Vooruit: socialistisch dagblad

2110 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 04 Oktober. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 27 November 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9g5gb1zk2q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

VOORUIT DrM«fUlt|MMif l&ft: Maatsdisppij HET LlCHt p. PS VIS CM . U4eb«r*Q«Ht ,. REDACTîE . . ADMINISTRAT^ HOOGPOORT. 29. CENT ÂBGNNEMENTSPRIJS "S BELGiS Drie ctaaneSen. » . . , fr. 3JSS Ze» tnamnden ..... fr. é.50 Eenjaar, Yr. <2.50 Mes sfeonnsert zicli ep aile posfcureeîea DEN VREEMDe Drie tnaanden UUgelijJka verzonders). . , . - . Cft &> J Orgaan der Belgische Werk/iedenparfy. — Versehjjnends aBe dagen. Wat ze ons wiilen wijs maken De « Gazet vafi 'Antwerperi I scKrijft het volgende : T© S©ïi0B*p©si&i@ssi?®l Dr lîutten vertelt vordw wat Kom ge-zegd werd dat er te Scherpenheuvel tou gebewrd zijn. Een legende, segt hij, want legende is 't maar zoolang er geen officieele bevestiging i*. Zoo hoort dan : De Praison trokken Scherpenheuvel binnen, En zij trokken regelrecht op naar de kerk, Maria's hciligdom. t Opent de deur » geboden Ze. Maar de menechen, die er waren, stonden be-vend rondom. « Opent ze ». De menschen dorston niet. Toen gingen er de aolda-ten aan staan, en sticten tegen de kerk-poort met hun geweerkolven. Maar de deuren waren gegrendeld en schenen versterkt van binnen. Zij gaven niet toe. Nu scheen de hoofdman wit van woede en beval, dat ze open gebeukt moesten worden. Maar onmogelijk. « Goed, zei hij, zet er de kanonnen voor en schiet ze tôt gruis. » En de kanonnen werdcn gericht. Maar op hetzelfde oogenblik werden fie deuren van binnen geopend en begon-nen iangzaam te wijken. Doch daar binnen »m geen hand, die m bewegen kon. De hoofdman ging er binnen en vond er dan ook niemand. Toen gebood hij den soldaten er de paarden te stallen. De paarden stallen er in Maria's heilig-dom. En da paarden kwamen. Maar het eerete paard, dat er cita hoeven op den drempel nette, rie! morsdood voor de kerk neer. En de hoofdman werd beangst. Hij «tond een oogenblik te wfcifelen. Dan eommandeerde hij « terug ». En de Prtiisen vertrokken. Maar sonder dat één koord bewoog, luidden zachtjaa, heel zachtjee aan, al de klokken van Seberpenhetive!. Op dezen oogenblik, Frut, dat tiwe godsdienst bedreiglijk bankroet maakt, met dergelijke zwans voor den dag ko-tnen, dat is waarlijk durvert. | Wat, Frut, er bestaat eene goddelijke E:ht die kan beletten dat de pruissen me paarden stallen in een kapelleke Scherpenheuvel ? Waarom laat die-Stelfde macht de prachtige kathedraal van Reims vernietigeii ? Ooatenrijk, het archi-kris'teîijk land, in wiens hoofdstad de hoogste prinsen der Kerk onlangs nog hun eucharistisch congres hielden, is juiat dàt land dat de schuld draagt van het europeesch bloed-bad.Waarom is die goddelijke macht niet tusschen gekomen ; waarom heeft ze dat niet belet ? Attila II spreekt gedurig In naam van God en aanroept hem — evenals aile an-dere gekroonde hoofden — om zijne wa-penen te zegenen. Dragen ziine krijgslie-den niet op hunne borst : « Voor God en Vaderland? » Nochtans predikte «we God : « Hebt elkander lief » en « Gij zult niet dood-slaan ! ». En zijne discipelen... ! Zij zegenen de zwaarden die moeten dienen om te moor-den, te vernietigen. Welke tegenstelling ! Neen, Frut, nw dwaas gepraa't kan de menschen niet meer lijmen ! 't Kan slechts tiog meer de aandacht der massa vestigen op de onmacht van uwen godsdienst Het oogenblik voor piirakels is dus slecht ge-kozen.En à propos van mirakels? Wat zegt ge van dat van Aalst? Luister: 't Is Zondag ; de mis volop aan den gang. De geloovigen prevelen hunne ge-beden.Zij smeeken hunnen God, beroepen zich op het Heilig Hart van Maria om behoed te blijven der onheilen van den oorlog. En wat geschiedt er? Ziet, daar verschijnt de Heilige Geest onder de gedaante van duitsche bommen, die met veel gedruisch op de ,kerk donde-rcn en ze sterk beschadigen. De aanwezigeiî slaan op .de vlucht, want in den tempe! des heeren vinden ze geene veiligheid meer ; ze kunnen er el-ken oogenblik verpletterd worden. Zij vluchten, want God met al zijne machtige heiligen laten hun in den steek. Zie, Frut, vertel eens dat mirakel aan tiwe lezers. Dan zult ge hen toch ten minste de Waarheid zeggen. JUDEX. Een goed artikel in de laatste "Vonvarts,, i Aan een artikel van het laatst verschenen riummer van de «Vorw&rU» ontleenen wij het volgende: Ka gezegd te hebben dat veel jjjeld uitge-geren is door de Duitsche regeenng om de wereld in te lichten over den oorlogstoe-ïtand en mon toch niet gelukt een Duitsche «temming te maken vervolgt on» Duitsche geschorst partijblad: « Er is tegen de Duitschers in het buiten-land — ook in het neutrale buitenland — Mdert langen tijd veel wantrouwen, arg-tfaan en vijandschap opgestapeld en thani tien wij daarvan de gevolgen. «Duitschland beleefde in de laatete 10 ja-ien een economische opbloei als geen ander I»nd. Dat beteekende in de kapitalistiaehe ffiaatschapp)»; het opkomen van sterk impe-rialistische neigingen, waaraan de woord-l^oerders det belanghebbenden vaak genoeg 'ttaar al te àuidelijk uiting gaven. Dat deed buiten . verdenking opkomen eene ontstem-fning, een gevoel van bedreigd zijn — al-ttans in de kapitalistisch-belanghebbende kringen, die het hunne deden om het ook in breederen kring in te boezemen. «De chauvinisten over de grenzen echter touden nauwelijks zoo groot succès met hun propaganda hebbon gehad, indien hier-|>ij nog niet iets anders was gekomen : Het land, dat zoo schitterend opbloeide, vas te-^ens het land dat zijne arbeiders de eocia-listenwet schonk, dat ook na afschaffing van deze wet, een chicaneerende politie-regee-ing had en de gelijke rechten van zijn bnr-8ers alleen op het papier der constituée had bestaan. « Zoo leek aan het overige buitenland, ook •■an de arbeidende klassen in het buitenland, Duitschland steeds een mogendheid welker neerschappij militarisme en politieke onder-drukking beteekende. Zoo kon dat wantrou-ren, die verbittering ontstaan, die onze oor-to??zuchtige tegenstanders in de heerschen-pe klassen bij dezen strijd zoo tegemoet kwa-Nn en die ons bij de neutrale staten slechts fcet de grootste moeltte sympathie doet ver-i ge|,ven. Zoo is het te verklaren, dat ook uîii kringen der arbeiders in het buitenland «Matingen kiramsa, ai* mi *« beUwtfM Izljn. Te betreuren vooral, omdat zij het Duitsche volk als geheel verantwoordelijk voorstellen voor hetgeen slechts het drij-ven van eene kleine liasse was omdat ze generaliseeren ea overdrijven. Zoo kon men b. v. in het Italiaansch vakvereenigingsblad met droefenis lezen, dat de Duitschers in het algemeen als roovers 1 estempeld werden, dat men de onzinnigste legende verspreidde, dat de Duitsche troepen grijsaards en kin-deren in den strijd als leveode sfihilden voor zich uibdreven. »De partijgenooten in het buitenland kunnen er zeker van zijn, dat de Duitsche ar-beidersstand eike rooxzuchtige politiek o©k nu nog evenzeer aikeurt als Sfceeds te voren en dat hij voornemens is, de op buit betoste onderdrnkking van vreemde volken zoo kraehtig te bestrijden als de omstandig^ heden maar zullen veroorloven. De partijgenooten in het buitenland kunnen er zeker van zijn, dat als de Duitsche arbeiders mede hun vaderland verdedigen, zij daarom toch nooit zullen vergeten. dat hun belangen de-zelfde zijn als die der proletariërs in de andere landen, die evenals zij zelf zonder hun wil, ja tegen hun herhaalde nadrukke-lijke vredesbetoogingen in, tôt den oorlog werden gedwongen en daar thans hun plicht doen. De partijgenooten in het buitenland kunnen er zeker van zijn dat het Duitsch volk niet minder humaan is dan een ander, waartoe de opvoeding door de arbeidersorganisaties zooveel mogelijk trachtte bij te dragen. Al mogen Duitsche soldaten in de opwinding van den oorlog wandaden hebben gepleegd, onder ons zal er niemand zijn die zebillijkt—zoo min als de gruwelen van anderen gebiilijkt worden. Dit echter mogen wij zeggen, dat verhaal-tjes, als die van de levende schilden niet waar kunnen rijn, want hier gaat de be-Rchuldîgmg niet tegen individuen maar tegen groot»r« gemeenschappen en voor deze staan we irn» Wij zijn gelukkig te bestatigen dat de «Vorwârts» de gruweldaden ten sèrengste afkeurt en de veranwoordelijkheid van dezen oorlog en de Duitsche barbarij op rekening der keizerskliek brengt. Waar het partijblad echter meent dat het onzinnige legenden zijn, dat grijsaards en kinderen in den strijd als levende echilden door de Duitschers vooruit gedreven worden, kun-neji de verslagen der onderzoekskommissie gelden; daarin kan de «Vorwârts»-redaktie daq nagaan aan de feiten wat al afgrijselijke daaen door de legerbenden van den keizer in Belgi* geplœçdl Europeesche Oorlog De Antwerpsche forten (V erroïg) IN DE OMGSVING VAN StQ-KATHlLÏJlîE-WAYEE Heden namidd-ag hebben we langs d< vuurlinie van het Duitsch goschut een ver-kenningstocht ondesrnomen naar Duffel. We ataan hier nog niet goed aa^igeteekend bij d« schildwachten en nech bewijzen, no et iets bet ers dan bewijzen Tvaren bij maonte om ons naar het fort van St. KatheKjne Wa ver door te laten. Op oBEea weg zîen vk dat het meest be-echoten punt der Duitschers het fort is van Kathelijne en het kleine fort van Duffel. Heel den nacht heeft het vuur van den vijand hier gewoed. De fabriek der Papeterie Anversoise heeft erg geleden. In het dorp zelf zijn de kleine kerk en een huis ge-raakt. Op den steenweg naar Mechelen, tusschen het dorp en de velden vinden we artillerie in wacbtende houding, gereed om bij het eerste sein op te ruken. Het duurt niet lang of ze worden ook door het vijan-delijk vuur bezocht. Weer een toer der Duitsche ballon-captifs. Onze wagens nemen een andere richting en verspreiden zich in de veklen; dat is het heel resaitaat va» zea of zeven sehrapnells. Tegen het fort van St. Kathelijne beuken nog steeds de zware houwitsers aan. Onver-poosd wordt ook het fortje van Duffel be-schoten. Meeetal vallen de bommen hier in de veklen. Wanneer we den spoorwegbar-reel voorbij trekken hooren we donderend geraas en zien we de prô;je<?tàels hoog de aarde in de lueht doen springen. Hoevefe dnizenden franks worden al zoo niet wegge-schoten vooraleer een kogel doel treftî WAT EEN LIGEBOVEESTE OVES DEN TOE STAND ZEGT Op het oorlogstejwein hebben we de gele-genheid gehad met eea. der geaaghebbeadste oversten van ons leger in gesprek te ko-men. We hebben niet nagelaten hem over d©n toestand te ondervragen, en ziehier wat cîe overste ons zegde: — De Duiteehers vreeaen een uitval van het Antwerpsch garnizoen. Uit vrees niets dan uifc vrees, geloof me vrij, maken ze veel lawaai, meaoende ons aldus schrik aan te jagen en om te doen gelooven dat ze met een machtig leger v6<5r Antwerpen staan. Wel-nu, de huidige beweging is veeleer een de-moMtratieva beweging ; de vijand heeft geen volk genoeg om een geregelden aanval op Antwerpen aan te durveo. Meer om aan het verlangen te gsrnoet te komen van vele kamerstrategen dan wel omdat we er iets van gelooven, opperen wij het berwaar: — Maar, indien rdle Duitschers er in luk-ken twee forten tôt zwijgen te brengen dan hebben ze intervallen om zonder vrees voor hun linker- en rechterflank onze stellingen binnen te rukken, Zie Luik. — Primo, wat maakt ge van onze veld-troepen; secondo, van onze andere forten, en de drie andere fortenringen ; tertio, — ik herhaal het —: de Duitschers hebben geen 500.000 man beschikbaar om een ernstigen aanval te wagen. Nog maar pas hebben zij uit Frankrijk nieuwe troepen moeten weg-trekken om ze tegen generaal Rennenkampf te sturen, die onweerstaanbaar met zijne Uussen terug Oost-Pruisen binnen dringt en met versche troepen tegen een uitgeput leger vecht. Yeel lawaai, niets dan lawaai, bevestigde de officier nogmaals, de schouders opha-lend. Ze moeten hier niet pogen ons te over-bluffen en den «coup de M'aubeuge» te her-beginnen. Ze zullen te Berlijn van ons niet gaan zeggen dat de tairijke bezetting zich, overbluft door het geraas der Duitsche artillerie, overgaf voor eleohts 7.000 Duitschers.— En een ander fort heeft zich eens over-gegeven aan één officier en vier soldâtes, meenende voor eem gro»te legermacht te staan, vroegen wij er vertrouwend bij. — Dat zal hier niet pakben 1 zegt de officier, m«t een energiek gebaar ons verlatend om bevelen te geven. V0SBERG, D0NDERDAGV00RMIDDAG Den heelen nachb heeft het gevecht tusschen de Duitsche en Belgische artillerie voortg«duurd. Om 2 ure 's marge h s ont-vingen onze in werkiag zijnde batterijen bevel v66r Mechelen de huizen te beschie-ten, waarin de Duitschers sedert gisteren terug binnen gedrongen zijn. Het vuui langs weerzijden is nog aîtijd zoo hevig, zooniet heviger dan gisteren en eergisteren, Yan uit de richpting van Mechelen en bo-ven Peurs is het een gedonder zonder op-houden op Kathelijne, Dulfel en Waelhem. 1 Langs onzen kant bulderen onverzwakt onze kanonen hunne salvos van Kathelijne tôt Puers. Over do vlakfce van het oorloga-terrein worden de slagen in tienvoudige échos weerkaatst. Het fort van Waelhem heeft opnieuw zijn groote vuurmondeu aan 't werk ge-bracht. Nog steeds is het bolwerk het nnk-punt van het. zwaar Duitsch geschut. In Waelhem, waar we opnieuw oen kijkje gaan nemen, komen minder projectielen te-rechtj zij zouden er ook niets dan puinen treffen. De meesten vallen links van het fort en pogen onze linietroepen uit hunne loopgraven te verjagen. Dezen nacht was het getal dooden aan onze zijden aldaar niet groot. De Duitsche kanonniers tasten in den ronde en 't is slechts bij ongeluk dat nu en dan eene bom in de yerschansingen terecht komt. Al de wegen voor toevoor en afkwsht on-zer troepen zijn nog yrij. Langs d« hoogte van d«n Yosberg heeft de vijand het vooral op onze veldar-tillerie geladen, maar hoe menigvuldig hij ons ook zijne kogels zend, 't is steeds in de tegenovergestelde richting dat ze uitster-ven.Dezen nacht hebben onze kanonniers hunne zwaro stukken aan 't woord gebracht en hoe vertroed het vijandelijk vuur ook laait, 't is ons geschut dat het hunne over-weldigt.Onze ballon Captif die nu op een zeer voordeelige plaats opgelaten is bewijst ons leger de beste verkenningsdiensten. Het moreel der troepen is allerbest. Doorheen het vijandelijk vuur trekken onze linietroepen naar de loopgraven en de kanonniers wijkea niet van hun stukkea. Tôt heden toe hebbam w» slechts een paar gekwetsten zien vervoeren. Boven Êumpst vooral moeten de Duitsche verlie-zen groot zijn. Heden morgend werd op den vijand gedurende 1 1/2 uur een helsche «tir à volonté» gericht, die hem ver achter-uit sloeg. WnreiD de Solistes à ta m Aâtwgfpss teliilsii In de «Nieuwe Botterdamsche Courant» die te Brussel m»g verkocht worden, ver-telt een reporter een gesprek, dat hij aldaar had met een Duifcschea ppjjteiofficier, opzichtens do forten van Antwerpen. De officier zegde: < Zoolang de Duitsche legers zegepralend vooruitrukten naar het Zuiden, bood de versterkte stelling van Antwerpen ,door een groot deel der Belgische troepen bezet, niet het minste gevaar aan. Een sterk observa-tie leger was voldoende en daarom werd niet de minste aanval op de forten gedaan. « Maar in geval van een aanvallend optre-den der Fransohen naar Belgie, is de stelling van Antwerpen ee« onberekenbaar gevaar voor de Duitschers, want eij laat toe hunne beide flanken te bedreigen. « Om dit gevaar af te werea, moet men trachten de Belgische strijdkrachten te over-winnen, en dit kan maar door de inneming der forten, waardoor het garnizoen van Antwerpen zou verplicht worden zich over te geven of naar het Noorden van Frankrijk te vluchten. In beide gevallen zou het de Duitschers niet meer in den rug kunnen aanvallen. « Daartoe werden in de laatste dagen vele troepen en materieel naar Antwerpen gezonden maar het vervoer werd erg tegen-gewerkt door het weder en de toebsreidse-len zijn niet voltooid. Ivien spoedt zich echter, want de tijd dringt. < De laatste uitvallen van het garnizoen van Antwerpen zijn wel is waar afgeslagea, besloot de officier, maar al deze verrich-tingea weerhouden vele Duitsehe troepen verre van het hoofdtooneel van den strijd en verstoren onze verbindingen. » IMiriTTVT— n i i i i.I ■ 11^ il lie! er fe iliisi uitzlit ■ Toen we vrijdag avond van Wetteren tej Gent-Zuid van den trein stapten, zagen wij een vrouw die, eerst uit Aalst gevlueht er, terug was binnen gegaan en er in gelukt is er uit te geraken. De vrouw, zekere Mina De Yleeschhouwer, uit «De Gazmeter», wonende Leopoldstraat, vertelde ons het volgende: «Aan de Duitsche voorposten vroeg ik ïn r de stad om mijn kind te mogen gaan, en, > dat ik spoedig jiou terugkeeren. Zij lieten i mij toe. «Aan het Weezenhuis waren de Duitscherg j bezig met aile petwaren op te laden. Twee zusterkens, dio niet hadden kunnen wegko- ! ; men, verblijven nog steeds in het gesticht en j i mc.esten bij de Duitschers om eten gaan. Ikl ook ging er een brood halen. «In de stad zijn 7 à 8 politieagenten dis bezig waren de gedoode burgers te begra-'î r ven. Ailes ziet er wreed en treurig uit. j «In de statie van Aalst waren 1-2 porsonen gevangen gehouden geweest, doch nu in vrij-1 t heid gesteld, met verbod evenwel de stad t* , verlaten. «In de Lange Zoutstraat werden uit het' , schoenmagazijn van M. Hofmans, sehoenen1 ^ op de straat geworpen. Drie jongens van' > Erembodegem,raapten eenige paren op,wat ( door duitschers gezien was. Dezen vroegen wat dit was, en op het antwoord der jon-' , gens dat ze deze sehoenen gevonden had-. den, werden ze in het gevang van Aalst, [ bij Hoebeke, op^e«loten, onder bedreiging te zullen gefusilieerd worden. «In de Leopoldstraat werden twee wonin-. gen totaal we»gebombardeerd. In de Molen-straat zijn ook huizen weg. Aan den toren > is weinig meer schade gekomen dan er zon-' dag was na het bombardement. • i «Volgens onze zegsvrouw zouden er rich' i te Aalst nog ruim een honderdtal inwonersl der stad zelf bevinden, en een 1000-taJ Duit-, schers. In het omliggende der stad liggen er nocpl veel soldaten. Da vroew is gem&kkelijk uit do stad ge-raakt en buiten de Dnitache lijn gekomen. De pretentie d«r Duitschers De duitschers ontbreekt het naast bloed-doi>sti^ieid,roofcufiht en barbarisme in den hoogsten graad, aao geen# pretentie. Zij hebbejj den heer Van den Berghe Jaak, ka- '( tholiek ^emeeafceï{j,adslld, die ook eens in' Aai«fc wae teru^fekeerd, als burgemeester ; ajmgesteld. j Te Leée deden zij hetzelfde. Daar werden j M- Emiel De Oraeeker, gepensioeneerd on- f dorwijzer, t-ot burgemeester aangesteld, en , tet schepenen MM. Jan Schelfthout en Gus- J taaf Dellaert. Donderdag werd een bericht ttitgeplakt door den Duitschen kommandant geteekend, dat het de bevolking van Lede verboden werd, wat het ook zij, teigenover de duitschers te doen. Wij meldden reeds dat het gevaarlijk wu voor bewoner3 van Aalst, te trachten in1, hunne stad terng te kceren. Bewijzen zijn er '' reeds genoeg dat de Duitschers niemand ï buiten laten, en ora binnen te gaan leverdei de door de Duitschers e-atigestelde burgemeester van Lede aan een persoon vol gen d1 bewijB af: «Wegeni den gevolmachtigde door dea Commandant van het duitsche leger t» Aalst, vriendelijk verzoeh Kamiel De Roech\ te laten doorgaan in Aalst. Lede, S October 1S1^. De d.d. burgemeester, E. De Craecker.it Zou men het gelooven wat pretentie de «moffen» aan den dag durven leggenî De Roeck is echter tôt Aalst niet gegaan, van zoodra hij vernam dat hij niet meer zou buiten mogen. Er vallen reeds onschuldige offers genoeg. Wij vernamen ook dat de Duitschers aan Eipe (wijk Vijf Huizen) afgezaagde boom-stammen langs den steenweg hebben gelegd.' Personen die poogden hier te passeeren/ werden neergeschoten. Men ziet het, als wij de bewoners van Aalst aanraden zich te onthouden naar hunne stad terug te keeren, wij hen een goeden raçd geven. , In aile gevallen weten zij nu toch een «beetje» hoe het er in hunne stad uitziet. ^ I ■ Rend tesfepifrfg hiodt bal Mirtoit liit op > Donderdag, rond midtîcrnacht, open- F • den de Duitschers weer het vuur op de ' stad Dendermonde. Zij bevonden zich ' tusschen Lebbeke en St-Gillis, op onge-veer 3000 meters van de belgische stellingen.Onmiddellijk beantwoordden onze ka-nonnen het geschut, en welhaast was het gevecht in zijne voile hevigheid. i Op zeker oogenblik Jostgn de Duitr, . schera zeventig kononschoten per mi- 30 tons* — gi. 278 Prija per nnmmer : voor Belgie 3 centiemtn, voor don fnmit 5 caaticmen Tëfefoon b ^edaot8e »4¥ - fogmiBieferaSSe ZomS^f 4 9c&ober 1S14

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume