Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

1059 0
21 März 1915
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 21 März. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Konsultiert 19 Januar 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3775t3hf8f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZONDAGSBLAD ZONDAG 21 MAART 1915 Bijblad van " VOORUIT „ N1' 1 Prijs : 5 centiemen Ter inleiding- Met dit eerste nummer herleeft het Bijblad van Vooruit. In den drang der gebeurtenissen was het ondergegaan ; maar het komt weer boven, grooter en sierlijker als voor zijn verdwijnen. Wij wilden, te midden der vreeselijkste gebeurtenissen, onze klasse en en s volk niet alleen laten met hun lijden en in hunne verslagenheid. Wij wilden het volk onderrich-ten, opbeuren en het vertrouwen in zich zelf doen behou-den.Daarom verscheen Vooruit voort en daarom verschenen andere politieke bladen. Daarom ook openden wij ons Feestlokaal, twee dagen na Nieuwjaar.. Daarin richten wij die prachtige muziekfeesten in, die een triomf zijn voor het orkest en voor zijne solisten, voor den grooten Meester Mathieu en voor de toonkunstenaars, waaronder Gilson, Vander Meulen, Roels en D'Hoedt. Daarom wekten wij Vooruit's Letterkundig Bijblad uit zijn slaap, om met frisschen kop en warm hart, door Kunst en Schoonheid, eene welkome afleiding aan onze zoo diep getroffen bevolking te schenken. De prachtige muziekfeesten in Vooruit's Feestlokaal, hebbêTh onze artisten dichter bij het werkvolk en de wer-kérsdemokratie gebracht ; de vertooningen der artisten van onzen Nederlandschen Schouwburg, insgelijks ni ons lokaal ingericht, hebben de reeds bestaande toenadering tusschen hen en de werkers nog dichter aangesloten, en ons Bijblad moet een derde kunstenaarsgroep, onze let-t-erkundigen, dichter bij onze werkers brengen om den broederkus tusschen kunstenaars en werkers te, wisselen. Ons volk kent onze letterkunde te weinig, en onze schrijvers en dichters kennen niet genoeg van ons volk, van ons proletariaat der groote steden en nijverheids-centrums.Beiden, kunstenaars.en werkers, hebben onder die af-zondering geleden, en Kunst en Volk zijn er door ver-zwakt.De treurige toestanden waaronder ons land gebukt gaat, hebben partijen en standen naast elkander gevoerd ; waarom moeten letterkundigen en werkers elkander mis-sen ? Bijblad van Vooruit, wij zenden u Vlaanderen in, met de oprechte bedoeling vooral door Vlaamsche en Neder-landsche, maar ook door vreemcle kunst-« gewrochten », onze werkers hooger te verheffen, de Kunst te doen her-hebben, en tôt nog grootscher werken cp te voeden. Maar wij willen ook door ons Bijblad de somberheid des levens verzachten, de drukkende eentoonigheid der bekommerin-gen breken, gekwetste harten balsemen, verzwakte gees-ten voeden, het vertrouwen in de toekomst warm houden en tevens wat afleiding schenken aan treurende zielen, hoop en steun aan de hopeloozen. Dit willen wij met de diepste oprechtheid, en wie dat met ons wil, steune ons. Vindt gij niet, dat het iets stouts is, in dezen tijd een Kunstbijblad uit te geven? Dit vertrouwen in ons volk is reeds eene kracht, en wie met ons vertrouwen heeft, hij kome en weze welkom ; welkom is hij uit het diepste des harten ! Johge kunstenaars hebben hun werken hooren toejui-chen in de kunstfeesten van ons Feestlokaal ; jonge letterkundigen zullen de voorkeur hebben om hunne plaats in ons Bijblad te verkrijgen. En ons Bijblad ga ! Wij gelooven in ons Volk en in zijne Kunst, en dat geloof zal aan ons Bijblad, hopen wij, eene schitterende toekomst verzekeren. De Uitgevers. Verscheidene medewerkingen werden ons toegezegd. Door M. G. D'Hcndt, wiens eerste werk heden ver-schijnt.Door Mej. Virginie Loveling, door Cyriel Buysse, door Jan Lefevre, door Jozef Degraeve, enz. Het beste zal niet te goed zijn voor het « Zondagsblad ». Illustratie komt ook wanneer 't pas geeft. In de " Vennen ,, (1) LENTE-IMPRESSIES Vele, vele jaren was het dat ik niet had geloopen in de «Vennen»(2), die vettig-weelderige sompelingen in het diepe van het dorp, en zoo dicht bij de Leie dat men, bij stille, zwoele zomernachten, de frischheid van de rivier, die ginds zoo rustig tusschen de malsche meerschen lag te droomen, bijna tôt dààr voelde overhijgen.Enkel van verre, van de meer hooger-op liggende groote baan, had ik, nu en dan eens, in 't voorbijgaan, haar donker struikenge-weld gezien en gulzig gezwolgen den brakken landouwen-geur die van daar tôt mij opwoei, koel steeds en sterk en zoo verkwikkend... En ik voelde mij zoo jong en zoo jeugdig weêr, zoo verre buiten de ellendige triestigheid van het alledaagsche huichel-leven, dien Zondagmorgen, terwijl ik, in de vroege, wordende lente, daar weêr stond, in die warme goudtinte-ling van losbandig rond-spetterende zonneweelde... Het waren nog steeds dezelfde struiken, wijd en welig opschietend langs weêrszijden van den hoogen, mossigen landweg, gansch doorgleufd en doormarteld van diep wa-genspoor, en breed uitwaaiend hun zware loover dwars door het nattige, sompelige land. Het waren nog steeds dezelfde boomen, — grijsbemoste, uitterende beuken met knoestige kruinen, die daar nu langzaam stonden te sterven aan de steeds dieper invre-tende kankerkloven in den bast; — kleine, arm-tierende (1) Fit een voor de pers gereed liggenden bundel: Van 't Leieland. (2) V&en, veengiond.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit gehört zu der Kategorie Culturele bladen, veröffentlicht in Gent von 1915 bis 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume