Vrij België

1095 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 15 Oktober. Vrij België. Konsultiert 24 Februar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2j6833nm0k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

No. 8. VRIJDAG 15 OCTOBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND , . 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND fi.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr ALLE STUKKEN BEI REFFENÛE REDACÏIE EN A D M1N1S T R A TIE TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Het Concept van België's Neutraliteit door de Geschiedenis heen. V66r 1830. Er wordt nu veel gesproken en geschre-ven over België's neutraîiteit, sinds de ■Duitsclie misdaad van Oogst 1914. Weimge lui nochtans houden er een heel juiste ge-dachte o-p na sedert wanneer het concept neutraîiteit, met toepassing op België, ont-staan is en wat er onder dit concept dan wel moet verstaan worden. Daarom schijnt het niet van aile belang ontbloot hier in het kort uiteen te zetten hoe de Europeesche diplomatie, sinds de XVIe eetiw, met het denkbeeld in kennis kwam en wat het ver-drag van Londen, 1839. feitelijk beteekent in Belgisch en ook in international op-zicht.Iiet denkbeeld der neutraîiteit van België is geen ontdekltingi van Castlereagh of Pal-merston, en, wanneer het in 1889 door trak-:aat werd verwezenlijkt, had het al omtrent irie honderd jaar de bespiegelingen der di-^'omaten gaande gemaSkt. Immers is het de regentes der Spaansche Nederlanden, Maria van Hongarije, die voor het eerst met het idee te voorschiin kwam. Den 8sten Februari 1536 stelde zij aan Keizer Karel V voor de Nederlanden te neutralizeeren. Een wereldoorlog stond op het punt los te breken en de regentes vreesde dat, gezien hunne aardrijkskundige ligging, de Belgische provinciën het too-neel van den krijg zouden worden. De oor-log, met zijn nasleep van ellenden, kon van Belgischen bodem worden geweerd door liet 'grondgebied onzijdig te verklaren. Het is ôpvallend dat, de eerste maal dat let concept van België's neutraîiteit opriist, le gedlichte in verband staat met de ligging selve van België, te midden van machtige, jorlogszuchtige Staten. waardoor het altijd xan inval en verwoesting was blootgesteld. Maria van Hongarije vond bij Keizer £arel geen gehoor: de machtige vorst had mmers, op dat oogenblik, het plan opge-,-at de Nederlanden als èen onafhankelijk îoninkrijk op te richten, waarvan de vroon zou aangeboden worden aan den îoon van den Franschen Koning Frans I. let is bekend, dat dit opzet in duigen "ici. maar van Maria's plan kwam er dan och niets te recht. In het hegin der XVIIe/eeuw legden ?rankrijk en de jonge Republiek der Ver-«nigde Nederlanden de handen ineen om spanje's, wereldheerschappij te ondermijnen >n ten val te brenge». De Nederlanden varen. zooals men -vteët, het zwakste punt 1er Spaansche bezittingen, en ze speeldefa lan ook een aanzienlijke roi in de c o m -linazi oiie der Europeesche diplomaten. Kardinaal Richelieu, de vernuftige mi-lister van Lodewijk XIII. hield zich reeds ang bezig met de toekomst der Nederlan-len, toen in 1634 een verdrag tusschen ?rankrijk en de Yereenigde Provinciën tôt ;tand kwam, een verdrag, dat Spanja'é rernedering beoogde. De beide Staten ver-;ochten echter het vel van den beer, voor-ileer hij neergeveld was.-Er was geen sprake van ôf de Nederlanden usschen Vereenigde Provinciën en Frank-■ijk te verdeelen, ôf er een onafhankelijk Koningdom van te maken. De Hollanders voelden veel voor eene verdeeling van België's grondgebied, maar Richelieu hield vas" aan de gedachte van 't onafhankelijik Koninkrijk. Hij ging zelfs verder en stelde voor dit Koninkrijk de blijvende neutraîiteit te schenken. Op die manier zou de hoeksteen van de Spaansche overmacht in Europa worclen weggekanteld. Nochtans zou de neutraîiteit, zooals Richelieu ze opvatte, aan België niet verboden hebben o f f e n -s i e v e verbonden te sluiten met andere Staten, maar de integriteit van het Belgisch grondgebied zou dan ook niet worden ge-waarborgd.Dat scheen een mooi plan, maar om het te helpen verwezenlijken moesten de Bel-gen zelf een handje toestelcen: ze moesten in opstand komen tegen het Spaansch be-wind en de taak- der Fransche troepen op die wijze vergemakkeliiken. Helaas' de opstand kon niet worden doorgevoerd, daar Spanje er het noodige getal soldaten in de Belgische gouwen op nahield om aile ver-zet onmogelijk te maken. En zôô kwam het, dat Richelieu stierf, zonder zijn droom verwezenlijkt te zien. Een ander Fransch minister, de beroem-de Kardinaal Mazarin, nam het plan van zijn voorganger over. Mazarin had nochtans eerst een ander plan gekoesterd, na-melijjk om België eenvoudig bij Frankrijk in te lijven. Dat konden noch Holland, noch Engeland zonder leede oogen aanzien. Lodewijk XIV scheen het er op gemunt "te hebben geheel Europa onder zijn ijzeren' klauw te krijgen. en, met een geannexeerd België, zaten Hollanders en Engelschen met het dreigend gevaar aan hun deur. Mazarin begreep, dat het beter was af te druipen; toen dacht hij, aan het oude plan van Richelieu. In 1658 kwam hij te voorschijn met het concept van België als neutraal en onafhankelijk Koninkrijk. Dàt nu vonden de Hollanders te gevaarlijk en de Staats-pensionaris De Witt, die voorzichtig door den Franschen minister gepolst werd, gaf het dan ook zonder omwegen te verstaan. Het verdrag van Munster had immers, in 1648, aan de Vereenigde Provinciën het toezicht over' de Scheldemonden erkend en hun het recht toegestaan den stroom voor allen handel te sluiten en er kontrool over uit te oefenen. Een onafhankelijk België, zooals Mazarin het voorstelde, kon zonder vrijmaking der Schelde niet bestaan en dàt zouden de Hollanders nooit toegeven. Dan was het gedaan. oordeelden zij, met den voorspoed van hunnen handel. Ze hiel-den er daarenboven ook aan, hun recht — of althans wat zij; hun recht noemden — van tu.sschenkomst in de Katholieke Nederlanden niet te verbeuren. Een gemeen-schappelijk protektoraat, te zamen met Frankrijk, over België lachte hun echter meer toe. Zôô moest, voor de tweede maal, Riche-lieu's plan terug den vergeethoek in. Ove-rigens, toen hij het voorstelde, scheen Mazarin het niet bijzonder ernstig te hebben gemeend. Men mag veronderstellen, dat hij, Een Nieuwsblad voor de Soldaten /WuÀ J^x «M1* DE OORL'OG V 0 ^ W *jX dACLA. tA. /WtîAxîtC u/l U J J ^ f 9 SrJjMsS- ^ tA>t tÂlcVA. (fvrVLxi f ÀfyJt Jxtl'fuL ci.'. olXA ; 0 (j AA,\>\AX.^ O\-c^ 0V ^/j ***** AtH<j/wV^c - W/o i --Lui vî d.< ^ Wf&tiUo&X ds^A- c-^vi -f* (y AjvûJs>c£yjL t**. va/w 'UtouwVN (îcjf cJb d<ius(f>(j[e s >o-yf d<£*v&.e, C| l» Jbcfê-U d.9V\ 14'\K ^(r> 4+4l v«UA uo.t 4k*^ ? J. 6vi te**. ^ de, "iwttl- \rtAAAAji%A, ( ■blAxk cok. vLs . •V<UA- ci(. o to■{" C| «ilu-o-'c*! — C ^ - ^3J"~ I/VI ck*UA Co< vx/CT (lt_ Ât/t tÀXAA C1 cA^cj ACdX: àj. IrtAC'W - fat. i&CAAt \fl*> /UKUIA /k/yv tfU-cvcA. AAAATQ c^au^. V 9 M o-tiA. Le, ** A» (AsCloa A+rméL^v, oj^. Wij laten hierboven een verkleinde re-^roductie verschijnen van het nieuwsblad, lat in het kamp ^an Le Ruchard uitgege-ren wordt. Iiet oorspronkelijke blad is 20 centim. breed. Zeven nummers per week toswen 0,15 fr., en naar wij vernemen, nag dit eig'enaardig blad z>ich in veel bi]-^al verheugen. C^tU (7V>tA t/lA. IVt €A. clcu*. qU U?(r iy f'O'J*-yt "insvî 9J.ajXns> AsOCv " iit iCcuy- Pyu-eX\ tss <*a. cn^Zxyb *\6 1 r A 0 4-t>wOif&Asi lAS(Asd&*.s tA. IXbv $~0 ^<siA>CLjtKxxXA&[ ds fyïte'uSiU) i ? tihyO — I 'û % — <XAaaaaJ exiVx ^wûLtA yy&.Âi ojjo C<À.SA/J lA duOsv\ (XA cicO^.- tLe~- VOLA* ' a^aJJUk ch.'- l&C'jrLx*** (/> v<xn isjJL&k u.\ i/eAo^ui.tfx ^ do~ &Owjt /vw- A*MAA. /LC^-d~ QjL&hiAjO • (f > aj*masJajOa.<~*X&a* tA' <1 oma(a1^0 a. 1^-4^0 i À ni , c j. r U** ^ 'WiKj A/we^o. ('i at\ <UJZ_ \S+S*A+*SL JLt y . -p. [AAXX. 1M5/A yVvdX-T C■ I tjû'% 1&JUS* M/Chm ! , V f , vwAv1 /Vvl>t€/v cta*A-\ ^ €-v< A OvwtTWt^ tf-vA oXA| g.vt.< ££*/!. cteX^t 4 ^ r - % f\t (LL /\ rrïXi ^ <^) tX ouJC / OjOjJfà ; iryc-i cU ■t'JJ'yi 'CcZ^'c^| 'j oUxC CTV^CTV^o AiHAjX. ^OwJLtxàiJt^ ^ CM. -^U&aaA- a/6*I*AXXXAÎC^(AC. dut Ree'ds werden over de 250 nummers uit-gegeven.Een kenteekenende bijzonderheid: dit blad, dat om aan zijn doel te beantwoor-den, op een zoo eenvoudige wijze uitgege-ven wordt, staat onder leiding van Prof. R. Maere, die te Leuven lessen in oudheid-kunde geeft! door dezen diplomatischen zet, veeleer ht'-oogde Holland gerust te stellen en den Staatspensionnaris te bewijzen, dat noch Frankrijk, noch Engeland België zouden overrompeld hebben en gebruikt als cen operatiebasis tegen Spanje. Toen de Hollanders echter zagen, dat Frankrijk meer en meer de Spaansche Ne-lerlanden opslokte, rees bij hen de ge-iachte op zelf het Belgisch grondgebied te bezetten om het Fransch gevaar zoo ver mogelijk van hunne eigene grenzen ver-wijderd te houden. Daarin gelukten ze ge-îeeltelijk, door het verdrag van Utrecht, :lat werd gesloten in 1713. Dit verdrag stelde een einde aan den Spaanschen suc- eessie-oorlog en schonk de Belgische provinciën aan den Oostenrijkschen tak der Habsburgers. Eenige bijzondere vraagstulr-ken werden daarna geregeld bij 't ,,verclrag der Barreelen", beter gekend als ,,Barrière-tractaat" (1715). Met de bedoeling, voortaan Holland tegen allen Franschen aanval te vrijwaren. ston-den de mogendheden aan de Hollanders toe Hollandsche bezettingen in te kwartieren op Belgisoh grondgebied, namelijk in de ver-sterkte steden of forten Namen, Doornik, Veurne, Waasten, Ieperen en Knocke. België moest daarbij jaarlijks 'n aanzienlijke som betalen om in het onderhoud der vreemde soldaten te voorzien. Door dit

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Vrij België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Scheveningen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume