Vooruit: socialistisch dagblad

218 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 23 Januar. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 06 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7w6736n49v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Dnitcster-U Itgeeïsîc» Maatschappij H ET LÎCHT bestnarder» F. DE VISCH. Ledeberg-ûewt . . REDACTIE . . /•DMINISTRAHE HO iûSPOORT. 29. GENÎ » VOORUIT Orgaan der Belgische Werkliedenpartij, — Verschijnende allé cfmen. AC0NNEMENTSPRU3 BELGIE Drle moanden. .»„.*!• 3.24 Zss mtandca • . . , . fr. 6 50 Een jaar ....... »r I2.5& Me» «boaoeert zlclt op aile posttMrcclM» « DEN VREEMDË Drle maanden (d&gelijltt «eriondeo^ ..... tr. Euroiwiï Mm In West-tate m in Frasikrijk Uit Duitsche brou. Westelijk gevechtsterrein : BERLIJN, 21 Januari. (Officieel) : Afge-eien van plaafcselijke levendiger geworden gesehutstrijd en suksesvolle eigen patroelje-ondernemingen, verliep de dag zonder ge-beurtenissen van beteekenis. Jlussiscb gevechtsterrein : I'ront, gen. veldra. Prins Leopold *an Beieren : 'l'en O. van Baranowjtchi drongen Duitsche a-anvalgroepen in de Russische loopgraven binnen en brachten 17 gevange-nen weer. Front van gen. oberst Aartshertog Jot-ef : In. de Oost-Karpathen kwam een begonnen vijandeiijke aaval in de Valepurna-baan in ons uitwerkingsvol geschutsvuur niet tôt ontwikkeling.. Kleine Russische aanvallen werden afgeslagen. Itoomeensch gevechteterrein : Front gen. veldmaarschalk v. Mackensen: Met Nanestie viel op 19 Januari het ge-heele aldaar door de Russen nog taai ver-dedigde bruggehoofd in onze handen. Poni-mersche, Altmàrksche en West-Pruisische troepen bestormden versoheidene vijandeiijke liniëri, met sterk uitgebouwde steun-«unten. De plaats zelve werd in een heet Btraatgevecht genomen. De over de Sereth-bruggen terugwijkende Russen werden door onze batterijen en machiengeweren in de flank gevat, en leden zware veriiezen. 1 wfficier, 555 man, 2 machiengeweren en 4 luijnwerpers yielen in onze handen. lialkanfront: -a dea Cerna-bocht, ten Oosten vaa P»-i'alewo, voerde eene Duitsche verkennings-afdeeling eene suksesvolle onderneming ait. Uit Fransehe bron. PARUS, 20 Januari 1917. (Offîcioel) ; Y orte en verwoede artillerieacbie in de otreek van Plessy de Roye (ton tuidan van Assigny). In de Argonne hebben die Fran-tschen met succès eene klaniiïijn laten sprin-gen in den sebtor vain Bolande. Betrekkelijk kalme nacht overal eidars. PARUS, 19 Januari. (Officielle mededee-ling van keden avond) : Onze artillerie heeft met energie de vijandeiijke artillerie beantwoord in het vak ten oosten van Au-berive, bij heuvel 301, en bij de hoeve Chambrettes. Op het overige gedeelte va» het front is fiiets vermeldenswaard geheurd. PARUS, 20 Januari. (Officieel avondbe-riclit) : Zuidelijk van Lassigmy hield het ar-tillerievuur aan. Bij een inval in de vijandeiijke liniec ten Boordwesten van S ois son», maakten wij eenige gevangenen. Eene forsche vijandeiijke rerkenning ten asuidwcsten van Altkirch is teruggeelagen, Uit Engelsche bron LONDEN, 20 Januari. (OfficeeK) : Gisfcer ftvond is beoosten St-EIoy een geslaagde overval gedaan. Overdag aanmerkelijko Tuurwisaeling, ▼ooral aan den rechtervleugel der Britten, benoorden de Somme. * * * 6e Mi Sasssten Italie ea Obstufijk-Hnprfli Uit Oostenrijksclie bron WEENEN, 21 Januari ; Onveraod«>TtL Uit Italiaansche bron ROME, 20 Jannari. — Officieel: In Trentino niets van belang. Aan de boven- &n enidden-isoni o is het vijandelijk geschut bedrijviger dan gewoonlijk. Wij hebben het vuur krachtdadig beantwoord. Op don Karst is de vijandeiijke artillerie hier en daar in actie geweest ; het hevigst was 't vuur in het noordelijk vak. Onze artillerie heeft vijandeiijke troepenbewegin-gen bij Ranziano belemmerd en spervuur gencht op het terrein acher de vijandeiijke linies. Onze verkenners hebben eenige gevango. nsn gemaakt. # Bussissii-FsoiseSc-SiieMi srsis Uit Russische bron Il ussisch ffevech t s terrein PETROGRAD, 20 Januari. — Officieel: Op het geheele front vuurwisseling en verkenningen. lioemeenscli geverhtsterrein PETROGRAD, 20 Januari. — Officieel: Bij taras. 5 we-rst ten Zuiden van den berg Lamtelu, is een vijandeiijke aanvals-poging door ona vuur gestuit. Ten Z.-O. van Rakot Yast (î) heeft de vijand een aanval gedaan, die eveneerw is mislukt. In dit vak heeft de vijand uitslui- ternd met ontplofbare kogels geschoteii. Onze verkenners, die de Putna bij Oies-sesci (16 werst ten Noorden van Tevesani) waren overgestoken, hebben een vijandeiijke vuursperring opgeruimd, het grootste deel van de bezetting over de kling gejaagd en de rest gevangen genomen. Onder dekkuig van herig vnur uit zwaar en licht geschut, heeft de vijand met groote strijdkrachton een aanval gedaan op ons front bij Nanesei, aan de uitmonding van de Rimnicu, en onze troepen na-ar de Sereth toruggedreveou * * Os aorlog ep den EaRtae Uit Oostenrijksche bron. WEEA'EN, 21 Januari : Onveranderd. De Oorlog tussDiien Sostenrijk en Rtmnie -Uit Oostsnrilksciie ûron WEENEN, 21 Ja.nuari: Na de bestormirig van het bruggenhoofd van Xanesti, ten weston der stad Ilomslaja, werden 556 ge-va-ngenen, 4 mijnwerpers en 2 machienge-weren als huit binnen gebracht. Aan de frontfiideeliiig van Mesterca-nesti wa-s gister namiddag sterke Russische artillerie opg&-zet om onze stellingen aldaar te beschieten. De daarop volgende pogingen der Russen om onze stellingen aan te vallen mislukten reeds van bij den aanvang. Een Oostenrijk-Hongaarsdb» vliegenier kon een vijandelijk tuig tôt landen dwingen in de nabijheid van Marinaros-Szigeth. Vliegtuig en inzitteoden vielen onbeschsu digd in onze handen. Bij de verder in het noordem staande k. en k. troepen viel niefcs van belang voor. 3jC * * In Klein-Aziê Uit Turksche bron KOKiSTANTINOPEL, 19 Januari. (Qffi-cdeel) : Teïi oosten van Koet-ei-Amara heeft de vijand den 16 Jan.uari, na eene gieschuts-bereiding van verscheidene uren, een deel van onze stelling driemaal achtereen aan-gevalleai. Aile deze aanvallen bleven vruch-teloos en berokkendieta den tegenstander groote veriiezen. c D«n 14 Januari hebben enza rrijwillige ruiters eene brigade vijandeiijke kavalierie aangevalleu. De vijand leed groote veriiezen. Onze vrijwilligers namen drie machien-geweren eai schoten een Engelschen rlieger neer. De overblijfselen van bevt vliegtuig zija in o®s bezit. Op den rechtervleugel van het Kaukasi-sche front hebben wij een aanval van eene vijandeiijke kompagmo tegeo onze voorpo-sten afgeslagen. 4e ♦ * ep ZEE De « Mowe )) de « Yarrowdale » de « Hudson Marbe » RIO-DE-JANEIRO, 21 Januari. — Vol-gens inlichtingen van bevoegde zijde, wordt vorondersteld, dat de «Môwe» Kiel verlaten heeft -onder Deensche vlag, op het dek een lading hooi vervoerende om de bewapening te verbergen. Toen het schip van 't laatst gezien is, was het zwart geverfd, Het schip had vier torpedo-lanceerbui^n en verscheidene roserve-buizen. Men gelooft dat !t ook een toestel had om mijnen te Ieggen. De kaper had een groot aantal reserve-ooulissen om naar gelieven den aanblik van het dek te kunnen veranderen, verder schijnschoorsteenon. Men gelooft verder, dat de « Môwe > herhaaldelijk anders geverfd is* Onder de la,atste laag verf zijn sporen ontdekt van de Deensche vïag, die op den romp geschilderd was. Er is nog e-en enkel bericht ingekomen i omtreut de <: Yarrovrdale », waarover Duitsche officieren het bevel voertn. Naar aanleiding van het feit, dat de « Hudson Maru » te Pernainbuco is aange-l komen onder bevel van Duitsche officieren, heeft, het blad « Razao » den minister van marine geïnterviewd, die gezegd zou hebben dat « Hudson Maïti » niet te. Per-nambuco geïnterneerd zal worden, maar als Duits<^ie oorlogsprijs onder de juris-dictie van den Duitscheo gezant zal blij-ven. De Brazilia-ansche marine-autoriteiten zouden de « Hudson Maru > als een Duitsch schip beschouwen. LONDEN. 21 Januari. — De «'Kmes» verneemt uit Pernambuco dd, 18 dezer: Het s.s. « Dramatist » kreeg den kaper den 18n Deeember in het gezicht op een afstand van 7 mijlen. Het schip kwara langs zijde, heesch de Duitsche marinevlag en seinde dat de « Dramatist » dadelijk moest stop-pen. Een stuk van de verschansing aan het voorschip werd neergelaten en daarop kwamen twee kanonnen van 6.5 cm. voor den dag, die op de « Dramatist » gericht werden. Deze stopte en gaf zich over. Ge-wapende mansehappen kwamen aan boord van de «Dramatist», van welke de officieren en oen gedeelte \an de bemanning naar den ka&or ovetcebracht werden. Andere leden van de bemanning bleven tôt 's a\onds aa«j boord, toen het stoom-schip door middel van ontplofbare stoffen tôt zinken werd gebracht. Later werd de bemanning van de « Dramatist », op 27 In-dische s toi: ers na, op de « Hudson Maru » overgebracht met 237 anderen van in den grond geboorde scliepen. Zoodra er een schip in het gezicht kwam, werden allen, die aan 'ok waren, naar beneden gejaagd, de waterdichte schotten gesloten en werd een gewapende wkcht bij het kleine luik geplaatst. De mansehappen hoordeo, dat als men een Engelschen kruiser mocht ontmoeten, zij geen kans zouden krjjgen om zich te redden. Over het eten werd geklaagd. Men kreeg dagelijks een ons vleesch. Meestal waren de sanitaire maatregelen onvoldoen-de. Als het verblijf aan boord een beetje langer geduurd had, zou het vermoedelijk tôt een epidemie zijn gekomen. De stoomsr « Prlns HencîrIK » DEN HAAG, 20 ) anuari. — De naar Zee-brugge opgebrachte stoomer « Prins Hen-drik » is, zooals x«- ds gemeld, weer vrij ge-laten. Hij zal morgen vroeg naar Vlissingen terugkeeren. Maandag vaart weer een stoomer der Zeelandmaatschappij naar Enge-land.Zes passagiera van den «Prins Hendriks werden in Zeebrugge achtergehouden. Ook een deel der post werd van boord gehaald. Eeigen erp den « Prins Hendrik » j AMSTERDAM, '.'A Januari : Hit Vlissin-gen wo'rdt gemeld dat zich aan boord van den stoomer « Prins Hendrik » drie Belgen bevonden. Het was de oerste maal dat sinds de opbrenging van de «Koningin Régentés» van de Zeeland-lihie, weer Belgen op de reia naar Engeland tœgelaten waren geworden.Krulsers owrïog der U-bootcn CHRISTIANIA, 20 Jan. — Het ï^oor-weegsche vice-konsulaat van Plymouth meldt: De stoomer «Asp» (1759 ton) ait Christiansand, van Barry naar Fayal met kolen op weg is op IS Januari door eenen U-boot 45 mijlen noocdoosfcelijk van Biskop Rock getorpedeerd. De kapitein en de bemanning werden 3 1/2 uren later door een Britsch oorlogsschip opgenomen on naar Plymouth gebracht. LONDEN, 21 Jan. — Lloyds meldt dat de Engelsche goelette « Kilian II » gisteren door eenen Duitschen duikboot getorpedeerd werd. De kapitein en de bemanning werden geland. LONDEN, 21 Januari. '— Het Engelsche stoomschip «Nailsea Court» (3295 ton), het Spaansche < Parahyba » (2537 ton) en de Noorsche « Asta » (561 ton) en < Marietta di Georgio» (988 ton) aijn in den grond g»-boord.LONDEN, ?T Jannari. — De Engelsche schoener « Liliau » is gisteren door een Duitsche duikboot in den grond geboord ; de bemanning is gered. in iieFiniMani In Gosbnrlik-Sloiîgarijs Zimmerrnan te Weer.en. • WEENEN, 21 Januari. — Staatssecreta-ris Zimmermann is hier aangekomen. In âiuiisch§a^(S Munitieontpioffing BERLIJN, 21 Januari. — In het labora-torium voor den aanmaak van schietstof, te Spandau, is een ontplofling geweest. De stoffelijke schade daardoor aangericht, is maar gering, de stremming in het bedrijf onbeduidend. Helaas er zijn 10 menschen gedood, 20 gewond. In Frankrïjk Een BeSgîwChe viuchteiïng dood» gefelïksemd door een elektrischen draad Te Cannes (Seine-et-Marne) had een Bel-gische vluchtelmg, de heer Edmond Gobert, een steen bemerkende, welke door middel van een koperdra-ad aan de luchtleiding hing der fabnek van Montereau, die Sens en omliggende van electriciteit voorziet, de onvoorzichtigheid dezen steen aan te raken. Hij raakte tegehjkertijd den koperdraad aan. welke m -uutakt was met do leidmg Hij viel doodgebliksemd door een stroom van 20,000 vol te. Ceneraa! Hallouin BERN, 21 Januari. — Generaal-Hallouin is tôt adjudant van den oppcrbevelhebber aan het noorci en noord oostfront benoemd geworden. Hij zal de uitvoering van al de voorbereidqnde werken voor de algemeene oorlogsvoeri ng leiden. * De fi-onikontrcol GENEVE, 19 Jan. — In overeenstemming met aen minister van oorlog bepaaide de legerkommissie der Fransehe Kamer de voorwaarden volgens welke de vertegen-woordigers dier kommissie berechtigd zul len zijn voortaan de frontkontrool uit te oefenen-. Zonder voorafgaande aankondi-ging mogen zij in gelijk welk frontgebied een onbestemden tijd verwijlen. Zij zullen de vrijheid hebben den officier voor hunae begeleiding naar goeddunken te verkiezen. In Eng&innd MunStieontplolfing LONDEN, 21 Januari. (Officieel): Gister avond om 7 ure brak er brand uit in de fabriek in het Oosteinde van Londen, waar munitie werd gezuiverd. Twee minuien daarna greep de ontploffing plaats. Veel werklieden hadden toen nog niet weg kunnen komen uit de fabriek, die volslagen verwoest is. De magazîjnen en tabneken in de buurt vatten vuur. Tôt op grooten afstand werd de ontploffing gevoeld.Drie rijen kieiîie huizen, die vlakbij stonden, zijn ont-redderd. Wat da^irin stond, is ernstig be-schadigd. Het bluschtoestel was aanwe;.ig, toen de ontploffing plaats had. Twee brand-weerlieden kwamen om het leven en het toestel is vernield. Het aantal persoonlijke on-gelukken staat nog niet vast. Het is echter niet zoo groot als aanvankelijk werd ge-dacht. Ook de eerste-scheikundige is gedood.LONDEN, 21 Januari. (Officieel) : Na de ontploffing in een munitiefabriek (bij Londen) zijn tôt dusver tusschen de 30 en 40 lijken gevonden. Een honderdtal personen werd 'ernstig gewond. De fabriek is geheel vernield. Eane koîlect&ve nota der gealHeerden GENEVE, 21 Januari : De « Corriere délia Sera» meldt uit Londen : Ter bestrijding van het duikbootensrevaar is eene kollec-tieve nota der geallieerden aan aile neu-trale regeeringiein te verwaehtea- in Btalio SaR'.os-Dumont zou eeno monster- vHegmachien geconstrueerd hebben Uit TURIJN : De t Stampa » geeft eene mededeeling weer, welke de construetie m Amerika bericht van een reusachtige vlieg-machien, door Santos-Dumont uifgedacht, naar verzekerd wordt. Dit vliegtuig, van een sterkte van 1000 paardenkrachten, bezit twee vleugels van 40 meters. Zijn snelheid zou 200 kilometers in 't uuir bedragen en het zou 30 personen kunnen meenemen. Het sa! twee kanonnen van 50 centimeter en 8 machiengeweren dragen. De materialen voor dezen « quadri-plan » zouden door Italie zijn geieverd geworden,ise Een onderaardsche spoorwee te Madrid De Zwitsersche bladen melden dat de Spaansche minister van arbeid zijue goed-keuring heeft gehecht aan de plannen van den ingenieur Otamendi, houdende de constructie van een onderaardschen spoor-weg te M'adrid. Deze zal vier lijnen omvat-ten, waarvan de eerste na drie jaren, de r andereç na acht jaren zullen gereed komen. Isa Si°sziSie In Pernambuco AMSTERDAM, 20 Januari : De «Times » meldt uit Pernambuco, dat in de straten der stad fotos van de torpedeering van het Fransehe schip «Nantes» en eene foto van den Duitschen hulpkruiser verkocht worden, die heimelijk met een fotographisch toestel genomen werden. Sn ¥ereessi«g«ie Siat®n Nseuwe kanonnen Het Watervliet arsenaal is volgens het « Army and Navy Journal » met de vervaar-diging begonnen van nieuwe 40-5 c. kanonnen, van welke de eersten aan Kaap Henry en eene aan 't Panamakanaal zullen opge-steld worden. De kanonnen hebben eene lengtê van 50 kalibers, hun obus weegt 1059 kgr. Op grond van gunstig verloopene proe-ven met caterpillars/en sleepers 2 al even-eens volgens het « Army and Navy Journal» het 9 veldartillerie-regiment uitsluitend met motortrekwagens bespannen worden. Het regàroent is op de Hawai eilanden gestationeerd. Het heeft 30 sieepwagens voor kanonnen en munitiewageus, avenals eene regimentsmotorkompagnie van 27 voertuigen. De laatste bestaat uit autos voor officieren en motorfietsen met zijwa-gens voor onderofficieren en mansehappen. Het regiment zal binnen een jaar volkomen vaardig zijn. Vier batterijen bekomen 12 centimeterskanonnen en do beide andere 15 cm. houwitsers. New-York, de greotste stad der aarde De newyorker Handelskamer komt eene statistiek over de osfewikkeling der wereld-^siad af te kosdigen, die voor de laatstc • jaren waariijk amerikaansche rekordeijferiii bevat waarover wij ons kunnen ?erwoe-deren.Volgens deze officieeie statistiek had Newyork bij het slot van het dienstja*r 1916-'17 een bevolkingscijfer van m min-der dan 7.500.000 koppen bereikt aagfr» noeg zooveel als geheel Belfeie I Het verslag roept er de aandacht op àstto de stad Newyork in den laatste vier jarea zooveel inwoners bij won als de groot« steden Boston en San-Louis er in het a.r>~ heel tellen. Newyork heett dan ook rekordcijfer te wijzen voor wat aangaat de bedrijvigbeid in het optrekken van alierhande gebouwen; Gedu rende geruimen tijd werd er ia de wereldstad door den ban een gebouw huis per kwartuurs opgetrokken. In e stad Newyork staan thans 38.00© Babrieken en werkhuizen, die jaarlyks voor meer dan 3.000.000.000 dollars allorhantte waren voortbrengen. In de stad Newyork stasn thaaa 8f50 schouwburgen, 103 bospitalen, 553 schole» (met 800,000 leerlingen), terwiil er ISS wfe. gestrekte squaren en parken liggen. Met al deze cijfers is de wereldstad New» york ver voor Londen gekomen en de grootste staxi der wepeld geworden, die nog eifc jaar nieuwe gebieden moet aanhechten ea st-eeds in ontwikkelingskraeht œoet îoe" nemen. "Wift— y IT«T STAD PARUS Leening aan 2 1/2 p. h. va» 189449 Trekiiuig van van 5 Januari IS17 N. 15567 fr. 100,000; n. 10&628 fr. 30,00»j. n. 217249 en 422748. ieder fr. 10,000; num. 135428, 377648 en 310355, ieder fr. 2,500; e, 17627, 164063, 172807, 185731, 206891. 245895. 282096, 290955, 322567, 355093, 387788. 37858$ 403751 en 404181 ieder fr. 1,000. III BELBIE De (evensioof) van Clara Ward Naar aanleiding van de verdwijning v«s Liara Ward, die te Padua overleden ta. wordt herinnerd dat zij de dot h ter was vars een Amerikaansch Commodore, die eeia groot fortuin bezat en die, naar men zegt, krankzinnig is gestorven. Clara kwam icods op 14-jarigen ouderdom naar Parijg en genoot hare opleiding in een klooster, alvvaar zij er reeds plezier in vond de schuchterheid der nonnen te kwetsen. Toea zij 18 jaar oud was det;d tij hare intrede in de Parijzer wereld, die zij in beroering brachfc door hare sehoonheid.. en door har^ millioenen In 1890 huwde *ij te Parijs dea prins van Caraman Chimay, zoon van den toenmaligen belgischen minister van buitea. iandsche zaken. Uit dit huivolijk werdea twee kinderen geboren. tn 1806, ging zy er van door met den zigeuner Rig<-> en begon in de groote hoofdsteden van Europa en in Egypte een wild leven. Zij huwde Rigo in 1904. Zij verliet hem eenigen tijd daarop om met een zeksren Peppino Ricciardo trouwen, dien zij op zijne heurt verliet ma met den den heer Cassa lot a in het huwe-lijksbootje te stappen. Indien het waar ie dat commodore Ward zijn leven in eea kran kzinn i genhuis heeft geëindigd, dan worden tal van omstandigl>eden uit h«fc seliandaligc leven dezer vrouw opgeheiderd, Oa bcederii van Elsene Men schrijft aan den Bien Publiej De huid.ge gebeurteuissen hebben ««*» aanzieuiyk gei al van Uemeentebestarea gedwongen nieuwe wegen op te gaan en ni»-gen*. idigd om proetneunngeo aa.u te gaaa die hier en daar lehiden toi, met gerxng schatten uitsiagen. (jy dit geOied mag Dion weî melding tajfe-ken van eene Hei nest geslaagUe proefn»-mingen, van de jsoogenaainde veekwaek-boerderij ûer brusseibche voorbtad lilzeno, die sch-tterende uitsiagen opgtleverd heeft; liene uitgi-breidde veekweeKery werd dof<r-' het Gemeentebesvuur dezer aanzienlyk» voorstad ingeriuhi in de Lente- en ttchapeu-, straten, liangh de grenssche^ding der g«» meente Boendaele. Te midden van nene tien hectaren groota» voortrefîelijke weiiie staan de uiigestreki» italien dei boerdery, waar m een 160 taï' hoorubeoeten en een 200 varkens naar d® be.ste regels dei ondervinding&n verzorgd en gevei worden. Naast de stalden staan de noodige sefaw-v. ren en loodseu voor het voeder eu he\ reedschap Ken tiental beproefde inaunes zijn met de verzurging der te vetteo be«^ ten gelast. Do heele dienst wordt bestuurd door des heer landbouv. ingenieur Bloudeau, d»® vroeger al? raadsnian gehecht was aan dec« dienst der gemeentewerken der voorstad. Zooals reeds gezegd heeft de onderneminj, zulke sehitterende uîtslagen opgele^erd d»% de heele bevolking er zieb geluk wenscht. Het vleesrh der geslachte beesten wordl verkocht in twee gemeentelijke slachterijec, op den steenweg van Boendaele «o op dè Heilig- K ruispîaats. Wat zal ei van al die venrexenlqk' t droombeelden » der so-oiaiiufcen geww^ na deo oorlog ? * ■£3' iaap -» Jf4 22 '"i* "™"1" tooi Belgie 3 oenuemen. tooi den <rosmoe & oenuemen 1! aàetoon i Weéaotîie ® Adinjniâtrat{e*284b wlns&a k3 «f&itu&ri 191 "i ■-u.u.:--.r.-ii-* - ni Ml mil mil m in I -^"rniiigr—rin—i— Il ai.. — - — ammuimt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume