Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

234 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 17 April. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 04 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hm52f7m61j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Citi'egeren door de politieXe «tdeeling bij den Generaalgou-terneur in België. ùedrukt in de drukkerij van het Wet- en \ eror-deningsnlad. Brussel. Leuvensche âtra&t 40 Hel Wet- en Verordeoingsblad I™ 1b in Belrfê verkrij«i»aar bij boiengenoemde drukîierij. in Duitschland en in het onzijdige buitenland by de Duituclie post-ksntoren tegen een kwartaal-rtonnement van 2,50 mark. En-fele nummers kosten Pfennig per stuk. De doorloopende toe-Knding van het bijblad tôt het Vêt- en Verordeningsblad kan de Yoornoemde drukkery tefr'en deaan 't eindevan elk kwartaal I« :nnen som van 4 Pfennig per lel van ieder nummer besteld worden fflr die okkupisrten Gsbiete Belgiens. Wet- en \erordeningsblad voor de bezette streken van Bclgiè. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben Ton der Politi3Chen Abteiïung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedrucit in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbiatl kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und îm neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten Mr2.r>0M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet Plennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei aegen die am Ende jeden Vierteljahre» emzuziehenden Betrage von 4 Pfennig flir ein Blatt uer einzeinen Nummer beantragi werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-▼ain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, ù la susdite imprimerie, en Allemagne et dans le» pays neutres, par l"intermediair« de l'administration des postes, au prix de^.ôoM. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie charge également, sur demanda, de l'envoi régulier d^ l'annexé au Bulletin des Loi* et Arrête®, contre paiement, à la fln d« chaque trimestre, de « Pfennig par feuille de chaque numéro. wurueu j uc«uuab« tti ««JTSSEL IV 334. 17. APRIL 1917. TNHA.LT : Bekanntmachung, betr. die Beschâdigung von Telegraphen-, Fernsprechleitungen und Kisenbahnen, S. 3589. rNHOUD : Bekendmaking betreffende de beschadigingen aan telegraaf- en telefooninrichliDgen, alsook aan spoorwegen veroomatt, bl. 3519. lOMMAIRB: Avis concernant les dommages causés aux télégraphes, aux téléphones ou aux chemins de fer, p. 35S9. s BEKÂNNTMÂ CIIUNG. Jede Beschâdigung von Telegraphen-, Fernsprechleitungen und Eisenbahnen wird nach Kriegsreeht bestraft. Das anzuwendende I Gesetz setzt darauf die Todesstrafe. Wird der Tiiter nicht ergriffen, so treten die strengsten Massnahmt-n gegen die Gemeinde ein., auf deren Gebiet oder in deren Nâhe die Beschâdigung voigenommen worden isî. Briissel, den 10. April 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. 16 1935, III 823. Generalobersf. %%%: BEKENDMAKING. Elke beschadiging aan telegraaf- en telefooninrichtingen, alsook aan spoorwegen veroorzaakt, zal overeenkomstig het krijgsrecht gestraft worden. De wet, die in dergelijke gevallen toepasselijk is, voorziet de doodstraf. Wordt de dader niet aangehouden, zoo zullen de strengste maatregelen getroffen worden tegen de gemeente, op wier gebied of in | Wiet nabijheid de beschadiging veroorzaakt is. Brussel, den 10tt April 1917, Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G, Ib 1935, III 823 . Generaloberst. m* AVIS. Tout dommage causé aux télégraphes, aux téléphones ou aux chemins de fer sera puni conformément au droit de la guerre; la loi applicable dans un tel cas prescrit la peine de mort. Si l'auteur de l'infraction n'a pu être arrêté, les meîures les plus rigoureuses seront prises contre la commune sur le territoire ou dans le voisinage de laquelle le dommage aura été causé. Bruxelles, le 10 avril 1917. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, G. G. I/) 1935. III 823. Generaloberst. Bei den mit drei Sternen' bezeichneten Verordnungen 1 ist Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. 1 < Rie iibrigeu sind durch die Gemeiudebehôrden in ortstib- . er %eiî?e insbesondèfè ao die luvresscnton bckarmt < iu geben. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden | ! ook door middel van aanplakbrieven bckend ,gemaakt. j L Aile andere Verordeningen moeten door de gemeente- ! et uverheid yulgens de gebruikelijke wijze.van bekendinakeri ce vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. j df i ' i i | Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. . j Les autres doivent être portés à la connaissance du publie !- et spécialement des intéressés par les administrations i communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutume j de le faire. - 3589 ■

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume