vangen, dat 22 Nederlandsche Etootner*?, ^.ie in Engelsche haven vastgehouden werden, de vcrlangde toelating tôt uitvar-ea bekomen hebben. * JOC Sn Zwitserland Konferentls FRANKFURT, 10 Febr.: De «Frankfur» ter Zeitung» meldt uit Bern : Op voorstel van den Nederlandschen «Antioorlogsraad» Zullen op 12 Maart de afgèvaardigden de? neutrale vredesorganisaties hier (te Bern} voor eene konferentie bijeenkoment Verbod De Zwitsersche bondsraad heeft nacht-arbeid voor bakkers verboden (tussche» 's avonds lï en 's ochtends 7 uur.) * * * In FranlîrPSc Het Fransclie leger PARUS, 11 Februari. — Het minîsterî^ van oorlog teeft gisteren in de Kamer een ontwerp ingediend dat haar machtigt, de . lichting lôld ^nder de wapenen te roepen. De memorie van toelichting merkt op, dat de eerst volgende lichting in de eerste dagen van April in de befite omstandighedett voor de gezondheid der jonge soldaten kaa worden ingelijfd, vermits de herkeurings- j raden 15 Maart a. s. hun werk geheel te» ! einde zullen hebben gebracht. Het ont» werp is naar"de legerkômmissie ten onder-zoek gezonden. De lichting 1917 is in het begin van Ja- ! nuari 1916 ingedeeld. PARIJS, 11 Februari. — De regeering ' heeft bij den Senaat een wetsontwerp ingediend, waarbij den staat vergunning wordt verleend fabrieken en ondernemm-gen, wier bedrijf 's lands defensie of de > levensmiddelenvoo.rziening raakt, op t« j vorderen evenals de dienst van aile mannelijke Franschen van zestien, tôt zestig jaar, die niet gemobiliseerd zijn. Het programma voor het gebruik, dat er van da aldus verkregen arbeidskrachten gemaaks ; zal worden, zal <^oor den van mrdM «^i-emaakt. & * ^ isi ^miearife âardfeeîfSng SOFIA, 10 Febr. : De Bulgaarsche Tele* grafen-agentuur meldt : Gisteren naehtj'; rond 1.35 ure. werd in Cuprija, Deskot©- | watz, Swilajwatz en aadere plaatsen vaïs het Morava-dal eene tamelijk erge aardbe» ving waa-rgenomen. Schade is niet riçht. & * * in Ura>ziii@ Uit Geneve wordt aan d TTvn,î. Ztg. Km Mittag» geseind, dat volgens een uit Rio de Janeiro te Parijs ontvangen bericht de Bru-ziiiaanache maatschappij van bandels-seheepvaart haar dienst op Europa heeft stop gai et. —■ m i i i n1 m i ii yiiiiiMat'.i'w.nw? ' i r>iTf—t—TtririT—••*wr-'i",^i'T*n*^*i,^-^iîimTiir'iiiliiiiiiiiii«iiiiiiiiiii i i i - — —r v- - j 1 » ■ e ' s aap -• l'i. 43 >nis oei cammet : woi Belgie 3 centiflmen. vooi den <r6»md.e5 caaueman "î aisirooj» : feledacSse 247 - /Idmsnistraîse 2S4-fe fîitrisna i S FabruafS 1 àl ï

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume