Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

322 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 17 März. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 11 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7940r9nf2q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

247 Gesitz- und Verordnungsblatt für Flanderen Herausgegeben von dem Verwaltungschef fiîr Flandern. Bostel-lungen zum Preise von 2.iiO Mark vierteljiihrlich mmmt iede Post-austalt entgegen. Kinzelnuimnern konnen bei der Gescliaftssteliedes Gesetz- und VcrordnungsMattes fttr Flanderp in Briissei (Staats-druckerei) bestel't werden (Preis •20 Pfennig). Bei dieser kann anch die fortlaufende Zusendmig des eBeiblattes» bestellt v-erden, des-sen vierteljâjirikli naelitraglicli zu bezalilender Preis \ Pfennig filr jedes einzelne Blatt betriigt. WET- EN VERORDENÎNGSBLAD VOOR VLAANDEREN Bei den mit drei Sternen bezeiehneten Verord-nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. Die ubrigen sind durch die Gemeinde-behôrden in ortsûbliclier "Weise insbesondere an die Interessenten bekannt zu geben. T)e met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend-gemaakt. Aile andere Yerordeningen moeten door de gemeenteoverïieid volgens de gebruikelijke wijze van bekeudraaken vooral aan de belanghebbenden mede-gedeold worden. Uitgegevçn door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen. Ieder postkantoor neemt bestellingen aan tegen den prijs van 2,50 mark per drie maanden. Yoor afzonder-lijke nummers wende men zich tôt — het dienstkantoor van het Wet- en Verorçleningsblad voor Vlaan-en deren, te BrusseJ (Staats<?rukkerij) (prijs per nummer 20 pfennig). , Dit kantoor bezorgfc eveneens het '(Biiblad^; de prijs voor het «Bij-:u blad» bedraagt 4 pfennig per num-mer en is aile drie maanden achter-af te betalen. BRUSSEL. lV 2t», 17. MÀRZ 1918. WBaLT : Verfttgung. betr. Zusammensetzung des Sc.hulrates fllr den niederen Unterricht in Flandern. S 247. — verfOgung, betr. AusfUhrung der Verordrung, betr. die niederlândiscne Unterricntsprache in den aus ôffentlicben Mitteln untnrstutzten Kunstsehulen in Flandern, S. 218. — Bekanntmachung, betr. Beamten-ernennungen S 218 tsekanntmachungeTi. oetr. BUrgermei^terernennuiigen. S. 2(9. Bekanntmachung. betr. Liquidation franzôsiscberUnterneh-mungen. S. 24') — Bekanmmacliung. h-.tr. Liquidation britiscber Unterneamungen, S 250 verfttxung, tietr. Bestàugung der Wablen zu Mitgliedern des Verwaltuagsrates der Oniveratàt Gent, S. 250. — Bekanntmachung, betr. Pa?sierscheinzwansr, S. 250 IWB9VD : Beschikking hetreftende de samenstelling van den verbeteringsraad voor het. lageronderwijs in Vlaanderen, bl. 247. —BeKChikïlng betreftende de uitvoering der verordemng omtrent de Nederlandscbe voertaal in de uit openbare mlddelen ondersteunde Sunstscholen m Vlaanderen, bl. 248. — Bekendmaking oetreftende de benoeming van ambtenaren en beambten, bl. 218 — Bekenflmakingen fceireHeude ûe benoeming van burgemeesters. h]. 249. — Bekendmaking betreffenûe likwidatie van Fransche ocdevnemiogen. ni 249. Bekendmaking oetreffende likwidatie van Britsche ondernemitigen. bl. 250. — Be-sebisking aetreffende de bekracntiging der ledenverklezingen voor den Raad van Bebeer der Universiteit te Gent, ni. 250. — Bekendmaking betreSTende paedwang, bl. 251. 1. VERFÛGUNG. Artikel 1. Der Schulrat fïir den niederen Unterricht in Flandern wird wie folgt zusammengesetzt : T'Sjoen, Leiterin der staatlichen mittleren Normalschule fur Lehrerinnen in Briissei, Verachtert, Everard, Leiter der staatlichen Knabenmittelschule in Mecheln, Verschoren, Frans, Leiter der staatlichen Knabenmittelschule in Turnhout, Larabrechts, Gustaaf, Oberlehrer an der staatlichen Knabenmittelnormalschule in Gent, De Vreese Martens, Inspektorin der niederen Normalschulen, Abeele, Inspektor der niederen Normalschulen, als Sekretàr, Loos, Hauptinspektor fiir den niederen Unterricht in Aalst, Voortmans, Inspektor fiir den freien Unterricht in Opgrimbi, Bossaerts, Aug., Gemeindelehrer in Antwerpen. Artikel 2. Der Verwaltungschef fiir Flandern wird mit der Ausfiihrung dieser Verfiigung beauftragt. Briissei, den 19. Januar 1918. Der Generalgouverneur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. Illa 288. Generaloberst. BESCHJKKING. Artikel 1. De verbeteringsraad voor het lager onderwijs in Vlaanderen is als volgt samengesteld : Mevrouw T' Sjoen, bestuurster van de Rijksmiddelbare Normaalschool voor onderwijzeressen te Brussel ; De heeren Verachtert, Everardus, bestuurder van de Rijksmiddelbare Jongensschool te Mechelen; Verschoren, Frans, bestuurder van de Rijksmiddelbare Jongensschool te Turnhout; Lambrechts, Gustaaf, leeraar aan de Rijksmiddelbare Normaalschool voor Jongens te Gent; Mevrouw De Vreese-Martens. opzienster van de lagere normaalscholen; De heeren Abeele, opziener van de lagere normaalscholen, als sekretaris; Loos, hoot'dopziener van het lager onderwijs, te Aalst; Voortmans, opziener bij het vrij onderwijs, te Opgrimbi ; Bossaerts, August, gemeenteonderwijzer, te Antwerpen. Artikel 2. Het Hooîd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast. Brussel, den 19» Januari 1918. Der Generalgouverneur in «elgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. Illa 288. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume