Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

796 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 17 August. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 25 Mai 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dz02z1433c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politieke ifdeeling bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de flrukkerij van het "Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad ts in Belgiô verkrijgbaar bij bovengenocmde drukkerij, in Duitscliland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,130 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-iiending van het bijblad tôt Iiet Wet- en Verordeningsblad kan 4e voornoemde di'ukkerij tegen de aari 't einde van elk kwartaal fe innen soin van 4 Pfennig per tel van ieder nummer besteld tforden. for die okkupierten Osbiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor de bezelte slrcken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Polltischen Abteilung bel dem General gouverneur In Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu HrUssel. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgiei! duivli die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutsciien PosianM.ilten rar2.50 M. vierteljiihrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet Si Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann hei der genannten Druckerei gegen die ara lïnde jeden vierteljahres einzuziehenden Botrfigc von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelneu Nummer beantragt sverden. W Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte20Pfennig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 106. 17. AUGUST 1915. INHALT : Bekanntmachung, betr. die Festsetzung des Termins fllr die monatliche Brotgetreide-Freigabe, S. 867, — Bekanntmachung, betr. die Abgrenzung des Bereichs der Provinzial-Ernte-Kommissionen in Antwerpen und in Mons, S. 868. — Verordnung, betr. die Brotgetreide-Ernte 1915 im Bezirk Maubeuge, S. 863. — Bekanntmachung, betr. die Freigabe von Saatgut fllr den Anbau von Brotgetreide, von Brotgetreide fllr die Selbstversorger, von Futter-roggen, und betr. die Festsetzung von Hochstpreisen fur den Ankauf des Brotgetreides, S. 869. 1NHOUD : Bekendmaking, betreffend het vaststellen van het tijdstip voor de maandelijksche korenbedeeling, bl. 867. — Bekendmaking, betreffend de afbakening van het gebied der Provinzial-Ernte-Kommissionen te Antwerpen en Mons, bl. 868. — Verordening, betreffend den korenoogst 1915 in de omschrijving Maubeuge, bl. 809. — Bekendmaking, betreffend het afstaan van zaaigoed voor den aanbouw van koren, van koren voor eigen gebruik, van voeder-rogge en betreffend het vaststellen van hoogste prijzen voor den aankoop van koren, bl. 870. SOMMAIRE : Avis concernant la date de la levée mensuellle de la saisie du blé, p. 867. — Avis concernant les limites des ressorts des Commissions provinciales de la récolté à Anvers et à Mons, p. 868. — Arrêté concernant la récolte du blé en 1915 dans le district de Maubeuge, p 869. — Avis concernant la levee de la saisie des céreales destinées aux semailles, des céréales destinées à la consommation personnelle des producteurs, du seigle destiné à l'alimentation du bétail et concernant les prix maxima applicables aux transactions de céréales, p. 871. 1. BEKANNTMACHUNG, betre/l'end die Festsetzung des Termins fur die monatliche Brotgetreide- Freigabe. Die Freigabe der Monatsquoten des Brotgetreides an das Comité National de Secours et d'Alimentation erfolgt durch die Provinzial-Ernte-Kommissionen entsprechend den Anweisungen der Zentral-Ernte-Kommission am 15. jeden Monats, zum ersten Mal am 13. September 1915. Brussel, den 9. August 1915. Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Graf Rantzau. BEKENDMAKING, betre/l'end het vaststellen van het tijdstip voor de maandelijksche korenbedeeling. „ Het afstaan van de maandelijksche hoeveelheid koren aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit geschiedt door de Provinzial-Ernte-Kommissionen overeenkomstig de aanvvijzigingen der Zentral Ernte-Kommission op 15" van elke maand, voor de eerste maal op 15 September 1915. Brussel, den 9" Augustus 1915. Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Grai' Rantzau. A VIS concernant la date de la levée mensuelle de la saisie du blé. La levée mensuelle de la saisie du blé en faveur du Comité National de Secours et d'Alimentation a lieu le 15 de chaque mois, à partir du 15 septembre 1915, par les soins des Commissions provinciales de la jrécolte et selon les instructions de la Commission centrale de la récolte. Bruxelles, le 9 août 1915. , Der Vorsitzende der Zentral-Ernte-Kommission, Graf Ramzà^. 867

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume