Ihr Suchauftrag * hat 639 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Studentenbladen

Filter

Thema

Journaux du front: le dernier lien avec le bercail ?

La majorité des soldats étrangers sur le front occidental pouvait assez facilement rester en contact avec la famille et les amis. Ils écrivaient et recevaient des lettres et certains profitaient de leurs permissions pour retourner un moment chez eux. La plupart des soldats belges ne le pouvaient pas. Ils étaient en effet coupés des leurs en ...

Soldier newspapers: the last link with the home front?

For most of the foreign soldiers at the Western Front, keeping in touch with friends and family was relatively easy. They wrote and received letters, and some used their leave of absence to make quick visits home. Most Belgian soldiers did not have those options, as they were cut off from their loved ones in occupied Belgium by the front line. For ...

Frontblaadjes: de laatste link met het thuisfront?

Het gros van de buitenlandse soldaten aan het westelijk front kon vrij gemakkelijk contact houden met familie en vrienden. Ze schreven en ontvingen brieven en sommigen maakten van hun militair verlof gebruik om even naar huis te gaan. De meeste Belgische soldaten konden dat niet. Zij werden namelijk door de frontlijn afgesneden van hun dierbaren ...

Enseignement

La législation belge impose à chaque enfant de suivre l’école de six à douze ans. Les premiers mois de l’année scolaire 1914-1915, ce ne fut cependant pas une mince affaire. La mobilisation avait éclairci les rangs des enseignants tandis que des réfugiés et des soldats alliés ou allemands s’appropriaient de nombreux ...

Vlaamse oorlogsdichters?

Hoe bekend we misschien ook zijn met de Engelse war poems en war poets – moeilijker wordt het om Vlaamse oorlogsgedichten of -dichters te noemen. Dat is opvallend, omdat er ontzettend veel gedichten verschenen zijn tijdens en na de oorlogsjaren. Maar slechts Paul van Ostaijen en zijn experimentele bundel Bezette Stad vond een plek in ons ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten

De Groote Oorlog was vier jaar lang het synoniem voor zinloos geweld, ellende en veel eenzaamheid. Frontsoldaten zochten bij wijze van afleiding hun toevlucht in drank, cafeetjes en allerlei oorden van vertier. Gestaag groeide er een frontcultuur die voor katholiek Vlaanderen synoniem stond voor ‘religieuze en zedelijke ...

Sociale bewogenheid aan het front: Gaston Rombaut

Na de Eerste Wereldoorlog maakte Gaston Rombaut vooral naam binnen de Vlaamse beweging. Hij engageerde zich als gouwvoorzitter in het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders (VOS) en werd in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amandsberg. Tijdens de Groote Oorlog verbleef Rombaut echter vier jaar aan het IJzerfront, waar hij vooral bekend stond om zijn ...

11 July 1917 - The Front Movement Appeals to the King

In 1915, Catholic intellectuals at the frontline launched initiatives to protect soldiers from slipping moral standards and temptation, sexual and otherwise. They offered 'appropriate', organised forms of recreation through study and prayer groups, and football clubs. The initiators grasped the opportunity to push a political agenda as ...

11 juli 1917 - De Frontbeweging richt zich tot de koning

Vanaf 1915 namen katholieke intellectuelen aan het front initiatieven om soldaten te behoeden voor normvervaging en (seksuele) verleidingen. Via studiekringen, gebedenbonden en voetbalclubs boden ze ‘passende’, georganiseerde ontspanning aan. De initiatiefnemers namen de gelegenheid te baat om ook een politieke agenda te realiseren: ze ...

Le 11 juillet 1917 – Le frontisme s'adresse au roi

Dès 1915, les intellectuels catholiques prirent des initiatives sur le front pour préserver les soldats de la crise des valeurs et des tentations (sexuelles). Par le biais de cercles d'étude, d'associations de prières et de clubs de football, ils proposaient une détente organisée « adaptée ». Les initiateurs ...

Seiten