Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1606 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 Oktober. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 25 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2f7jq0v081/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

— 807 - Gesetz- und Verordnungsblatt für Flandern Herauseegeben Ton dem Ver-nlfjngscnef fti-r Flandsrn. Bestel-Jucgen zum Preise Ton 5.— Mark lierteijâhilich nimmt iede Post-iistait entgegen. Einzélnummern loiraçn bei der Geschâftsslellc des IGesetz- nnd Verordnungsblattes ter Flandern in BrtSssel (Staats-4-ncterei) bestellt werden (Preis |) pfennig). Bei dieser kann anch iie îorilaufenda Zusendung des iBeLMa'Ues> bestelît werden, tles-les ïierteljahrlich nachtraglich sq f ezaiiiender Preis 12 Pfennig ter jedes einzelne liiatt (8 Seiten) ktrâgt. WET- m VER8RDENIK6S8LAD V88R VLAANBEREM B« don mit drel Sternen bewickaetaî; Yerord-nungsn ist B«kanntgab« auch durch Maueranschlag beabslehtigt. Die ûbrigen sied durch die Gemeinde-beharden m ortsùblieher "Weise insbesondere u die Intaroaseaten fcak&ant zu gebo. De met (îrie stcrretjes geaserïta VerordeaÏBgÊE ■worden ook door middel van aanplakbrieven tekend-geraaakt. Allé andere Verordeningen meeten door de gemeenteoveriieid volgena de gebruikelijke wijue van bekendmaken vooral un de bel&nghebbenden mode. gedeeld vorden. CitgegeTen door het Koofd ?u itt bnrgerlijk bestuur (Verwal-;ungschef) Toor Vlaanderen. ieder postkantoor neemt besteUingé» lan tegen den prijs Tan 5.— mark per drie maanden. Voor afzpnder-lijke nummers wende men zich tôt îet dienstkantoor Tan het Wet- en (ferordeningsblad Toor Vlaan-ieren, te Bràssel (Staatsdrnkkerij) prijs per nummer 20 pfennig), fit kantoor bezorgt eTeneens hét iBiibladi; de prijs Toor het «Bij-Jaat bearaagt v2 pfennig .per îummervan 8 bladiijden en îa alla Irie maanden aehteraf te betale*. BRÛSSEL. 90. 2. OCTOBER 1918. ! nilALT : Verordnung betr. Abânderung der Verordnung liber die Einsetzung deutscher Geriehte fiir Strafsaclien vom 6. und 7. Àpril 19-18 (Geseiz- und JerOTdnungsblattfttr Flandern lî>18 S. 391), S. 907. — Verordnung betr. Abânderung der Verordnung liber die Einrichtung deutscher Gerichte ïitr bûrgerliche Rechtsstreitigkeiten vom 6./7. April 19-18, S. 908. — Verordnung liber Abânderung der Verordnung betr. die Unterrichtssprache in den mittleren Un terricl î tsan s ta 1 ten, S. 908. — Verordnunff wegen Ergânzung der Verordnung vom 14. Juli 1917 liber die Aenderung des Gesetzes vom 17. April 1896, die Besteuerung des Tabaks betrefrend, S. 909. — Y erord-nung betr. Abtretung eines Gebietes des Generalgouvernements an die Etappen, S. 909. — Bekanntmachung betr. Ernennung, S. 910. — Bekanntmachung betr. Ernennung eines Bttrgermeisters, S. 910. INHOUD : Verordening tôt wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitsche rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391), bl. 907. — Verordening tôt wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitsche rechtbanken voor burgerlijke rechtsgedmgen, bl. 908. — Verordening houdende wijziging van de verordening, betreftende de voertaal in de middelbare onderwijsmrachtmgen, bl. 9w. — verordening nouaenae aanvulling van de verordening van 14 Juli 1917, tôt wijziging van de wet van 17 April 1896, betretîende de reçhten op de tabak, bl. 909. — Verordening betreffende den afstand van gebied van het Generaal Gouvernement aan de Etappen, bl. 909. — Bekendmaking betreffende een benoenung, bl. 910.—Bekendmakmg betrenenue de benoeming van een burgemeester, bl. 910. 1. VERORDNUNG betreff'end Abânderung der Verordnung iiber die Einsetzung deutscher Geriehte fiir Strafsachen vom 6. und 7. April 1918 (Gesetz- und Verordnuvgsblatt fur Flandern 1918 S. 391). § 1. Arlikel 4 der bezeiclmeien Verordnung erhàlt folgende Fassung : Die Ernennung der Ricbter und Staatsanwâlte erfolgt durch den Generalgouverneur, im Opérations- und Etappengebiet durch dea eneralquartiermeister. ^ In Artikel 9 ist zu setzen an Stelle von «im Etappengebiet», «im Opérations- und Etappengebiet» und hinter dem Worte «betreffenden» inzufugen «Armee-bzw.». § 3« Aitikel 18 prhâlt folgende Fassung : Das Recht der Begnadigung und Strafmilderung steht dem Generalgouverneur, im Opérations- und Etappengebiet dem Armée-berbefehlshaber zu. Grosses Hauptquartier, den 18. August 1918. Brûssel, den 27. August 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haiindobff, Freiherr von Falkknhausen, Generalleutnant. Generaloberst, C. FI VU 3249. VERORDENING tôt wijziging der verordening van 6/7 April 1918, houdende instelling van Duitsche rechtbanken voor strafzaken (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen, bl. 391). s *• Artikel 4 van geœelde verordening luidt voortaan als volgt : De Generaul Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied de « Generalquartiermfister », benoemt de rechters en de leden van het parket (Staatsanwâlte). § 2. In artikel 9 komt in de plaats van « in het Etappengebied », « in het Operatie- en Etappengebied # ; achter het woord « betrokken n wordt ingevoegd «Leger-of». § 3. Artikel 18 iuidt voortaan als volgt : Het recht van begenadiging en van strafverzachting berust bij den Generaal Gouverneur, in het Operatie- en Etappengebied bij den Opperbevelhebber van het leger. Grosses Hauptquartier, den 18" Augustus 1918. Brussel, den 27" Augustus 1918. Der Generalquartiermeister. Der Generalgouverneur in Belgien. Haiïndoiiff, Freiherr von Falkenhausen, Generalleutnant. Generaloberst. C. Fl. VI 13249. 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume