Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

695 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 30 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 25 Oktober 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8911n7zz8t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

4645 Gesetz-und Verordnungsblatt Uitgefeven door de politiete ifdeeling bij den Generaal«ou-Terneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van Ijet M'et- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het "Wet- en Verordeningsblad ls in Belgiê verkrijgbaar bij boTengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsclie post-iantoren tegen een kwartaal-ibonnement van 2,50 mark. En-tele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-iscding van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voomoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal îe innen som van 4 Pfennig per vel van ieder nummer besteld *ordeo n far die okkupierten Gebiste Belgiens, u- r] Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België. I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés ponr le territoire belge occupé ?e Herausgegeben von der Poîitischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Oedrucl' in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutochlanc und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten far 2.r>0 M. vierteljiihrlich regelmas sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung de: Beibiattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die air Ende jeden Vierteljahres einzuzieheuden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der emzelnen JSummai beantragt werden. ' ■ ii i ii Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprime à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-Tain 40. On peut s'abonner au Bulletin, éen Belgique, à la susdite impri-' merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermediaira de l'administration des postes, — au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfen-nig. I.a susdite imprimerie m charge également, sur demande, ,nd de l'envoi regulier de l'annexe as- au Bulletin des Lois et Arrêtes, les contre paiement, à la On d« im chaque trimestre, de 4 Ptennlt îer par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. iV 409* 30. 0KT0BER 1917. 1NSALT : Verordnung. betr. Ueberweisung derGebtlhren fllr Neuausstellung von Meldekarten sowie desErlôses aus dem Verkauf von beschlagnahmtem Wild und llafer an den Wonlfahrtsfonds bei dem Verwaltungscnef ftlr Flandern. S. -l(54ô. — Verordnung. betr. Sohlacûtung von Einhufern (Pfeiden, Eseln, Maul-tleren und Mauleseln), S. 1016. ï— Bekannlmachung, betr. Festsetzung von Ilochstpreisen fUr den Verkauf von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Brot, S 4618. INHOTJL> : Verordening betreffende de toewijzinff van de voor nieuwe aanmeldingskaarten te betalen rechten en van de opbrengst van den veikoop van'in beslag genomen wild en haver aan het Uefdadigheidsfonds bij het Hoofd van het tmrgerljjk bestuur voor vlaanderen. bl. 1615. — Verordening betreffende het slachten Tan eenhoevigen (paarden, ezels, muildieren en mull>-zel8), Dl. 1616. — Bekeadmaking betreffende de vaststelling van hoogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemelen en brood, bl.4618. SOMMAIRE : Arrêté attribuant au Fonds de bienfaisance dépendant du Chef de l'Administration civile de la Flandre les taxes à payer en cas de délivrance de non relies cartes de contrôle et le produit de la vente du giDier et de l'avoine saisis, p. 1615. — Arrêté concernant l'abatage des solipèdes (chevaux, fines, bardots et mulets), p. 4617. — Avis établissant des prix maxima pour les ventes de blé battu, farine, son et pain, p. 461S. \. ' VERORDNUNG. In Abiinderung desErlasses vom 14. Oktober 1916 D.B.R.Kr. J. Nr.12595, Militâr-Verordnungsblatt vom21. Oktober 1916Nr. 2849 Seite 1761, des Ârtikels 14 der Verordnung iïber die Bewirtschaftung des Hafers vom 20. Juli 1917, Gesetz-und Verordnungsblatt von -1917 Seite 4291, und der Verordnung iïber Jagd und Vogelfang vom 1. April 1916 le 2222 Artikel 12 Absatz 3 und 4 bestimme ich, dass die von belgisciier Seiie eingezahlten Gebiïhren fur Neuaassteilung von MeUtekartep, und die Erlôse aus dem Verkauf von beschlagnahmtemWild und Hafer, welche bisher dem Vereinsvermogen des belgischen Roten Kreuzes zugefiihrt worderi sind, mit Wirkung vom 1. November 1917 ab dem Wohlfahrtsfonds bei dem Verwaltungschef fur Flandern iiberwiesen werden. Brussel, den 18. Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhàusen, C. I. 4550. Generalqberst. VERORDENING. Ter wijziging van het besluit D. B. B. Kr. J. nr 12595 van 14 Oktober 1916 (Militâr Verordnungsblatt N' 2849 van 21 Oktober 1916, bl. 1761), van artikel 14 der verordening van 20 Juli 1917, betreffende de benuttiging van de haver (Wet- en Verordeningsblad, jaargang 1917, bl. 4291) en van artikel 12, lid 3 en 4 der verordening le 2222 van 1 April 1916, op de jacht en de vogelvangst, bepaal ik dat de vanwege Belgen betaalde rechten voor het alleveren van nieuwe aanmeldingskaarten en de opbrengst van den verkoop van in beslag genomen wild en haver, die tôt dusver gestort werden in de kas van het Belgisch Rood Kruis, te rekenen van 1 November 1917 toe te wijzen zijn aan het Liefdadigheidsfonds (Wohlfahrtsfonds) bij het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen. v Brussel, den 18n Oktober 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. 1,4550. • Generaloberst. ARRÊTÉ. Par dérogation au décret D. B. R. Kr. J. n° 12595 du 14 octobre 1916 (paru dans le «Militâr-Verordnungsblatt» du 21 octobre 1916, n° 2849, page 1761), à l'article 14 de l'arrêté riu 20 juillet 1917, concernant l'utilisation économique de l'avoine (Bullelin officiel des lois et arrêtés, année 1917, page 4291) et à l'article 12, 3e et 4e alinéas, de l'arrêté le 2222, du 1er avril 1916, concernant l'exercice de la chasse et de l'oisellerie, je décide ce qui suit : les taxes à payer par les Belges qui se feront délivrer de nouvelles cartes de contrôle, ainsi que le produit de la vente du gibier et de l'avoine saisis, lesquels montants étaient remis, jusqu'à présent, à la Croix Rouge de Belgique, seront, à partir du 1er novembre 1917, versés au Fonds de bienfaisance (Wohlfahrtsfonds) dépendant du Chef de l'Administration civile (Verwaltungschef) de la Flandre. Bruxelles, le 18 octobre 1917. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. 1.4550. ' Generaloberst. I ! Bei den mit drci Slernen bezeiclmcten Yerordnuugen j I'e met drie slerretjes gcmcrktc Veïordeniiigen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bckanntgabe aucli durch Maueransclilag beabsieljtigt. nok door middel van aanplakbrievcn bekend gemaalt. , Les autres doivent être portés à la connaissance du publie llie ubrigen sind durcli die Gcmeindebelurdeii in ortslib- j Aile andere Verordeniiigen moetën door de gemeente- | et spécialement des intéressés par les administrations licher Weise insbesondere an die Interessentcn hnkannt overlieid\olgens de gebruikçjijke wijie vanbekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume ïu geben. \ooral aan de belangiiebbenden medegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume