Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

460 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 03 November. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Konsultiert 30 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qz22b8ww74/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i m Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Cebiete Belgiens. Dltgegevcn door 4e folitieie itdeeling bi] den Generaalgou-rerneur in Belgife. Gedrukt in de arùltlcerij van het Wet- en Veror-Jeningsblttd, Brussel, Leuvensche «traat 40. Het Wet- en Verordeningsblad ts in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige buitenland bij de Duitsche post-tantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-sending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerii tegen êe aan 'teiude van elk kwartaal ; innen som van 4 Pfennig per »el van ieder nummer besteld (rordea. Wet- en Verordeningsblad voor de bezelle strekea van Belgiê. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generaigouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei. in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fllr 2..V) M. vierteljàhrlich regelmiis-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur em Blatt der einzelnen Nummer beantragt sverdea. Publié par le département poli-' tique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaira de l'administration des postes; au. prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à 1a tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N° 136. 3. N0VEMBER 1915. INBA.LT : Verordnung,.betr. Ausdehnung der Vorschriften der Veroi'dnung vom 3. II. 1914/12. 8.1915, betr. Zahlungsverbot gegen England und Frankreicli, auf das britische Okkupationsgebiet in Aegypten sowie auf die unter franzôsischcm Protektorat stehenden Gebietsteile Marokkos, S. 1285. — Bekannt-niachung, betr. Stellung einer Firma unter Zwangsverwaltung und Ernennung eines Zwangsverwalters, S. 1286. — Verordnung, betr. Abiinderung der Verordnung vom 27.7.15 (Ges.- u. Verord.- Bl. S. 837) ttber die Besclilagnalime des Hafers, S. 1287. — Einfuhr von Zuchtktlhen aus Holland, S. 1291. INBO UD : Verordening betreffend de uitbreiding der bejpalingen van de Verordening van 3. U. 1914/12.8.1915 betreffend betaalverbod tegenover Engeland en FrankrUk, op het Britsche bezettingsgebied in Egypte, evenals op de onder Franscli beschermheerschap staande streken van Marokko, bl. 1285. — Bekendmaking betreffend het plaatsen onder dwangbeheer van een handelshuis en de benoeming van een dwangbeheerder, bl. 1286. — Verordening betreffend wijziging der Verordening van 27.7.15 (Wet- en Verord. bl,. blz. 837) over het aanslaan der liaver, bl. 1288. — Invoer van teeltkoeien uit Nederland.îbl. 1287. SOMMAIRE : Arrêté concernant l'extension au territoire d'occupation britannique en Egypte et aux territoires du Maroc placés sous le protectorat français des dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1914 /12 août 1915 relatif à l'interdiction d'effectuer des payements au profit de l'Angleterre et de la France, p. 1286. — Avis concernant la mise sous séquestre d'une entreprise et la nomination d'un séquestre, p. 1286. — Arrêté modifiant l'arrêté du 27 juillet 1915 (Bulletin off. des lois et arr., p. 837) concernant la saisie de l'avoine, p. 1289. — Importation de vaches laitières venant de la Hollande, p. 1291. 1. VERORDNUNG. Artikel 1. Die Vorschriften der Verordnung vom 3. November 1914, betreffend Zahlungsverbot gegen England und Frankreich (Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 10) in der Fassung der Verordnung vom 12. August 1915 (Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 109) werden im Wege der Vergeltung auch auf das britische Okkupations-gebiet in Aegypten sowie auf die unter franzôsischem Protektorat stehenden Gebietsteile Marokkos fur anwendbar erklart. Artikel 2. Diese Verordnung tritt sol'ort in Kraft. Brussel, den 29. Oktober 1915. - Der Generaigouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaloberst. VERORDENING. Art. 1. De bepalingen der Verordening van 3" November 1914 betreffend betaalverbod tegenover Engeland en Frankrijk (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België nr 10), in de bewoording der Verordening van 12» Augustus 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België nr 109) worden aïs vergeldingsmaatregel ook op het Britsche bezettingsgebied in Egypte, evenals op de onder Fransch beschermheerschap staande streken van Marokko toepasselijk verklaard. Art. 2. Deze Verordening wordt terstond van kracht. Brussel, den 29" Oktober 1915. Der Generaigouverneur in Belgien, . Freiherr von Bissing, Generaloberst. i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Brussel von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume