Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

317 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 16 Dezember. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 15 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/db7vm4460t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

149 Gesetz-und Verordnungsblatt -fllr die okkuplerten GeSiete Belglens. :c î- r- Wet- en Yerordeningsblad \oor de bezette streken \an Belgiê. le ° ° | Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé ;e Citgegeven door de politieî lldeeling bij den Generaalgoi rerneur in Belgié. Gedrukt in c irukkerij van het Wet- en Vero demngsblad, Brussel, Leuvenscl jtraat Het Wetr en Verordeningsbls Is in België verkrijgbaar t bovengenoemde drukkerij, i Duitscliland en in het onzijdif buitenland bij de Duitsche pos laatoren tegen eea kwartaa abonnement van 2,50 mark. El lele nummers kosten -20 Pfenni per stuk. De doonoopende to< lending van het bijblad tôt lu Wet- en Verordeningsblad ka de voorneemde drukkerij tege de aan 't einde van elk kwarta* te innen som van 4 Pfennig p( Tel van ieder nummer bestel vorden. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belglen. Gedrucl in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrOssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschlan und im neutralen Ausland durch diedeutschen Postanstalten ftlr 2,r>0 M. vierteljâhrlich regelmâi sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung dt Beibiattes zum Gesetz- und Verordnungsblutt kann bei der genannten Druckerei gegen die ai Ende jeden Vierteljabres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummi beantragt «rerden. , , , , Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vaia 40, « On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite impri-1 merie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, - au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-. rement le numéro coûte 20 Pfen-' nig. La susdite imprimerie sa . charge «paiement, sur demande. 1 de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, ' contre paiement, à la lin de i chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. I BRUSSEL. 1153. 16. DEZEMBER 1915. INHALT : Verordnung, betr. verwertung von Rohfetten von Rindeni und Schafen, S. 1419. — Bekanntmachung, betr. Auîiauf und lieliandlung von Rolifettea von Rindern und Schafen, S. 1420. — Verordnung, betr. Kalziumkarbid, S. 1422. INHO UD : Verordening betreffend benuttiging van ruwe vetten van runderen en schapen, bl. 1419. — Bekendmaking betreffend den opkoop en de behandeUng van ruwe vetten van runderen en schapen, bl. 1421— Verordening betreffend Caleiumcarbid, bl. 1422. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'utilisation des graisses brutes de bœuf et de mouton, p. 1420. — Avis concernant l'achat et le traitement des graisses brutes debceuf et de mouton, p. 1421. — Arrêté concernant le carbure de calcium, p. 1123. L y V - VERORDN UN G, betreffend Verwertung von Rohfetten von Rindern und Schafen. Artikel I. Bas bei der gewerbsmàssigen Sclilachtung von Rindern und Schafen entfallende Rohîett mit Ausnalimc des Nierenfettes ist unmittelbar nacli der Schlachtung an die von der Oelzentrale bestimmten Aufkàuîer abzuliefern. Die Oelzentrale setzt angemessene Preise fest, die bei der Ablieferung gezahlt werden. Artikel II. Bei der Reliandlung des Rolil'ettes sind die von der Oelzentrale bekanntgegebenen Vorschriftcn zu beacliten. Artikel III. Zuftiderhandlungen gegen Artikel I, Absatz 1, und gegen die auf Uruiid des Artikels 11 von der Oelzentrale erlassenen Vmçbriitwi werden mit Geldstrai'e bis zu 5 000 M und mit Gefiingnis bis zu drei Monaten oder mit einer dieser beiden Strafen gçalmdet. Ausser-dem kann auf die Einziehung der Rohfette, bezuglich deren die Zuwiderhandlung begangen ist, erkannt werden. Zustàndig sind die deutschen Militàrgem'hte. Brussel, den 9. Dezember 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissiso, IV 11896. Generaloberst. VERORDENING betreffend benuttiging van nme vetten %an.ru\ideren en schapen. Art. 1. Het uit de slachterijen voortkomende ruwe runds- en schapenvet, uiigezonderd het nierenvet, moet onuiiddellijk na het slaçhten aan Je door de « OehentralB > aangeduide opkoopeys àfgeleverd wordeu. Efe « Oelzentrale » stelt billijke prijïen vaàt, dit bij de ltrvtïmg betaald worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume