Vooruit: socialistisch dagblad

583257 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Juli. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 06 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kh0dv1dv6f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

»>■ iiwwwMMWin.-TMnnw»ii,i.i ■!>■■!» •we-*È*^wmkmMW*urÊvmmxmmriV0t*um r,^f^.^^><m^JtrT|1TBni|Wil<T7^ga^»5^nwaM3aE^^^|BwaMWt wiMWIM«BWlBW«iaWB»»<WWMMMBWMBWBMMMMBMBBBMBjjBgBjMjgg^M^ 'll li ■jjggg 3® gaar — Pi. 194 Prijs per nnmmer : voor Belgie 3 centiemen, voor den Vreemde 5 centiemen TeleSoon t Pedactle 247 - Administraiie 2845 Qinsdaq 14 «k?îi 1914 I Dmk*tcr-XjîtgccT®tcf Sam: Maatschappij H ET LICHT ~ . . , beatunrder s P. DE VISCH. Ledebert-Oent . . REDACTIE . ADM1NISTRATIE I1GOGPOORT. 29. GENT VOORUIT V ABCNNEMENTSPRIJS BE',OIÉ Drie maanden. . . , , fr. 125 Ze» maanden fr. «6 50 Een jaar. . ..... fr. 12.50 Mco abonneert zich op aile postburtele» DEN VREEMDE Drie maanden idagelijk» vcrzonden). . . . . . > fr. G.75 ' i ■ 1 — Orffaaf? der BeSgisohe WerklïedenpartiJ. — Verschjjnende aile dagen. De Grisis in de Textielnijverheid Treurige kermis — De verletdagen Zeventien duizend franks loon verloren per week — De ikzucht der patroons Gent viert feest. Het is kermis. Voor de werklieden was dat gewoonlijk een blijden stilstand in de eentonigheid_ der dagen die elkander volgen zonder afwisseling. Deze maal was het in veel werkersfamiliën eerder treurig gesteld met de kermisdagen, niet alleen voor den nijpenden toestand van heden, maar voor de nog grooter ellen-de die te wachten staat. De crisis der werkeloosheid woedt met hevigheid in de katoennijverheid, die zoo-vele handen werk geeft in Gent. De gezellen Lefevre, sekretaris der ka-toenbewerkers, en Dumortier geven op dat gebied de belangrijkste inlichtingen. — De crisis is onloochenbaar, zegde Lefevre. Zij woedt met eene hevigheid die herinnert a-an de slechte dagen van 1908-1909 wanneer wij voor hetzelfde verschijn-tei stonden. Het ware moeilijk de juiste redenen der msis op te geven. De bestellingen zijn zeldzamer naar het schijnt, maar de fabri.kanten beweren daar-enboven dat de eischen der amerikoansche katoenvoortbrengers die ongenaakbare prij-zer eisehpn, voor gevolg hebben dat men inet verlies zou spinnen indien men er aan 'toegaf. ... Het is overigens zeker dat wij niet alleen te lijden hebben, Engeland en Duitschland ondergaan de werkeloosheid zoo goed als vrij en misschien erger. — En sedert wanneer heeft de crisi» zich te Gent doen gevoelen? — Het begin is van het einde van het jaar .1913, maar de werkeloosheid heeft zich uit.gebreid met eene oprechte hevigheid se- 'dert de màand januari laatst. Van onze drie en twintig spinnerijen zijn er zes die maar vijf dagen per week wer-ken. Maar in al de fabrieken is het werk ■ zeeç oûL'egslmatig. 'fil den Texas, bijvoorbeeld, liggen er vier molens stil van elk duizend spillen. Mon heeft het persorieel a-fgedankt. Over het algemeen woedt de gedeeltelijke en onregelmatige werkeloosheid iedere week, waardoor de werklieden verplicht zijn een of twee dagen te verletten en soins meer. — Dan rnoet het inkomen voor de werk-lieden uwer nijverheid sterk gedaald zijn? — Het verlies is pijnlijk. De werklieden, mannen en vrouwen, der spinnerij ondergaan een verlies dat ik op 5000 à 7000 frank per week schat. Ongelukkiglijk zoeken de ni j ver a are uit-vluchten om de fabrikatie stil te leggen. Aldus proriteeren zij van de gentsche ker-,nis om de fabrieken voor zes dagen stil te ieggen op twaalf. — Hoe dat? — Het is geheel eenvoudig. Om 'de werklieden toe te laten zooals zij zeggen van « feest te vieren », geven zij hun verlof tôt donderdag in plaats van tôt woensdag mor-gend en hetzelfde de volgende week. Gij kunt danken wat het loon zal zijn gedurende die twee weken. Dat is met de werklieden spotten. Ziehier eenige cij fers, om u in staat te stellen om over de hevigheid der crisis te oordeelen : In 1912, dat een normaal jaar was, deelde de \ akvereeniging gedurende de eerste zes Ket pot procès van tien Zeemansbond TE ANTWERPEN DE ZAAK ZEEMANSBOND, SHIP-PING- EN BOARDINGMASTERS Zooals verleden week werd gemeld is men voortgegaan met de zaak Zeemansbond, Bhipping en Boardingmasters, die reeds ferscheidene zittingen heeft ingenomen, ge-ùen de talrijke belangrijke vragen en on-derbrekingen der verdedigers, alsook de he-vige, zeer intéressante incidenten door hen uitgelokt. Nog tien getuigen moesten onderhoord worden, waarvan er enkel vier waren opge-komen. Er is in deze zaken nog immer spraak van inbreuk op artikel 310 van het strafwetboek. Een zevental personen, waar-bij Malhman en Schonkeren, bevonden zich op de ba.nk der betichten. Zij zouden als da-ders of mededaders zeelieden hebben be-dreigd die monsterden bij ongesyndikeerden of die zelf niet gesyndikeerd waren. Ook waren zij beticht van ten nadeele van Frans Lemmens en Arth. Deskel... de som van 10 fr. te hebben afgetruggeld ! Aan de genoem-rh zeelieden werd gezegd dat zij niet konden monsteren, indien zij niet in den bond kwa-men. Die 10 frank dienden als inkomgeld voor de leden van den bond. Dat daarin af-truggelarij bestaat, wil de verdediging niet aannemen; het vragen dier 10 fr. was eenvoudig een propagandamiddel van den bond. Daarbij voor die som ontvingen de leden een herienainEsteekem en ao» . maanden aan 126 werkeloozen 1,549,35 fr. uit voor 914 dagen werkeloosheid. Welnu, gedurende de eerste zes maanden van 1914 hebben wij 555 werkeloozen gehad, aan wie wij 3,882,50 fr. hebben gegeven voor 2,303 dagen verlet. Maar deze gegevens laten u nog niet toe van over geheel de gewichtigheid van de crisis te oordeelen, want w ij geven maar schadeloosstelling te beginnen van den der-den dag, zoodat er duizende werkdagen verloren gaan die niet aangestipt worden in onze boeken, zoomin als in deze van het stedelijk werkeloozenfonds. Men heeft dan nog de onvereenigd'en, die van niemand iets krijgen. De toestand is nog slechter bij de wevers, volgens de inlichtingen va-n den sekretaris Dumortier. Van de 8,000 getouwen die in gewonen tijd werken, liggen er nu 1,200 stil. Do vakvereeniging die van januari tôt mei 1911 maar 111 werkeloozen had en 256 dagen te vergoeden, heeft nu voor het over-eenkomend tijdstip van 1914, 352 werkeloozen en 1,363 dagen werkverlet te vergoeden gehad. Twee honderd vijf en twintig werklieden van beide geslachten, aangesloten bij het werkeloozenfonds, hebben hun syndikaa.1 xecht uitgeput en trekken nog slechts 50 centiemen van de stad. De voornaamste weverijero, Florida, Baertsoen, Vesaert, Parmentier, verletten een dag per week, zoodat men op 3,000 personen mag schatten die slachtoffers zijn van de crisis en cp 10 duizend fr. weke-lijksch verlies voor de 4,000 werklieden der weverijen. Lefevere heeft voor mij het verlies uit-gerekend van een huisgezin, samengesteld uit den vader, de moeder en drie kinderen, waarvan er twee aan 't werk zijn. In gewonen tijd besohiklcen deze vijf personen over 44 fr. per week om te leven. Nu komen zij nog hoogstens aan 37 fr., waarvan zij -— om gematigd te blijven — 3,50 fr. huishuur moeten betalen. Onnoodig te zeggen dat in die_ voorwaar-den de werklieden als voeding niets anders kennen dan brood en aardap'pelen. En wat doen de patroons om die onver-diende ellende te lenigen? Niets, volstrekt niemendalle ! De ikzucht van het patroonschap blijft onverschillig, onbewogen voor dit lijden dat de werkers treft. En ziehier een bewiis : De stad heeft de inrichting van een crisisfonds voorgesteld en eene reserve van 20,000 fr. g^estort, ten titel van eerste bijdrage. Tôt hiertoe hebben de nijveraars geweigerd van aan dat zoo menschelijk werk mede te helpen. Zij korten nochtans rijkelijk hun mate-rieei en hunnen instelligen af, maar nooit hebben zij eraan gedacht eene reserve te vormen voor hunne werklieden. Wanneer deze heeren een mager dagloon betaald hebben voor een langen dag arbeid, denken zij geheel hunnen plicht gedaan te hebben. De stand der katoen- en vlasbai*>ns is de volledigste inkankering van den hoogmoed en de harteloosheid der bourgeoisie. (Le Peuple) Félix Paulsen. — 'n Decoratie voor tien frank; en dat noemt men aftruggelarij ! merkte Mter De Ravenne schertsend op. Wat de betichten betreft, dezen brachten in dat al wat zij gedaan hebben enkel eene verwittiging was, die niets anders dan voor-deelig kon zijn voor de zeelieden zelf ; immers kwamen ze niet in den bond, dan lie-pen zij nen blauwe. Daar kon de bond niet aan doen; die toestand was niet door hen geschapen. HET REKWISITORIUM M. de substituut Boucquey bekwam daar-op het woord om het rekwisitorium uit te spreken. Hij ontleedde al de versehillende feiten ten laste der betichten aangevoerd. en besloot dat zij wel zeker aanslag op de vrijheid van den arbeid hebben gepleeiîd. Hij vroeg daarom de toepassing der wet. DE PLEIDOOIEN Mter Van Bladel bekwam daarop het woord om de bestuurleden van den , Zeemansbond te verdedigen. Volgens hem kan hier geen kwestie zijn van artikel 310. Indien men zulks wil volhouden moet men eerst bewijzen dat het aan de werklieden verboden was werk te zoeken of dat de bond zich tegen eene enkele aanmonstering heeft verzet. Nooit werd er eenigen dwang uit-geoefend en konden sommige zeelieden moeilijk eene betrekking vinden dan mag men zulks niet aanzien als zijnde inbreuk op art. 310. Hij besloot dat de betichting on-vermijdelijk moest vallen en dat de betichten dus moesten vrijgesproken worden, ook voor wat betreft de zoogezegde... aftruggelarij, waarvan zeker geen kwestie kan zijn. 's Namiddags om 2 1/2 ure, werd de zit-_tiilfir .voaricezûi, Oe Sociaiisiischs Jsugddag TE SS0&ÏSE Onze jeugddag? Een sukses. En hoe kon het ook anders, wanneer ailes er toe meehielp? Groote op-komst, geestdrift, zomerweder. In Gent ver-voegd door talrijke groepen uit andere ste-' den, komen wij te Ronse toe, waar ons reeds vele partijgenooten wachten, met de Harmonie voorop. Veel en krachtig muziek, luid gezang, colportage met de Jonge Socialist, en 'n dubbele rij nieuwsgierigen op gansch den doortocht. Onze stoet stapt flink aan achter de breede banderol : «, Socialistische Jeugddag, 12 Juli 1914. » Aan een partijlo-kaal neemt de harmonie afscheid van ons, en stappen we zingend verder, onder de zengende zon, het vrije ,land in. Klimmen nu, klimmen ! De dorst kwelt, en zoo is 't begrijpeîijk dat we op onze bestemmings-plaats slechts geraken bij groepjes. Hier houden wij pic-nic in een lommerig bosch op den top van een hooge berg, van-waar men een heerlijk uitzicht heeft. Wij leven nu voor enkele oogenblikken buiten de strengheid van het programma-, en elk volgt zijn persoonlijke lust, — want ook op wandeling hebben wij discipline. De mees-ten laten zich gaan tôt een welverdiende far niente. Anderen zingen of wandelen. Maar daar krijgen we weer een stortvloed van programma-punten: symphonisch concert, fotographie, toespraak. Het eerste door de meenensche kameraden. Het laatste door Vande Meulebroucke, die heel kort, de beteekenis van den jeugddag bespreekt. (Onvermijdelijk: toejuichingen). Wat de fotographie betreft: elk zoeke zijn portret in de toekomende J onge Socialist. Nog een punt: Uitdeeling van den bondsknop door den bondssecretaris. Volgens het programma ging dit «plechtig» geschieden. We zwijgen maar. Weerom geloop rechts en links. En om 5 ure blaast men den aftocht. Maar helaas ! de generale staf staat zoo goed als alleen. Velen zijn reeds op aftocht langs diverse wegen. Anderen zoeken de nabijzijnde trein-halte om langs daar Ronse te herinneren. Maar au grand complet vinden wij elkander terug in het partijlokaal. Wij stappen op naar het station, en weer gezang: De SociaJistenmarsch, Het Vrijheidslied, De Internationale.Afscheid van de Ronsesche Kameraden, en «en voiture». Te Gent weer gezang. Dit is het zooveel mogelijke objektieve ver-slag van onzen jeugddag. Hadden wij geen redenen te schrijven: een sukses? Sukses als wellukken, sukses als propaganda. Gauw, gauw een tweede jeugddag. Oe beiasîing op hst inkoimn in (!c Franschs Kamar De Kamer heeft gister namiddag de dis-cussie over de artikelen der finantiewet en die betrek hebben de op de belasting op bet inkomen voortgezet. De laatste artikelen der werden gestemd. — — Moonjsnd gevecht in Frankriik Twee troepen zigeuners, uit honderd twintig personen bestaande, hebben aan den Loire-oever slag geleverd,waarbij ze van ge-weren, revolvers, biilen en messen gebruik maakten. Er zijn tien menschen gewond, twee ziin overleden. Tweevoufli draina in Enpland EEN VADER ]>00I>T ZIJN KIND EN TRACHT ZELFMOORD TE PLEGEN Uit Leicester mcldt men dat een hout-draaier zich poogde te vergiftigen na zsjn tweejarigen zoon te hebben gedood. Het drama viel onder bijzonder tra.gische omstandigheden voor, namelijk nadat de man tijdens een wedren een paard over zijn lot hac! doen beslissen. Zijn vrouw had tegen hem de echtscheiding bekomen zes weken geleden. Sindsdien verviel hij in geldelijke moei'ijk-heden, zoodat hij besloot al wat hij nog be-zat op een paard te zetten. En hij verloor. Toen besloot hij te sterven. Hij nam zijn kindje mede naar een veld en sneed het met een scheermes de keel door en nam vergift in. Toen men hem vond, leefde hij nog. Da^ delijk diende men hem een braakmiddel toe, rnnrînt. Vui t.hnnc: Knifpn cro-woor lin . mKO-^Sf-e£2m !—i Een Miuilme luclitbatloa door den wind medegaïoerd Uit Udine (Italie): De bestuurbare lucht-ballon P--5 was op de wapenplaats geland. Hij werd door een tiental soldaten der rui-terij vastgehouden, toen een rukwind op-stak.De ballon werd medegevoerd. Negen soldaten lieten hem los. De tiende ging mede eene hoogte van 150 meters in, vanwaar hij ten gronde neerstuikte. De luchtballon daalde dan zonder eene wet werden eestemd. J Oe opstand in Albanie POGINGEN OM PRINS VON WIED TE STEUNEN Tusschen de mogendheden zijn, naar het « Giornale d'Italia • meldt, besprekingen gaande over eene poging om de Roemeen-sche regeering alsnog te bewegen troepen naar Albanie te zenden, ten einde den vorst te helpen. Tevens overwegen zij om de Porte te verzoeken, haar invloed aan te wenden, opdat de leiders van den opstand in Mid-den-Albanië hun eisch, dat de prins von Wied als vorst zal aftreden, laten varen. Veel succès kan men van deze stappen niet verwachten; de «Frankfurter Zeitung » meldt althans nu reeds, dat Rusland zich zal verzetten tegen Roemeensche tusschen-komst in Albanië. BERAT AANGEVALLEN — VOORUIT-MARSCH DER EPIROTEN OP GANSCH DE LIJN Uit Durazzo aan de « Lokal-Anzeiger : De opstandelingen liebben aan de internationale commissie van toezicht een brief ge-zonden, waarin de uitwisseling van de ge-vangen genomen Nederlandsche officieren Verhulst en Reimers aangeboden wordt en nog een brief, waarin zij eischen stellen in verband met den « moord te Kroja », waar-voor zij anders met bloedwraak dreigen. De berichten uit Epirus zijn ernstig. De Grieksche troepen en de Epiroten marchee-ren op de heele lijn Tepelen-Koritsa voor-waarts. Zij hebben Berat aangevallen, maar zijn teruggeslagen. De bevolking vlucht, daar de troepen niet in staat zijn om den Grieken en Epiroten weerstand te bieden. DE INNEMING VAN KORÏTSA BE-VESTIGD. — MILITAIR INGRIJPEN VAN EUROPA IS NOODIG. De Nederlandsche officieren bevestigen dat de Epiroten op den zesden Juli Koritsa hebben bezet, na de officieren Snellen van Vollenhoven, Doorman en Malinckrodt met het geheele garnizoen en al het oorlogsma-terieel naar Walona te hebben laten aft-rek-ken.De officieren Verhulst .en Reimers, die te Elbassan gevangen werden gehouden, _ zijn gisteren te Sjak aangekomen. De leiders der opstandelingen daar hebben te Durazzo kennfs gegeven, dat zij bereid zijn beide officieren vrij te laten, mits dezen zich ver-binden voortaan onvoorwaardelijk onzijdig ta blijven. # ( De vorst had heden Ismael Chemal bei, Prenk Bib Doda en Omer pasja Fieri ten paleize ontboden om den toestand te be-spreken. Na langdurig overleg zijn allen het er over eens geworden, dat alleen on-verwijld militair ingrijpen van Europa den Albaneeschen staat nog zou kunnen redden. Generaal De Vrees is reeds vandoag uit , Walona hier teruggekeerd. ( De toestand is onveranderd. In de vijan-delijke stellingen wordt des nachts leven- ( dige beweging waargenomen. ] De regeering heeft het contract met de stoomvaartmaatschappij Dalmazia, waarvan zij het stoomschip Herzegowina heeft gehuurd, verlengd. NIËUWE AAN VAL TE VERWACHTEN j Uit Durazzo wordt aan het « Berliner , Tageblatt » geseind : De Epiroten rukken s in de Noordelijke richting voorwaarts. Zij j hebben thans het district Skarpari bezet, ; om Walona te bedreigen. Ook de opstandelingen om Durazzo worden weer onrustig. Het seinen uit de stad naar de hoogten van Basboel is weer be-gonnen. Aan den kant van de opstandelingen hoort men geweerschoten, die wel si-gnalen zullen zijn. PRINS VON WIED - STAAT HEEL ALLEEN De correspondent van de « Matin » te Durazzo seint : De prins von Wied had gisteren de gezanten der mogendheden r ontboden om met hen over den toestand , in Epirus te spreken. Hij deelde hun de , berichten mede over verschrikkelijke j moordpartijen,die de Epiroten in de streek van Koritsa hielden op Albaneezen. De : prins protesteerde hiertegen en deed een beroep op de mogendheden. De gezanten ] antwoordden, dat zij dat protest en beroep aan hunne regeeringen zouden overbren- i gen. 1 De correspondent van de « Matin » pleit 1 tegen het tusschenbeiden komen van de s mogendheden en bijzonderlijk van Frank-rijk. Wij zijn niet verantwoordelijk, zegt c hij, en hebben met de door andere gestich-te onheilen te herstellen. Bovendien weet } iedereen wel, dat er eene manier is om i orde in Albanië te doen wederkeeren. Dat is het heengaan van den prins von Wied. > De correspondent van de « Matin » te Rome seint : * De prins von Wied wordt steeds meer in dën steek gelaten door zijne ministers en keert zich thans tôt de Albaneezen, die geen deel uitmaken van de regeering en die van zeer twijfelachtigen trouw zijn. Daar- ] entegen vermijdt hij zich te richten tôt de ] internationale commissie van toezicht. Hij 1 vreest dat zijn schijngezag geheel zal ver- 1 dwijnen, als hij zich richt tôt die bevoegde commissie, die aller sympathie geniet. De i huidiae toestand kan niet vo.ortduren. Vreeselijk ongeluk te Reims TWEE DOODEN Gister had bij het plaatsen van onde^"' grondsche mijnen, nabij het fort van Vitry,' een zeer ernstig ongeluk plaats. Vijf sokîar-ten geraakten namelijk in de gaan de rij enj verstikt. Twee ervan zijn reeds overleden. De toestand van de drie overigen is hoogsfc ernstig . « an m B» Schrikkelijk familisdrama TE TROl'ES (FRANKRIJK) Een handelsbediende, Gaston Bralet, 4&j jaar oud, wonende met zijne vrouw en ziji*' kind in de rue Hennequin, te Troyes koes-«|ç< terde sedert eenigen tijd gedachten van zelf-< moord. Mevrouw Bralet stelde ailes in het werk om hem zulks af te raden doch vruch-teloos. Bralet stond op, sloop in de kamerj van aijn tienjarig zoontje en loste het sla-' pende kind een kogel in de linkersla^p; det dood was oogenblikkelijk. Op het geruchfc der losbranding snelde de moeder toe. Zij j wilde den moordenaar ontwapenen doch; deze loste twee schoten op haar, waarvaiv er een haar het kinnebak verbrijzelde. i Daarna zelfmoordde de dader zich. Gebu- ! ren snelden op het hulpgeroep der vromr toe. Zij vonden twee lijken. De moeder wertîj in bedenkelijken toestand naar h«t gasthuial overgebracht. Drie doodelijke ongelukken met stierengevecliten Men meldt uit Madrid (S pan je) dai dens eene koers van liefhebbers een stieir' door een toréador gemist was. De degeat bad met moeite den stier geraakt en vioogj in het publiek. Een persoon werd op den slag gedood. Op de Plazza ontving de mexikaanschfl, toréador Miguel Freg een hoornstoot enj overleed spoedig. De stierengevechten werden geschorst. Van den anderen kant meldt men uife Marseille (Frankrijk), dat tijdens de stie-^ rengevechten aldaar, de matador Ocejito; ioor een hoornstoot de borst opengereten' werd. De man werd stervend naar het gasthni*' >vergebracht. Moord in Rusland De St-Peterburgsche Koerier» verneemt;' In Pokrosdoje in Siberië, zijn geboorte-lorp, heeft een onbekende vrouw Raspoetiu îoor een dolksteek in het ondërlijf gewond. Zij zeide den aanslag te hebben gepleegd,i >mdat Raspoetin een valsch profeet en een nisleider der menschheid was. Bloedige voorvallen in Libye Italiaansche troepen hebben het nienW ;amp der opstandelingen bij Sidi Dani eaxJ| >en bij Sidi Bel Casim vernietigd. De op-; tandelingen zijn uiteengejaagd en hebbemj ;roote verliezen geleden. Aan Italiaansche^ ;ijde zijn twee man gedood en elf gewond. Oood van Karel Buis voozitter van de « Ligue de l'Enseignement » oud-burgemeester van Brussel Zondag vergaderden te Brussel, op uifc-; loodiging van de «Ligue de l'Enseignement» le liberale en socialistische schepenen van! >penbaar onderwijs, om de toepassing derj 3choolwet te bespreken. j Deze vergadering moest worden voorge-« :eten door M. Buis. j Maar hij liet zich verontschuldigen^-icht ongesteld zijnde. 't Was bij warm handgeklap dat del •oorzitter der vergadering, M. Cocq, ds jeste wenschen uitdrukte tôt het spoedig îerstel van den steeds jeugdigen en werk-;amen 78jTigen grijsaard. . ( Niet 7.60 is het gegaan : maandag namid-v lag is Buis gestorven. Hij was vrijdag avond ongesteld te huis jekomen na in de stad te hebben gemiddag^j naald. Zondag is hij door eenen blœdopdrang ;etroffen, die hem langs de linkerzijde ver-' amde. Hij behield zijne tegenwoordigheid van ;eest, maar verloor zijn gehoor. Maandag nam de koorts toe : te 5 1/2 urei tierf hij, zonder te hebben geleden. ZIJNE L00PBAAN ^ Buis was liberaal, maar een zulker libe-alen. die de sterkte der Werklieden-5artij kennend, in de groote oogenblikken, leel de oppositie opriep tôt den strijd, let verzet. Aan zijn initiatief was het te danken datl n 1911 de wet Schollaert viel. > Het was in 1864 dat Buis de, «Lûvifi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume