Vooruit: socialistisch dagblad

279 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 20 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 08 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/r49g44k07p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Kas» -- Ï3» 2433 Pnjs p«r nommer : mr Belgw 3 centiamau, voor dira reernda& oeutiemen 1 efofoon s R«rfao«e 241 - AMnistratie 2845 Olinstfarç 20 JOLI 1SÏ1& t. utatoMMegecMar «sas: ftUatscbepfrij !!ET LîClfT feeetaor^sr» p. 5>E ""^SCML Letf*5>fifg-0««t . . REDACTIE . . A D M S N BST'RAT i £ HOOQPOORT. 29, CENT VOORUIT Dtgmn des9 Bêlgàûm Wermledmpmf^ —> "e^sehffn&tde aile dagen. ABONNEMENTSPRIJ3 BELGSE OH» Bnoacdcr;. . » , , fr. 3.23 Zes naandea « , . , , Ir. 6.50 Een Jaar. ...... fr. 12.50 Mes tàonseerl zJcSï op a??« postbisraîîra DEN VKEEMDS Cria otaandsn (dageîylt» v«rK©8î«i©e). . . , . , fsr. 6.73 £iek;mdiïiaking van 1 J uli 1915 beireffend het toepassen der v.erdragstolrechten op fruit van Belgische herkomst. De '.lo.ideraad heeft op grond van § 3 der • et v i . Au ;i,,;tus 1914 (Beich-s Gesetzbl., ! i. 3-27), ■vvaii' j den Bondsraad machtiging wordt srleend tôt het. nemen van maatre-gelen yan hui nouiielijken aard, volgende rérordening uitgevaardigd : ■j. De vc IragstolVeohten zijn, tôt nader be-,t, toepasselijk op hefc uit België er-koai erscâ ii-uii, opgesomd m N° 47 van bot toltarief. II. Deze verordening wordt op den dag harer ! eclmak g van kracht. De Rijkskanse-i er zal h ,L t J tij* bepalcii, waarop zij op-1 houdt gcldig te zijii. Eerlijn, den 1" Juli 1915. der Reichskanzler. In Yertretung: Dr. Helfferich. Hierbij volgende verklaring: Volgens het Duitsch-Belgisch handelsver-drag van 22 Juni 1904 genoten de in N° 47 van het Duitsch toltarief opgesomde fruit-soorten van Belgische herkomst, overeen-komstdg het Duitsch verdragstarief, vrije invoer of vermindering van tolrechten. Dose fruitsoorten zijn : appels, peren, kwee-peren, abrikozen, perzikken, pruimen van aile soort, kersen, raoreelen, mispels, eglan-tiarbeziën en sleeën, evenals aile andere steen- en kernvruchten, aardbeziën, fram-bozen,aalbessen, kruisbessen, braambôssen, blauwo boschbeziën, vlierbesssn, roode boschbeziën, jeneverbessen en aile andere eetbare beziën. De ooriog heeft het Duitsch Belgisch handelsverdrag verbroken ; het Belgiseh fruit zou dan ook aan de hoogere tcirechten van het aigemean Duitsch toltarief moeten ondarworpen zijn. Bovenstaan-de vérordening heeft den Belgischen land-bauw echter verhoedt voor zulken nadee-ligen toestand. Het fruit van Belgische herkomst zal dus, evenals voor den ooriog bij 1 den invoer in Dûitschland de voordeelen ge- 1 nieten, welke het Duitsch toltarief voor- ' ziet. 1 __ 1 RAADGEVINGEN In onze partij zijn er veel kameraden die. zich bekwamen in onze strijd- en pro-Dagandami ddelen. Zoo de secretarissen enzer vakbonden, :co < bestuurders van onzen onderlingea njstand, ook deze der cooperatie, en wij ken zelfs geen uitzondering voor svat mze kunstkrïngen van verschillenden ;ard aangaat Is zuiks een goed of wel een kwaad? Het is een goed, voor zoover dat het îutti" en zelfs noodig is, dat er vrienden iià clie het een of an der onderdeel onzer )VganisaUe op hun duimken kennen, er in hr.i- zijn, aîsof zij niets anders van jansch-kua leven gedaan hadden. .Niet alleen om van vakbonden, coope-ié en zir'vnbeurzen te spreken, maar i"j -n wijkcliibs, m kunstkringen tôt ia ;!c organisât? es hebben wij van die •û.ttea ontmost, echte specialisten, ; ;ters in hun. vak en die aan menigen ■ i.L-.ijdig ontwikkelden kameraad zou->.ï ç zegd hebben : schoenmaker, blijft Dij u\'.ren ieest ! ij zi!a er dus verre af onder dat oog-■ :t de spécialiseeriag in eea onderdeel n onze menigvuldige strijd- en propa-jandamiddclen af te keuren. 't Is zelfs een gansch modem, heden-iaagsch stelsel. De geneeskunde wordt meer en meer ? v:p liseerd. Men heeft dokters voor )or- neus- en keelziekten, anderen voor iiderziekten, dan .,eer dokters, chirur-;;;ens of .icélkundigen, geneesheeren voor ".ûuwenziektcn, dan weer voor blaas- en îierziek'cen, voor oogziekten, speciaal gène.: verlosiiundigen, enz., te iang om te ne! den. Niemand zal er aan denken het nut v^n iien biizonderen toeleg op spéciale aan-ioeningen die een mensch kunnen over-îomeiî te ontkennea, wel integendeel. Zoo is 'het ook gegaan in de ambachten n de 2 verheid, die zich meer en meer : der; «rdeeld hebben in bijzondere vak- Wij herhalen het dat wij zulks niet af-keuren kunaen, aoch in theorie, noch in praktiik. maar op voorwaarde. 5^ 3|e # Het laat rr' t dat, voor v/at onze propa-ganda en onzen strijd betreft, de specia-liseermg oen gevaar inhoudt waar wij die-ne-; op te wij zen. Wij zc ggen eerst en vooral : mea mag -1 zijnc specialitêit niet opgaan, men mag 5" geene kwezel of geen kwezelaar in wor-dcn. ' / | e a mag mot gaan denken dat de eero | spécial iieit ver verheven is boven de an-dere. Op die wijze geraakt men ai lichte-tôt de overtuiging dat in een der vak-■" n van cooperatie, vakbonden, onderlin-gï. bv-.tand, kunstkringen of wijkclubï, gansch het socialisme beslotien ligt. i breekmaker meeat verhevea te zijn boven d> , •!' ' rnaker, ea hij die een «pet-" v: maakt'ziet dikwijls uit de.hoogte R- o; ziju twee confraters die hij kleiner •*". an'.nder acht. -g n enze parti j, in onze propa-Sanr gang vinden; het leidt tôt - r ri, het kan kiemen zaaien van ^ dracht en 'jrheuring. i, ■ .ien het wel, op dat gebied T tende, barbaarsche Atilla ' r ' -,zc ; j in aantocht niet, verre zij daer. ner net b tuur eener partij, is zoowel ali_over de regsering van een land be-Prh.î1 en. v,-v.", 'n np aile gebied. En deze gedachten zijn ons ingegevea bij 't herlezen en het gedeeltelijk herdruk-ken van de schoone redevoering van gezel Êduard Anseele, over : Het Socialisme en de Cooperatie. . . Onze partijgenoot is een specialist op sainenwerkend gebied, hij is_cen apostel der s.ocialistische cooperatie. En het moet aile part'jgenooten-lezers getroffen hebben met hoeveel stoutheid en heiderziend-heid, hij de coeperatie onverbreekbaar vastgebonden heeft aan geheel 't hoogere doelcinde van het volledîg socialisme, de wereld vestigen op, een gansch aaacre bazis, eene samenley,ing ciie voor ideaal heeft het recht op leven en op welstand van aile voort'orengers en aile plichtver-vs^lende menschen in de wereld. En die riohtiag -cïoor onzen vrrend Anseel-e aan-geduid kunt gij maar volgen als gij met alleen cooperateur-specialist zijt, maar als gij daarbij gansch het maatsch.appeli jk vraagstuk klaar in uw hoofd hebt en be-gdjptDan alleen wordt uwe specianteit m de samenwerking van waarde, van geheel groote waarde, in plaats van dat zij gevaar zou aanbieden. Hetzelfde geldt voor den Onderlingen Bijstand, voor de vakbonden en voor aile vormen van organisatie. Elk op zich zeif gezien zijn zij geene oplossing. Als zij al te samen werken, en als al de specialisten samen streven naar de verovenng der staatkundige macht, dan zal deze hun streven, komen 'oewon-deren en de socialistische vorm der maat-schappij zal zich ontwikkelen gelijk het kieken uit het ei. De geneesheer-specialist kan maar zijn bijzoncler vak uitoefenen op voorwaarde dat hij het menschelijk lichaam volledig keat en daardoor weet dat een aangetast orgaan den invloed kan ondergaan van andere aangetaste of te zwakke lichaams-deelen. : Het gaat niet asaders met ons beginsel, met onze propaganda, waarvan zekere deelen kuhnen lijden onder algemeene oorzaken, die meestal nauw met elkander in verband staan. En sluitend zeggen wij aan al onze vrienden : alvoreiiis u te specialiseeren wordt volledige, «/olbloedige sociaal-de-mokraten. Gij zijt dan in 't bezit van een toetssteen die nooit faalt. F. H. ONTWAKING Onzes indiens zal ds huidige ooriog toch ieta goeds hebben medegebracht: de ontwa-king van Vlaanderen namelijk. Voor ses à zevon eeuwen was Vlaanderen d« geboortsplaats ran de burgerlijke vrij-heid en dat op een tijd, toen hefc geheele westelijke Europa nog onder het juk van het yuistrecht leefde. Hier bloeiden ' reeds rroeg handel en nij-rsrhoid, en dat wel in eene mate, als ner-gena elder». Met dien bloei ging een hooge ontwikke-ling gepaard, dat getuigen de prachtige ge-bouwen uit dien tijd. En daarbij een zucht en een strijd toot ▼rijheid, dat be'.vijzen de vreeselijke gevech-ten die in Vlaanderen plaats grepen, de op-roeren welke zich roordeden in Gent, Brug-ge en andere steden. De Spaansche overheersehing met haar despotischen willekeur bracht aan Vlaanderen meer onheil toe, dan een welkdanige ooriog aan een welkdanig land. Van dien tijd af ligt Vlaanderen onder den hiel der geesfce-ikheid die 'met den ba ron en anere edelmang samenheult om het vol konder heerschappij te houden. Een oud-leerling der bissehoppeiijke nor-jnaalschool van Thorhout, katholiek ondôr-wijzer te Gent, haalt in een veelgelezen roman de volgende veelbeteekenende bekente-nis aan: « Weet ge waarom ons arm volk als slaaf > leeft, en de toeatand niet verandertî » Ginder staat het kasteel en hier staat » de kerk. Do kasteelheer houdt het volk »kort, en de priester houdt het dom. » Lang m er reeds hier en da&r door stoere, volksgezinde mannen gewerkt oni ona Vlaamsche buitenvolk te redden. Doch de stoffelijke macht der kasteelheeren en de le-delijke mg/cbt der geestôlijkheid stonden daar steeds als veatingen uit de Middel-eeuwen, w&artegen aile durvera hun kop moesten kapot loopen. En Vlaanderen bleef onder don hiel! Wie evenwel thans nu en dan de gelegen-heid heeft onze Vlaamsche dorpen te door-loopen en niet aarzelt een oogenblik stil te houden bij de talrijke groepen werkelooien welke hier onder de groeiende boornen in 't gras liggen, of daar ergens aan den hoek eener straat in de brandende zon neerzit-ten, zal algauw bestatigen dat een gevoel naar ontwaking in Vlaanderen opgaat. Bij elke groep vindt men gewoonlijk een paar woordvoerders die niet aarzelen die-genen te brandmerken. welke alhoewel door de fortuin zoo mildelijk bedeeld, nochtans weinig of niets doen om het hongerige volk te helpen en zich dikwijls heel en al ontlas-ten op den rug van den pastoor, die zich zooals naar gewoonte, als een partijman aan-stelt, en aangezien er dit jaar geen kiezin-gen plaats hebben, het werkvolk beziet van uit de hoogste hoogte. Jezus de Nazarener, wier discipelen zij zich noemen, had den meesten eerbied voor het arme volk en 't waren doodarme menschen die eens zijne apostelen werden ! Zijne zoogezcgde discipelen oordeelen er thans anders ovsr. Het volk gevoelt dat, het volk ziet, het volk ondérvindt dat en langzamerhand zin-ken de kasteelheeren an de geestelijkheid in een afgrond van machteloosheid en rijst er voor hen een immer-stijgend misprijzen. Nu ia het volk nog benauwd, het kfijgt bedeelingan van het J;J ationaal Komiteit en het vreest voor de minste opmerking of )>a-kcibbeîing van de lijst te worden geschrapt en alzoo voor zich en vrouw en kinderen den hôngerdood in 't gemoet te gaan. Maar wacht eens tôt r.a den ooriog ! Dan breekt de gelukkige dag voor Vlaan-deren's ontv»aking aan ! Dat artikel is juist, wij beweren zelfs dat de ontAvalcing van Vlaanderen reeds begon-nen is. M'aar wij hopen wel dat onze medewer-ksr naast den ^astoor en den kasteelheer, Dok_d«n trio zal willen volledigen met den tapitnlist voor wat het niiverheidsdeel van Vlan.nderen betreft. En dat deel is zeer aanzicnlijk. Mits die kleine opmerking zijn wij t'ak-koord.VOORUIT. SpsûiÉîia op É grâiiSB Wij hebben de «Bekendmaking» rnedege-deeld waarbij de grEuinoog'st van België in i beslag wordt genomen door de bevoegde overheid ten behoevè der burgerlijke bevol-king, en wij hebben bswezen dat die «Be-kendmaking> een kaakslag daarsfcelfc voor onze boeren en spéculateurs. Die maatregel was hoogst noodig, want 't was door den oo-rlog dat de granen zoo hoog in prijs waren, dat ze vijf maal meer kostten dan hunne gewone waarde. Boeren en spéculateurs trokken dus pro-fijt uit den ooriog, ten nadeele van den verbruiker: den armen werkman en kleinen burger. En weet ge beste lezers hoe men zulke personen noemt '! Dat zijn woekeraara ! î Een fransoh uitleggend woordenboek leert ons dat een woekei'aar een persoon is die geld leent aan een interest die hooger is daai door de wet of het gebruik vastge-steld en het voegt er aan too, bij uitbrei-ding : diegenen welke uit de ongelukken of uit de noodwendigheden profijt trekken om hunne fortuin te vermewderen>. Het strafwetboek rooriiet strenge straf-fen tegen de woekoraars die geld leenen aan een t« hoogen interest maar het voor-ziet ongelukkigîijik geene maairegelen tegen de boeren en spéculateurs die in tijd van ooriog hun armen evenmensch verhonge-ren door hunne granen te verbergen om ze dan aan f&belachtige prijzen te verkoo-pen.De opsteliers wn ons strafwetboek hebben vooïzeker er nooit aan gedacht dat er in België zulke slechte, zooveel zulke slechte patriotten te vinden waren en het noodig was een eindje wet tegen hunne uithongeringsplannen te maken. Doch, wat de wet niet roorzag, is nu door eene «Verordening» der bevoegde overheid a-angevuld. Vooruit heeft reeds menigmaal gewezen op de noodzakelijkheid dier regeling. Wij hebben onzen plicht gedaan ten opzichte van do werkliccîen en van de kleine burger» ©n wij bestatigôn met genoegen dat d» bevoegde overheid onze beweegredenen fils v. zeer ernstig in overweging heeft geuomen. Voortaan is aile speculatie op de duurta an granen en brood ernstig van ka-nt. Des te beterl Europeesche Oorlog BfliM telsirann : Uit Elaltsirfio isrs&iîs wroo» mwiuKWivris^r, n «tau KHB. Weslelijk oorlogsterrein. Een Fransche aanva-1 op d» kerkhofhoogte van Bouchez werd af gewezen. In 't Àrgonnenwoud werd door kleine uit-slagen de gewonnen linie nog verbeterd. Op de hoogten van Les Eparges wordt ge-sfcreden.In Lotharingen sloegen onze troepen aan-vallen van den vijand bij Embermeoil (oosteiijk van bunéville) en in de streek van Ban-de-Sapt te ru g. Oosteiijk oorlogsterrein î Deelen van 't leger van generaal von Be-low versloegen snel aangevoerde versterkin-gen der Bussen bij Alt-Sanz, namen hun 3620 gevangenen af, zes kanonnen en drie machiengeweren, en vervolgen thans in oosteiijke richting. Andere deelen van 't leger staan noord-oostclijk van Kurschany in den strijd. Oosteiijk van deze plaats werd de voorste vijandelijke stelling in storm genomen. Tusschen Pissa en Weichsel zetten de Rus-sen hunnen , torugtocht voort. De troepen van generaal von Scholz en von Gallwits volgen dicht op. Waar de vijand in voorbe-reide stellingen weerstand bood werd bij aangevallen en eruit geworpen.Zoo bestorm-den reserve- en landweertroepen van generaal von Scholz de plaatson Poremby, Wyk en Ploszczyco. Regimenten van 't leger van generaal von Galliwitz doorbraken de sterk uitgebouwde stelling MIodzianowo-Karniwo. Het getal der gevangenen vermeerdert ge-voelig. Verdere 7ier kanonnen werden buit-gemaakt.Ook noordslijk der Pilica tôt aan de Weichsel hebben do Russsn terugtochtsbewe-gingen begonnen. Onze vervolgende troepen maaktcn bij korten strijd 620 gevangenen.Zuidoostelijk ooi-iogsterrein : Het offensief van het leger van generaal-overste von Woyrsch voerde tôt het gevolg: Onder heftig vijandelijk vuur overwonnen onze troepen 's voormiddags op 17 Juli op een smal punt de draadversperring voor de met aile middelen uitgebouwde vijandelijke hoofdstelling en bestormden, door deze ope-ning brekend, de vijamdelijke loopgraven over eene breedte van 2000 meters. In den loop van den dag werd het door-brekingspunt in taai haaidgemeengevecht veTwijderd en diep in de vijandelijke stelling vooruitgesahoven. 's Avonds was de vijand — het Moskouer grenadiersregiment — door onze landweer en reservetroepen verslagen ; het trok zich in den nacht terug achter het Ilzanke-gebied (zuidelijk van Zwolew). Daarbij leed het zware verliezen. 2.00) man werden gevangen gonomen, vijf machiengeweren buitgemaakt. Tusschen den boven Weichsei en het Bng-gebied duren de gevechtm onder de aa<n -voering van generaal veldmaarschalk von Mackeusen voort. De Russen worden door Duitsche troepen van de hoogten van Pi-sanczkowioe (zuidelijk van Piaski) en Krans-nosstaw geworpen ; beide plaatsen werden "bestormd. Èen versch in den strijd geworpen Sibe-risch legerkorps kon do nëderlaag niet voorkomen ; het werd verslagen. vVij maak-fcen meerdere duizonde gevangenen. Opperstc Legertoestmii*. Oit PARUS, 17 Juli (Havas). Officieel be-richt van gistsr middag : In de streek ten noor 'en van Atrecht hebben de Duitschers ten *uiden van het kasteel van Carleul eene poging gedaan om uit hunne loopgraven te komen, doch zij werden gestuit door het Fransche infanterie- en artillerie vuur. In Àrgonne gevechten met handgranaten en springbussen in de btreek van Thérèse. Twee Duitsche aanvalloa op Haute Chevauchée en Boureuilles ijn door geconcen-treerd vuur gestuit. Tusschen de Ma»s en de Moezel is de af-geloopen nacht bewogen geweest.Het kwam echter niet tôt infanteriegevechten. Kanonvuur in het ravijn van Sonvaux.Ge-rechton met handgranaten in hst bosch van i Ailly. Gsweer- en kanonvuuur ten noorden van Flirey. In Lotharingen hebben de Duitschers over een front van 3 kilometers de stellingen aangevallen, die zij bij Leintry hadden verloreu. Tegelijkertijd hebben zij de heele Fra<nsche linie beschoten van hst bosch van Champenoux tôt aan de Vezouse. Eersig geschutvuur in den sector van Quen-nevièro. op den rechteroevfcr van"de Aisne, bq Troyon, op de Maashoogten, rondom de Schans van Galonné en ia de Vogezen bij Wiezonbach. W. T. B. PARIJS, 17 Juli 1913 : In Artois tamelijk levendlge artilleriestrijd. De vijand beschoot het dorp Bully. Onze granateu zetten de hoeve La Tobe op de bergkraan van Vimy in brand. Op den rechter Aisn&cerer ten westen van Soissons ondernamen de Duitschers, nadat zij 4000 granaten tegen Fontenoy ai-gevuurd liadden, een aanval In de Argonnen tamelijke rast. Op d» Maashoogten hevig geschutmur bij Lo» Eparges. Een luchtûouelje wierp grsnaten «n bommen op Chauny. PARIJS, 17 Juli (Roufear.) Oifieieel» mededeeling. In Artois levendige actie v«n de artillerie. De vijand heeft gisteravond op den reefct-teroover van de Aisnes ton westen van Bois-1 sons, vierduizend granaten geworpen in dea sector van Fontenoy. Vervolgens trachtte hij bij vorrassing onze verdedigingswerken te overvallen, wat mislukte. In Argonne is het botrokkelijk k&hn. Fransche vliegers hebben Chaxœy gebombaj>' deerd. W. T. B. — PARIJS, 18-7-15. — In het gebied van Arras duurdo de artilleriestrijd godurende de nacht aan. Het was bijzonder hevig ten N. van Souchez en tusschen Neuville en Roclincourt. In de Argonnen in 't gebied van Maria Thérèse, strijd met bommen en handgranaten. Twee duitsche aanvallen tegen onze stellingen op de hoogte 263 ten W. van Boureuilles teruggeslagen. Op de Maashoogten duard^ het bombardement voort. In Lotharingen vielen de Duitschers op-nieuw aan. De aanval werd afgeslagen. In de Vogezen aauval tegen do stellingen bij Ban de Sapt. die de duitschers verloren hadden. De aanval werd tegengehouden. W. T. B. — PARIJS, 18-7-15. — Laatste Bericht. — In Artois neemt het artillerie-vuur sterk af. Eenige granaten vielen ap Arvas. Op den rechter Aisne-oever, in ;t gebied van Troyon, mijnenstrijd en zeer hevige beschieting. Zoo wat 20 granaten werden op Reima afgevuurd. In de Argonnen rust. Op de Maashoogten deden de dnitschora een hevigen aanval op onze stellingen voor den weg bij Galonné tôt aan 't dorp Laa Eparges. Zij konden voet stellen in ©an loop-gravenstuk welke wij hun den 6 Juli ont-no men hadden. Tusschen Sonvaux en den weg van Calon-ne werd do vijand teruggeslagen. In 't woud van Apremont ononderbroken beschieting. De ooriog iussehen Italie 8D Oosî0iirijk-Moigari|8 Het Zfildolljke eorfcpîatfeiR Uit Sis"©!?! W. T. B. - WEENEN, 17-7-15. - In den. nacht van 16 werden weder verschillige vooruitkomsten van den vijand afgewezen., Do artilleriestrijd is aan den gang op alla Ironten. W. T. B. — WEENEN, 18-7-15. — Het artillerievuur houdt op al de fronten aan, Verschillige zwakke aanvallen op Col di Laa a werden afgev/ezen. Hit Italiaansche brou ROME, 17-7-15 (Officieel) : In Boven-Cadore, waar ons aanvallend optreden zich volgens het vastgestelde plan ontwikkelt, wordt de beschieting met goeden ritslag voortgezet tegen de vijandelijke werken van Plazweise en Landro. Infanterietroepen, die verkenningen deden, voortgezet tôt den berg Seikolf en op de bergkam van den Burgstall aan het bovengedeelte van het Sexten-dal, hadden daar ontmoetingen met den vijand. In de streek van Falzarego slaagde een afdeeling infanterie erin, na een hoogte te hebben beklommen, yrelke voor ontoeganke-lijk werd gehouden, bij verrassing den top v.an den Falzarego te bezetten. De afdeeling werd in den nacht van 14 J uli door den vijand aangevallen, maar zij sloeg de* tegenaanval af. Langs het geheele verdere front is de to®>-stand onveranderd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume