Vooruit: socialistisch dagblad

772 1
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 November. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 19 Januar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qb9v11ws3q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

| «œaçr1 -= W, 3©9 Prijs per nnmmer : voor België 3 centiemen, voor den freemde 5 centiemen TeSefoon s fcSed*act3e 247 - Admiriistratie 2845 Zatcrrta^ 28 Novembsr 1914- Orukstcr-U stgecîste* Sam: Maaîschappij H£T LICHT bestuarder s P. DE V5SCH. Ledeberg-Ûcnt . . REDACTIE . . ADMîNiSTRATiE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT Or gaan der Be/cfische WeM'edenpaptij* — Verschjjtienda aile dagen. ABONNEMENTSPRIJS , BElGiE Drie ma an den. . . , . fr. 3.2 Zes msanden • , . . . fr. ô.5(, Een jaar. ...... fr. 12.5< Meo abonnéert ziefi op tlle postbureelei DEN VREEMDE j Drie maanden (dagelijks verzonden) fr. 6.^ Noodige ophelderinp en orotestatie De gentsche clagbladcn hebben ge-meld, dzt de vlnsfabrieken van 36 ùren op 24 uren werk per week gingen \tr-minderen, daartoe vçrplicht door de duitsche overheid. Dit nieuws ging gepaard met het gunstig bericht, dat de fabrikanten die 24 uren arbeid voor 36 uren gingen be-talen.In dezen droeven tijd werd dit bericht gunstig onthaald. Maar helaas daarbij kwam 00k de tijding, dat de vlasnijveraars terzelver-tijd de algemeene loonsverhooging van tien per honderd, die de werklieden in 1907, na veel strijd veroverd hadden, gingen afschaffen. , " Dat kwam ons zonderling en verdacht 1 voor en wij stelden aan ons eigen de vraag : Waarom dien aftrok ?_ Waarom beginnen met vrijwillig iets te geven en terzelvertijd een veroverd loon te ontnemen? Waarom die dubbele en tegenstrijdige handelwijze? Zes en dertig uren betalen voor vier en twintig uren dat er gèwerkt wordt, dat is eene vermeerdering van 50 ten honderd. Dat was geheel schoon. Maar waarom die goede daad laten volgen door ^eene slechte, namelijk de afname der Weroverde 10 per honderd op het loon, veremeerdering welke sinds zeven jaren in voege was? Wij redeneerden en zegden : Ofwel dat heeft geen zin, ofwel daar schuilt eene kwade berekening achter. Men kan ons de vraag stellen : Waren de fabrikanten bij machte die 50 ten honderd bijleg te geven en tevens de 10 per honderd loonsverhooging te laten Maar die vraag komt niet te pas, aan-gezien de fabrikanten uit hun eigen, gansch vrijwillig gaven. Zij konden dus eyengoed de tien per honderd loonsverhooging laten zooals zij sedert zeven jaren bestaat en hun-nen vrijwilligen bijleg bijvoorbeeld ver-minderen op 40 per honderd, in plaats van 50 per honderd. Wat baat het, met de linker hand ge-■ ven wat men met de rechterhand terug-neemt ? Na rijp overwegen meenen wij den truc ontsponnen te hebben. Do fabrikanten wiHen tijdelijk don bijleg van 50 ten honderd geven en zij wil-Fesi voor goed of ten minets voor lasig de 19 psr honderd afschaffen. & * # Wij willen door voorbeelden de zaak nader uiteenzetten, zoodat zij vatbaar en klaar wordt voor iedereen. Wij nemen een vlasbewerker van de beste catégorie die voor 1907, twîntig franken in de week won. Door zijnen strijd in 1907 veroverde hij 10 per honderd opslag op zijn loon 2 fr. per week. Sedert dien tijd won hij dus 22 fr. voor 66 uren werken. Aan 20 fr. bedroeg zijn loon 30,3 cen-tîemen per uur. Aan 22 fr. klom zijn loon tôt 33s3 een-tiemen per uur. Wanneer hij nu 24 uren gaat werken en er 36 zal betaald worden, zal dit ge-beuren aan het oud loon van voor 1907, dus met aftrok der veroverde 10 per honderd. of aan 30,3 centiemen per uur. De patroon verhoogt dat loon met een bijleg van 50 ten honderd, zoodat het per uur wordt 30,3 centiemen plus de helft of 50 per honderd, zijnde 15,15 centiemen of te samen 45,45 centiemen per uur. De patroon offert dus de 45 >45 cen" tiemen die hij nu gaat betalen min de 33,3 centiemen die hij voor den oorlog betaalde of 45,45 min 33,3 centiemen, hetzij 12,15 centiemen per uur. Dit maakt per week van 24 uren 12,15 centiemen vermenigvuldigd met 24 uren hetzij 291,6 centiemen of 2 fr. 91 centiemen en 6/10 van een centïem per week. Wij nemen aan dat dit stelsel bijvoorbeeld 12 weken in gang blijft. Dan zal dat aan den patroon eene meerdere uit-gave gevergd hebben van 291,6 centiemen per week vermenigvuldigd met 12 weken of 34,99 fr. Maar wanneer na den oorlog de werk-uren op hun getal komen van voor den oorlog, wat gebeurt er dan? 03 iîilleg van 50 per honderd op het loon vaEt geiijk een kalsei. f^aar de" aftrok van 10 per honderd die za! blijven. Dus zal de patroon inwinnen 33,3 centiemen — 30,3 centiemen of 3 centiemen per uur. Dat geeft in de normale week van 66 uren, 66 plus 3 centiemen of 1,98 fr., die de fabrikant zal inwinnen op de meerdere uitgaaf van 34,99 fr. die hij zich getroostte. Zoodat hij de geheele som inwint of 34,99 fr. gedeeld over 1,98 fr. per week 't zij in 17 1/2 weken. Dus in vier maanden tijd. j(« * jfc En nu vragen wij : Wat zal er later gebeuren? Wel de patroon zal zooveel winnen als voor 1907, en de werkman zal de vruchten van zijnen strijd, van zijne or-ganisatie kwijt zijn en tôt zijn vroegere armoede vervallen. Hij kan wederom in werkstaking gaan. In theorie ja, maar in feite niet. De vakvereenigingen hebben te veel moeten offeren, geld moeten leenen, om in het eerste jaar na den oorlog' strijd aan te gaan, met hoop van gelukken, te meer omdat de handel 00k tijd zal noodig hebben om normaal te worden. Daarbij zou de openbare opinie tegen hen keeren, die nieuwe stoornis in de nijverheid zouden brengen, al badden zij al het geiijk van ,de wereld. Daarom keuren wij de doenwijze der vlasnijveraars af en wij protesteeren er-tegen uit al onze kracht. Wij wenschen en durven nog hopen dat wij ons bedriegen omtrent de inzich-ten der fabrikanten. Maar dan denken wij dat de heeren zoo breed en rechtzinnig zullen zijn van de werkende klasse gerust te stellen, haar formeel belovende : de 10 per honderd loonsverhooging zullen u vast en zeker terug gegeven worden op den dag dat wij op naderenden weg gaan naar ons vroeger aantal werkuren. Deze verklaring zou met vreugde be-groet worden, de rust ware verzekerd en zij zou de nijverheid zelve ten goede komen. F. H. DE RI998 Een raan, dio graven groef, ivafc dieper, voor soldaten, (in 't nauw beaarde graf kon men dio toch niet; laten !) n.am zaclifc van ieder lijk wat kostbaars daaraan kleefde, verwanten sparend dit, dio in de verte leefden. Hier nam horloge hij, daar kettingje, portretten... haast kon. zijn sterke hart den weedom niet verzetten ; en traag ging 't werk, totdat een snik zijn keel ontwelde, toen gouden ring hij vond, die tweetal namen meldde. Den datum las hij stiî En dacht: «Dit paartjo trcuwde deez' lente, aeh, wetend niet, hoe bitter 't bruidje rouwd# binnen heel korte tijd»... Zijn hand ontviel de spade, ziek sloeg-ie somb're vracht van and're gravers gade... '^xzx jjjfjgi . d N. Eott. C?' Uit de internationale Uit Parijs : « De socialistische Kamerfraktie heeft na meedeelingen te hebben ontvangen van de ministers Sembat en Jnles Gnesde over de binnen- en buitenlandsche politiek, opnieuw haar vertrouwen (in de regeering) uitge-sproken. » * * # Men sehrijft uit Milaan aan een Zwit-sersch blad dat op 16 November het eerste nummer van Mussolini's nieuw orgaan, «Het Italiaansche Volk», âldaar is versche-nen.Mussolini pleit voor het deelnemen aan. dan oorlog tegen Oostenrijk en Duitsch-land in afwijking zooaJs men weet van de socialistische partij die onzijdig wil blijven. Gaiegd wordt dat een fonds t an e«n half millioen franlts voor de nieuwe v.itg»ve bt-schikbaar is. De «Vorwârtà^ verneemt uit Rome dat Mussolini, immers tôt voor kort redakteur van het partijblad «Avaati», pas drio maanden geleden het rnanifest heeft opgesteld JMMUia _ de Partit wch zog aterk mqseliik tegen het nu door hem ingenomen stand-punt uitsprak. Naar wij in de «Nieuwe Rott. Crt.» le-zen bevat ons parijzer broederorgaan «l'Humanité een brief van gezel Vliegen, van Holland, die protesteert tegen een ar-tikel, waarin Vaillant heeft te kennen gegeven, dat de Duitsche socialisten de Ne-derlandsche voor het overbrengen van het internationale socialistische bureau be-werkt hebben. Scheideman is niet voor die kwestie in Holland gekomen, sehrijft Vliegen, maar als propagandist van de Duitsche zaak, zooals Siiudekum er voor naar Italie is ge-gaan.In zijn antwoord houdt Vaillant zijn mee-ning vol. Tevens neemb hij akte van de be-langrijke mededeeling aangaande de reis van Scheidemann. men in het Noorden van Frankrijk te werk gaat Een correspondent van de « Daily Mail ;> vertelt van den gevaariijken en spannenden arbeid der schansgravers in dezen oorlog, die daarin bestaat, dat zij gangen graven tôt onder een vijandelijke stelling om die met dynamiet in de lucht te laten vliegen. Deze wijze van elkaar te bestrijden passen .Franschen en Duitschers in het bijzonder toe in het Argonner woud en rond St-Mihiel. Kort geleden zijn de Duitschers op deze manier uit hun vooruitgeschoven stellingen bij Chauvoncourt, de militaire voorstad van St-Mihiel, gedreven. Een sterk blokhuis van de Duitschers versperde de nadering in deze richting en een poging om het te bestormen zou zware verliezen aan menschen meege-bracht hebbena Eene kleine twintig meter van het blokhuis af was een steile, klipvor-mige heuveljwaarvan de Duitschers den top, de Franschen de helling bezet hielden. De Fransche genie heeft toen een loopgraaf langs den heuvel aangelegd tôt aan een punt recht tegenover het blokhuis en van daar met de grootste omzichtigheid door den heuvel een tunnel gegraven tôt onder het blokhuis. Dit is vervolgens opgeblazen, waarbij een groot stuk van de heuvelstelling instort-te. Fransche infanterie stormde voorwaarts ; de Duitschers lieten hun loopgraven in den steek en ontruimden 00k de kazernes te Chauvoncourt en trokken op St-Mihiel terug. tel engelsÉ Leger Over de samenstelling en de getalsterkte van 't engelsch leger worden er aile dagen zulke onzinnige dingen verteld dat wij het noodig achten de volgende inlichtingen voor onze lezers te vertalen : De staande Iegers der Britsche Eilanden bevatten vooreerst twee heel onderschei-den afdeelingen als volgt : A) Het regelmatig leger of expeditie- korps, met zijne tien infanterieafdeelin-gen en zijne ruiterijdivisie, is samengcsteld uit kloeke soldaten, die goed onderricht zijn, goed aangevoerd worden, voorzien zijn van een uitstekend r^rlogsmateriaal en dus best geschikt zijn voor den krijg op vasten grond. — Op 1 Januari 1913 telde deze afdeeling niet minder dan 162.000 man-nen.B) Het leger der tweede lûjn, het terri-toriaal leger, met zijne veertien afdeelingen dat, zoodra het regelmatig leger af-wezig is met de verdediging- van het door een inval bedreigd land. — Dit leger telt op den oogenblik niet minder d<*n 250.0.J mannen die voor vier jaren geëngageerd zijn en wekelijks oefeningen moeten doen. Voor het regelmatig leger bestaat er daarenboven eene biizondere reserve van 61.000 mannen, diê gelast zijn met de moLi-lisatiediensten en die de leemten moeten aanvullen die door den oorlog in do rangen worden geslagen. De mannen van deze reserve beginnen met dienst te doen gedurende drie of zes maanden, volgens den dienst dien zij aan-genomen hebben, om la.ter drie weken per jaar te dienen, waarna zij zich verbinden om op te trekken naar het buitenland als de oorlog verklaarcl wordt. Op dezen oogenblik zijn al de mannen van deze reserve nog in Engela.nd, aange-zien men er bezig is met de organisatie van nieuwe vrijwilligerscorpsen. De infanterie van het regelm&tig leger telt 83 bataillons van 4 compagnies. Het oorlogsbataillon telt 1021 mannen met 20 officieren en 51 onderofficieren. Elk bataillon heeft eene afdeeling voor mitrailleuzen en, in den oorlogstijd, eene afdeeling van ruiterij, waarvan de mannen gedurende drie maanden bijzonder onderricht ontvangen hebben in het kamp van Aldershot. De ruiterij van het regelmatig leger telt 17 regimenten va.n 4 schadrons. Het oor-logsschadron telt 541 mannen met 25 officieren en 48 onderofficieren. Elk schadron voert 00k eene mitrailleuze mee. De engelsche veldartillerie telt 14 batte-rijen te paard met elk 6 stukken ; 99 batte-rijen met elk 6 stukken, waaronder 81 bat-terijen met ka.nonncn en 18 met obuswer-pers ; 6 batterijen met zware stukken, die een obus werpen van 60 pond. Het engelsch léger is dus samengesteld uit vak-soldaten, die vrijwillig dienst geno-men hebben vèor een termijn van 12 jaren — 7 jaren in het werkelijk leger en 5 jaren in de reserve. Al die soldaten hebben in de déppts een volledig onderricht ontvangen alvorens naar den oorlog gezonden te worden.Aile onderofficieren van het engelsch leger hebhen ten minsto zeven jaren wer-kelijken dienst achter den rug. In het engelsch leger zijn de officieren-veel talrijker dan in geliik welk ander euro-peesch leger en allen zijn zij gedinlomeerd. Zeer weinig engelsche officieren komen uit de rangen des legers. Zij maken om zoo te zeggen een heel zelfstandig korps uit met zijne bijzondere belangen, met eene onge-kende verstandhouding, waarvan de tucht en de eensgezindbeid onlangs nog veel be-vorderd worden door de inrichting van een opperstaf, die de heele leiding in handen houdt. Europeesche Oorlog lis Iisf-ïlaiiilireii ©sa m '} Noorden van Frankrijk Otficisels isîegramisn : mt OisiiscSas S3r©sa BERLIJN, 25 November. (Wolff.) : Het groote hoofdkwartier deelt hedenmorgen mede : « Gisteren hebben de Engelsche oorlogs-sehepen hun actie tegen de kust (in België) lierva.t. » Op het westelijk oorlogsterrein is niets in den toestand gewijzigcî. » Bij Arras hebben wij kleine vorderin-gen gemaakt. » Uit FpasascSîi® bcoci PARIJS, 25 November. (Reuter.) Offi-cieele kennisgeving van vanmiddag drie uur : « Van de Noordzeekust tôt Yperen hebben ds Duitschers geen enkelen aanval ge-daan.» Wij hebben terrein ^ewennen tnistch»!* Langemarek en Zonnebeli». i> In de nabijheid van La Basée hebben Indische troepen de loopgraven, die zij den vorigen avond hadden moeten ontruimen, hernomen. J» Bij. lierai ' wij ecnigszins opgeschoten. » Te Béthincourt, ten noordwesten van Verdun, is een aanval der Duitschers af-geslagen.» Onze artillerie heeft Arnaville, in de buurt van Pont à Mousson, beschoten. » Ui'ï En^eSscis® foron LONDEN, 25 November. (Reuter) : Het officieelo persbureau maakt bekend, dat de toestand op het front onveranderd is. De Hindoetroepen hebben met grooten moed enkelo gisteren verloren gegana loopgraven hernomen, 3 Duitsche officieren zoomede een 100 soldaten gevangea gemaakt en een mortier en drie machinege-weren vermeesterd. » LONDEN, 25 November, (Reuter) : De Engelsche slagschepen, die de Duitschers te Zeebrugge hebben beschoten, zijn naar een Engelsche haven teruggekeerd om voorraden in te nemen. Het vuur heeft groote uitwerking gehad ; elk schip heeft tal van granaten afgeschoten. De Engelsche vliegers hebben goed werk verricht door de verkenning der Duitsche atellin-gen ; de torpedojagers zijn druk in de "weer geweest, waardoor het vijandelijke vuur op hen werd geconcentreerd en de slagsch*-pen gelegenheid hadden het vuur ran d® Duitscher» te beantwoorden ®n hun kanoa-nea tôt awijgen te brengen. Naar v«rluidt aijn de verliezen van den vijand awaar; op de Engelsche schepen zijn geen verliezen geleden. De Duitsche duikbooten hebben £ed geleden. » Uit Ssron 1 OOSTBURG, 25 November, (C. V. D.1 Omtrent de beschieting van de haven va* Zeebrugge door de Engelsche vloot ver> nam ik hedenmorgen van een der vluchte* lingm, dat de beschieting een ontzettendeï indruk op de bewoners maakte. Aile! vluchtte in de richting van Knocke el landwaarts in. Velen zochten een schuil* plaats in hun kelders. » Een der eerste granaten moet ontploft zijn onder de Duitsche soldaten, welke bij de onderzeeërs aan het werk waren. El vielen 17 dooden en velen werden gewond! vertelde men mij. » Het verleden jaar nieuwgebouwde Pa lace Hôtel werd geheel vernield, het lood sengebouw en de brikettenfabriek deelde/ dat lot. Verder werden getroffen 17 but gerwoningen, 2 hôtels, een molen en d( kerk, door welker ramen een granaatscheri vloOg. Een gerucht, dat ook te Heysl schade was berokkend, werd tegengespro ken. i * * * Aan de Oosî-Piaissische pm lîit Slasstscho IsroEi BERLIJN, 25 November. (Wolff.) AmH telijke mededeeling van hedenmorgen uij het groote hoofdkwartier : <; In Oost-Pruisen hebben onze troepei aile aanvallen cler Russen afgeslagen. » Het tegen-offensief der Russische troe pen uit de richting van Warschau is in d« streek Lowiez-Strykow-Brzeziny mislukt. » Ook in de streek ten oosten van Czeni tsochowa zijn 'aile aanvallen van de Rus sen op ons front mblukt. » \ Hlif Oostomrijksch-Honggaai* sels© isroiî! * WEENEN, 25 November, (Wolff Offi ( ieel). De geweldige worsteling in Russiscl Polen duurt voort. Tôt dusverre hebbe< onze troepen in dezen slag 29,000 krijgsga vagenen gemaakt en 49 machinegewereri zoomede veel ander oorlogsfeuig vermeeï terd. BOEDAPEST, 25 November. (Wolff.) f Blijkens mededeelingen van een lid der r©' geeringspartij zijn de in het komitaat Uni binnengedrongen Russische troepen, ni gevechten, waarin zijn zware verliezel hadden geleden, teruggeslagen. Zij trekkel thars naar de Hongaarsche grens terug. Onbeteekende Russische strijdkrachtei staan nog in het komitaat Zemplîn, do cl daartegen treden onze troepen reeds krach' tig op. ajî # # Aan di Hussiscli-Poolsclis-Galicischs gren? Uit Usiits&Saa israis WEENEN, 56 November : De geweldig( worsteling in Rus«seh-Polen duurt voort^ Tôt nu toe *«ftk:ten onze troepen in dez^ slag 29.000 gevangenen en 48 machine kai nonnen en ander oorlogsmateriaal. ^ Oit @«sssf «lapijkseSî-ISongaapi hvmi WEENEN, 26 November. — Vaji het Zuî(< delijk oorlogstooneel wordt officieel bericht : Onze troepen overschreden in zware g si vechten de moerassige kolubra-vlakte e{ hebben op de oostelijke hoogten voet geva< Aile tegenaanvallen der vijandelijki reservetroepen werden oosler groote verli^ zen afgeslagen. Zuidoostelijk van Valjevo overschreden onze troepen de sneeuwbedekte berger Meljen en Subovor. BUDAPEST, 26 November : De meldinj dat de in Hongartije ingedrongen R.nsseï teruggeworpen werden. bevestigfc zich. Di geruimde spoorwegstaties werden teruj veroverd. USf bron PETROGRADE, 24 November, (Reute^Y I Mededeeling van den grooten generalagi I staî : .. « De veldslag bij Lodz duurt steeas vooi^f, Op een punt van dezen slag heeft onze e^l valerie een charge op de terugtrekkaadi Duitsche infanterie uigevoerd, haar aam zienlijke verliezen toegebracht en kanonm^ van groot kaliber vermeesterd. « Aan ' het front Czenstochowa-Kraktf ontwikkelt de strijd zich op voor ons vool deelige wijze. Eergisteren hebben wjj m«| dan 6000 gevangenen gemaakt. De poglngt van den vijand om tegsnaanvallen te ondw, nemen misluk»»n. » # ♦ * 4aa éi Oosisnrljkscii-SsrWseSs pi Hif Oostonpi|ksGlie Iipoîs WEENEN 25 November.(Wolff.Officiee^f «Onze troepen zijn na verwarde sevechr#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume