Vooruit: socialistisch dagblad

2090 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 11 Dezember. Vooruit: socialistisch dagblad. Konsultiert 19 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/kw57d2rg7p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

BEDANKING Bij deze bedanken wij uit het diepst© des harten, al de partijgenooten, gezellinnen en gezellen van Gent, en andere deeleo des lands, al de demokraten en de andere vrien-den, dames en heeren, die ter gelegenheid mijner benoeming tôt minister van open-bare werken, mij hunne gelukwenschingen, bloemen of geschenken stuurden. Deze blijken van genegenheid en instem-ming met mijn strijdersleven hebben mij diep geroerd en bewezen dat hij die voor de volkszaak zijn plicht doet wordt gie-waardeerd en als vriend geacht. E. ANSEELE. Reactionnaire Ophitsingen i De mini(t«rie*'e vcrklarinq gtdatn door don chef, M. Deltcraix, la naam van h tel het kablnet, is over 't alceraeeB rçoed onthaald, het land door. 'I Wa« ten goed beiin, voor een gemesgd nationaal roiristeri», dat hoofdzakalijk voor doel heeft Belgié te herstellen en op te heffen, na de rampen van den door-' Manen oorlo#. Vooral de verklaring van 't ministerie, om het zuiver •tgemeen stemrecht in te voeren op sijariçen leefiljd, met de vo'ledlge evenredige vertegenwoordiging, ver-weltte dsn bejten indruk. De reden is overigen* verstotnbaar, het il omdat •lkeeu mecr en meer iaziet dat dî bloei, de welvaart en de vrede eentrna'ie niet meer bereikbaar en v«t tijn, buiien de démocratie en dat il iu st gezien. Het minister:e toor.de daarbij door 't orgaan van M. Delacroix goeden wil en rechtzinnigheid, wanneer het rarklaardc, dat een nationale rasdpleging ot kiez'ng weldra noodig wai en cere niet kon geschieden dan met het zuiver a'cemeen «temrecht op 21 jaar. Maar om nu dat kies»telsel te kunnen in voeren, moet da grondwet herzie» worden en het tegenwoordig meervoudig Et;rrrccht moet afgeschaft an vervallen ▼erklaard worden. Volgt men de pewone formaiiteiien. ziehler wat er dan noodig is : de tesenwoordige Kamen moeten ver-lclaren dat er reden bestaat tôt herziening, van een of ■lecr grondwettelijke artiktls en daarna zijn zij als parlement van rechtswege ontborden. Daarna worden eeae nieuwe Kamer en een Senaat benoemd, de kiezers moeten op^eroepen worden binnen de veertig dagen «1 de Kameis moeten bijeence-roepen worden binnen de twee maanden. Het zijn deze nieuwe Ktmer en Seaaat, d e dan de aangeduida artikeli herz en en door andertn vervangen. eenestem-ming die twee derden der stemrr.en moet vereenigen om gelais te zijn. Draait en kerrt het nu r'elijk gij wilt, legt den besten wil mogeli)k a»n den da$, en gij \erl est onvermijde liik een largen, kostelijken tijd, a!s gij den gewonen rakengane volgt. Het is het .'e-11 en» ministerie gebeel terecht heeft in«ezien, er bij atmoonende, dat de motilijkheden Boa graoler werden dan in r>»rma1e omstandigheden. Inderdaad er kan cecne kiezing voor eene consii-tuanta plaats grnpen, zonder dat de kiczerslijsten hcr-zicn worden, wantze?de M. De'acroix, het is niet mo-gcliik van de dooden te doen stemmrn en de levenden te vergeten, oie seaert 1914 onze kiezersb sten moesten konvn volledigen. Daarom st 11 het iniirsierîe eene andere, tadikaler oplossing voor, beter omdat z.ij snelleren meei afdoen-de werkt. Het wil zooveel mo»eli)k vaderlundsch ak-koord der paMijen, om het stemrecht op 21 jarigen leeftijd in te voeren, zondar door de langdradige giondwettehjka herzitnincstoima iteiten te passetren. Zulksbrengi het on!oochenbaar voordeel mede van tpoedig een regiem daar te stellen. waaronder het mo-gtlijk wordt rnmiddellijk te l-epinnen weiken aan de ophi ffinq en de herstelling van Be)gi4 en van de mter-ciérheid der bevolking eene langverwachte voldoening ta schank'h. * * * Het moge ongeloofbaar schiinan of Blet, maar 't is echt, dat wijsen energiek bes;uit, wordt bekampt. Ëcn der ergste bestrijdeis ervsn « La Flandre Li-lerale. in volledm alr'r oord «et Le Bien Publie. Van f'ezi- laat'tff moet ors dat niet vtrwonderen, dat blad is gfkend als reaciionnair, vijandig aan de démocratie, aan elken siap vootuu en van die zijde mogen wij ons aan «lies en aan t slcchtste verwachten. Vt ij stappeti daar dus voorloopig over, zeggenda : 't vat geett wat het in heett. Maar van La F atidre, die wil doorgaan als een verdediger van liât Zuiver A. S. en 00k al ee»s den dt-mokraat wil uitliangen, is dat toch lets anders. En we'ke redenen heelt La Flandre zooal ontdakt, om de inz'chten van de re(,eerinq te bekampen en haar te bedrei en? Wel: dat de (}■> ondwet o vertreden. vrkracht wordt en het Recht mishend en met d* voeten getreden. Mcn staat \erstomd, verbaasd ail men dat leest, msar 't is roo. Eli wel Flandre gij mist geenen toepet en wij zouden meer mogen zeggen. De Grondwet wordt verkracht omdat men over een.ge formaliteiten stapt, die in den grond niets anders eau de za»k zouden veranderen. dan de adoop langer te doen ouren. Maar a's er vaderlandsch akkoord of daar of omtrent besiaat aargaande een in te voeren hervorming, telt dat vcer zoo\ eel niet. als eene grondwet zelve ? 1s het kiesstelsel dat nu bestaat, het meervoudig stemrecht. zelve geen schennis van d:e lieili^e grond wet, die de pelijkheid aller belgen proklameett? "t Is juist die genjkheid die het ministerie eindelijk zou willen verwezenhiken, wat liun kwalijk genomen wordt, door eenige advokaten van kwade zaken. Oh ! dat geveirsd respekt vooi d.ie heilige grondwet, laat ons in dees geval wel koud. W ij weten dat de grondwet en honJerde andere ge vallen over 't hoofd werà gezien alsot ze niet bestend. t Recht van vereeniging voor de werkliedem werd onbeichaamd met de voeten getreuen. Het peisoonLik iecht_m«et gewaarborgd ïijn, de wonin^ is onschendèsar, het onderwijs il vrij, de pers il vrij, ue censuur mi| niet terug ingevoerd v. orden, aile macht moet van de natie uitjjaan enz., dat zijn al reciiten en maatregelen in de grondwet neergeschreven. In den grond waren zij vour de werkende klaue een groote zéro, want ail het aan 't kapitalume en zijne wetceveii, die de uitvoerende macht in handen had-den Delietae, genoten de werklieden dtar niemendalie van, F. H. De taak onzer Ministers Een Ministerie voor Voedselbevoorrading (Ravltalllament) Is 00k de bervorming en nieuw eischen der sociale arbeidersvoorzorg een zware taak voor den Arbeidsminister, dit werk kan ten minste over eeoige jaren verdeeld vorden. Maar men heeft hem daarbij de voor het oogenblik nog moeilijker taak van de roedselbevoorrading voor geheel België opgelegd. Indien d© Kamer hem niet uitgebreide volmacht geeft, om tegen de spec«lanten, de opkoopers, de woekerende boeren en winkeliers ongenadig streng op te treden, dan gaan wij tôt den naatsten oogst eene gebreksperiode tegemoet, — ten minste voor de werkersbevolking, want de welgie. stelden kunnen, wij zagen het in de oorlogsjaren, zich gemakkelijker allee wat hua maag belieft aanschaffen, i .Wat moet er dan nui de werkherra^rtin* VOORUIT Orgaan der Beîgische Werkliedenpartij. — Verschijnende aile dagen. Drukster Uitgcefster Sam. MacUsch. H El [JCHT, Best. : P. De Visch, Ledeberg-Gent. — Red.-Adm., Hoogpoort, 29, Gent de heropbeuring der Beîgische arbeiders-klasse terechtkomen ? De ekonomische en sociale heropbeurinj van België kan toch slechts voorafgegaan worden door eene heropbeuring der naA tionale arbeidskrachten. Het kapitaal is spoedig in staat bescha-digde en verwoeste machienen te doen ber-stellen ; de ontstolene machienen of het ont-voerde materiaal nieuw aan te schaffen ; de schade aan fabrieksgebouwen te doen repal reeren. Voor de grondstoffen zullen onze verbon-denen, naar hunne dikwijls uitgesproken beloften, het allereerst zorgen. De zeevaart kan onmiddellijk beginnen ; de beletselen voor de binnenvaart zullen door onze ge-nietroepen en arbeiders spoedig opgeruimd zijn en bânnenschepen zijn er genoeg, Binnen eenige maanden zal het spoorweg-net gedeeltelijk hersteld zijn. Zien wij daartegenover den toastand onzer arbeiders... Laat ons eerst eens zden hoe het in andere landen daarmede gedurende den oorlog ge-steld was. In Engeland, in Frankrijk (be-halve in het bezette gedeelte en operatie-gebied), in Duitschland-Oostenrijk, in Ame-rika is er gedurende den oorlog door mil-lioenen hard giswerkt) aan oorlogsmateriaal, munitie, kleeding en schoenwerk en andere tallooze legerbehoeften. Waren er geen mannen genoeg, dan door jongens van 13 tôt 18 jaar en tallooze vrou-wen en meisjes in aile gebieden van industrie en verkeer en derzelver administratiea Daarbij stond de gewone industrie voor de behoeften der bevolking 00k niet stil. nieuwe machienen, nieuwe werkmethoden werden uitgevonden en toegepast-, buiten-gewoon hooge loonen werden betaald, waar-door de werklieden in staat waren krachtige voedingsmiddelen, kleèding enz. te koopsn. Waar rantsoeneering was, kregen de zwaar. werkende mannen en vrouwen extra rant-soentoelagen.Kortom, de arbeidersbevolking in die lan-den, wel is waar gedund door de ontzet-tende verliezen aan de fronten, is over het' algsmeen krachtig, gezond en aan het werken gewend gebleven. IIoa ziet het daarentegen in dat opzicht in ons uitgezogen en uitgeput België uit? De arbeidersbevolking heeft' de laatste drie jaren sterk geleden door oedervoeding. Zeker, het Nationaal Comiteit heeft ailes gedaan wat het kon, maar eene voldoende voeding yoor 10 millioen menseben (het Noorde-n van Prankrijk erbij gerekend) van het buitenland in te voeren was eene ocu mogelijklieid, zonder te rekenen wat de vij-and ans nog ontstal. De neutrale lainden in Europa hielden in de laatste twee jaren op te leverea, daar zij het zelven te noodig hadden. Daarbij komt dan nog dat de viiand lafhartig weg schepen met voeding voor ons bestemd tor-pedeerde.Hadden wij, zooals andere landen, onzen veestapel en onze landbouwvoortbreogselen zelve kunnen houden, wij hadden geenen nood gehad. maar Duitschland gecruikte ons land al die jaren als eene gemakkelijke roorraadschuur, zoowel voor hunne legen als voor hun binnenland. Onder het voorwendsel dat volgens de « Haagsche Conventie » een bezet land de bezettingstroepen moest onderhouden, s!oe-gen zij rechts en links honderdduizenden stuks zwijîien, rundvee en paarden aan (onze prachtige Vlaamsche paarden !), na-men een groot deel van den oogst in beslag, kochten daarbij nog, tegen den door heu bepaalden priis, groote massa's levens- ©D gebruiksmiddelen op en stuurden ailes naar Duitschland ! Wie zou hun dat belet of gecontroleerd hebben ? Z60 heeft de vijand ons lamd plat uitgezogen, uitgehongsrd en uitgekleed ! Het strenge verbod van het handelsver-keer tusschen de kommandanturem, bracht groote ongelijkhei^ van voedselvoorziening bij en had tôt gevolg : de smokkelhandel, de speculatie in de levens- en gebruiksmiddelen, en de woeker van boeren en. hande-laars, waardoor de prijzen der buitera rant-soen te verkrijgen levens- en verbruiksmid. delen weldra eene hoogte bereikten, onge-kend in eenig ander deel van Europa. Boeren en zoogenaamde oorlogswinners werden schatrijk, maar van het arm volk gingen de laatPte spaarpenningen er aan en nu staat heit daar : NAAKT EN KRACHTELGOS Zeker, zonder de hulp van Amerika en do goede zorgen van het C. R. B., ware het grootste deel der arbeidersbevolking van lionger gestorven, maar niettemin blijft het feât b es ta an dat de niet-bezittende men-schen in België langjarig ondervoed en dus te zwak geworden zijn om dageJijksche, krachtigfâ arbeid te verrichten. Wat was en is noç het brood? Gruis e«n nogmaals gruis, maismeel en andere ver-vangingstoffen en dan nog in onvoldoende rantsoen. In plaats van dierlijk vet (varkens- en rundret) een mengsel van cooos- eo katoen-pitolie (genaamd smout) en dan nog in eene gemiddelde hœveelheid van 15-20 grammen per dag (per hoofd). Dezelfde boeveelheid in Amerikaansch spek — als het er wàs — wat dikwijls maanden lang niet het geval was. Erwten en boonen — met maanden lange onderbreking — 26 grammen per dag. Eenige maanden per jaar aardappelrantsoe-neering van 1 hoogstens 2 kgr. per week. Roter 1/4 kgr. éénmaal in de twee maanden, enzoovoorts. De ondersteunden-soep was doorgaans zeer goed van kwaliteit, maar wat de kwan-tdteit betrof, voor d« helft te weinig. Oeîukkig dat voor de schoolkindereo door het aobool-ootbitt. uitatekend «eaorgd was. Wij willen volstrekt geen grieven of beschuldigingen tegen het Nat. Comiteit maken. Het heeft zijn uiterste best gedaan, maar ruime toevoer was onmogelijk, ter-wijl de stocks door onophoudelijk in de bla-den vermelde groote diefstallen en verduis-teringen gedund werden. De taak van het Département voor Volks-voeding is het dus te zorgen en wel zoo spoedig mogelijk dat de Beîgische arbeider-bevolking ruim met eiwit-' en stikstofhou-dende voeding ten niiustc een jaar lang ver-zorgd wordo : met vleesch, dierlijk vet, erwten, boonea en zuiver tarwebood. Die taak zal ontegenzeggelijk veel moei-te en zorg en bovendien strengen autoritaire maatregelen eiseben. Want er dreigt nog een gevaar. Tal van boeren zijn schatrijk geworden en zullen er de brui aangeven, als zij de vroegere woekerprijzen niet meer kunnen maken, hunne landerijen zoo krachtig, en uitgebreid te bewerken als vroeger; vele hectaren zullen zoodoeaide onbebouwd blij-ven. Die moeten dan, zooals in Engeland, door den Staat onteigend worden en 6f op-nieuw verpacht of voor zijne rekening worden bebouwd. De stijgende loonen in de steden zullen de landbouwvlucht doen toenemen, indien de Staat het niet in handen neemt de loonen der landbouwarbeiders in dezelfde mate te doen verhoogen. Om den toevoer uit andere landen te verkrijgen zullen overeenkomsten met derzelver regt&eringen gesloten moeten worden, wil men niet in de handen van speculan-ten-trusts vervallen. Ook voor den groot- en kleinhandel zullen, cm den woeker en de vervalschingen tegen te gaan, scherpe verordeningen en controolmaatregelen ingevoerd moeten worden.Is nu de eisch niet recbtvaardig en nood. zakelijk dat er een afzonderlijk ministerie voor bevoorrading en controol der levens-en gebruiksmiddelen ingesteld worde 1 En dat zoo spoedig mogeiijkî (Wordt vervolgd.) Mz. Links en JRechts WAT DE OORLOG KOST. - Volgens de schattingian gedaan door het Amerikaansch « Fédéral Reserve Board » beliepetn de oorlogskosten, voor al de oorlogveerende naties samen, den 1 Mei laatstleden, tôt de reusachlige sx>m van 35 rniljard po-nd çter-iing. Op 't ednde van 't jaar zullen deze kosten het cijfer va<n 40 miljard pond' be. reiken. De openbare schuld van de bijzondersto staten, die deel uit maken van de Entente, wordt geschat op 21 miljard pond sterling, en deze van de- Midden-Europeesche mo-gendheden op 9 miljard pond. (Zooal« men weet staat ©en pond-sterling gelijk mei 25 frank.) DE BELGISCHE WISSELKOERS. -De beîgische wisselkoers heeft hare stand van voor den oorlog ter Beurs van Londen teruggevonden. De wisseltaks Brusseil op Londen was over enkele dagen reeds 25.96 tôt 26 frank gekwoteerd. Onder financieel oogpunt is zulks het doorslaandste bewijs dat het duitsch bezet-tingstelsel in België opgehouden heeft en dat de normale voorwaarden in de handels. zaken van ons land beginnen terug te keeren. DOKUMENTEN. — Men is volop bezig met het overbrengen van Den Haver naar Brussel van de archieven en de dokumenten weilke betrek hebben op de dienstan der Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het zijn de groote atitomobiels-kamions van het leger die daarvoor gebruikt worden en di« sinds Dinsdag bezig zijn met het werk. De hal van het Paleis der Natie ligt op-gepropt met manden, pakken, kisten, enz. t Zal nogal werk vragen om ailes terug op zijne plaats te brengen. DUITSCHE WAGONS. - Op de 5,000 Iokomotieven en de 150,000 wagons die Duitschland aan de Bondgenooten moet leveren, komen er 2,500 Iokomotieven an 80,000 wagons aan België toe. Men ziet dat ons land goed bedeeld wordt. De aflevering is reeda aan den gang en eene reeks van het ons toekomend spoorwegmaterieel ia uit Rhijn-Pruisen op weg naar België. KLEIN BURGERLIJKE EN LICHT-ZIÎ^NIGE BEREDENEERING. - De «Gazette van Gent» is een klein-burgerlijk blad. Het is dan heel verstaanbaar dat het geen breeden kijk heeft in de algemeene le-vensbeschouwingen, en dit vooral in de ekonomische toestanden der voortbrengemde klas. Zoo behandelt het in een hoofdartikel de algemeene verhoudingen van ons vçilk van <( V6(Sr, Binst en na den Oorlog Het is den anvang van het artikfel dat we kommenteeren willen, en dat luidt als volgt: « V66t den 51-maanden langen oorlog, dien wij zoo pas te komen te doorspartelen, leefden verreweg de meeste menschen îd welstand. Men was betrekkelijk gelukkig. De handel en» de nijverheid op aile gebied bloeiden en brachten natuurlijkerwijze voor-spoed en welvaart mede. Degenen, die wilden werken, kwamen goed aan hun brood en konden zelfs een centje ter zijde leggen. Men kon zich nogal wat veroorloven. Men was goed gevoed, wel gekleed en kon sich nu en dan al eens vermaken. Het levaa wm goedkooik Men was vrij in handel en wandel en op sommige oogenblikken den Koning te rijk. Hoevele goede dagen bracht men niet tij-dens zijn kortstondig bestaan door. Daarenboven bezorgden familiefeestjes, schou\vburgen; cinéma s, cirk, bals, kermis-sen, plezierreisjea, enz., afwisseling in ons leven. 's.Zondags zag men soms al weinig of geen verschil in kleèding tusschen werkmenschedi, kleine burgers en r:]ken. De weelde en de mode spanden de kroon in de maatschappij. Men was op recht gelukkig en men wist het niet. Weldra zouden wij ondervinden, dat wij ons wit brood v<S6r gegeten hadden.» Elkeen zal met ons t'akkoord zijn dat dit al tè lichtzinnig geoordeeld is. De welstand. vvaarin handel en nijverheid verkeerde, was te danken aan wiel Aan de ijvervolle toe-wijding en werking van geest- en handen-arbeiders.Zeg eens, waarde konfrater, waa het' leven dier menschen dit van den koning te rijk? Hoeveel geesteswerkers waren er die naar behooren leven konden, laat staan volgens de noodzakelijkste behoeften. En dan de handarbeiders? Zoudt Gij, bijvoorbeeld, durven beweren dat Uw leven den koning te rijk was?... Geen holle frazen, geen woorden in den wind, gij moet de werkelijkheid in de oogen durven zien. Konfrater, gij bezigt eene beleedigende, kleingeestige uitdrukking. Gij zegt: «Degenen, die wilden werken, kwamen goed aan hun brood.» Zijt gij dan, als Gentenaar, onbewust gebleven van den toestand waarin onze vlas-slaven, de arbeiders uit de fabrieken der landvetten, cimentwerkers, en takken van andere nijvçrheden verkeerden? Hebt gij niet overwogen wat de landarbeiders, onge-schoolde maar naarstige ellendige rwoegers al,s «loon» ontvingen? Zij allen tesaam bezorgden welstamd en ri.kdom, maar wat was nun «loon»? En rochtans: al die menschen wilden werken, want zij verrichtten slavenarbeid. E11 daaraan is het dat wij een einde willen stellen, konfrater. De geest- zoowel als de handarbeiders hebben recht op welvaart en geluk, wat wat de Bociaal-demokratie nastreefb. In de plaats van hollo fraeen en beleedigende woorden te gebruiken, steunt onzen strijd, wat ook U zal ten goede komen. DE FAMEUZE U-BOOTEN VOOR 'T ENGELSCH PUBLIEE ZICHTBAAR. -Van de meer dan hondord Duitsche U-boo-ten en U-kruisers, waarvan er twee ziio van het type van hamdelsduikbooten als de «Deutschland>, die naar Amerika voeren, zijn er verscheidene te Londen op d© Teems gemeerd. Twee waren voor 't pu-bliek zichtbaar. Voor het bezoek ia een ze-kere prys te betalen. De opbretngst ging naar een liefdadig doel. ... Eene vreemde lotsbestemming voor de fameuze duikbooten. De Duitschers julien zeker in hun overmoed nooiti vermoed hebben dat deze vernielingstuigen nog voor zulk rnenschlievond doel zouden dien en, en dan nog... in Engeland 1 «VIVE LES ALLIES!» ... Laat ons van hen leerenî — In ons landje zal het vol-gend'e verbazing wekken. Spijtig genoeg hebben de Britsche arbeiders ondanks hunne machtige organisabies geen dagblad ! Zij zouden deze nalatigheid thans, met de groote verkiezingien diep kunnen betren-reo. Het groote Engelsch burgersblad « Daily Mail », nochtans regelrecht ia op-positie met de Arbeiderspartij, staat voor de kiesca/mpagne dagelijks eene groote ko-lom af, ter beschikking van de vrije ver-dediging der belangen der Arbeiderspartij. Deze kolom draagt voor titel : Labour (Arbeid), en leden en Ieiders der Arbeiderspartij zetten erin op intéressante wijze het standpunt der Abeirderspartii uitee». «Daily MaO » zegt: «De kolom die in al de edities (er zijn er wel zea) van « Daily Mail » voorkomt is ten gebruike van de Arbeiderspatrij aangeboden gedurende de kiezing, omdat deze partij geen dagblad heeft. » « Daily Mail » draagt çeene verantwoor-delijkheid voor de opiniea uiteengezet in deze kolom. Ziedaar een trek van den breeden geest die er in de groote geallieerde landen, en vooral in Engeland en Amerika h&erscht. Op dit gebied, als op zoo vele andere, kunnen wij van hen Ieeren. De VrsMsnfmtig Interview van Balfour In een interview zette Balfour, de Engci-sche minister van buitenlandsche zaken, zijne vooruitzichten nopens de vredeskonfe-rentie uiteen. Hij gelooft dat de vergade-ring welke deze maand te Parijs gehouden wordt, enkel eene voorbereidende vergade-ring zal zijn zonder formeel karakter. De Engelsche officieele bijeenkomst der afgevaardigden der geassocieerde regee-ringen zal plaats hebben in 't begin van het jaar 1919. Eene volgende vergadering zal al de voorname punten van het vredesver-drag vaststellen. Nadat deze konferentie dan haar werk geëindigd zal hebben, zullen de vijandelijke afgevaardigden g«ro«pen worden om de verdragen te ratifiee*rea. Het voornaamste punt dat er zal te be-discuteeren zijn. is dit betreffend des Na-tiebond, die eene noodzakelijkheid wordt eeacht. Europa en Amerika, rallen inderdaad maatregelen moeten nemen opdat Europa niet opnieuw een yreeeeli^k itowjd-jgerk wordô. Op eene vraag nopens Rusland, ant-woordde Balfour dat het moeilijk is te zeggen wat Rusland tegenwoordig is; aile be-trekking tusscheu de geallieerden en de Bolschewistische regeering is geschorst. Balfour denkt dat ook deze kwestie op de vredeskonterentie ^al geregeld worden. Esns rede yan Lloyd George In eene meeting welke de Engelsche e&rste minister Lloyd George hield, ver-klaarde hij : Het is nu twee jaren dat wij aan het be-wmd gekotnen zijn. Op dat oogenblik waren drie kleine landen : België, Servië, Roema nie overweldigd en Rusland stond op be ineenstorten. Groot-Briitanje had twee vernederende nederiagen geleden door den onbeduidend-ste,n en den slechtsten zijner vijainden : Tur^ kije. In het westen was het niet gelukt, na eea kolossaal verlies van vliegtuigen het vijan-clelijk front te doorbreken, op einde 1916 De verliezen welke de duikbooten ons toe-brachten g'oeiden onrustwekkend. Aldus vi as de toestand toen het nieuw ministeriai aaniïwam. De eerste zorg van ons kabinet) w as dan ook zooveel mogelijk de zaken-manner. te verbinden met de staatsmannen, en zulks was de oorsprong van het impe-riahstisch lorlogskabinet, met vertegen. soordigers 'van al de groote dominions en. van Indië. De eerstt, gestelde kwestie was deze van middeleu te vinden om den u bootsveldtocht tôt mislukking te brengen, daar anders Frankrijk kon afgesneden worden en de Amerikanen niet zouden kunnen overkomen. Wij zijn in de oplossing van dit moeilijk vraagstuk gelukt, vermits wij dri« tôt vier maal meer schepen met minde» werklieden gebouwd hebben, dan het vorig jaar. Lloyd George maakte vervolgens dei lof van het rantsoeneeringstelsel en ver klaarde dat- het konvooiselsel milj oenen tonnen levensmiddelen redde, alsmede het leven van duizenden matrozen. Men begon eindelijk allengs de neder-laag in te zien in Duitschland. Wij hebben dan eerst Bulgarije en Turkije définitief verslagen, zoodat Oostenrijk ook moest be-kennen dat h°t spel verloren was. De Amerikanen zonden 1.900.(Î00 man, waarvan eiJ 1.100.000 door de Britsche handelsmarine overgebracht zijn. Heden zijn aJ de Dnit-sche duikbooten in Engelsche havene. Thans hebben wij ons met het' vraagstuk der toe-komst bezig te houden. Dit is dubbel, op wetgevend gebied en op administratief gebied. Overwinnaar in den strijd voor den menschelijken vooruitgang. moet Engeland hooger komen te staan dan ooit. (Havas.) Onderzoek naar de slechte b@handei!ng der krijgsgevançjenen Uit Berlijn wordt meegedeeld dat de on-derkommissie gelast door de internationale wapenstilstandskommissie om de vraag-stukken betreffend de krijgsgevangenen ta onderzoeken, vereenigd is. De Fransche ko-lonel Demain was voorzitter en eisch te grootere vrijheid voor de nog niet terugge-> keerde krijgsgevangenen. De Duitsche afgevaardigda vroeg dat ook voor Duitsche krijgsgevangenen, wat gewei-gerd werd, gezien de beslissingen van den wapenstilstand. Echter beloofde de kolonel: dat men in de onderhandelingen voor de verlenging van den wapenstilstand, die den 12 December te Trier zouden beginnen zou voorstellen over de behandeling der Duitsch; krijgsgevangenen te spreken. — ■*» 9 Wi De soldaten en de nieuwe Duitsche regeerlng 1 De Oenrale soldatenra&d verklaarde lich sclidair met de regearing Ebert-Haaae mi zegde dat het veldleger âch eensgezind zal stellen tegen wie ook die eal trachten moei-li.,kheden te berokkenen aan de regeering. Het veldleger eischt meteen- spoedige bijeen- i kornst van de Nationale Vergadering, ftx&ar wil aan de verkiezingen deelnemen. (Havas)' Duitschland zal 8 miljard pon-den sterling aan Engeland moeten betalen, zegt Lloyd George LONDEN, 7 December. — De « Daily Mail > vernam d»t Lloyd George heden zcu aankondigan dat Engeland en de Dominé ons (koloniën) aan Duitschland eene som van 8 miljard ponden sterling (1 pond sterling is omtrent 25 francs, du® m totaai < meer dan 200 miljard francs) als schade-loosstelîing zal eischen. (Reuter.) ■ ■■■ - gf I I — Eizas-Lotharlngen PARUS. 7 Dfec — Te Straatsburg rergaderde do Elzas-Lothannf{sche nationale vergadering. Zij stem-de eeuparig eene verkiaring om noch bij Frankrijk, noch bij da neutraleu. noch bij den vijand eonigen twijfel te laten betreffend de gevoelëns van de wars Elzassers en Lorreinen. De neutralistische neiging die zoogezegd in Elzas Lotharingea bestaat, gaat uit van eene uiterste minderheid of van Duitsche agen-ten. De nationale vergadering veiklaart daarom ' solemneei dat de wil van Elzas-Lotharingen nog denzelfde is als deze reeds in 1871 te Bordeaux uit- fesproken, nameLijk dat Elzas-Lotharingen bij rankrijk behoort. De verkiaring zal in al de ge-, nieenten van Elzas-Loïkaringen uitgehangen wor* den Havas —•*> 8ii ■— leaiste Tciegrammsa Havesberichten : De schuld aan den oorlog In eene openbare vergadering zegds Kurt Eisner dat binnen kort de document ten van het keizerlijk ambt voor buitenlandsche zaken betreffend den oorsprong van den oorlog zullen gepublieeerd worden. Notas erop van de hand zelf van den ex-keizer bewyzen ten voile zijne direkte veraatwoordelijkheid. In Oekranlë la Oeferanië gaa4i de strijd van de Na,. , Partij tfgep bfb JJ-U■■iimi» » ■ ■ ' in i i —————mmmmmmm— i » ■ ■ ■ ■ ■ ■ 34e iaar -- fi. 3 £2 5 centiemen per nommer Woensdat) 11 December 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vooruit: socialistisch dagblad gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Gent von 1884 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume