Vooruit: socialistisch dagblad

568 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 23 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 20 September 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2f63n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ftt Stedslijk Warklsazsiifonds in don I fienfsrtien Gemisntsraad jorstellen van vermln«Urlng van steun lati de georganlse«rd« werklieden en Lr«spaarders» Kidsx wardt in de* Oentsehen Gemeenteraai «ver de lindering ran steun gesproken, van hen welke i* hunne Lrcenigin* verzekerd waren tegen anvrij * illige werkloos-en asngeslote» brj het SteJelijk VVerkloozenfands. !t «nvcrmijdeUjk gevolg daarvan i», dat ook daardoor zij [en getroflen wclke het Stedelijk Werkloozenfonds aange-en had als «spaarders». jljB in het Werkloazenfend» drie voarstellea gedaan «m (Jcrwerpes *an 4e gaedkeuring van den Gentschen Ge-ittraad.>dat onze lezers va* Vooruit op de haogte en cok gansch evolking 4ezc vaor haar zoo belangrijke kwestie zouden m volgen. geven wij de drie vaorstelltn, zooals Hij voor-Jd en bespraken werden in net Stedelijk Werkloozen-en wtarvan twee ingediend bij het GemeenteUestuur. Hat voorstel Lofevra, ntmtm de Soclallati-i Syndlkaten van Gant an voorgeborehten : Ten einde te bewijzen éat de «yndikaten geen b#ni wille* in, terwijl de gemeenten hunne werkloozen onderstand enen, zeuden zij eene bijdrage van 10 eentiemen per lid ir week storten. Dit zou enkel gesehiedeti «p voorwaarde, dat elk reeht tnd lid eenen onëcrstand zou blijven genieten- van i fr. s, en de wekelijksche onders'and zau worden uitgekeerd Dorheen, behalve de familiesteun, die voortaan op kwijt-(t zou kunnen uitbetaald worden enkel aan dezen, welke Içens hetkomiteit der Kuiperskaai recht op hebben. )î spaarders zullen aan de siad 10 eentiemen daaga stor-[6a eentiemen per «-eek. » Voorstel der aotl-aooialistischa syndlkatan : i voorstel werd besproken in 't Werkloozenfondt, doch it onderworpen aan den gemeenteraad. Set Middenkemiteit der christene en erkende vakvereeni-invan Gent, in zitting van i Februari 19x6, na bespre-[der voorstellea gedaan in het Intereommunaal Werkloo-ods van tient : 3 van eordeel dat de vakvereenigingen onmogelijk den p zich kunnen nemen van voor 10 o o tutachen te ko m en t'ondersteunin • der werklooze leden. De tegenwoordige igea der > leden en de geldmiddelen der vereenigingen culks niet ter. ij willen zick evemeel qaarne verbinden, de suiver* mstcn aan het Interc. Werkloozenfonds af te staan. de bruto inkamsten zouden enkel afgetrokken worden : noodige sont voor het dekken der bestuurlijke onkosten •retnigingen ; b de gelden die naodig zijn v<yr het uit-Di van de buitengewono «ndersteuning aan een aantal litige leden ; c| de rechtmatice intresten van de door de nigmgen geleende gelden ; cf) eene kleine aflossing, ver-md voor elke vereeniging en in verhoudmg van de ge-tc sehulden. ltt Middenkomiteit wil er verder vrede mede nemen, l'tvervelg geen familiesteun meer zou betaald worden steder Stad en aangesloten gemeenten. !f# de vergoeding betreft voor de gedeeltelijke werk- i, wordt variait gd dat het bestaande stelsel zou gehand- :blijven. uienatde werkloocen toch aïs behoeftig moeten aanzie» jn zo» wordt met nadruk gevraagd, dat al de werklooze dervereenigingen, tinds ten minste één jaar aangesloten Ikomen in regel met hunne s.ortingen, de regelmatige menvergoeding zouden antvangen, •ngezien ot zij dorr fomiteit van Gent-Groep als behoeftig worden aanzien Hiddenkomiteit wil ingaan ep het gedape voorstel de veertiendaagsche kontroolkaarten, op voor-i» deze kontroolkaarten door het bestuur van het ISrkldozenfimds worden ingevuld. » ■ -y.Vooi-staJ van den hear Varias H); terugbataling van ic o/o welke de gemeenten ver* H: "A waren âan het Ca niteit der Kuiperskaai te Gent, is ■haftsinds î-Januan 1916. syndikaten zullen voor 10 0/0 moeten tussehanko-Htden steua fcunner werkloozen. HDe sndsr^tand aan de aangesloterun van het Werkloo-H" zal gebracht worden van 6 fr. op 2,70 fr per week. Mfaeftigen zullen daarenboven den onderstand van bet Hnaa! Comiteit genieten. HstEd schorst allen bijaevoegden onderstand op ten voor-■Jd;' niet-behoettige werklieden, welke niet genieten van ^fcionaal Comiteit. Blet Werkloozenfonds zal aan de stad al de sommen terug ■•r,tijdens zijne werking gedaan, voor den onderstand ■trkiuozen gedurende de tegenwoordige crisis. H>cen enkele familiesteun zal nog door de stad betaald B't maximum van den werkloozenonderstand, ten laste Ht stad zal de 45 eentiemen daags niet mogen overtrefien. B1'" aangeslotenen aan het fonds zullen slechts hunnen HfUnd ontvangen, wanneer z\j minstent «en jaar inge-■la »n hunne bijdrage aan 't syndikaat betaald hebben. Htten enkele werk.nan welke meer dan 30 uren per week zil door het Werkloozenfonds gesteund worden. onderstand der gedeeltelijke werkloozen zal de vol-^■sommen niet oversehrijden : ^■rlisn die werken : | v»n 1 tôt 10 uitb per week 1,15 fr. » 11 tôt 15 » » 1,8o fr. » 16 tôt 30 » » 1,35 tr. » 21 tôt 35 » » 0,90 fr. -, » 26 tôt 30 i) » rv 1fr. ^KfJfellelijke werkloozen uuîîen daarenboven recht beb-■pitn steun van het N. C., wanneer zij behoeftig zijn. ■De stad zal gebeurlijke leeningen doeii aan de syndika-■' ûtt dekken van hunne werkloezen-uitgaven, v. anneer ■ ^ronnen van inkomsten uitgepitt zijn. ■ «vergangamaatrege en om de «nderbreking in de* ■ 'sbelettcn, ^at de stad voort den ouden onderstand be-■fidat de bordereelen van het Nationaal Comiteit zullen ■»kt zijn. overeenkomstig met de tegenwoordige rege- ■ Mttip .-al in gee* geval de 4 wekan magen over- Bijgevoegd voorstel groete uitgaven te vcrmi'r.deren, zou men de ver-kunnen aanhalen aan de atzonderlijke spaarders, ^■«sœt eene bijdrage betaâld hebben, of voor wie geen door eene maatschappij van vooruitzicht'is gedra-^P^men hunnen onderstand met 25 centiçmen daags ver- K 'P'Mders zullen daarenboven den onderstand van 't ■'Unnen genieten aïs zij behoeftig zijn. ■«"osrstellen worden in volgende artikels besproken. fTtraf legenT VOORUIT Bi zen m6t verwondering dat de 8. M. Voor- ■ n Gent, door het Provinciaal Hulp- en ■ ïou gestraft zijn met het ontne-B 'V 50 stukken meel omdat ze wit brood uit ■"d, Qeeft doen komen. Bfeit V?nh6t Provinciaal Hulp- en Voedings-■aal'îT i D c'0®ri °Pmer^en dat het Pro-BoorH iT" en ^ oedinSscomite^ niet ma8 v<""-V gesteld worden voor den genomen ■tfii ' ,nrn % roudige reden dat in dat Bin,» • at wekelijks zijne zitting houdt den B ln fjakenhalle, die ïaak niet is ten ■S 111 ^us n,m ls besproken en er dan B ra' is kunnen toégepast. worden. ) ^ kunnen verzekeren is, dat H die ' ', yoor Oroot-Gékt van Hulp- en Voe-Hzal k u. liebben bchandeld en dien rnaat- B Wle » , genom«n. beval het Provinciaal Huln- an Voe- 32 ijaar "■ W» 3 eentiemen per nummer feoansÉag d."é sibl» VOORUIT Orgaan der Belgische Werklieder dingse«miteit is daar voor niets frussehtn. Groot Gent bezit, eon afzonderlijk Bulp- en Voedlngs-eomiteit, zooals overigens elke andere stad en ge-meente er ©en bezit, die dergelijke kwestië» hebben te bekandelen. Niehels Alfred. Enisas onog In Wist-Vhndirn en in Frankrljk Uit Duitsche bron Westclijk oorlegtterrein: Neordelijk Tan leperen werd een Engelsehe handgranatenaanval tegen onze nieuwo stelling aan 't Kanaal afgewezen. Te» zuiden van Loos moest de vijand zich van onze treehterstelling weer terugtrekken. Aan den steenweg Lena-Arras viel hij tevergeefs .aan. Ons vliegtuigeneskader viel met dikwijls waargeno-men, goed gevolg achterwaartsche vijandelijke werken onder andere in Veurne, Poperinghe, Amiens en Lunéville, aan. Oostelj/Je. eorltgsterrein: j66t Dunaburg mislukten Russische aanvallen. Kleinere vijandelijke aanvallen werden ook op andere punten van het front teruggeslagen. Bmlkmm-»«rl»gittr;rr*m : Niet# aienwi. Opperste Legerbestuvr. Uit Fransche bron PARIJS, 51 Februari (Haras). 1"^ «Gazette de Lausanne» meldt dat de Duitschers bij hun aan-ralspoging voor Seppois al het mogelijke hebben gedaan om het welslagen van hun onderneming t© bevorderen. Er is een groote hoeveelheid muni-fcie gebruikt. Tweede, berieht. — In België beschieting onzer stellingen bij Steenstraete het Tserkanaal te oversehrijden. Eenige vijandelijke groepen ge-raakten lot onze loopgraven der eerste linie, van wair sij rerdraven werden. In Champagne be-•ehoot enz« artillerie rijandélijko werken tea noordon van Tahure en ©ostelijk Tan Navarin. I* de Argoaiaex antplaffon wij bij Vaugrsis fcwee ■ijn«a, elke de vijandelijke werken in d© richting ap Etaia en Vareq St-Hilaire, braehten meerdere branden en eene zeer heftige on'tploffing fceweeg. Ten zuiden v^,n St-Mihiel richtten wij een vernie-lend vuur op de Duitsche werken westelijk van het woud ran Apremont. Een vijandelijk vlieg-tnig wierp meerdere bommen op Duiàkorkètv Een ander duitsch vliegtuig wierp in den nacht twee granaten af, die op eene weide zuidelijk van Lunévill© vielao. Uit Engelsc!ie bron LONDEN, 21 Februari. In den laatsten nacht ondernam de vijand na eene heftige artille-rievoorbereiding eenen aanval tegen onze loopgraven westelijk van Serri, die volkomen misluk-t«f. Zuidoostelijk van Roesingh bemachtigde de vijand een onbeduidende vooruitgeschoven post. Onze vliegtuigen ondernamen eenen gunstigen nachtelijken raid tegen Cambrai. Nadat zij bommen geworpen hadden, die binnen de plaats ontploften, koerden de vliegtuigen welbehoudea terug. * jjc $ De oerloi tosscheii Italie en Obsienrijk-Hongarlli Uit Oostenri]ksche bron WEENEN, SI Februari. — Geeme bijz«der© gebeurtenisseu. Uit ïtaliaansche bron ROME, 21-2-16 (Offieieel): De vijandelijk© artillerie heeft bewoonde plaatsen beschoten. Cro-sana, in het Lagarinadal, Roncegno en Borgo, in het Suganadal, kregen lichte schade. Onze artillerie verstrooide vijandelijke troepenafdeelingen ep des weg naar Luserna en graepen arfceiders in de streek van de Astico. In het Sugana-dal hadden ontmoetingen tus-schen de infanterie plaats. Onze infanterie wierp de vijandelijke infanterie terug en maakte krijgs-gevangene»Aan de midden-Isonzo, bij Cànale, richtte één onzer batterijen het vuur op barken, welke de vijand ongemerkt nabij deze plaats tracbtte bij-een te krijgen. Op de Karstvlakte, ten Oosten van Vermiglia-no, deed één onzer troepenafdeelingen een inval in een vijandelijk bolwerk en bracht den bezet-tingstroepen verliezen toe. In 't Suganadal zett© onze infanterie hare klei-n ■ keene raids vàart. Langs het overige front de gewone artilleriebe-drijvigheid. Onze batterijen beschoten Uggowitz in 't Felladal, waar sterke bewegingen van troe-pen en munitiewagens gemsld waren geworden. Een vijandelijk vlieger wier» eenige bommen op Ala. * * * Russlsclt- Poolsche-6alfclsche grens Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 21 Februari. — Oostenrijksch-Hon-gaarsche afdeelingen wierpen gisteren avond den viiand zuid-oostelijk van Kozlow, aan de Strypa, uit een© vooruitgeschoven stelling. Wederzijds verhoogde vliegersbedrijvigheid, Uit Eussische bron PETROGRAD, 21-2-16 — (P. T. A.) Offieieel: Ons zwaar geschut heeft een vijandelijke kabelbal-lon bij Jezerno, ten N. W. van Tarnopol, tôt da-len gedwongen. Op de rest van het front de gebruikelijke schermutselingen tusschen verkenners. Eunten vaa 't Riaafront verschen&n partij - Verschijnende aile dagen. vliegtuigen en wierpen bommen af. De Duitschers ontwikkelden een heftig artillerievuur tegen het gebied Kirckholm Nexkiill. Bij Nexkull en in de streek westelijk van Oger en westeiijk van Prob-stingshoff (4 km. zuidelijk van Oger) wordt werk zame bedrijvigheid onzer artillerie gemold. Noor-delijk van Kreuzburg (2 km noordelijk van -Ja-kostadt) wierpen Duitsche vliegtuigen meerdere bom-men af (Noordelijk vati Dunaburg overvlo-ge« twee Zeppelins de streok van Muschtel (20 km. noordelijk van Dunaburg). Bij Dunaburg verscherpte de vijand zijn artillerievuur. In de streek van het Swentenmeer ver-nielde onze artillerie twefe Duitsche blokhuizen. Aan-den Dujestr, bij Michalcze, lieten wij eene mijn springen, welke de vijandelijke draadhinder-nis en het mijnveld vernielde en eene loopgraaf besçhadigde Pogingen van den vijand om Ons uit den mijnentrechter door zwaar artillerievuur en bommon fer, verdrijven, hadden geen gevoîg. 3{£ & 3^ De oorlog op in O^Skan Uit Oostenrijksche bron WEENEN, 21 Februari. — Albaneesche afdeelingen bereikten, door OostenrijkSche-Hongaar-sche officieren aangevoerd, westelijk van Kavaja, ongeveer 20 km. ten zuiden van Durazzo de.Adria-kint.Tfc ïf Ce s'riii! cm di Gar^ancllen Uit Turksche bron KONSTANTINOPEL, 21 Februari. — Aan het Dardanellenfront werden op 18 Februari twee vijandelijka oorlogsschepen die Sedd al Bahr en Tokk« Burna beschoten door meerdere granaten van onze batterijen getroffen en moesten zich ver-wijderen. Op 19 Februari dwongon evenéens .onze batterijen eenen vijandelijken monitor, die de hoogt© van Sedd ul Bahr beschoot, door haar vuur tôt wijken. Op 17 Februari bombardeerde een onzer vliegers een bij Mudros ankerend trans-portschip, in wiens voorste deel een bra>nd te-weeggebiv. ht werd. Andsrs «iate van beteekenis. ❖ * « Ce oeriog i» ils lucbt Uit Duitsche bron BERLIJN, 2J Februari. — Op 20 Februari 's midd;ags, vielen marine-vliegtuigen de Engelsehe kùsfc ' aan. Er werden fabriekwerken in Deal, baan- en havènwerken evenals een gasmeter in LowfeStoft gunBtig m; t bomqion geworpen. lioofd-station «n h»venwtrken in Lowestoft werden Kteermaals getroffen. De gasmeter brak onder de uitwerking eener boni. Verder werden in Downs twee tankstoomers beworpen. Trots beschieting en vervolging door vijandelijke vliegers zijn onze vliegtuigen aile welbehouden teruggekeerd. De Chef van den Admiraalstaf der Marine. Uit Duitsche bron BERLIJN, 20 Februari. — Marinevliegtuigen wierpen op 20 Februari bommen op de vliegplaats en het troepenkamp van Veurne. (Zuidoostelijk-van D© Panne). De vliegtuigen zijn ongedeerd teruggekeerd.De Chef van den Admiraalstaf der Marine. * * * OP ZEE Schipbreuk LONDEN, 21 Februari (Reuter). Lloyds meldt dat de paketboot «Cornrie Ca-fle» bij Mombassa schipbreuk heeft geleden. De passagiers zijn ge-red. (De «Comrio Castle» mat 5173 ton en behoor-de aan de Union Castle Mnil S. S. Co. te Londen). lu het BssltesîisBssi Se; PifSischland Lav/ienenkatastroof MUNCHEN, 20 Februari. — Van de M'andl-wand in 't Hochkônigsgebied is eene machtige sneeuwlawiene neergekomen, waardoor 50 perso-nen bedolven ïijn geworden. Tôt heden zijn negen deaden gevoaden. De uitgravingen uit de sneeuw zijn uiterst moeilijk, wijl het gevaar,'dat op het-zelfde punt verdere lawienen neerkomen, buiten-gewoon groot is. Daar de door de neergekomen iawiene uitgeoefende luchtdruk enorm sterk was, is het moeilijk aan te nemen dat er nog personen levend gevonden worden, ofschoon vele reddings manschappen toegesneld zijn. Volgens de laatst© berichten uit Munchen, heeft d© lawien© een© toevluchtshut met vele inzitten-den in den afgrond geworpen. Uit de sneeuw-rnassa werden tôt hiertoe 35 lijken gehaald. Isa Ezmeland / Vlieg-kandidaat Pemberton Billing, die onlangs als vliegcandi-daat voor den openstaanden zetel te Mile End was gesteld, doch niet gekozen, zal binnenkort nog eens zijn geluk beproeven om Daar 't Lager-huis te worden' afgevaardigd. Rollffiton, het unio-nistische lid voor East Herts, heeft namelijk mee-gedeeld, dat hij tegen 't eind van Februari af-treedt.Pemberton Billing zou het district bezoeken om er zijn verkiezingscampagne te beginnen met een red© ten gunste van een krachtiger luchtpoiitiek. En FranfisrSFk De mîBîaire bosprekingen PARIJS, 21 Februari. — Volgens eene melding van de «Matin» zal generaal Porro voor einde Februari naar Frankrijk komen om aan de militaire besprekingen deel te nemen, welke de oor-logsraad der alliés voorbereiden zal; Cadoma zou eerste einde Maart ipet eenige ministère aauko-men. - l- w En Zv-'i'scr'anJ Bijeenroeping uan do Fads^ule trergat'sr'ng Volgens een berieht uit Rern hefft 1© Fede-raie Raad b si.'te- teg°n 6 Maart Fédéral® Vergadering byeen te roepen. En StaSië Brand sn ■> a-en l "cnua R05IE 21 Februari. (Reuter). Gisteracuwtr TS een s»'are bran, uiigebroken in de stéen-kolen e» talkhaven to Génaa Hij heeft zich meegedeeld aan een Engelsrh pn eenige Itnliaansche schepea, Men hoopt het vuui spoedig qief^ter te worden. Twee verdaobt uitziende vreemdelingen zijn in hechtenis genomen op bescliuldiging van brand-stichting.CP BE.M ÎJf LfC AS^i lui PARUS, -20 Februari — De «Petit Parisiens meldt uit Saloniki: Geu&raal 8arrail heeft in bp-5elei(iing der Grieksche generaals Moschopulos on âtmbrakolus op 19 Februari het ganache fransche front bezichtigd. SALONIKI, 20 Februari. — Generaal Sarrail reisde heden avond af om den koning fce bezoeken; Ir d© ¥@r«c5nipîi© State n Ameiikaanscha munstiefabriek verbrand Kl N GSpORT (Tennesse), 21 Februari (Renier) : Een "groote fabriek van munitie is door brand verriield. De schade wordt op een millioea iollars geschat, Een :3îeuw Amerikaansch kanaai ? ROTTERDAM, *21 Februari..' — De vrees he+ Panamakanaal op den duur, door de herhaal-ie landafschuivingen aet verkeer niet volledig ivaarborgen zal en onaangename verràssingen tort kunnen brengen, heeft de Vereenigde 8tat«n wp-fcoe gebracht eene overeenkomst met Nikaragua te sluiten, waardoor de Vereenigde Staten zich een* marinebazis in de Fonsecabaai en het recht een sigen kanaai dwars door Nikaragua te graven, toegekend ziet. De onlplofllog van SreifUe (Frankrljk) De twée commissies, ingesteld door de hoogf admiuistratie om de schade, welke door de onfc-ploffing van 11 December 1915 aangericht werden, vast te stelien, hebben den 12 Februari in de on. derprefectuur te Havre een bijeenkomst gehou-ilen. Iedere commissie bestaat uit een vrederech-ter, président, een ambtenaa;r van de registr&tie sn van een Beigisch officier, die de Belgische re-jeering verttegenwoordigt. Det burgemeesters der meest beproefde gemeenten waren op deze vergadering uitgenoodigd. De onder-prefekt, na • eea algemeen overzicht van den toestand en ran de missie, welke aan de commissarissen ia toever-trouwd, gegeven te hebben, ging toen tôt hnnne installatie over en opende de zitting. Er werd besloten om het beproefd gebied ia twee zonen te verdeelen, één voor iedere oommie-BÎe. Deze conmissies moeten onverwijld deskùndi-gen aanstellen, die ter plaatse de geleden aehade, hunnen aard en belangrijkheid ervan moeten be-palen.IM B EL G i E Van Duitachc zijda daait man ons mada Van nu at is het briefverkeer vanaf Antwerpen, Bruieel, Hasselt, Luik, Turnhout en Verviers —■ tevens van de om-•inpende plaatsen — met N ederlanJsch-Indii5 ia denzelfctat >mvang en onder dezelfde voorwaarden toegelàtes als het ver-ceer met de reed» aan Belgié aangesloten verbonden an Mu-raie landen Ëulgarije, Oostenrtjk-Hongarije met âowié, rurkije, Denemarken, Luiemburg, Holland, Noorwegen, îweden en Zwifserland. Alweder moet van de uithongeringa-rekening tto /ijanden een post atgerekend woraen. De Engelschen en Fransehen hebbe» theeretîMh zendtt wijfel be.vezen, dat reeds in den herfst van 1915 de Duitscha itaal-produktie en daarmede de fabrikatie van granaten toi .'erminderen zou, omdat de mang aan voorraden op waren en ie toevoer van buitenlandsche m an g aan erts verhinderd wa«, naar dat toch onze troepen aoowel als die onzer boodgeno*-. en geen gebrek aan die munitie kadden. Zij meaadaa :chter dat het kritiek oogenblik piçt ver meer wa». Dit ligt ;chter nog in onafzienbare verte, daar Duitschland voor las> ;en tijd met mang aan ertsen verzorgd is, zonder de hoaveri-îsden die de Duitsche mijnen ten dage brengen en die op zich :elf alleen.voldoende zijn. De eerlog heett echtar daaranbe» ren de Duitsche wetenschap en techniek aanlaiding gegeven :ich bezig te houden met de vervanging van ferro-mang aatSr roor staal-produktie. Die vervangings-vraag i» opgelos». Het materiaal wordt uit binnenlandsehe grondsteffelt fa% eid, die in willekeurig groote hoeveelheden in het blhnen-an d gemaakt worden, waarvoor teed& fabrieken werkzaam :ijn en nieuwe gebouwd worden. Zoodoende zullen wij met lat artikel voor goed van het buitenland onaihankelijit blijven, Het beduidt tegelijk een vooruirgang i.p economisch gebied. vaarop anderen zullen volgen, aoodat door de politiek der jlokkade juist het tegendeel bereikt wovdt vas w*t «le bewee-cers bedoelden. * * * Burgemeôsr.tei' htax BRUSSEL, 20 Februari. — In de pers is (ongstleden het berieht verspreid geworden, dat aurgemeester Max uit R/us^l uit zijne gevangen-schap zou ortslagen worden H« berieht is valsch ?n er kan bijgevoegd wo.-den, aat aan eene ▼rij-;at,ing van den Bruss^lsvïien burgemeester tijden» ien oorlog niet te d«nkt>n ■&, «Jdus een duitodi aericht. * * * Ta Brassé! Patatten voor Brussell De socialistische schepen Ma,< Hallet is naar Holland gegaan en heeft er verucheidene miljoe» tilos aardappelen gekocht. Zulks is grootendeel» fce danken aan den vriend Eamiel Huysmans, dw door zijne tusschen komst verkreeg dat bet Hol-landsch goevernement Je aooodige toelating ver-leende tôt het uitvoeren dezer aardappelen naar België. Volgens een» verklaring door den dienstdoen-ien burgemeesters Lemonnier, aan de gemeente-raadsleden gedaan, zouden er voor Groot-Brus-sel niet min dan 10 miljoen kilos aardappelen beschikbaar worden gesteld, en 30 miljoen Toor ie provinciesteden. Reedg is men in de hoofd-stad bezig magazijnen in orde- te brengen root het bergen der knollen. Deze aardappelen zullen, geeien de onkosten van vervoer, verkocht worden tegen U frank dt inn k-i h..

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume