Vooruit: socialistisch dagblad

2486 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 04 Februar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ht2g738925/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

yhsat:*-' 11 ■»jirt»i>n»j«j<.-1.^->.jtun^n;.>.-'„ ,.-i>i.->i*.iji.,ii>u.^<im..-je.-.ntirnnrjaiiM.in^iMif'c^w-w«^it^i»n<Ba^MM«^!aj3»>aM.^«»tiuaaEm»aMmt.Kj^îaK:^^?£,^mag-x.'.jaaaaay;-B^^-.^wv^TO^pm^-^imitBa»^>>Majro.T»TO!»»nng»»ica»ij«»<.«.»ii«j»«B m an * L.1S îaai» — H. 34 Priis per niimmar : voor België 3 centiemen, voor don Vreemdo 5 centiamoa TelafiMt» s Rndan'^A 247 „ A «S ">lnSe«ra«lA 9S1R iiMii.nil.n JL FaS«»»i <o<b" i ®pa®slrasen aan " L® Bien Publie „ Zonder den pennentwist gevoerd door (iet hooger genoemd blad en onzen vriend S. Hardyns, zouden wij toch de hieron-derstaande cijfers gegeven hebben. Nochtans heeft Lo BSesi Public ons schrijven wat vervroedt en noodzakelijk gemaakt. Inderdaad, terwijl wij meermaals hoorden zeggen : « Na den oorlog zal de strijd der partijen zoo scherp niet meer zijn; zullen de politieke partijen « ver-vorming » ondergaan; zullen de programma's niet meer dezelfde zijn als voor de europeesche ramp, en gaan de verschilligè chefs der partijen en klassen nu hand m hand voor het behelpen van den huidigen toestand », enz. — terwijl wij dit meermaals hoorden, komt het orgaan der klerikale bezittende klasse — Le Diesi Publie — opdagen en gaat een vinnigen strijd aan tegen de gent-sche socialistische vakvereenigingen. De strijd hen aangedaan, slaat ineens de wenschen en veronderstellingen van hen die op tempenag vasi den klassen-Etrîjd hoopten, in duigen. Onderstaande cijfers zullen méér zeggen dan honderd artikels van ■ Le BSsn c'ubSÎ3 en al zijn laster sprekend beant-'oorden : Ultgaven voor werkeJoosheid gedaan d van af i Oogst tôt en VAKVEREENIGINGEN Uitgaven der vakvereeniginj Katoenbewerkers 41,280,16 Metaalbewerkers 35,866,97 Broederlijke Wevera 26,841,00 Houtbewerkers 19,960,25 'Mets ers 7,807,00 Gcfner.gdc Weerstandskas 5,495,00 £;garenmakers 4,963,27 Vlasbewerkers 3,754,25 Schilders 3,478,50 Boekbinders 3,145,60 Dokv/erkers 1,294,00 Het Boek 1,257,55 Kleermakers 747,2 5 Schoenmakers 200,00 Totaal 156,090,80 Zulke cijfers zijn sprekende argumen-ten voor de socialistische vakvereenigin-gen.Het zijn kolossale sommen die zij aan hunne leden uitgekeerd hebben, ondanks jn geen enkel règlement gedrukt was, dat steun moest verleend worden tijdens den oorlog. Aile syndikalen hebben uit hunne weersiandskas geld en veel geld moeten leenen aan hunne werkeloozenkas. ALLE werkeloozenkassen waren uit-geput en meerdere syndikaten hebben boven dit ailes nog geld moeten leenen aan vreemden, om zulken grooten on-derstand aan hunne leden te kunnen uit-keeren.Maar voor Le Bien Public wringt daar de schoen nie': : hij wil de vernietiging aer syndikaten. Hij weet wel, wanneer er geen geld meer in de kas is en geene bijdrage — hoe ldein 00k — meer betaald wordt, de organisatie ontredderd wordt, machte-loos gemaakt en vernietigd. Dàt is zijn wensch, zijn strijd, zijn doel. Le Bien Public wil de « opene armen » voor de patroons, om na den oorlog — en binst den oorlog, als het zou kunnen — de loonen neer te drakkçn en met de werklieden te spelen als de kat met de muis. Het antwoord dat de werklieden zullen geven op den aanval van Le Bien Public, is niet alleen îid blijven van hunne vak-vereeniging, maar ïjvsrig werken om sor de socialistische syndikaten van Cent met 2 Januari 1915 Bijleg der Bijzonder Totale l Stad krediet uiîgaven 40,825,80 2,448,00 84,553,96 34,891,48 225,00 70,983,45 26,932,00 3,861,00 57,634,00 19,193,35 • 375,oo 39,628,60 7,316,00 — 15,123,00 5,407,40 .1,202,70 12,105,10 4,148,10 876,00 9,9S7,47 3,734,25 361,30 7,829,80 3,367,50 . — 6,846,00 2,473,40 117,00 5,736,oo — — 1,294,00 1,141,40 ..v— 2,398,95 566,3a 105,00 1,418,55 — — 200,00 149,996,98 9,471,00 3r 5,558,78 nieuwe leden te winnen. Ons antwoord aan Le Bien Public moet zijn : Wij laten ons niet vernietS-gon! Wij slislten aan, wij versterken onze syndikaten onder den kreet : Leve onze vakvereenigingen die zoo goed hunnen plicht gedaan hebben! A. V. "LE 33 PUBLIC,, ONTIASKERD ! I Le Bien Public heeft een medewerker die hem eene briefwisseling gestuurd heeft over de kwestie van de werkloos-heid en het Fonds bestemd om ze te lenigen. De medewerker van het klerikaal blad is geheel klaar en duidelijk, zelfs in Vulke mate dat hij, die deelmaakt van de besturende commissie van het Werk-loozenfonds, niet aarzelt den ondergang van die nuttige en noodige inrichting te pleiten. 't Is ailes behalve proper en moedig. Inderdaad, in. dit nieuw artikel van Le Eîoïï Pjjfesîs wordt nogmaals de stelling verdedigd, dat de leden der ziekenbeur-zen en de op 't leven verzekerden op ge-lijken voet moeten gesteld worden met de leden der vakbonden, die van het Werkloozenfonds genieten. In theorie is dat valsch, omdat de zie-kenbeurzen en levensverzekeringsmaat-schappijen gesticht zijn om tusschen te komen in treurige levensomstandighe-den, maar die met de werkloosheid geen de minste betrekking hebben. In praktijk zou hetgeen Le Bien Public ferdedi^t uitloopen op den ondergang r'an 't Werkloozenfonds.Dit zou overigens 'iet geval zijn met aile werken van voor-aitzicht. Moesten de ziekenbeurzen tus-schenkomen om de werkeloosheid te steunen, het ware eveneens hun onder-Bang.De sociale risxco's zijn talrijk, meest voor allen bestaan er verzekeringsmaat-schappijen, en elkeen is vrij van zich bij ééne aan te sluiten naar vrije keus of bij allen zoo hem dit lust, of bij geene tnkele als hu dat Jaeat ^ De medewerker van Le Bien Public vraagt of de stad het inzicht heeft aan het syndikaal beginsel haar patroon-schap te verleenen. Neen, de stad heeft dat inzicht niet, daar zij 00k de katholieke syndikaten steunt die eene gansch andere strekking vertegenwoordigen dan de onze, en 00k de afzonderlijke spaarders die zelfs niet gesyndikeerd zijn. Het Werkeloozenfonds staat 00k in princiep en meestal in feite buiten de weerstandskas, zoodanig dat Lo Bien Public ons ten 'kwade duidt dat onze vakbonden slechts leenen- aan hunne werkloozenafdeeling in plaats van hun geld eraan te geven, hetgeen de chris-ten syndikaten wel doen. Maar moest de stad wezenlijk het inzicht hebben het syndikaal idee aan te moedigen, wie zou het haar kwalijk ne-men?Le Bien Public geheel zeker en aile kortzichtige reactionnaire volkshaters met hem ; maar wîj zouden de stad goedkeuren en helpen. Het moet eindigen met die gewilde leugen en beleediging dat de vakbonden groepen zijn die wanorde, opstand en ondergang verwekken. Zij zijn integendeel vereenigingen die orde, vrede en welstand willen. En wat men 00k zegge, de feiten zijn er. Sedert de klimmende macht der syndikaten zijn de werkstakingen niet alleen verminderd in getal, maar rustiger, 00k vreedzamer en methodischer geworden. Wij roepen gansch de werkende klasse tôt getuige. Een openbaar bestuur dat het syndi-. kalisme zou steunen, zou eerder bewijs , geven dat het breeden, alzijdigen blik heeft op den tegenwoordigen maat-schappelijken toestand, evenals de fa-brikanten die zoo verstandig zijn, wanneer er iets scheelt, met de syndikaten te. onderhandelen. ajc * * VooruSt, de stelling verdedigend dat alleen de aangeslotenen bij het Werkloozenfonds dienen gesteund, had ge-vraagd : Wie stelt er een slachtoffer van brand schadeloos,dat niet verzekerd is"? Le Bien Public replikeert 3 Het antwoord is gemakkelijk. Welke verzekeringsmaatschappij heeft ooit hare getroffenen ten laste gelegd eener openbare kas'?, En welke verzekeringsmaatschappij zou ooit durven zeggen hebben aan hare slachtoffers dat zij op-hield van betalen omdat de drie vierden van haar kapitaal uitgeput waren ?. Het wederantwoord is nog gemakke-lijker.De verzekerigen tegen brand vergoe-den maar hare aangeslotenen. Dat zij ze ten laste niet leggen eener openbare kas, komt hieruit voort dat men in dees geval niet voor eene sociale, algemeene ramp staat, maar alleen voor een bijzonder geval. Maar is Le Bien Public zoo zeker dat, indien de brand wezenlijk buitengewone verhoudingen aannam en wijken of ste-den werden verwoest, dat de openbare besturen niet zouden tusschenkomen? Zal zulks met den oorlog het geval niet zijn? En, ailes wel ingezien, worden de verzekeringsmaatschappijen niet on-rechtstreeksch gesteund als de steden de brandweerkorpsen op hunne kosten onderhouden, die grootendeels ten goede komen aan de brandverzekeringen ?, Wij dênken het wel! En zeggen de verzekeringsmaatschappijen niet dat zij hunne betalingen sta-ken, omdat hun kapitaal voor drie vierden uitgeput is, dan doen zij het anders: zij sluiten hunne boeken en hun bureel en 't is geloopen. En nochtans moeten wij doen opmer-ken dat de verzekeringsmaatschappijen ingericht zijn met als bazis statistieken, opgedaan na lange ondervindigen en gemaakt door mannen van het vak. De be-rekening van de risico's wordt daar-door nagenoeg onfeilbaar. De Werkelcozenfondsen zijn om zoo te zeggen nog maar in hunne kinderjaren en hebben weinig of niets om zich op te steunen; zij moeten nog zoeken, tasten en ondervinden. Le Bien Public weet dat ailes zoo goed en zelfs beter als wij, maar hij ge-baart van krommenaas. Dat is gemak-kelijker om Vooniit aan te vallen en de democratische stichtingen die hem in den weg staan te vernietigen, ten voor-deele van den paap. F. H. Wij zullen morgen verder antwoorden. Hpjiigari© Met het 00g op den woedenden wereld-brand wordt er vecl gesproken over d© hou-ding van de balkanlanden, bijzonderlijk over de inzichten van Bulgarie, en rij die den za-kengang volgen moeten weten wat Gena-dieff, de bulgaarsche ambassadeur, vol gens het Duitsehe Persbureel, te Rome veridaard heeft a.an hooggeplaatste mannen die hem onder handen genomen hadden: « Te Bucliarest ontwaart men eene sterker wordendo gedachtenstrooming die het er op aanlegt om de regeering te chvingen tôt het opgeven van hare onzijdigheid. )> Wij hebben die strooming aandachtig ge-volgd, maar voor den oogenblik kunnen wij niet met zekerheid zeggen of er op de ge-dachten en de woorden daden zullen volgen in do eerstkomende dagen. » In elk geval kunnen wij verzekeren dat de deelneming van lîumenië aan den oorlog voor ons onberekenbare gevolgen zouden moeten hebben. » Het is waar dat wij geene bepaalde over-eenkomst met Rumen ië gesloten hebben, maar van de omstandigheden zal het afhan-gen of wij daartoe niet zullen moeten komen. . » Wat Servie aangaat, wij zien dat dit land eene steeds gunstiger houding aan-neemfc voor wat betreft de herziening van het verdrag van Bucharest. » Het Giornale d'italia heeft den ambassa- : deur afzonderlijk doen ondervragen en vol-gens zijn verslag zou hij 00k aan ha.i'en man gezegd hebben: « Door het feit dat de italiaanscho regee- , ring Valona heeft doen bçzetten is Italie zoo ' goed als een balkanstaat geworden. Teuge- ] vo|ga daarvan isjtalië û&ot dejmderQ h^i- . t kanstaten in groot vertrouwen genomen, omdat men weet dat het in deze streken niet kan uit zijn op het vestigen van zijne heer-sehappij, omdat men weet dat het daar politieke noch economischo nevenbedoelingen kan hebben. » Van belang is nog hierbij, te weten dat hefc zeer behoudsgezind rumeensch dagblad Poli-tica dringend naar uitleggingen vraagt over de houding van den parijzer ambassadeur Lahowary, die aldaar deelnam aan een ban-ket ter eere der zendelingen Diomandy en Cosinescu — zendelingen die hoegenaamd geene politieke opdracht zouden gehad hebben.Politica vreest dat eene dufcbelzinnige houding van landsvertegenwoordigers in zulke omstandigheden aanleiding! kunnen geven tôt betreurliik misverstand omtrent de inzichten van Rumenië. Hoe ieo op zee ta wl piî lis den Ooriag John Wood, de kapitein van den engel-schen steamer Burward, vertelt wat hem met zijn schip is voorgekomen : Den dinsdag namiddag, om halfrier, verliet ik met mijn -Biinvard de haven van Leith. Het weder was gunstig en wij kon-den er vast op rekenen dat wij woensdag avond v66r 6 ure Rotterdam zouden berei" t'en. Den woensdag namiddag, rond 2 ure, zoo wat 20 mijlen ten Noordoosten van het lichtsehip Maas, ontwaarden wij den duit-sehen onderzeeër U19, die ons bevel gaf te stoppen. Wij meenden besï te doen niet te stoppen en daarom besloten wij dubbel vuur te ma-ken en zoo snel mogelijk op te varen. Onze bevelen werden st.ipt uitgevoerd en in voile va art kwamen wij meer dan 12 mijlen verder naar onze bestemmingsplaats. Achtervolgd door den duitschen onder- Europeesche Oorloq . r.». ^ - - - y InJesf-Vl^iiMi esi m 'fliiiiira Frairijk Ofiislsete tefepMn : Duitsehe ambtclijke meldingen. Groot Hoofdkwartier 1 februari. Westelijk oorlogsterrein. Van het westelijk oorlogsterrein is niets van belang te melden. Oostelîjk: oorlogsterrein. Van de Oost-Pruisisehe grlens niets nieuws. Noordehjk van de Weichsel in de streek zuidwestelijk van de Wla.wa hebben wij de Russen uit eenige plaatsen welke zij daags te voren voor ons front bezet hadden, verdrongen. In Polen zuidelijk van de Weichsel won-nen wij verder terrein. Zuidelijk van de Pi-lica hebben wij onze aariva.llen hernieuwd. Opperste Legerbcstuur. Oit FEP'assscIse i | PARUS, 30 Januari. (Reuter.) « Het offi-cieele berichfc van vanavond elf uur beves-:igt dat de Duitschers een aantal gesneuvelden :en noorden van Lombaertzijde en bij LaBassée lebben laten liggen. » Uit Argonne wordt gemeld dat onze 'roepen zijn teruggetrokken op nieuwe stel-lingen, ongeveer 200 M. gclegen achter die, îvelke zij tevoren bezet hielden. Om het ter-ren is verwoed gevochten... » PARUS, 31 Januari. (Reuter.) Het amb-telijke communiqué van hedenmiddag 3 uur neldt : « De strijd bepaalde zich Zaterdag iangs bijna het geheele front tôt een artillerie-duel. Onze artillerie was daarbij avérai in het voordeeî. » In de buurt van Atrecht, Roye, Sois-sons en Rheims hebben onze batterijen ;wee kanonnen van den vijand, verschei-iene verdedigingswerken en een aantal nortieren vernield. » De Duitschers ondernamen drie aan-rallen in het bosch van La Grurie (in het îuidelijk gedeelte van de Argonnen ten W. /an VarenneS). » Wij houden het dorp Angomont (ten tf.O. van Badonviller) bcKet. » PARUS, 31 Januari. (Reuter.) Vulgens îet officieele bericht van vanavond elf uur s er niets van belang te melden. ... - ,>èx zeeër kregen wij dan een tweede bevel van te stoppen, met het compliment dat me# ons in den grond zou boreu als wij niet gei hoorzaamden. _ Weldra schoot men als laatste verwitti-» • ging den gebruikelijken yuurpijl af en eV bleef ons niets anders te doen dan de ma> chienen stil te leggen. Daarop onvingeu wij het bevel ons schi^ dadelijk te verlaten met heel de bernait*, ning, en dat nog wel in onze eigen sloepen/ ' Eenige oogenblikken later waren de Duit* sehers aan boord van de Diirward en zi^ legden twee bommen in de machienkamer< Daarna nam de onderzeeër al onze sloe-f pen op sleeptouw en bracht ze naar hei genoemd lichtschip, van v^aar wij met do' bemanning in loodsbooten naar Hoek-van* Holland gebracht werden. ïoen wij zoowat 5 mijlen verwijderil) waren hoorden wij aan boord van onzetu) Durward twee verschrikkelijks ontploffin-J gen, maar wij konden ons schip niet zi«n zinken, daar het donker geworden was. De bemanning van de Durward bestonoS uit den kapitein, twee loodsen, twee machi-i nisten en zestien matrozen. Ailes was bij deze aanranding zoo vlug| gegaan dat geen enkele der mannen zijn) geld, zijne kleederen noch eenig anderi voorwerp heeft kunnen meenemen. ) De lading van het) schip was bestemd^ voor het Rotterdamsch huis Boutmy an stond uit 202 ton kolen, 220 ton stukgoede< l'en, 500 ton £,uano, 251 ton ammoniak, 80c ton olie, 20 ton garen en 118 ton allerhando) geweefsels. j Aardbeving in Italie De zeer hevige a.ardbeving in de Italiaan.ï sche provineie Benevento, is op St-Maura,, | een van de Ionische eil^nden, zeer hevig are- f weest, en de vuurtorén op Kaap Ducato is' ingestort. In Bidgarië en in Turkije werd; de schok 00k gevoeld. —~"r te é Rossisoii-Poolsciie- Onlisisciie grensr Oostenrijksclie ambtelijke meîding. WEENEN, 2 febrauri. — In Russischj Polen en West-Galicië werd gisteren eene) heftige gevechtswerkdadigheid vernomen.j De gunstige vooruitzichten waren ooiteaald da.t talrijke verkenningsgevechten en scherJ mutselingen die in menig gebied lokale uiti* slagen bereikten. De algemeene toestand in de Karpatheni is sinds de laatste gebeurtenissen onveran-^ derd. Nieuwe Russische àSnvalIen westelijk" van de Lupkower Sattel werden afgewezen. In de Bukowina gebeurde niets van belang. Op het zuidelijk oorlogsterrein is de toestand onveranderd. * * * Oorlog Itsssûta Rusland en ïurKije, PETROGRAD, *31 Januari. (Reuter.):' Het communiqué van het Kaukasische. leger behelst, dat een Russische kolonne op 27 dezer Gorness heeft bezet. Den vol-, genden dag vielen de Turken de kolonn®L aan, doch zij werden teruggeslagcn. * * 0S|§ZËE EngjeBsch koogivaardysohSp' in dan gfroîEsS geboord FLEETWOOD. 30 Januari. (Reuter.) De Duitsehe duikboot «U2X» heeft in de Iers.che zee het stoomschip « Ben Cruacllen » van Nortl* Shields door een torpedoschot in den jjroiid ge-boord. De bemanning, bestaande uit 21 kop-pen, is te Fleetwood geland. De « Ben Cruachen » was een «chip vani 1978 ton en behoordo aan de reederij Mor-i rison te North Shields. Oo espsta duik- fe©œt 2i£5:iî de Wesfksssi EngeB&nd LONDEN, 30 Januari. (Reuter.) D« ,Duit£ch«s. he.hhea .AÈsa

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume