Vooruit: socialistisch dagblad

1271 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 15 Mai. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n00zp3xk5b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

p3olaar j N. 134 Prijs per ntimmer : voor België 3 centiemen, voot den ^reemde 5 centiemen Teiefoon ; Btedactie 247 - Adminîstratie 2845 Vri'datg 15 Mei 1914 IOruk»terUitgeef»tcr Maatschappij H ET LICHT bestuurder » p pgVISCH. Ledeberg-Oen* ,. redactie . . ADMINISTRAT1E HOOÛPOORT. 29. GENT VOORUIT Orgaan der Belgische WeM'edenpaphJ.— Verschjjnênde aile dagen. ABGNNEMENTSPRIJ3 BELG1E DHe maanden. . » , , fr. 3.2§ Zes maanden . . , % . fr. 6.5Q Een jaar fr. 12.5© Men abonneert zich op aile postbnrceieei DEN VREEMDE Orie maanden (dagelijk» verzonden). * . . , « fr. 6,75 het socialisme IS DE HEILAND I De zegetocht van het socialisme gaat ■îverstoord en onstuitbaar voort ; het- ■ joor meer eenmaking en eendracht Bsschen eertijds afzonderlijk strijden-■e proletariërs-groepeeringen, als in Kgeland; hetzij door versterking der ■•onomische organisatie ; hetzij, als in B: laatsten tijd bijzonderlijk, door op-■cht wonderbaren aangroei der politieke ftcht der socialistische arbeiders. ■ De bourgeoisie heeft nogal wat reden Kg ongerust te worden : daar zijn Ne-■erland, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitser-■nrl Duitschland, en nu Frankrijk, Haar de verdrukte arbeiders met hun ■eweldig politiek wapen, — als het goed ■ehanteerd wordt, — zich energiek heb-Hen gewroken op het kapitalisme en op K zwendelarijen der burgerspartijen Het een demokratisch masker. _ ■ De Fransche/socialisten zien thans Hume macht in 't parlement klimmen Ban 67 op 103. .. ■De fransche verkiezingen zijn bijzon-Ber leerrijk voor ons, en geven ons eerst B vooral de gelegenheid, klerikale Bgenden nopens de fransche toestan- j Bn, terecht te wijzen. ■Om het Algeme&i Stemrecht en de Bcialistische partij in België te bestrij-He:: zeggen de klerikalen nog al gaarne: Bziet hoe slecht het in Frankrijk toe-Haat, en nochtans daar bestaat A. S. en Helen de roocSen de baas! » BVele eenvoudige menschen, die niets Biveten of niets begrijpen van de fran-Hhe toestanden, omdat deze hun steeds Btwild verkeerd en verward werden Borgehouden, worden daarmee van dat B:-ie spook en van dat monsterachtig ■ S. afgeschrikt. ■Maar volgënd eenvoudig briefken van Bn arbeider, die in Frankrijk heeft ge-Berkt, zegt al te duidelijk en onweer-Hgbaar, hoeveel slechter wij in België ■eheuld zijn met ons MEERVOUDIG ■TEMRECHT dan de fransche arbei-■ersmet ALCEMEEN STEMRECHT: Cezel Opsteiier, ■ De slechte Belgische werkerswetten Bien mij veel schade. ■ Ik werk in den koolput aan 4,75 fr. Berdag. Nu ben ik gekwetst en voor Blve daghuur betaalt men mij nu ■ ls dat niet wraakroepend ?, ■ Ik ben in Frankrijk 00k gekwetst ge-Beest en daar trok ik juist haive dag- ■Schrijf dat in uwe gazetten opdat aile Berkers het zullen weten. Jean-B" Cnops, rue de Mons, 439, Dampremy. ■ Het is slechter in Frankrijk met Alge-■Seen Stemrecht, liegen dus de klerika- en middelerwijl zenden zij belgische ■roerkens naar de Fransche steden, met ■entallen valsche kiesbrieven, — zonder ■ellicht de honderden welke niet ont-Bçkt werden, — en trachten er aldus het ■eervoudig stemmenvoorrecht in te voe-■®> met al 't bedrog en de oneerlijk-■Jeid, dat daarmee 00k in België ge-■aard gaat. fcEn als zij dat, van uit België in 't ■Pjzinnig Frankrijk durven, wat moet ■«t dan in ons gezegend landeken, waar M oppermachtig zijn, wel wezen. ■ Voor 't wraakroep>end kiesschandaal ■an Rijsel uitbrak, moeten onze fran-■che vrienden zich wel soms hebben af-■praagd waar toch de gehate klerika-ien> ondanks hunne immer grootere im-■opulariteit, en ondanks den verbazen-■® groei van den socialistischen in- toch de stemmen bleven halen. ■ is nu uitgelekt : het parket vond er honderden in de kloosters... ■ t'Was voor de goede zaak... voor de ■Merdrukking der arbeiders en der de-■>°kratie, want in Rijsel was 't schan-paal gericht tegen de twee socialisten ■jnfUîère en DeJory> t*"® toch gekozen B 't ls vsrwonderlijk hoe de klerikale E -11' die anders zoo goed op de hoog-F 2|jn der « schandalen » in Frankrijk, ■J 200 laat zijn afgekomen om... de con-I |an'stische bedriegers te pogen te ■•erdêdigen, Maar ware 't bedrog gelukt, IwiiWaren er daa>"door dus socialisten ge- ■ « en, zij zouden 't hier voor de verkie-rVSen «an 24 Mei hebben uitgekraaid : ■p5e ln Frankrijk de arbeiders zich af-l 'en "an 't socialisme, waar zij ge- van hebben))... Maar 't omgekeerde is in Frankrijk gebeurd. Het is eerst en vooral onwaar, wat de klerikalen gewild voorhouden vooral op onzen buiten, dat de socialisten eenige verantwoordehjkheid hebben in de zwendelarijen. De schitterende socialistische triomf komt dat ten voile be-vestigen. Het ministerie is er vrijzinnig ; de maatschappelijke wetgeving is er beter dan hier, maar die voldoet nog niet, en vooral de reactionaire zwendelarijen der beursfinanciers en der mili-taristen doen er de arbeiders en bui-tenlieden meer en meer klaar zien en dezen zien eindelijk hunne redding en-kel in het socialisme. Vandaar de ge-weldige socialistische strooming in de laatste fransche verkiezingen. Het vrijzinnig beheer voldoet niet, en de klerikalen hadden gehoopt dat het kiezerskorps rechts zou gezwenkt hebben. Maar van dien teruggang heeft het fransche volk niet gewild. ÈVieer en meer wordt de hoop op het socialisme geves-tigd, tegen de onderdrukkers, tegen h@t ! ondraaglijker wordend kapitalisme. HET SOCIALISME IS DE HEILAND * * « Het wordt van gewicht, dat de poli-tieke macht van 't sociaiistisch proie-tariaat in de twee invioedhebbendste landen van Europa zoo verbazend snei aangroeit. In Duitschland zijn de sociaal-demo-kraten met hunne 111 afgevaardigden de sterkste groep in den Rijksdag.- In Frankrijk is de socialistisoie partij thans op één na de sterkste geworden. Terwijl de kapitalistische regeeringen dier twee ■ vijandige mogendheden wed-ijveren in legermacht, de bewapeningen ongehoord opdrijven en miljoenen en miljoenen eraan verspillen en verbras-sen, wedijveren de duitsche en fransche proletariërs om wederzijds door stevige organisaties en sterke politieke macht en invloed de beste waarborgen te leve-ren voor de handhaving van den vrede, en zelfs om 't onverzadigbaar ruïneerend militarisme zooveél mogelijk te keer te gaan. Gelijk in de andere groote landen, wil-den in Frankrijk de imperialisten, beurs-roovers en anderen, den weg der reactie meer en meer op. De eenige partij die vrank en energiek zich ertegen durfde yerzetten was de socialistische. Zij be-haalde, gelijk geene andere partij, een schitterenden triomf ; en de reactionai-ren en hafslachtigen kregen kaaksla-gen van belang. De imperialistische reactie en meteen dan de militaristische plaag heeft in de laatste jaren 00k de kleinere landen aangetast : Nederland, Zweden, en 00k België bleven ervan niet verschoond. In Nederland en in Zweden hebben wij dan 00k prachtige socialistische stroomingen gezien bij de laatste verkiezingen.Wat zal België doen op 24 Mei? Hier 00k willen de klerikalen ons klein landeken doen meedansen in den doodendans der groote oorlogsmogendheden, ten koste van honderden miljoenen, die bij-gevolg te kort zijn voor degeiijke maatschappelijke wetten. En hier als in Frankrijk, Duitschland, Nederland, Zweden, en als overal, is het aileen de socialistische Werkliedenpartij die energiek en oprecht met het woord ende daad zich verzet tegen den overweldigenden militairen slokop. Zal het kiezerskorps hier dan zoo ver-standig en heiderziende zijn, op 24 Mei, als deze van Frankrijk, Duitschland, Zweden en Nederland? T. D. G. Hoe er gewerkt wordt Op den ringspoorweg van Gent zijn sedert meer dan 2 jaar 4 seinhuizen ge-bouwd kostende elk 4,000 franken, als-00k het mechanisme met toebehoorten, de signalen, enz. geplaatst om de signa-lisearing beter in te richten en het ver-keer der treinen meer zekerheid bij te zetten. Sinds al dien tijd heeft er nog niets van gewerkt. Naar wat wordt er gewacht ? Nu staat ailes op te roesten. Als het hooger bestuur oordeelen zal er gehruik van te maken zal de helft opgeroest en naar den duivel zijn. Wij voorzien als resultaat : Nieuw ma-teriaal aanschaffen en de dienst ontred-deren.Hoe ailes mooi ingericht is op 't spoor, hé?, Judex. Eenige vraagjes aan "Het Vol,, « Voîk », kristen werkersorgaan, kunt gij ons zeggen : 1° Wanneer M. August Huys-hauwer, Kamerlid voor het arrondissement Gent-Eekloo, een wetsontwerp ter Kamer heelt neergelegd dat een frank daags kosteloos pensioen verzekerde aan aile ouderlingen? 2° Waar waren MM. Huys-hauwer, Verhaegen, en Siffer op het oogenblik der stemming van het pensioen van een frank daags? 3° Waarom waren de heeren Verhaegen, Huyshauwer en Siîîer VGÛR het pensioen van een frank daags âan de oude mijnwerkers, en TEG-EN het pensioen van een frank daags aan de andere oude arbeiders en landbouwers? 4° Zullen de oude werkers van af 1915 het pensioen van 120 fr. bekomen, wat door «Le Bien Public» geloochend wordt? Dat zijn eenige vraagjes die wij u reeds stelden, doch welke gij schijnt niet te hebben gezien. Graaf Woeste en het Alpmeen Stemrecht 't Is bekend dat de verschbakken graaf, de beruchte Woeste, vijand is van het Z. A. S. Niet in princiep, o neen! In princiep is hij er voor, maar hij is er tegen in feite, omdat het noodig is — zei hij tegen gezel Vandervelde — dat er eene hooge barssl gesteld werd om de socialisten tegen te houdesi, (Zitting der XXXI.) Maar niet aile katholieken hebben het domperachtig idée van den groenen paus. Wij willen het bewijzen : M. DE PONTHIERE katholieke volksvertegenwoordiger van Lusk zegde : « De herziening moet er komen. De openbare meening eischt ze, en ik heb in de openbare meening een onbegrensd vertrouwen. » Wat de kristene arbeiders betreft : Zij zijn alien voorstaanders der herziening.» De herziening zal in 1914 of in 1915 gebeuren. De formuul die ik verkies is deze : Zuiver Algemeeen Stemrecht op 25 jaar, dubbele stem aan den huisva-der van 30 of 35 jaar, alsook aan de on-gehuwden van dien leeftijd. » PAUL CROCKAERT hoofdopsteiler van de katholieke «Action Démocratique» « Het meervoudig stemrecht is onzin. Het meervoudig stemrecht telt geene verdedigers meer, de val ervan is onver-mijdelijk. Al de kristen-gesyndikeerden, al de proletariërs zijn er vijandig tegen... » PATER RUTTEN algemeen sekretaris der kristen syndî-katen« De werklieden zijn natuurlijk partij-gangers der herziening. Het tegenover-gestelde beweren zou gelijk staan met _4e zon te looçhçnen. » CYRSEL tfAN OVERBERGHE sekretaris aan het ministerie « De kristen werklieden zijn voor de herziening gewonnen. Hebben zij dit niet plechtig verklaard vôér het uitbreken der ] Algemeene Werkstaksng? » VERGELS sekretaris der kristen houtbewerkers a Eene andere kieswet is er noodig, gesteund op Zuiver Algemeen Stemrecht, evenredige vertegenwoordiging en eene dubbele stem aan den huisvader... » JOYEUX voorzitter der centrale van de vrije syndikaten, te Luik « Ik ben voor het Z. A. S. op 25 jaar met eene dubbele stem aan den huisvader, of eene stem aan de vrouwen. » EYLENBOSCH bestuurder van «Het Voik» en kathoiiek kandidaat te Cent « Het staat vast dat het meervoudig stemrecht geen aanhangers meer heeft bij de katholieke werklieden. » Hier is echter een woordje bij te vœ-gen, door 't feit dat Eylenbosch kandidaat is op de lijst van wie een kathoiiek manifest zei : wie dus tegen A. S. is stemme voor de karîdïdatr dezer lijst. Verraadt Eyîenbosoh hier dus de katholieke werklieden niet? Of wat doet hij met zijne verklaring? Hij weet dat de katholieke arbeiders A. S. verlangen en hij wordt kandidaat op eene lijst welke zich tegen A. S. verklaart!... VICTOR PARY, bestendige sekretaris der kristen syndî» katen van het Walenland « Ik ben voor het Z. A. S. op 25 jaar met evenredige vertegenwoordiging. Het ifs de formuul waar zich al de werklieden bij aansluiten, die ik heb kunnen raad-plegen. Men moet eene rechtvaardige wet maken. Het Z. A. S. zou ons ver-lossen van al de chineezerijen der hui-dige kieswetten. » Waar zit nu graaf Woeste met zijne leugenachtige bewering ? B. Men stemt voor ie Sooilisten Ag*r>os!«iîss©E3t@^i Oendsmofude 4 Stemt zôù n"l£at IHIPP. VAyUEMEULEBROUCKE OS KAREL VAN LANGENDONCK Qj ■ FRANS UE RYCKE 1 LUCIEN VERTONi;EN "PI g Plaalsvervanaers j 1 gustaaf"verdigkt "pi I ALOUIS DE PAEPE "HOl 1 GUSTAAF DE KERPEL fil I EM1EI. DE GRAEVE Q ArpoEidîss@!!ïieiit «Sha^'e^oî 2 I_ ' 'REE BRUNET EMÏTjE "Of GAVROT F.'-RDINAND Ô1 LÉONARD HENRI j^j LAMBILLOTTE JOSEPH gI C4ELUWAERT JAN Ô| SOUP LIT NICOLAS Q| "TiATELART HENRI "fjj PASTUR PAUL ' Ol BUFKIN DES ESSARTS JULES fl| Plaatsvervanç/ers j| SOUPLIT NICOLAS ERNEST VICTOR fjl LOMBARD ALFRED Qj ligotTugidste "Ql | RICARD VICTOR jjk Aan de Telegraaf- en Telefoonwerklieden Het ministerieel hiellikkersblad « Ons|' Beroep », van 7 Mei 1.1., schrijft met eene ongemeene pretentie : « Telegrafen. — Zijne Excellente Mk nister Segers heeft eens te meer zooeven een beshssing genomen welke bewijst hoezeer hij, ten overstaan van zijn per-*; soneel, met den geest van rechtvaardige heid is bezield. » Belangwekkend is onderhavige maatV regel voor de kaders van de werkmees-\ ters, meestergasten, werkopzichters, op-: zichters-traceerders en hoofdwerklieden1 van het Telegraaf beheer. » Was 't niet noodig, zoo werd er ge-i vr-aagd, voor bovenvermelde agenten aile vergoeding af te schaffen voor over-, werk, aangezien hun maandgeld hoeft, aanzien als een overeenkomst, 00k voori allen arbeid buiten den gewonen werk», dag? » In afwachting van de ministerieele. beslissing werd, te beginnen van den 2" trimester 1913, de uitdeeling ge-, staakt der vergoedingen, waarvaa. sprake. d Dat het schorsen van dien maatregelî vanwege de belanghebbenden, hevig enf rechtmatig verzet uitlokte, valt gemak»; kelijk te begrijpen. » De heer Minister echter hield eea, 00g in 't zeil en heeft, na grondig on-j derzoek, de billijkheid dier klachten er-. kend. Daarom 00k heeft hij voorgeschre-ven de tijdelijk gestaakte uitbetaling der vergoeding voor overwerk, van a£ den stond der schorsing in 1913 voort tq zetten. » Namens de agenten welke opnienw; genieten zullen van de vroegere voordee-len, rekent « Ons Beroep s het aan als; zijn plicht, den heer Segers hartelijk « dank d te betuigen. î Welnu werklieden, heeft men ooit gfi-meener en kruipender lof gehoord? Ge weet allen wat ontstemming de;; nieuwe loonrooster voor velen heeft te-weeggebracht, alhoewel men er voor de verkiezingen van 1912 zooveel schoonaf en goeds heeft van rondgestrooid. Het blad «Voor uit b heeft op 26 Maar{ en 9 April 1.1. den toestand der miskem, den blootgelegd. De vereeniging van 't werkliedenpeix, soneel heeft zonder verpozen veranderin-. gen geëischt. En menige brief is daarom door de be-i langhebbenden zelf naar den heer MinisJ ter gezonden. Welnu, na een gansch jaar zoeken en herzoeken is de heer Minister er in ge-< lukt een miskend recht te herstellen, welke de eenvcudigste werkman zou ge-i vonden hebben van bij het lezen deij nieuwe dienstorde. En wat heel toevallig(;?) is, juist v66çj de verkiezingen! Begrijpt ge niet, werklieden, dat dit een nieuwe kiespropaganda is? Dat dit; een middel is om opnieuw uwe stem te bekomen, om die heeren, welke tegen aile werkerswetten gestemd hebben, te^ rug in de Kamers te sturen? ! En na het herstellen van zulkdanige' onredelijkheid zou men den heer Minis^ ter Segers moeten bedanken ?! Waarom niet zeggen dat het te veel1. goedheid is en we het niet waardig zijn,, en hem verzoeken en smeeken ons nog; maar wat langer te doen wachten tôt de. toekomende kiezing? Neen, makkers, allen spot op zij gela-i ten, ge zult toch wel begrijpen dat men) ons zoo maar iets niet toestaat uit liefdq voor ons blauwe oogen. 't Is enkel door de werking, onver-^ poosd en standvastig, der Algemeene. vereeniging, door den drang der oppo-i sitie in de Kamer en uit vrees voor de openbare opinie, dat z'er toe besluitenj (wat 'n pijn moet het hun doen!) onS| stuk voor stuk, ons miskend recht te schenken. Wat men nochtans niet te lezen krijgt1 in 't artikel van «Ons Beroep», is 'n! antwoord op onze vraag betreffende d^' hoofd-werklieden (brigadiers). Ze zijn tôt hiertoe nog niet maande-( lijks betaald, noch genieten de voordee-< len der gecommissioneerde werklieden. Denkelijk zoekt de heer Minister* Segers nog altijd naar 'n oplossing en zal er binnen twee jaar, voor de voî-, gende kiezing, wel meê klaar zijn. _ 1 Intusschen is 't uwe plicht, werklie-; den, dat ailes goed te overwegen en 11 niet te laten misleiden door schoone be-| loften, en vooral door kiesbeloften, wel-' ke men toch niet moet nakomen —> k

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume