Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

849 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 April. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1j9765bn59/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

-, for die oKKupierten Gebiele Boisions. r- tJitgeteven door de politieke «fdeeling bij den Generaalgou-Terneur in BelgiS. Gédrukt in de drukkerij Tan het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche Jtraat 40. Het wet- en Verordeningsblad is in België verkrijgbaar bij boïengenoemde drukkerij. in I Duitechland en in het onzijdige ■ luitenland by de Duitoche post-I iantoren tegen eén kwartaal-| itonnement van 2,50 mark. En-f tele nucumers kosten 20 Ptennig pcr stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voàrnoemde drukkerfj tegen deaan 't eindevan elk kwartaai te ianen aom van 4 Pfennig per »e! van ieder nummer besteld tforden. , «3 Wet- en Verordeningsblad voor de bezette slreken van België. Bulletin oiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbïatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten (Qr 2.50 M. vierteljâh'rlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden Vierteljahre6 eimuziebenden Betràge von 4 Pfennig fUr ein Blatt der einzelnen Nummer bAftntraert werden. Publie par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à liruxelle» dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l'intermediair» de l'administration des postes, au prix de 2.50 M. pour un abonnement trimestriel, vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie m charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annex» au Bulletin des Loin et Arrête», contre paiement, à la fin d« chaque trimestre, de 4 PfennUf par feuille de chaque numéro. HUtUCU. | WCfcUUa»* nv» uvu. | BRÙSSEL. M» 33 t. 9. APRIL 1917, WEA.LT: Verordnung, betr. die Ueberwachung Meldepflichtiger, S, 3557. — Verordnung uber Verheimlichung von Waffen und Munition, S. 3558. INJSOUD : Verordening betreflende de personen die onder toezicht van het " Meldeamt» staan, bl. 3557. — Verordening over het verborgen houden van wapens en schietvoorraad, bl. 3558. SOMMAIRE : Arrêté concernant la surveillance des personnes placées sous le contrôle d'un »Meldeamt->, p.3557.—Arrêté concernant la détention prohibée d'armes ou de munitions, p. 3559. 1. VERORDNUNG, betreffend die Uebermchung Meldepflichtiger. Die Verordnung vom 14. Juli 1915 iiber Zuwiderhandîungen Meldepflichtiger gegen ihre Ueberwachung (G. & V. Bl,, S. 790) wird wie folgt ergânzt : « Kônnen die einer Zuwîderhandlung schuldigen Personen nicht selbst zur Verantwortung gezogen werden, so kann durch Verfiigung (1er Militàrgouverneure und gleichberechtigten Befehlshaber deren in Belgien befindliches Vermôgen ganz oder teilweise eingezogen werden. » Briissel, den 3. April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III803. Generaloberst. VERORDEN1NG betreffende de personen dié'onder toezicht van het « Meldeamt » staan. De Verordening van 14 Juli 1913 « betreffende overtredingen der meldeplichtigen tegen hunne bewaking » (Wet- en Verordeningsblad, bl. 790), is aangevuld als volgt : é « Ingeval de personen, die zich aan een overtreding schuldig hebben gemaakt, zelf niet ter verantwoording kunnen worden ' gedaagd, kan hun in België voorhanden zijnde vermogen, bij beschikking van de krijgsgouverneurs en van de met dezen gelijkgestelde bevelhebbers, geheel of gedeeltelijk verbeurdverklaard worden. » Brussel, den 3n April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III 503. _____ Generaloberst. ARRETE concernant la surveillance des personnes placées sous le contrôle d'un « Meldeamt ». L'arrêté du 14 juillet 1915, concernant les infractions aux prescriptions relatives à la surveillance des personnes placées sous le contrôle d'un « Meldeamt » (Bulletin officiel des lois et arrêtés, p. 790) est complété comme suit : « Si les auteurs des infractions ne peuvent être contraints à en répondre personnellement, leurs biens se trouvant en Belgique pourront être confisqués, en tout ou en partie, par des ordonnances émanant soit des gouverneurs militaires, soit des commandants ayant les mêmes pouvoirs que les gouverneurs. » Bruxelles, le 3 avril 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. III 503. Generaloberst. Bei den mit drei Sternen bezeichneten Verordnungen De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés, ist Bekanntgabe auch durch MaueranscMag beabsichtigt. ook door middel van aa'nplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du public Die tlbrigen sind durch die GemeindebehOrden in ortsllb- Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les administration» licher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendniaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume m geben. vooral aan c x liii ,' eh! '".r, medegedeeld worden. ; de le faire. 1 11 i 1 ■ " 11 —~™mmmmmm

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume