Vrij België

1557 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 10 Dezember. Vrij België. Konsultiert 12 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jd4pk07v1c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 16. VRIJDAG 10 DECEMBER 1915. EERSTEJAARGANG. VRIJ BELGIË onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. " ENOELAîO 2 .«ence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND .... . . . . 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Vlaamsche Boeken in ons Leger. In do loopgraven, op het vrij resterai strookje gronds van Vlaanderland, o! her-stellend in de ziekenoorden, lagen — al te lang reeds — onze Vlaamsche jongens tôt een -.leven gedoemd van saaie verveling. Dat leven moest, op hunne verstandelijke ontwikkeling. ten slotte nadeelig. inwerken en haar aantasten door een inkankerende kwaal, welke in haar laatste stadium uit-loopen zou op zedelijk verval. Bleef voor hen, — de tijdsomstandighe-den in aanmerking genomen — een tekort op stoffelijk gebied in geringe mate te vreezen, hun geest, lielaas, lèed aan ver-zwakking, tôt kwijnens toe, omdat het hun voortdurend mangelde aan den gewonen kloeken haardkost, hun harte- en ziele-voetdsel: lectuur en studie in eigen taal. Uit den geestelijken nood van onze Vlaamsche soldaten, steeds hooger stijgend, gijyifs verre, werd hier de .,Commissie tôt verzending van Vlaamsche boeken naar het Belgiscbe leger" x) in het leven geroepen. Deze begon half Juli 1.1. hare onderhan-delingen met de Nederlandsche uitgevers tôt het aankoopen, tegen de meest voor-deelige voorwaarden, van Vlaamsche wer-ken. Ook in het bezette gedeelte werden boeken besteld. Bçsclieiden, doch hoopvol, ving de Com-missie hare taak aan en verzond, begin Augustus, de eerste honderd exemplaren. Van lieverlede geraakte de stichting bekend in het leger en bestellingen en aanvragen kwamen toe bij tientallen. Weldra had de Boekencommissie uit de brieven van 't front den harteslag gevoeld van ons soldatenvolk te velde. Niet zon-der ontroering kon ze ervaren, dat hij, die ,.niet alleen zijn volk leerde lezefn, maar het leerde leven en strijden voor het leven" 2), dat Conscience, die als g een ander dat volk en zijn taal hartstôchtelijk liefhad, die, drie-kwart e'euw geleden, zijn ,,Leeuw van Vlaanderen" 3) de wereld heeft ingezonden, nogmaals den geest van onze jongens zou opwekken uit den zwa-ren oorlogssluimer, welke over hen was neergekomen. Aan de werken vail Conscience en van Sniedei's gaven onze soldaten de ivoor-keur. Met aandrang vroegen ze dat hun zou worden gestuurd ,,De Leeuw van Vlaanderen", het Vlaamsche epos door eenieder ten onzent^ in zijn jeugd, minstens éénmaal, gelezen. Wie herinneri ziich niet, hoe hij als knaap bij dat boek van strijdlust bruiste. wijl het bloed hem warmer naar 't hoofd joeg en het hart van ontroering en geest-drift popelde, dat zijn vuisten erbij jeukten! Is het niet de invloed, welke uitging van Conscience's ,,Leeuw van Vlaanderen", die bij zoovele Vlamingen de taal- en volks-liefde rotsvast in hart en zinnen ankerde? Van dit werk heeft de Boekencommissie tôt heden niet minder dan 114 exemplaren naar het leger verzonden. Bij de koninklijke bestelling, ten bedrage ' i) Zetel: 21, Nassau Zuilensteinstraat, Den Haag. De commissie bestaat uit de Heeren A. Buysse, Fr. van Cauwelaert, J. Hoste Jr., L. van Ptiyvelde en L. Janssen. 2) Max Rooses. 3) Verschenen in December 1838. van 1500 gulden, werd uitdrukkelijk ver-zocht. aan de verzending toe te voegen: 10 exemplaren ,,De Leeuw van Vlaanderen", 40 ,,Jacob van Artevelde", 40 ,,Ke-rels van Vlaanderen" en 40 ..Simon Turchi". .'.Zendt ons toch," schreef een Antwerp- derlandsche boeken aangekoclit, waarvan er naar het leger werden verzonden: 9.591 ter waarde van 7.198.72 gulden, zijnde, omgezet in Belgisch geld aan den koers van den dag. 18.771.10 frank. Onder die 9.591 exemplaren komen onder andere voor: 2031 Conscience, 458 HENDRIK CONSCIENCE, geboren te Antwerpen den 3en Decenïber 1812, gestorven te Brussel den lOen September 1883. „HIJ LEERDE ZIJN VOLK LEZEN". sche jongen, ,,een exemplaar van ,,De ,,Kerels van Vlaanderen". Wij zijn hier ,,vele Vlaamsche vrienden van Antwerpen ,,en omgeving en daar het werk van onzen ,.geliefden volkssclirijver liandelt over de ,,streek, waar thans de frontlijn loopt, zoo ..zouden wij, bij het aangename der lezing ,,ook het nuttige genieten door het aan-,.schouwen van de plaatsen, waar eens ,,onze voorvaderen leden en streden." Op 30 November 1.1. waren 11.762 Ne- van beide Snieders, 358 Guido Gezielle. 263 Sabbe, 364 Hans, 678 Van Maurik en alleen van Buysse's ,,Per Auto" reed's 62 exemptai en. In hoogervermeld getal zijn de boeken niet berekend, welke, langs de Commissie om, door particulier en, naar het front werden gezonden. Afzonderlijk opgezonden door ?t Comiteit van Zeeuwsch Vlaanderen, het Algemeen Nederlandsch Verbond, het werk van de gave voor Koningin Elisabeth e.a. alhier, naast de verzendingen van het Boekenwerk te Londen, gingen nog honderdtallen Nederlandsche werken naar het leger. 5319 exemplaren van het totaal konden, dank zij eenige particulière gif ten, waar-onder in de eerste plaats deze hoeft ver-meld, welke toekwam door het hardnekkig ijveren van Mr., Dielemans' boekenfonds in Zeeuwsch-Vlaanderen, gratis aan onze Vlaamsche soldaten, worden geschonken. De overige 4.272 boeken werden uit eigen zak betaald door onze jongens. Vooral onze aalmoezeniers si'aan op dat gebied. aan de spits. Om tenslolle, zoo duid'elijk mogelijk, île verscheidenheid aan te toonen van de boeken, welke tôt heden werden opgezonden, weze hier vermeld, dat hij, die één exemplaar mocht ontvangen van ieder werk, dat door toedoen van de Commissie in het leger kwam, meteen zijn bibliotheek ver- rijkt zou zien me1 621 boekdeelen. * ^ * * ^ Was bij onze h den steeds elk Vlaamsch boek welkom, alras toch — kenschetsend teeken, waar over de Commissie zich ten zeerste verheugt — drong bij de meesten de liefde voor hun vak wèer naar voren. En zoo komt het, dat snids geruimen tijd, ,,omdat steeds nog zoovele vrij© uren overblijven, die kunnen besteed worden aan de verdere ontwikke-ling hunner vakkennis", werken gewenscht worden over sociologie, opvoeding en on-derwijs, land- en tuinbouw, wijsbegeerte, taalstudie, reken-, wis- en meetkunde e. a. De Boekencommissie hoopt, vooral op deze baan, in de mate harer krachten, onze Vlaamsche leger-jongens meer en meer te steunen. Mag zij, van de Nederlandsche uitgevers, welke haar tôt heden. door een aanzien-lijke korting, ruimschoots hielpen, voor haar opbouwend werk de meeste tegemoet-koming blijven onderVinden; steunen de Vlamingen van goeden wil, meer dan in het verleden. financiëel hare pogingen ; dragen onze Nederlandsche taalbroeders, naast het vele goede, dat ze voor de Bel-gische ballingen te weeg brachten, ook in deze nôg het hunne bij — 't zij geldelijk of door het aanbrengen van boeken — dan zal de Boekencommissie met vertienvou-digden moel de taak voortzetten, ijverzuch-tig door haar, vier maanden geleden, op-genomen.Onn.itsprekelijk groeit uit hare vrucht-bare werking een kraclit. welke. in deze tijd en. meer dan aile andere, voor de Vlaamsche Beweging ten zegen gedijen rnoet. Zulks. bli.ikt ten overvloede uit de menigvuldige brieven van het Belgiisch front, waar, ineengedoken achter de zakjes met aarde, het geweer in den arm, onze Jongens leven. ,.met een boe/ksken in een hoeksken" van hun loopgraaf o£ mijmeren, in de eenzame nachturen, over hun taal en hun Vlaanderen. Zij vragen, dat wij ons blijven scharen aan hunne zijde en schouder aan stfhouder ons voelen met hen, die ginds op den bodem A^an de eeuwen-oude Moerstreek, zonder verpoozen, voor land en volk hun ~ bloed en leven veil houden. fl.fj'.r ! ]■;:!. ' J-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume