Vooruit: socialistisch dagblad

475 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 17 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 26 Mai 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/sj19k47q8z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

~S2e§aai» — W. ISS Frijs per nnœmer : tooi Bolgia Scentiamon, voor den Vreemde5 eentiemen YaSetoon s Radactie 24/ • Adnunistraiie ii845 Wosrs^ag t? ME! 18^6 Drukster-IJitgeeletc? s jjauMaatschïppiJ îiET LICHT bestuurder » f, DE VISCH. Ledeberg-Oent .. REDACTIE . . administratie HCOûPOORT, 29. GENT VOORUIT Orgmn der Belg/sche Werkliedetipartij. — Vers€hjjmnde a/& dagen. A30NNEMENTSPRIJS BEU3IE Orle nsaanden. . » « . fr. 3.1Î Zea tnaanden r. 6.5!) Eenjaar. ...... fr. 12.50 fltea abonneert ïicts ep elle pcs&urccic» DEN VREEMDE Drle m&anden (dageiijks verzonden). « « » . . tr. Û.79J ^ ! B@fc®RfiS5iakSBig n0 stad Aalsfc op welker gebied in den acht van 9 op 10-3-1916 de in bed'rijf zijnde Morsegeleiding 86, de in bedrijf zijnde tele-bontoohtmeldingsgeleiding 101 en eene Lervegeleiding der lijn Aalst-Burst door [itsnijden en cntwinden van den koper-Hraad tusschen 3 stangen gestoord is ge-forden, zonder dat de daders konden ge-ronden worden, is op bevel van het Armee-Lperkommando 4 eene dwangboete ter boogte van tien duizend mark als st-raf op-wlegd geworden. Dit brengt ter openbare kennia V. S. d. E. I. Osterdag Oberstleutnant. irepnie 14 iliWesî-ïteataîi ai ia Frankrijtt Hit Duitsche bron Groot Hoofdkwartier, 15 Mei. Westelijk oorlogsierrein: \ Langs veel plaatsen van het heele front jas de werkzaamheid van de wederzijdsche [rtillerie en van de patroeljen levendig. Pogingen van den vijand om zich terug neester te maken van de stelling die wij Jabij Hulluch veroverden, werden over heei tet kampveld verijdeld, daar waar zij niet ir ons artillerievuur gesmacht werden. In het Maasgebied werden fransche aan-rallen op de westelijke hcllingen van Mort Homme en rond het bosch van Caillette zonder veel moeite van onzen kant afgeslagen. ! Oottelijk- en Balka/nterrein: Gaene bijzondere gebeurtenissen te vermel-ien.Opperste- Legerbestuur. Hit Fransche bron PARUS, 15 Mei. — Eerste bericht. — faidelijk van Roye hebben wij eenen over-«1 op een onzer loopgraven van Bois des irtges afgewezen, Uit de Etreek van Verdun is geene bednidende gebeurtenis te meldeo, bitgezonderd heftig artillerievuur in de litreek van Mort-Homme. Op de rest van het front rustige nacht. In de Argonnen bij Fille-Morte hebbsn rij fcwee mijnen laten springen, die eene Duitache loopgraaf vernielden. In de streek (an Verdun tijdelijk uitzettend artillerie-ranr op verschillende gebieden. Geene in-[anteriegevechten. Op de rest van het front rustige dag. Tweede bericht. — Zuid'elijk der Somme n de nabijheid van Vermandovillers heb-ben wij eenen gunstigen overval onderno-men, die ons toeliet eens loopgraaf der jerste linie van den vijand te zuiveren. In le Champagne wedersijds sterke artilLerie-tadrijvigheid in 't gebied van Maisons de Champagne en der Butte de Mesnil. Een lanval op eene verst-erkte duitsche stelling ffesteiijk van het fort d'Ecu bracht ons on-[eveer 15 gevangenen in. In de streek van 'erdun beschieting der gebieden der hoeve fan Avocourt en der hoogte 304. Op de rest fan het front rustige nacht. Hit Engelsche bron .LONDEN, 15 mei 1916. — K"a een langdu-'S en zeer zwaar bombardement, bij mid-lel van stukken van alien kaliber, onder-iam de vijand gister nacht, nabij het bosch 'an Plcegsteert, met drie legerafdeelingen ï gelijk, een sterken aanval en gelukte er J door te dringen tôt in onze loopgraven. N werd er echter dadelijk door ©on tegen-lanval weer uifc gedreven, een gevecht vaarbij hij tien dooden achter liet. Andere iuitsche afdeelingen kwamen op onze schot-Me troepen te stooten en werden uit ilkander geschoten en op da vlucnt gedre-'eu. In den vroegen morgend was eene Pgelsche patroelje in een vijandelijken Çopgracht gedrrongen langs het kanaal van a Cassée. Verder beschoten wij druk de ntsche stellingen ten noorden van het l"p Monchy en ten oost-en van de stad 'irmelles. Vijandelijke batterljen van zwaar [sschttt) en mortieren waren druk a an het in de nabijheid van Souchez, Hohen-®uem, Givenchy en Saint-Eloi. î}£ # 's oarloi tassches Ifsllt sa StosîsMjk-HiMfariîs ^it Oostenrijksciie bron .^EENEN, 15 Mei: Gister namiddag ont-j'^kelden er zich in verscheidene frontaf-Wmgon levendige gevechten tusschen de Jwerzijdsche artillerie, die heden nog aan ® Sang waren. Wurende den nacht wierpen onze vlie-bommen op de kustwerken langs de 15> in de nabijheid van Monfalcone, op 1 sP°°rwegstatie van Oorignando en ver-aeidene andere krijgskundige inrichtingen r streek, waarna zij allen ongedeerd naar m amP terug keerden. ® westen van San Martino wierp onze anterie den vijand uit zijne vooruitge-■ wen loopgrachten en zij sloeg verschei-°» touw «ezette tejteaaanvallen »f. Aanvallen van italiaansche troepen, op touw gezet ten noorden van Monte san Mi-chele, liepen op een vluohtenden aftocht uit als de onzen het hoofd boden. De heele stad Gôrz lag des avonds andermaal onder zwaar vuur van de vijandelijke artillerie. Ten noorden van het berucht Tolmeiner bruggen-hoofd drongen onze troepen andermaal op verscheidene plaatsen in de Italiaansche loopgraven door. Uit Italiaansche bron ROME, 15 mei 1916. — In Trentino en in het hooger geiegen dal van den Etsch waren de wederzijdsche artilleries druk in den karnp, vooral in het heele gebied van Col di Lana. Wij sloegen herhaalde onbeduidendo aanvallen van den vijand terug die cp touw gezet waren tegen den Kukla en de hoogten die Lucino beheerschen. Op den Karst ver-oorzaakte onze artillerie zware ontploffin-gen in de vijandelijke vuurlijn die over San Martino loopen en daardoor verstrooide zij vijandelijke legerafdeelingen die op weg waren naar de steden Debetaki en Appachia Stella. $ & & Russie-Fsslsste-fiaiieiss&e ptn Hit Oostenrijksciie bron WEENEN, 15 *Mei 1916. Officieel wordt er gemeld: Toestand onveranderd. Uit Bussische bron PETEBSBURG, 15 MEI. — In de streek noordwestelijk van Olyka bracht ons vuur eene ontploffing in eene vijandelijke batte-rij teweeg. Aan de midden Strypa poogden vijandelijke troependeelen onze loopgraven te naderen, doch werden iedere maal door ons vuur verstrooid. Wij hebben eenige gevangenen genomen.  ^ & li osrloi op den Balkao Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 15 mei. — Onveranderd. & & sèc In Klein-Aziê Uit Turkscîie bron KONSTANTINOPEL, 15 Mei. — Het hoofdkwartier nwldt : Aan het Irak-front geene verandering. Aan het Kaukasusfront onbeduidende vuurgevechten in eenige gebieden. Geene gewichtige bericht-sn van de overige fronten. ifc îS- * OP ZEE Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 15 Mei: In den namiddag van 13 Mei ging een eskader van onze koen© watervliegtuigmachienen veel bommen wer-pen op de krijgskundige instellingen in en, rond Walona, alsmede op deze van het ei-land Sateno, die zwaar beschadigd werden door sterke ontploffingen. De machienen werden heftig beschoten door de zware af-weerkanonnen maar toch keerden zij allen ongedeerd naar het kamp terug. Vlotenkovimando. Bs uitslag der onderaseëre gediiï'ende «le maaitd Apri! BERLI-JN, 14 Mei 1916: De uitslagen van d ■ ondernemiugen onzer onderzéëërs kunnen voor de maand April als volgt samengesteld worden: Zes-en-negentig (96) vijandelijke handftlsschepen, te samen omtrent 225.000 ton metend, zijn door duitsche en oostenrijksche onderzeeërs in den grond geschoten of gezonken, wijl zij op mijnen geloopen waren. De overste van den A dmiraalstaf der Marine. Getoi-Jjedeerci LONDEN, 15 Mei: Lloyd meldt dat de Britsche stoomer «Créteria» tôt zinken is gebracht. LONDEN, 15 Mei: Do admiraliteit deelt mede dat de Britsche zeiler «Galgate» op 8 Mei is getorpedeerd door een Duitsch on-derzeëer op omtrent 50 mijlen ten westen van Ouessant. Twaalf koppen der bemanning zijn te Brest in eene sloep aangekomen. Er ontbreekt nog eène tweede sloep met 13 man. Verbod om 1rs zee ta stsken AMSTERDAM, 15 Mei: De «Telegraaf» verneemt uit Hoek van Holland, dat een nederlandsch stoomer en de noorweegsche stoomer «Hittery» de zee niet hebben mogen kiezen op bevel der maritieme overheden. Zij hebben dientongevolge het anker gewor-pen. i teîiiitoiaÉ ^-|»»| ii^jwiTr ■gweoifiBiiii I ■III II mu ■■mil»! ■ ■■IIIW II II ■■■■■■■n'i'W SssSfsohSasîi IN QEN RSJK8DAG De v@feeîîigiiigs»f2t De behoudsgezinde Rijksdagafgevaardigde Oertel heoft Doaderdwt tç,«en het ontwer». tôt wijziging van de vereenigiiigswet gespro-ken. Vooreerst was hij er tegen dat zulko vraagstukken in oorlogstijd aan de ordô worden gesteld. Dat het ontwcrp inderdaad den godsvrede bedreigt, toont het amendement van het cen-tï'dm om de Jezuitenwet op te heffen. Hij ziet in het ontwerp een uitzonderings-wet ten gunste van de vakvereanigingen.Ook maakt het geen onderscheid tusschen fa-brieks- en landarbeiders. Vooral mot het oog op de landarbeiders behelst de wet gevaarlijke bepalingen. Hij achtto het een gerec'ntvaardîgd streven, in den landbouw de patriarchale arbeidstoe-standen zoovèel mpgelijk te handhalven. De oorlog heeft immers geleerd hoe bedenkelijk het ware, wanneer de landarbeiders het vol-Ledige stakingsrecht kregen. De bepalingjen der wet gaan zoo ver, dat de vakvereenigm-gen zich feitelijk met aile politieke vraagstukken kunnen bezighouden, terwijl zelfs jcngelieden, beneden do IS jaren daaraan mee kunnen doen. Ministerialdirektor liewald maakt er den spreker opmerkzaam op, dat het ontwerp geen ni eu won toestand schept, slechts den feitelijk bestaanden toestand wettigt. Daar-na sprak o.a. ook nog de naïionaal-liberaal Juck voor het ontwerp, dat zijn inziens be-oogt de denkbeelden van 1914 in een daad om te zetten. % % $ lia Holland Ds verdstïiglng BUDAPEST, 15 Mei: Een medewerker van den «Az Est» heeft een onderhoud gehad met den oud-Hollandschen minister van oorlog, M. Colyn.Deze verklaart dat het tegen-woordige gevormde aantal Hollandsche sol-daten, tôt 370.000 man beloopt. Met de landstorm bereikt Holland eene sterkte van 650.000 man. De versterkingen van Vlissin-gen, dichtbij de Scheldemonding, zijn nog niet voltrokken, maar de geweldige natuur-lijke verdediging der instellingen, hebben reeds eene afdoendheid op den vreemde uit-geœfend. De luchtvaartdienst is in Holland evneens goed ingericht. De belangrijkheid der waterverdedigingswerken is sinds lang ir. Holland voortgezst en in overweging genomen.# 'M * !o De dîesistpSkhtkwestie LONDEN, 15 Mei: Het mijnwerkersver-bond in Engeland heeft zich met 583.000 tegen 135.000 stemmen opnieuw tegen dienst-plicht uitgesproken en besloten nauwlettend toe te zien op elke uitbreiding van de wet op den militairen dienstplicht. De dlefistpïieht en tfe mijnwerkei's LONDEN,15 Mei (Reutor) : Officieel wordt bekend gemaalct dat Long, minister van plaatselijk bestuur, Bonar Law en Hender-son, vanochtend een afvaardiging hebben ontva-Dgen van het bestuur va.n het mijnwer-kersverbond om te sprekén over de dienst-plichtwet.Verscheidene Investies, in verband met de-zî wet gerezen, werden omstandig bespro-ken, vooral et vraagstuk van den nijver- ! h-eids-d ienstpl icht. Asquithi 1rs leWànd LONDEN, 15 Mei. (Reuter). — Asquith gaat morgen naar Belfast, de hoofdplaats van Ulster, om met de overheden aldaar te beraadslagen. ^ In Frasikrijk Poincaré aaa het front BERN, 15 mei. — Zooals de Havas-agentur meldt, zijn président Poincaré en Malvy zondag vroeg om 8 uren in Nancy aangekcmen. Zij overhandigden den bur-gemeeet&r Simon en den generaalraad Jambois het orde ^an het Eerelegioen, lat&r begaven zich beiden naar Lunéville, waar de burgemeester eveneens eene onder-scneiding bekwam, dan naar het woud van Parroy, waar zij de stellingen der eerste linie bezochten. Maandag vroeg keerde Poincaré naar Parijs terug. Verlias van een Itastuurbare bafîon TOULON, 15 mei. (Hava«): Een Fransch bestuurbaar ballon is op de kust van Sar-daigne in zee gevallen ; d© bemanning, uit 6 koppen bestaande, is verongelukt. De be-stuurbairç ballon was van Parijs vertrok-ken en had de kust van Prcvenoe gepas-seerd.De Italiaansche overheden hebben als-dan gemeld dat hij in de zee was gevallen in de nabijheid der kusten van Sardaigne. Men heeft ten spoedigste hulp aan de schip-breukelingen gezonden. Een Eransch oor-logschip trok spoedig naar de plaats van het oŒilxeil, maar de opzoekingen konden slechts vier dooden ontdekken. Men gaat voort om de lijken der twee andere slachfc-offers op te zoekeoi. Veriîoâ©n biaden PARIJS, 15 mei. — Het «Journal du Peuple » is voor vier weken verboden ; de «Radical» is gisteren in besLag genomen. t. * M lis BestasS Hoe Suchomfino^ zich varc'sd'gt KOPENHAGEN, 16 mei. — De zaak Suchomlinow heeft nu de gansche pers in beroering gebracht. Talrijke aanduidingen laten zien dat verscheidene hooggeplaat-ste personen er in verwikkeld zijn. De «Russkoje Slowo», van Moscow, deelt mede dat Suchomlinow aan zijn verdedi-gingsdossier werkt. Hij vestigt deze op be-schuldigingen tegen verscheidenen zijner oude konfraters van het kabinet, hij valt insgelijks geweldig de Dcema aan en be-knibbelt streng de talrijke komiteiten. Hij verwerpt verder de beschuldiging van hoogverraad tegen het feit-, dat men zijn naam met dien van kolonel Mjassojedow, die ter dood werd gebracht, plaatst. Vol-gens zijn inzien is de eenige begane fout het weinige vooruifzicht, met dewelke hij de belangrijkheid en den duur van den oorlog heeft geschat, wat eveneens het geval is voor de ministers van oorlog der andere landen. De echtgenoote van Suchomlinow stelt ailes in het werk om de invrijheidst'elling van haren echtgenoofc te bekomen ; maar hare pogingen bleken tôt heden vruchte-loos. De aangeboden borgsom werd insgelijks geweigerd. 3k Jfe * OP DEN BÂLKÂN In Ërlelisnianâ CrSekenland en de Entente ATHENE, 15 mei. (Reuter.): De gezan-ten der Entente-machten hebben geene be-vestiging ontvangen als zou hunne regêe-ring de kwestie van het vervoer van Servi- sche troepen als gesloten aanzien. # * % la W®r©9SM§dta Sfaten Amerika en Mexico ROTTERDAM, 15 Mei: Volgens de «New-York Tribune» is het Amerikaansche kabinet heden tôt eene gewichtige beraadslaging over den toestand in Mexiko saamgekomen. Geruchtwijze verluidt dat aan de Mexikaan-sche regeering een ultimatum zou overhan-digd worden. Amerika en Nicaragua Het verdrag der Vereenigde Staten en Nikswagua betreffend het monopolium voor de eventueelen bouw van een nieuw kanaal tusschen den Atlantischen en den Stillen Oceaan is door de regeering van Nikaragua toegestaan geworden. * * * lis «Japan Rusiand en Japan KOPENHAGEN, 15 Mei: De Petersburg-sche Telegraphen-Agentur meldt uit Tokio: In samenhang met de omloopende geruchten over een aa.nstaande Russische-Japansche overeenkomst, verklaarde de voorzitter der Tweede Kamer, Simida, in de pers o.a.: «Het hoofddoel der geallieerden is de weer-stand tegen de militaire plannen van Duitschland. Daarom is het voortbestaan van de Engelsche-Japansche overeenkomst noodwendig.» De staatsondersekretaris voor finantie sprak zich over de gewichtigheid van groote bestellingen van Rusland in Ja-pan ter bekrachtiging der Russisch-Japan-sche batrekkingen uit. De aanstaande nieu-we Russische leening in Japan zou in ver-houding met de verzekering der bestellings- sommen verwezenlijkt worden. % £ i?i ©Siisia De tosstand KOPENHAGEN, 15 mei. — De Peters-burgsche Telegraphenagentur meldt: Een telegram uit Tokio zegt: Vclgens eene me-dedeeling van een hoogen generalen staf-officier in de pers, draagt de door aanhan-gers van Sun Yatsen georganiseerde revo-lutde in Schantung geen ernstig karakter. De revolutionnairen verstonden het niet zich de sympathieën der bevolking te ver-werven.Hetzelfde geldt voor de revolutionnairen in Mandsjoerije. — «Ruskoje Slcw(^> meldt uit Peking over Charbin : Daar de onder-steuningstermijn tusschen Noord- en Zuid-chineesche revolutionnairen afgeloopen is, hernieuwden de revolutionnairen de oor-logshandelingen in Kwamtung. Geruchten zeggen : tijdens eene ministerraadszitting zou Yuanchikai's aftreden als noodzakeljjk verklaard geworden zijn. Voor 't instand-hcuden dor rust in Peking zijn buitengewo-ne maatregels getroffen geworden. De opstand BERLIJN, 15 mei. — Het Chineesche ge-zantschap deelt over den toestand in China het volgende mede : Trots vijf provincies zich onafhankelijk verklaard hebbem, staat het vasfc dat de gevechten niet voortduren. De militaire goeverneur van Nanking, gene- i raal-veldmaarschalk Fong Kuo Chang, de militaire goeverneur van Anhni, generaai Wi Shih Chang en de generaalinspekteur der strijdkrachten in 't' Yanghedal Chang Hanen baden gemeenschappelijk den président telegraphisch, cp zijnen post te blijven. Zij vorderden de provincies op, voor 15 mei i vertegenwoordjgçr* ter n»t<iQP^le kon£ereu- ; ties naar Nanking te zenden. Het staat bni-ten vraag, dat de politieke moeilijkheden op i vreedzamen weg opgelost zullen worden. WETEHSCHAP De verwekker van vlektyfus Prof. dr. W. Stempell, bestuurder van fié» dierkundig gesticht der Westfaalsche Wil-helmuniversiteit te Munster, heeft een ver-handeling over den verwekker van vlektyfus uitgegeven, dien hij in de kleederluis1 vastgesteld heeft, op dezelfde wijze als de muskiet anopheles het voor de malaria en de tsetsevlieg het voor de slaapziekte is. Prof. Stempell heeft bij 7 onderzochte vlefc-1 tyfusluizen in 4 gevallen tusschen de bloecl-lichaampjes van de darmen reusachtige hoe-' veelheden kleine parasieten gevonden. Do, onderzoekingen zijn nog niet geëindigd, ver-mits men vooreerst ook den ziekteverwekker op de vlektyphus zelf wil vaststellen. Ook i»1 dit opzicht heeft prof. Stempell reeds onderzoekingen gedaan. VARIA Ho® bskom ik een IteoRS Aardappiisp&rsmsl ? Tôt het bekomen van een hooge aardappel-opbrengst moet men vooral op het volgend» letten : 1. Het uitlriezen van aoede aardappelsoor-ten. De geschiktheid van de verschillende soorten is op verschillenden grond zoo bui-tengewoon uiteenloopend, dat men bepaalde soorten niet kan aanbevelen voor de verschillende gevallen; de landbouwer moet veeleer bij zijn eigen ondervinding te rade gaan. _ . 2. Het uitwisselen van plantgoea m dien zin, dat de landbouwer plantgoed van aard-appelsoorten die op zijn grond goed tieren, van een anderen grond betrekt. In dit opzicht komt vooral in aanmerking het betrek-ken van plantaardappelen van zandgrond voor betereft grond. Prof. Schneidewind heeft door dezen maatregel op eene hektaar een meerdere opbrengst van 44 tôt 79 dubbe-, le centenaars aardappelen en van 8 tôt 16 dubbele centenaars zetmeel gewonnen. Voor-j waarde voor het betrekken van zulk plantgoed moet echter zijn, dat het een goede, ge- ■ zonde waar is. S. Het xdtkiezen van plantaardappelen van doelmatige grootte. Kleine knollen bren-gen geen grooten oogst voort. Het planten van zeer groote knollen is echter verkwis-ting, die men vooral thans moet vermijden. Knollen van 60 tôt 100 gram zijn aaa te be-. velen. k. Zoo mogelyk de plantaareSappelen niet, snijden. Vooral het snijden in de richtingl van de lengte is ondoelmatig ; doch ook het; snijden waarbij de toppen geplant worden en het overige als voedsel gebruikt wordt ;i zullca is maar in die gevallen goed te keuren, wanneer buitengewoon groote aardappelemi tôt het planten beschikbaar zijn. Eenige soorten verdragen het snijden in 't geheol niet. 5. Een doelmatige bemesting. Hier valt er de nadruk op te leggen, dat een hooga voortbrengst enkel bereikt wordt bij het aan-wenden van stalmest of bemesting met groen en waarbij men zoo noodig kunstmatige bemesting voegt. Uitgebreide proeveai hebbenl naast cîe hooge beteekenis van het stalmest) voor de aardappelen op zwaren grond aan-' getoond, dat ook op zandgrond geene hooge, voortbrengst aan aardappelen te bereiken valt. De zelfde uitslag als met stalmest, meestal zelfs een betere, wordt op zandgrond' bereikt met een welgelukte groenbemesting. Men plante dus altijd de aardappelen in stalmest of groenmest. Daarnaast rijst dan de vraag hoe daarbij de kunstmatige bemes-i ting kan gebeuren. Naast een voldoende hoe-veelheid goed stalmest heeft de aardappel op, goeden grond een verdere bemesting bij mid-del van stikstof, fosfoorzuur nauwelijks van-doen. Goed stalmest is er echter thans niefci ter oorzake van de eiwitarme voeding. Het' stalmest in vredestijd, het is ook arm aan fosfoorzuur. In deze omstandigheden zal dus naaat het stalmest een bemesting met stik-| stof en fosfoorzuur de opbrengst op bijna al-] la gronden nog kunnen verhoogen, en zulka te meer hoe slechter de grond is. Naast een' welgelukte groenbemesting is er geen stik-; stofbemesting noodig, maar wel een bernes-: ting met fosfoorzuur. Gsbakksn sardappsien Om gebakken aardappelen zonder vet ge-reed te maken, zet men een pan met weinig water op het vuur, een middelmatdge ajuiu| wordt klein gesneden, er in gedaaji en ailes! zoo lang gekookt, tôt het water vercîampt is en de ajuin bruin wordt. Nu voegt men er de aardappelen bij, die niet te dun gesne-. i den zijn, strooit er het noodige zout op en', ! giet er een kop melk over. Door voortdurend: omdraaien vermijdt men het aanbrandcn. Zij worden gemakkelijk bruin en ofschoon zij niet zoozeer korsten als die welke in vet ; gebraden zijn, smaken zij toch even goed, en wie het niet weet, bemerkt niet dat ze zon-j I der vet gereed gemaakt ziin,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume