Ihr Suchauftrag * hat 639 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Studentenbladen

Filter

Thema

Sociale bewogenheid aan het front: Gaston Rombaut

Na de Eerste Wereldoorlog maakte Gaston Rombaut vooral naam binnen de Vlaamse beweging. Hij engageerde zich als gouwvoorzitter in het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders (VOS) en werd in 1941 oorlogsburgemeester van Sint-Amandsberg. Tijdens de Groote Oorlog verbleef Rombaut echter vier jaar aan het IJzerfront, waar hij vooral bekend stond om zijn ...

Flemish policy and activism

During The First World War, Germany believed in the divide-and-rule principle. By sowing division, the German position would be strengthened. Flamenpolitik, or Flemish Policy, formed an integral part of this strategy.   The German occupier wished to drive back the French influence. To this end, their activities included the founding of a ...

A deadly cloud: the first big gas attack in Belgium

On 22 April 1915, French and British troops were surprised by a yellow cloud drifting towards their lines between Steenstrate and Langemark. When the cloud reached the soldiers, they suffered violent and painful coughing fits and burning eyes. This first large-scale gas attack using deadly gas sent a wave of panic through the soldiers. On that ...

Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten

De Groote Oorlog was vier jaar lang het synoniem voor zinloos geweld, ellende en veel eenzaamheid. Frontsoldaten zochten bij wijze van afleiding hun toevlucht in drank, cafeetjes en allerlei oorden van vertier. Gestaag groeide er een frontcultuur die voor katholiek Vlaanderen synoniem stond voor ‘religieuze en zedelijke ...

Een dodelijke wolk, de eerste grote gasaanval in België

Op 22 april 1915 schrokken Franse en Britse troepen in de linies tussen Steenstrate en Langemark op van een gele wolk die naar hun linies toedreef. Toen de wolk de soldaten bereikte, kregen ze last van hevige en pijnlijke hoestaanvallen en brandende ogen.  Deze eerste grootschalige gasaanval met dodelijk gas zorgde voor een golf van paniek ...

Flamenpolitik en activisme

Duitsland geloofde tijdens de Eerste Wereldoorlog in het verdeel-en-heersprincipe. Door onenigheid te zaaien zou het de Duitse positie versterken. De Flamenpolitik maakte integraal deel uit van die strategie.   De Duitse bezetter wilde de Franstalige invloed terugdringen. Hiertoe richtte hij onder meer een eerste Nederlandstalige ...

11 juli 1917 - De Frontbeweging richt zich tot de koning

Vanaf 1915 namen katholieke intellectuelen aan het front initiatieven om soldaten te behoeden voor normvervaging en (seksuele) verleidingen. Via studiekringen, gebedenbonden en voetbalclubs boden ze ‘passende’, georganiseerde ontspanning aan. De initiatiefnemers namen de gelegenheid te baat om ook een politieke agenda te realiseren: ze ...

Le 11 juillet 1917 – Le frontisme s'adresse au roi

Dès 1915, les intellectuels catholiques prirent des initiatives sur le front pour préserver les soldats de la crise des valeurs et des tentations (sexuelles). Par le biais de cercles d'étude, d'associations de prières et de clubs de football, ils proposaient une détente organisée « adaptée ». Les initiateurs ...

11 July 1917 - The Front Movement Appeals to the King

In 1915, Catholic intellectuals at the frontline launched initiatives to protect soldiers from slipping moral standards and temptation, sexual and otherwise. They offered 'appropriate', organised forms of recreation through study and prayer groups, and football clubs. The initiators grasped the opportunity to push a political agenda as ...

Onderwijs

Volgens de Belgische wet moest ieder kind school volgen tussen het zesde en het twaalfde levensjaar. De eerste maanden van het schooljaar 1914-1915 verliep dat echter erg moeizaam. De mobilisatie had het leerkrachtenbestand uitgedund en heel wat schoolgebouwen waren ingepalmd door vluchtelingen en geallieerde of Duitse soldaten. In het beste geval ...

Education

According to Belgian law, every child was required to attend school between the ages of six and twelve. In the first months of the school year 1914/1915, however, this proved very difficult. Mobilisation had thinned out the teaching staff and many school buildings were occupied by refugees or Allied or German soldiers. The best the pupils could ...

Enseignement

La législation belge impose à chaque enfant de suivre l’école de six à douze ans. Les premiers mois de l’année scolaire 1914-1915, ce ne fut cependant pas une mince affaire. La mobilisation avait éclairci les rangs des enseignants tandis que des réfugiés et des soldats alliés ou allemands s’appropriaient de nombreux ...

Seiten