Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

436 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 22 März. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Konsultiert 17 April 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/xw47p8vd9b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

en Oon het flppondissement Oostendç*Bi>£muidçsOçupne Perde Jaargang — Nr 30 5 CENTIEMES Zondag 22 Maart 1914 OPSTELR A AD E 3S1 E E E E E, : Voor 't Arrondissement Broie Voor 1 Arrondissemenî Oostende-Dixinnide-Venrne Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge, Lokaal : DE NOOROSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. Abonnementspriîs : 3 fr. per jaar. Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. DE ONTWA.KING ARBEIDERS, Vereenigt U daarin ligt uwe redding ! ) ) HET PETITIONNEMENT VOOR A. S. > Op 17 Maart, hadden wij 536 plaat-) selijke komiteiten waarvan er 140 aan het Nationaal Komiteit 65.391 hand» ) teekens hadden overgemaakt. Voorbereiden wij de week van 't Algemeen Stemrecht ! Waardi: Gezellen, In zijne jongste zitting heeft het Nationaal Komiteit van Algemeen Stemrecht besloten, een Zondag uitsluitend toe te wijden aan e propaganda voor het petitionnement en eene gansche week voor het intensief aanwerven van handteekens. Het Bureel van den Landelijken Raad heeft den Propagandazondag vastgesteld op 5 April aanstaande en de Petitionnementweek van 5 tôt 12 April. De Komiteiten der Arrondissementfedera-ties zijn dringend verzocht de noodige maat-regelen te nemen, om in aile groote centrums op Zondag 5 April Meetingen in te richten, met het oog op het petitionnement voor Algemeen Stemrecht ; deze Meetingen moeten de opening daarstellen der Week voor het Algemeen Stemrecht, gedurende dewelke, in gansch het land, eene buitengewone kracht-inspanning voor het petitionnement moet aangewend worden. Van heden af verzoeken wij al de militan-ten, propagandisten en mandatarissen der Partij hunne voorzorgen te nemen, ten einde zich gedurende de iveek van 5 tôt 12 April ter beschikking le stellen van het Komiteit van Algemeen Stemrecht hunner gemeente. De plaatselijke Komiteiten zijn insgelijks verzocht maatregelen te nemen, opdat zij het noodige materiaal in hun bezit zouden hebben voor eene aanzienlijke petitionnements-actie, gedurende de Week van het Algemeen Stemrecht. In de arrondissementen en lokaliteiten waar de datum van 5 April zich niet zou lee-nen voor het inrichten van Meetings, alsook daar waar het aantal sprekers ontoereikend is, kunnen de vergaderingen plaats grijpen Zaterdag 4 of Maandag 6 April. EERSTE MEI — DAG VAN HET ALGEMEEN STEMRECHT Het Bureel van den Landelijken Raad heeft daarenboven besloten van aan het Partijkon-gres voor te stellen, dees jaar aan de betoo-gingen en eischen van den Eersten Mei de kwestie van het Algemeen Stemrecht te ver-binden.Meer dan ooit moeten de herziening en het Algemeen Stemrecht de andere kwesties overheerschen en ieders aandacht verwekken. Broederlijke groeten. Voor het Bureel van den Landelijken Raad : L. VANDERSMISSEN. Koopt uw brood In « Werkerswelzljn » De klerikale belofien en het alopslorpend militarisme Vôôr de Kamerkiezing van 2 Juni 1912 wa ren al de knechten der klerikale regeering oj gang, om de buitenlieden in 't bijzonder er de stedelingen in 't algemeen met zoete er zalvende woorden te overhalen, om voor her te stemmen. Men zou er compassie mede gekregen heb ben en hun Ons Heere hebben gegeven zondei biechten. Zij jankten : « Beminde parochianen, beminde en geachtc landbouwers en vrienden, voor'aleer gij naai de stembus gaat, overweegt eerst goed de ge-volgen uwer stemming, want moest tôt onge-luk van ons geliefd vaderland, liberaal of so-cialist hier meester worden, het ware de ruine, de ondergang van het land, want zij zouden den algemeenen dienstplicht invoeren, het is te zeggen : ALLEMAN SOLDA AT. » Het ware nog : de afschaffing van den frank daags vergoeding aan de miliciens ; het was de verwerping van het pensioen van 360 frank aan al de ouderlingen, en het waren miljoenen nieuwe lasten ! » Brave menschen, ware zoo iets niet ver-schrikkelijk ? » Zoo spraken zij tôt u, buitenlieden en stedelingen.En wat hebben zij gedaan ? Zij hebben u schandelijk bedrogen ! ZIJ HEBBEN U REEDS UWE ZONEN ONTRUKT, opgesloten in de kazernen en forten, om zich daar verre van het ouderlijk huis te gaan laten drillen. DE SOCIALISTEN HADDEN ZICH TEGEN DIE WET VERZET EN TEN LAATSTE VOORGESTELD OM DEN DUUR VAN DEN DIENST TE VERMINDEREN. Niets te doen ! De klerikalen wilden daar niet van weten ! Met de nieuwe wet moeten er nu jnarlijks ACHTTIEN DUIZEND solda-ten meer opmarcheeren. Daarenboven moeten er 2,000 ONDEROFFICIEREN 975 LAGERE OFFICIEREN 125 HOOGE OFFICIEREN bijkomen en moeten er 5,900 PAARDEN AANGEKOCHT WORDEN. . WAT DIT AAN HET LAND ZAL KOSTEN ? Eene bagatel, de moeite niet om van !e spreken. Dat ziet ge van hier ! Volgens het verslag van den minister van Oorlog moeten er, om te beginnen, de vol-gende uitgaven gedaan worden : Verbetering en voltrekking der forten van Antwerpen fr. 18.500.000 Bewapening der forten fr. 75.000.000 Materiaal, praviand, enz. fr. 100.000.000 Opleidingskampen fr. 18.000.000 Nieuwe krijgsgebouwen fr. 70.000.000 Totaal fr. 281.500.000 Wij zeggen : TWEE HONDERD EEN EN TACHTIG MILJOEN VIJF HONDERD DUIZEND FRANK, zonder de staartjes natuur-lijk, want men moet niet verwbnderd zijn, brave lieden, dit cijfer tôt 400 MILIOEN te zien klimmen. * In het misrekenen zijn de klerikale ministère den baas ! Zoo werden in 1906 de forten van Antwerpen gestemd, ze zijn nu nog niet volmaakt, en tôt nu toe kosten zij ons reeds 80 MILLIÔEN méér dan het katholiek gouvernement er voor had gevraagd in de Kamer. Medeburgers, Telkens springt de socialistische partij Tn de bres om de schandalige wetsvoorstellen der katholieke regeering te bestrijden tôt het uiterste, doch die regeering maakt gebruik van hare valsche meerderheid, dewelke zij bekomen heeft door bedrog, valsche beloften en het meervoudig stemrecht, — voorrecht der rijken, — om al hare bekrompen wetten te stemmen, welke ons land naar het failliet brengen en ons volk tôt den ondergang. Overweegt dus goed het bovenstaande an hecht geen geloof meer aan hunne valsche beloften, want gij weet dat de klerikale chef, \\ oeste, bijgenaamd « de groene Paiis », in voile Kamer heeft uitgeroepen DAT DE KA-THOLIEKEN VAN KIESBELOFTEN GEENE REKENING MOETEN HOUDEN! En dat de klerikale redenaars, welke vôôr de kiezing van 1912 aan het volk dierven zeggen, ûat ae werKersvro U"vron kcrol tT-i"-.-! ri.-1-. 1 " lijk een smakelijk noenmaal konden bereiden welk weinig geld kostte, met tien centiemen vet, waarvoor ze dan nog van hunnen echtge-noot een malschen zoen als belooning ontvin-gen, nu eens naar die werkersvrouwen gin-gen om hun oordeel te vragen over de goede wetten welke de katholieken sinds de laatste kiezing reeds gestemd en verwezenlijkt hebben. Met verontwaardiging zegde deze week eene moeder, wanneer er gesproken werd over het dragen van den stemrechtknop : « Wij zijn er wel mede, nu moeten mijne zonen allemaal soldaat worden en gaat er een ander meester over spelen. » Wij treden deze verontwaardiging ten voile bij, want het zijn de werkersvrouwen die er het meest door getroffen worden. Het kweeken hunner kinderen volbrengen zij met engelengeduld, om hen als volwasse-nen op te leiden ontberen zij ailes, moeten zich zelfs getroosten met VERPLICHTE VASTENDAGEN. Want men moet in de werkersbuurten maar eens rondgaan tijdens den Vasten gepreekt door de H. Kerk, de antwoorden zijn allen dezelfde : « Dat het maar Vasten is, het is altijd Vasten, tôt zelfs den zondag moeten wij som-tijds vasten ; voor de rijken is het geen Vasten, die vreten dan den besten visch, de sm... ; wat kan hen dat maken. En de pastoor die den Vasten preekt, weet ook-wel wat er goed is, hij heeft voor niets geen dikken buik en rooden hais. » En als die werkersvrouwen zoolang het grootworden hunner zonen met ongeduld hebben afgewacht, om dan hunnen toestand wat te zien verbeteren door de hulp van die zonen, dan ontrukt ze hen de katholieke regeering, om den besten tijd van ze hunne jongelings-jaren in de kazernen te doen doorbrengen. Dat is het familieleven gepreekt door de christelijke heeren, met de belofte, indien zij nogmaals gekozen zouden zijn, dat de fami-liën in vrede hunne zonen aan hunnen heerd zouden mogen behouden. Binnen enkele dagen richt de socialistische partij van Brugge het huisbezoek in, om het Petitionnement te teekenen tôt het bekomen van het Zuiver Algemeen Stemrecht. Aile meerderjarige Belgen, oud 21 jaren, zoowel vrouwen als mannen, mogen dit Petitionnement teekenen. De bedrogene werkersgezinnen kunnen zich wreken door dit te teekenen, want eens net A. S. veroverd, zullen de katholieken daar-door wel in minderheid gesteld worden en dan worden er wetten gestemd die aile arbei-ders zullen bevredigen. Aan u dus, mannen en vrouwen, uwen plicht te doen voor den smaad u aangedaan door de katholieke regeering. ' A. V. Oe voorzienigheid van Sint-Donatiaan Als voorwoord heeft het règlement van Sint-Donatiaan de volgende spreuk « De ziekenbond is de verzekeringskas van den deftigen werkman, die steunt op eigen voorzienigheid en christene naastenliefde. » Onderstaand genieten is eerlijk. » 't Misbruik alleen is oneerlijk. » Hoe grooter 't getal leden hoe sterker de kas. » Daarom elk lid worde een propagandist voor zijnen ziekenbond. » Dit etiket kan er nogal door, maar het moet pi TT»/it»lrnia^ C?4- JJLT hîi Sint-Donatiaan het geval niet is. Zeker zijn de ziekenbonden de voorzienigheid van den deftigen werkman en is onder-stand genieten eerlijk, waartegen 't misbruik daarvan alleenlijk oneerlijk is. Welnu bij Sint-Donatiaan wordt die voorzienigheid van den deftigen werkman door oneerlijkheid misbruikt. Want het artikel 27 der standregelen is echt schandalig en berust op oneerlijkheid. De deftige werkers welke van hunne zuur-gewonnen centen wekelijks eene bijdrage aan u toevertrouwen, om in geval van ziekte te kunnen onderstand bekomen, werpt gij in hun ouden dag ongenadiglijk aan de deur en berooft gij te genieten van hunne voorzienigheid.De patroon-uitbuiter houdt hem in zijnen dienst zoolang er nog een druppelken bloed kan uitgeperst worden ; eenmaal gansch uit-geperst als een citroen, werpt hij hem ongenadiglijk aan de deur. Gansch zijn leven heeft de werkman ge-zwoegd, rijkdommen verwezenlijkt ten voor-deele van den coffre-fort van zijnen uitbui-ter, die hem voor zijne voortgebrachte waar-den maar enkel een loon gegeven heeft om hem in de mogelijkheid te stellen de twee eindjes van 't -jaar met moeite aaneen te kunnen knoopen, want er wordt hem maar een deel als loon uitbetaald van hetgeen hij voort-gebracht heeft, juist genoeg om niet van hon-ger te sterven, het overige gaat in den coffre-fort van den patroon-uitbuiter, dat gewoon-lijk op de 3/4 van het voortgebrachte mag gerekend worden. Daarom is het dan ook dat de socialisten strijden om de verbruiksmiddelen aan de ge-meenschap te doen toebehooren en niet in handen van enkelen, die er bijna de gansche winst van opstrijken, om hun in de mogelijkheid te stellen, op den arbeid van anderen, lui en vadsig te kunnen leven. Vandaar hunne woede tegen de socialisten, hetwelk zij natuurlijk aanzien als de struikel-blok van hun gelukkig bestaan. In de socialistische samenleving zou er ge-zorgd worden voor de oude afgesloofde werkers, welke gansch hun leven gewijd hebben aan den vooruitgang der maatschappij, maar nu in de huidige kapitalistische samenleving worden de oude werkers de straat opgewor-pen, omdat ze niet rap genoeg meer kunnen voortbrengen en zoo worden ze aan hun lot overgelaten, ten prooi der ellende.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Brugge von 1911 bis 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume